Vad är inkasso och hur fungerar det?

Är du trött på att hantera kunder eller gäldenärer som inte betalar i tid? Är du orolig för ditt företags ekonomiska hälsa eller din personliga ekonomi? Om så är fallet kan du behöva lära dig mer om inkasso.

I den här artikeln förklarar vi vad inkasso är och hur det fungerar, så att du bättre kan förstå processen och hålla en effektiv kontroll över dina inkassokrav. Dessutom kommer vi att ge dig några användbara tips och verktyg för att driva in dina fordringar utan att påverka ditt förhållande till dina kunder. Missa inte den här kompletta guiden om inkasso!

 

Vad är inkasso?

Denna process tillämpas när en kund eller gäldenär inte har betalat en faktura eller lån inom den fastställda tidsfristen och betalningstiden har gått ut. I det här fallet har företaget eller borgenären möjlighet att driva in förfallna betalningar på egen hand, anlita ett inkassobolag som Oddcoll eller en advokat som specialiserat sig på inkasso och internationell inkasso. Det fungerar över hela världen även i specifika länder. Du kan kontrollera dess specifika sidor: Det finns även ett inkassobolag i Filippinerna, ett Inkasso i Europa ett inkassobolag i Malaysia eller ett inkassobolag i USA.

Målet är att återvinna pengarna och förhindra att brottsligheten skadar det berörda företagets eller individens ekonomiska hälsa.

 

Typer av skulder

Det finns olika typer av skulder som kan drivas in genom inkassoprocessen. Här är några exempel:

 • Kommersiella fordringar: Dessa genereras mellan företag, som till exempel betalning av en faktura för köp av varor eller tjänster.
 • Banklån: Utvecklas för lån eller krediter som beviljas av en bankinstans.
 • Skatter: Dessa är skulder som härrör från skatter eller böter som inte betalats till skattemyndigheterna.
 • Hypotekslån: Skulder som uppstår genom hypotekslån för köp eller byggande av en bostad.
 • Kreditkort: Uppkomna genom användning av ett kreditkort för att göra inköp eller kontantuttag.
 • Personligt: Dessa är skulder som uppkommer mellan individer, som till exempel lån av pengar till en vän eller släkting.

Det är viktigt att notera att inkassoprocessen kan variera beroende på typ av skuld och de lagar som gäller på varje plats. Därför är det lämpligt att berörda företag och personer informeras ordentligt om de villkor och krav som måste uppfyllas för att inkassoprocessen ska kunna genomföras för varje typ av skuld.

 

Inkassoprocessen: initiering, indrivning, rättsliga åtgärder och indrivning

Inkassoprocessen kan variera beroende på lagstiftningen i varje land, men följer i allmänhet en liknande process som består av följande steg:

 

1- Inledande

Kreditgivaren skickar en faktura med angivande av förfallodag och betalningsvillkor. Om gäldenären inte genomför betalningen inom den fastställda tidsfristen betraktas den som en försenad betalning.

2- Inkasso

Genom att skicka betalningspåminnelser eller telefonsamtal, försöker vi nå en betalningsöverenskommelse med gäldenären, genom att fastställa nya betalningsdatum och betalningsvillkor som anpassar sig till gäldenärens möjligheter.

 

3- Rättsliga åtgärder

Om gäldenären inte svarar på betalningspåminnelser eller om gäldenären inte följer de fastställda avtalen, kan företaget inleda rättsliga åtgärder för att driva in skulden. I detta skede anlitas en specialiserad advokat för att lämna in en stämning vid motsvarande domstol.

 

4- Återvinning

Om fordran godkänns av domstolen inleds indrivningsprocessen. Detta kan innebära följande verkställighet av en dom som innebär att gäldenärens tillgångar beslagtas, eller förhandlingar om en betalningsplan för att driva in skulden inom fastställda villkor.

I vissa fall kan indrivningen av skulden ta flera månader eller till och med år, beroende på hur komplicerat fallet är och gäldenärens betalningsförmåga.

 

Metoder för indrivning av skulder

Det finns flera metoder som du kan använda för att få tillbaka pengarna. Några av de vanligaste är:

Intern indrivning av skulder

Denna metod innebär att företaget självt driver in sina fordringar utan att anlita externa tjänster. På detta sätt kan företaget eller den berörda personen fastställa följande nya betalningsavtal med gäldenärer och ständigt övervaka kundfordringarna.

Intern indrivning kan vara effektiv för små skulder eller för gäldenärer som befinner sig i en stabil ekonomisk situation.

Externa inkassobolag

De består av att anlita ett inkassobolag för att genomföra inkassoprocessen. Inkassobyråer är specialiserade företag som ansvarar för att driva in utestående fordringar för sina kunders räkninggenom att använda olika inkassometoder, t.ex. genom att skicka inkassobrev, e-post och andra.

Denna metod kan vara effektiv för stora skulder eller för gäldenärer som inte har svarat på betalningspåminnelser från företaget.

Skuldköpare

Innebär att den utestående skulden säljs till en tredje part. Skuldköpare är specialiserade företag som förvärvar utestående skulder till ett pris som är lägre än det ursprungliga beloppet, i syfte att senare återfå dem genom olika inkassometoder. När köparen har förvärvat skulden blir han eller hon den nya borgenären och tar över inkassoprocessen.

Det kan vara effektivt för företag som snabbt vill återfå likviditet från sina fordringar, även om priset till vilket skulderna säljs kan vara lägre än det ursprungliga beloppet.

Nyckelaktörer inom inkasso

Nyckelaktörer inom inkasso är de som spelar en grundläggande roll i processen för att driva in utestående fordringar. Här är några av dem:

 • Kreditorer: Dessa är företag eller personer som har möjlighet att kräva betalning av en utestående skuld.
 • Gäldenärer: Personer eller företag som har gjort sig skyldiga till brott och har en utestående skuld hos borgenärer.
 • Inkassobyråer: Detta är företag som är specialiserade på att driva in utestående fordringar och som arbetar för borgenärernas räkning för att driva in de pengar som de är skyldiga.
 • Advokater: Dessa är jurister som ger råd till fordringsägare i inkassoprocessen och i vissa fall företräder fordringsägare i rättsliga åtgärder för att driva in skulden.

Var och en av dessa nyckelaktörer i inkassoprocessen har en specifik roll att spela och deras samarbete, liksom deras arbete, är viktigt för att uppnå en effektiv och rättvis indrivning av utestående fordringar.

 

5 tekniker för indrivning av fordringar

Inkasso är en grundläggande del av den finansiella processen för alla företag och individer. Här är därför några av de tekniker som används för att driva in skulder:

 

Kommunikationstekniker

De är en uppsättning av färdigheter som används för att skapa effektiv och övertygande kommunikation med gäldenären. Dessa tekniker omfattar färdigheter i att lyssna och förstå gäldenärens ekonomiska situation, att meddela information på ett tydligt sätt samt färdigheter i att övertyga gäldenären.

 

 • Förhandlingsstrategier

De används för att nå en överenskommelse med gäldenären om hur skulden ska återbetalas. Strategierna omfattar att lyssna på och förstå gäldenärens behov, presentera betalningsalternativ som är genomförbara och övertala gäldenären att gå med på en betalningsplan.

 

Lokalisering av obetalda fordringar

Det är känt som sökandet efter gäldenärer som har försvunnit eller slutat kommunicera med fordringsägaren. Denna teknik kan omfatta sökning av information via sociala nätverk, offentliga register och specialiserade databaser.

 

Betalningsplaner för skulder

De är ett avtal mellan borgenären och gäldenären om hur skulden ska återbetalas. Planerna kan omfatta avbetalningsalternativ, delbetalningar, minskad ränta eller förseningsavgifter. Dessutom kan de anpassas för att passa den betalningsmottagarens ekonomiska situation.

 

Tvister

De är ett juridiskt steg som kan tas för att driva in skulden. Detta kan innefatta att lämna in en stämningsansökan i domstol och få ett domstolsbeslut om betalning av skulden. Denna teknik används när alla andra alternativ har misslyckats och det krävs ett domstolsingripande för att få tillbaka pengarna.

 

Konsekvenser av utebliven betalning av skulder

Att inte betala skulder kan få allvarliga ekonomiska och rättsliga konsekvenser för gäldenären, bland annat:

 

 • Skador på kreditvärdigheten: Om en gäldenär inte betalar sina skulder kan det påverka hans kreditvärdighet negativt. Detta kan göra det svårare att få kredit i framtiden, leda till högre räntor och begränsa finansieringsmöjligheterna.
 • Rättsliga åtgärder och domstolsbeslut: Borgenären kan vidta rättsliga åtgärder för att återkräva de pengar som är skyldiga. Detta kan inbegripa att lämna in en stämning i domstol, vilket kan resultera i en domstolsdom mot gäldenären.
 • Lönebeslag: Om borgenären får en domstolsdom mot dig kan du begära en lönebeslag. Detta innebär att gäldenärens arbetsgivare håller inne en del av din lön för att betala skulden.
 • Utmätning av tillgångar: Om gäldenären inte kan betala skulden och domstolsbeslutet tillåter det kan borgenären begära kvarstad på tillgångar. Det innebär att käranden kan beslagta gäldenärens tillgångar och sälja dem för att driva in skulden.

 

Gäldenärens rättigheter

Gäldenärer har rättigheter som skyddar deras ekonomiska välfärd och hjälper dem att undvika att bli offer för olagliga eller orättvisa inkassovärdar. Några av dessa rättigheter är följande:

 • Rätt att få tydlig och korrekt information om skulden: Det gäller bland annat skuldbeloppet, fordringsägarens namn och det datum då skulden uppstod.
 • Rätt att bli behandlad med respekt och fri från trakasserier från inkassobolag: Inkassoföretag får inte använda stötande eller profan språk, hota med olagliga handlingar eller lämna ut falsk information om skulden.
 • Rätt att bestrida skulden och begära verifiering: Om en gäldenär anser att skulden är felaktig har han eller hon rätt att bestrida den. Inkassoföretag måste tillhandahålla verifiering av skulden om de begär det.
 • Rätt att få information om skulden har sålts till en tredje part: Om skulden har sålts till ett inkassobolag har gäldenären rätt att bli informerad om försäljningen och få information om hur han eller hon ska kontakta bolaget.
 • Rätt att bli underrättad om rättsliga åtgärder mot dem: Om rättsliga åtgärder vidtas mot en gäldenär har denne rätt att underrättas och få information om processen.

Relaterad artikel:Faktura vs. faktura

3 tips för skuldhantering

Att hantera skulder kan vara en utmanande uppgift, men det är viktigt att göra den så effektiv som möjligt för att undvika negativa ekonomiska konsekvenser. Om du vill veta hur du ska göra det får du här några tips:

 • Skapa en budget: Detta är ett viktigt verktyg för att hantera din ekonomi. Börja med att registrera dina månatliga inkomster och utgifter och titta sedan på var du kan minska dina utgifter. Se till att inkludera skuldbetalningar i din budget och upprätta en realistisk betalningsplan.
 • Förhandla med fordringsägare: Om du har svårt att betala dina skulder, kontakta dina fordringsägare för att förhandla fram en betalningsplan. Förklara din ekonomiska situation och föreslå en betalningsplan som du kan uppfylla. Många gånger är fordringsägarna villiga att samarbeta med dig för att upprätta en betalningsplan som gör att de kan få tillbaka sina pengar.
 • Sök hjälp från kreditrådgivningsbyråer: De kan ge dig ekonomiska råd och resurser för att hjälpa dig att hantera dina skulder. Dessa byråer kan hjälpa dig att konsolidera dina skulder, upprätta en återbetalningsplan och förhandla med dina fordringsägare.

 

 

Slutsats

Inkasso är en process som används för att driva in pengar som är skyldiga en fordringsägare. Denna process kan innebära att man kontaktar gäldenären per telefon eller post och i extrema fall att man väcker talan i domstol för att få tillbaka pengarna. Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg att inkasso är reglerat i lag och att det finns gränser för vilka taktiker som kan användas för att driva in skulden.

Därför rekommenderar vi dig att hantera dina skulder på ett effektivt sätt, eftersom du på så sätt kan undvika inkasso och hålla dig i en sund ekonomisk situation.

4 minuter att läsa.

Vilka bestämmelser gäller.
Den internationella insamlingsprocessen.
Hur man uppnår effektiv indrivning.

Oddcoll är en plattform med inkassobolag över hela världen, som gör det möjligt för internationellt inriktade företag att enkelt driva in sina förfallna fakturor.

Gäller för alla våra partner

Juridiskt tillstånd att driva in fordringar i deras länder

B2B Collection Specialists

Kommunicerar på engelska

Experter i deras nationella lagstiftning om indrivning av fordringar

RELATED ARTICLE  Finansiell verksamhet: Vad är & roll (Komplett guide)
WordPress Image Lightbox Plugin