Jurisdiktion vid gränsöverskridande inkasso.

Jurisdiktion behandlar frågan om vilket lands domstol som är behörig att pröva ett rättsligt ärende när parterna är lokaliserade i olika länder.

Så vad gäller vid gränsöverskridande inkassoärenden?

Inkasso är åtgärder som är riktade mot en gäldenär för att förmå denna att betala sin fordran till borgenären.

Startpunkten är när en faktura förfaller och att fordringsägaren därför riktar ett inkassokrav mot kunden. I detta läge är inte fakturan bestridd.

I denna fas blandas inget juridiskt organ in i processen. Antingen hanterar fordringsägaren inkassokravhanteringen själv, eller så tar denne hjälp av en tredjepartsleverantör som är expert på det.

Då det i denna fas inte handlar om några juridiska beslut som ska tas, så blir inte heller några behörighetsfrågor aktuella. Vad som blir aktuellt är istället tillståndsfrågor avseende huruvida man har tillstånd att driva in skulden i gäldenärens land eller inte.

Men om gäldenären inte betalar, ja då måste fordringsägaren gå vidare rättsligt (och blanda in de juridiska organen) för att kunna få betalt. Oavsett om fordran år otvistig eller tvistig.

Det är i dessa fall frågan om jurisdiktion blir relevanta. Till vilket lands juridiska organ ska fordringsägaren vända sig till för att med domstolens hjälp kunna få betalt!

Den frågan måste utredas särskilt i varje fall. Men som tumregel i en tvist mellan två kommersiella parter, om de själva inte har avtalat om vilken jurisdiktion som är tillämplig, är att domstolarna i gäldenärens land har behörighet att pröva ärendet.

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin