Integrerad revision: Vad är det, syfte & process

I takt med att företag växer och blir mer komplexa blir behovet av att göra en heltäckande utvärdering av deras verksamhet alltmer utmanande och viktigt. I detta sammanhang är integrerade revisioner en metod som blir allt viktigare. I den här artikeln förklarar vi i detalj vad en integrerad revision är, hur viktig den är i dagens affärssammanhang och vilka nyckelelement den består av. Dessutom ger vi dig några exempel som hjälper dig att förstå den praktiska delen av denna process. Fortsätt läsa för att få veta mer.

Vad är en integrerad revision?

En integrerad revision är en holistisk metod för att utvärdera en organisations finansiella och operativa hälsa. Till skillnad från traditionella revisioner som fokuserar på specifika områden, t.ex. finansiell revision eller efterlevnadsrevision, tar en integrerad revision hänsyn till flera aspekter av företaget samtidigt. Detta inkluderar bland annat utvärdering av riskhantering, regelefterlevnad, operativ effektivitet och hållbarhet.

Vad är syftet med integrerad revision?

Integrerad revision har flera viktiga syften som gör den nödvändig i dagens affärsvärld:

Identifiera och hantera risker

Ett av huvudsyftena med en integrerad revision är att utvärdera och hantera risker i en organisation. Genom att ta itu med dem inom alla operativa och finansiella områden kan företagen fatta mer välgrundade beslut och minska sannolikheten för obehagliga överraskningar.

Förbättra effektivitet och ändamålsenlighet

Den integrerade revisionen gör det möjligt att identifiera områden där förbättringar kan göras för att optimera effektiviteten och den operativa ändamålsenligheten. Det kan handla om att eliminera onödiga processer, implementera bästa praxis och effektivt fördela resurser.

Följa regler och förordningar

I en starkt reglerad affärsmiljö är efterlevnad av lagar och förordningar avgörande. Genom att genomföra revisioner kan man säkerställa att ett företag följer alla relevanta bestämmelser och undviker rättsliga påföljder.

Skapa förtroende och transparens

Integrerad revision är ett viktigt verktyg för att visa att ett företag är transparent och ansvarstagande gentemot sina intressenter, t.ex. investerare, aktieägare och tillsynsmyndigheter.

Vem behöver en integrerad revision?

Behovet av en integrerad revision är inte begränsat till en viss typ av organisation. Olika aktörer i näringslivet drar nytta av detta tillvägagångssätt:

Börsnoterade företag omfattas ofta av stränga regler och kraven på transparens är höga. Integrerad revision bidrar till att uppfylla dessa krav och skapar förtroende hos investerarna.

Även om privata organisationer inte omfattas av samma regler som börsnoterade företag kan de också dra nytta av en integrerad revision för att förbättra riskhantering och effektivitet.

Även ideella organisationer kan använda integrerad revision för att visa ansvar inför givare och säkerställa att resurser används effektivt och ärligt.

Processen för integrerad revision: Steg för steg

Den integrerade revisionen följer en specifik process för att uppnå sina mål. Nedan beskriver vi processen i flera steg:

Planering och avgränsning

I detta skede fastställs revisionens omfattning och specifika mål. Viktiga områden som ska granskas identifieras och en detaljerad plan utarbetas som omfattar resurser, tidsplan och ansvarsområden.

Risk- och väsentlighetsbedömning

Riskbedömning innebär att man identifierar och utvärderar risker som kan påverka revisionsmålen. Med väsentlighet avses den relativa betydelsen av revisionsresultaten i förhållande till de finansiella rapporterna eller kontrollmålen.

Testning och dokumentation

I detta steg utförs tester för att inhämta bevis för efterlevnaden av kontroller och processer. Bevisen dokumenteras noggrant för att stödja revisionens slutsatser.

Rapport och kommunikation

När revisionen är slutförd utarbetas en rapport med en detaljerad redogörelse för iakttagelser och rekommendationer.

Övervakning och kontinuerlig förbättring

Dessa revisioner avslutas inte med den slutliga rapporten. Det är viktigt att följa upp rekommendationer och korrigerande åtgärder, samt att leta efter möjligheter att kontinuerligt förbättra processer och riskhantering.

Vad är skillnaden mellan en integrerad revision och en efterlevnadsrevision?

En integrerad revision är en metod som syftar till att täcka mer än ett område i en organisation, medan en efterlevnadsrevision fokuserar på att utvärdera om ett företag följer fastställda regler och policyer. Detta är en tydligare och enklare jämförelse:

Integrerad revision

Bred räckvidd

Granskar inte bara regelefterlevnad, utan även operativ effektivitet, riskhantering och andra viktiga aspekter av organisationen.

Holistiskt synsätt

Fokuserar på att utvärdera hur alla delar av organisationen samverkar och förhåller sig till varandra.

Riskbedömning

Syftet är att identifiera och hantera risker inom alla områden i företaget.

Granskning av regelefterlevnad

Specifik inriktning

Den fokuserar enbart på att säkerställa att organisationen följer specifika lagar, förordningar och policyer.

Granskning av detaljer

Handlar om konkreta detaljer, som att verifiera enskilda transaktioner eller granska specifika policyer och rutiner.

Specifikt uppdrag

Revisionen har ett tydligt mål att säkerställa att företaget följer gällande regler.

Regelverk och standarder

Denna typ av revision verkar inom ett regelverk och omfattas av olika bestämmelser. Dessa regler och standarder säkerställer att de utförs med integritet, konsekvens och kvalitet, de viktigaste aspekterna som vi hittar inom detta är:

Överensstämmelse med internationella revisionsstandarder (ISA)

International Standards on Auditing (ISA) är en uppsättning globala riktlinjer som fastställts av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Dessa standarder utgör ett gemensamt ramverk för att utföra högkvalitativa revisioner runt om i världen. Revisorer som utför integrerade revisioner följer ofta ISA för att säkerställa konsekvens och kvalitet i sin praxis.

Lokala bestämmelser

Utöver internationella standarder måste revisorer också följa lokala bestämmelser som är specifika för varje land. Dessa bestämmelser varierar beroende på lagar och redovisningspraxis i varje jurisdiktion. Det är viktigt att revisorerna är medvetna om dessa bestämmelser och säkerställer att de efterlevs.

Tillsynsorganens roll

Tillsynsmyndigheter, både på nationell och lokal nivå, spelar en avgörande roll när det gäller att övervaka och genomdriva integrerade revisioner. Dessa organ fastställer de förväntningar och bestämmelser som revisorerna måste följa. Dessutom kan de genomföra granskningar och sanktioner i händelse av oegentligheter.

Utmaningar och överväganden

Även om det finns flera fördelar med integrerade revisioner finns det också utmaningar med detta tillvägagångssätt. Att ta itu med dessa utmaningar är avgörande för att säkerställa att de är effektiva och uppfyller sina mål. Dessa utmaningar är

Komplexitet

Eftersom integrerad revision omfattar ett brett spektrum av områden kan det vara en komplex uppgift. Att samordna och genomföra revisioner på flera fronter kräver betydande erfarenhet och resurser.

Resurser

Integrerade revisioner är vanligen dyrare och mer tidskrävande än mer fokuserade revisioner. Betydande ekonomiska resurser och personalresurser behövs för att genomföra omfattande revisioner.

Samordning

Samarbete och effektiv kommunikation mellan revisionsgrupperna är avgörande för att en integrerad revision ska bli framgångsrik. Samordning mellan olika expertområden och synkronisering av insatser är viktiga utmaningar.

Kulturell förändring

Att genomföra integrerade revisioner kräver ofta en kulturförändring i organisationen, vilket leder till motstånd mot förändringar från anställda och högre ledning.

Etik och ansvar

Etik är en avgörande faktor, revisorer måste vara opartiska, oberoende och etiska i sitt arbete för att överföra det till processen.

Ingen av dessa utmaningar är omöjlig att övervinna, med kunskap, engagemang och utbildning bör inget företag ha problem med att förbättra dem. Några tips som vi ger dig är:

  • Planera och förbered integrerade revisioner noggrant.
  • Tilldela lämpliga resurser.
  • Främja en kultur av ärlighet och öppenhet i organisationen.
  • Främja kontinuerlig utbildning av revisorer och processförbättring.
  • Kom ihåg att etik i integrerade revisioner är avgörande för att upprätthålla förtroendet hos berörda parter och säkerställa att resultaten är giltiga.

Bästa praxis

För att uppnå en framgångsrik integrerad revision är det viktigt att följa bästa praxis och anta effektiva tillvägagångssätt. Här följer några viktiga rekommendationer:

Samarbete och kommunikation

Samarbete och effektiv kommunikation är avgörande för en integrerad revision. Revisionsteamen måste arbeta tillsammans, dela med sig av information och samordna sina insatser.

Noggrann planering

Ni måste tydligt definiera omfattning, mål och nödvändiga resurser. Planeringen bör också ta upp riskhantering och väsentlighet.

Kontinuerlig utbildning

Revisorerna måste hålla sig uppdaterade om relevanta regler, standarder och bästa praxis.

Effektiv datahantering

Effektiv datahantering är avgörande för att dokumentera och stödja revisionens slutsatser. Att använda revisionsverktyg och datahanteringssystem underlättar denna process.

Kontinuerligt lärande

Efter varje integrerad revision är det viktigt att göra en retrospektiv granskning för att identifiera områden som kan förbättras. Kontinuerlig feedback och lärande främjar ständig tillväxt och förbättring.

Exempel: Fallstudier

Toyota Motor Corporation – Optimering av leveranskedjan

Toyota Motor Corporation, ett av världens ledande bilföretag, stod inför en kritisk utmaning när det gällde att hantera sin leveranskedja. Bristande synlighet och samordning i leveranskedjan resulterade i överskottslager, produktionsförseningar och höga lagringskostnader.

Genom att införa integrerade revisioner kunde Toyota effektivt spåra materialflödet, från inköp av råmaterial till leverans av färdiga fordon. Genom att förbättra kommunikationen mellan avdelningar och leverantörer kunde man avsevärt minska kostnaderna och förbättra effektiviteten i leveranskedjan. Detta resulterade i en 15% minskning av driftskostnaderna och ökad kundnöjdhet.

Nestlé – Hållbar resurshantering

Nestlé, ett ledande företag inom livsmedels- och dryckesindustrin, stod inför utmaningar när det gällde hållbar förvaltning av sina resurser och sin leveranskedja. Den växande oron för hållbarhet och företagsansvar krävde större öppenhet i verksamheten. Med hjälp av revisioner lyckades Nestlé spåra sin resursförbrukning, t.ex. vatten och energi, i alla produktionsfaser. Detta gjorde det möjligt för dem att identifiera områden med slöseri och besparingsmöjligheter. Dessutom genomgick leveranskedjan omfattande utvärderingar för att säkerställa att leverantörerna uppfyllde miljömässiga och etiska standarder. Som ett resultat minskade Nestlé sin vattenförbrukning och förbättrade sitt rykte som ett företag som är engagerat i hållbarhet.

JPMorgan Chase & Co – Riskhantering och regelefterlevnad

JPMorgan Chase & Co, ett välkänt finansinstitut, stod inför ökande tryck från tillsynsmyndigheter och utmaningar inom riskhantering. Bristen på samordning mellan avdelningarna och avsaknaden av en heltäckande bild av riskerna utgjorde hot mot dess stabilitet och rykte. Genom att införa integrerade revisioner kunde JPMorgan Chase & Co. bedöma och minska riskerna inom alla delar av sin verksamhet, från kreditrisker till cyberrisker. Detta hjälpte dem att utveckla mer effektiva strategier för riskreducering och upprätthålla en hög nivå av regelefterlevnad. Som ett resultat kunde företaget undvika betydande påföljder och skydda sitt rykte i en mycket reglerad finansiell miljö.

Behöver du hjälp med obetalda fakturor? Kontakta Oddcoll

Oddcoll förstår vi hur viktigt det är för ditt företag att upprätthålla ett sunt kassaflöde. Det är därför vi erbjuder en enkel och effektiv lösning för att hantera dina inkassokrav. Med bara några få klick kan du skapa ett konto och ladda upp dina fakturor till vår plattform, antingen manuellt eller via API- eller CSV-filer.

Läs mer om vad en faktura används till

Vi har ett nätverk av lokala partners, inklusive inkassobyråer och advokatbyråer, i samma länder där dina gäldenärer finns. Dessa experter vidtar omedelbara åtgärder, från telefonsamtal till betalningskrav, och använder sin lokalkännedom och jurisdiktion för att säkerställa effektiva resultat.

Håll dig informerad hela tiden med e-postaviseringar och kommunicera direkt med inkassoansvariga via vår lättillgängliga plattform. Med Oddcoll har du den kontroll och transparens du behöver för att snabbt och effektivt driva in dina förfallna betalningar.

Oavsett var dina gäldenärer befinner sig ser vi till att du får de resultat du behöver. Förenkla din inkassohantering med Oddcoll och din verksamhet kommer att fortsätta att blomstra.

Om du är osäker på vad inkasso är kan du klicka på länken och när du vet exakt vad det handlar om kan du kontakta tjänsten internationell inkasso

Slutsats

Sammanfattningsvis är integrerad revision väsentlig i den moderna affärsvärlden och gör en omfattande bedömning av en organisations finansiella och operativa hälsa. Dess syften inkluderar riskidentifiering, effektivitetsförbättring, regelefterlevnad och förtroendeskapande. Dess räckvidd gynnar både offentliga företag och privata och icke-vinstdrivande enheter. Den integrerade revisionsprocessen måste följa en strukturerad plan och ta itu med utmaningar som komplexitet och nödvändiga resurser. Kort sagt är det ett kraftfullt verktyg för att förbättra effektiviteten, transparensen och riskhanteringen i alla organisationer.

4 minuters läsning.

Vilka regler gäller.
Den internationella inkassoprocessen.
Hur man uppnår effektiv inkasso.

Oddcoll är en plattform med inkassobolag över hela världen som gör det möjligt för internationellt orienterade företag att enkelt driva in sina förfallna fakturor.

Gäller för alla våra partners

– Juridiskt tillstånd att driva in fordringar i deras länder
– Inkassospecialister för B2B
– Kommunicerar på engelska
– Experter på den nationella lagstiftningen för indrivning av fordringar

RELATED ARTICLE  Internationell jurisdiktion när en utländsk kund inte betalar
WordPress Image Lightbox Plugin