Insolvensförfaranden i Tyskland mot företag: En omfattande vägledning

Inledning

Förståelse för insolvens i Tyskland

Som företag som är verksamt i Tyskland är det viktigt att förstå begreppet insolvens och dess betydelse i affärsvärlden.

I den här artikeln ger vi dig en omfattande guide till insolvensförfaranden i Tyskland mot företag.

Översikt över insolvensförfaranden i Tyskland

Insolvensförfaranden i Tyskland syftar till att hjälpa företag som har det svårt ekonomiskt.

Dessa förfaranden regleras av insolvenslagen (InsO).

De är avsedda att hjälpa företag att antingen omstrukturera sin verksamhet eller avveckla sina tillgångar på ett ordnat och kontrollerat sätt.

Och för att se till att tyska företags borgenärer behandlas rättvist vid betalningssvårigheter.

Typer av insolvensförfaranden i Tyskland:

Det finns några olika typer av insolvensförfaranden i Tyskland som kan utlösas för ett företag med betalningssvårigheter.

Likvidationsförfaranden

Likvidationsförfaranden innebär att ett företags tillgångar säljs för att betala borgenärer.

Detta förfarande används vanligen när företaget inte längre är ekonomiskt livskraftigt och det inte finns någon chans till återhämtning.

Detta innebär att det tyska företaget upphör att existera och att de återstående tillgångarna fördelas rättvist mellan borgenärerna.

Reorganisationsförfaranden

Reorganisationsförfaranden, även kallade insolvensförfaranden under egen förvaltning, är avsedda att hjälpa företag att omstrukturera sin verksamhet och övervinna ekonomiska svårigheter.

Under denna process får företaget fortsätta sin verksamhet under övervakning av en insolvensförvaltare.

Målet är att företaget ska kunna återhämta sig och fortsätta att existera.

Förenklat förfarande

Förenklade förfaranden är avsedda för små företag som har minimala tillgångar och skulder.

Processen är avsedd att vara snabb och effektiv och innebär vanligtvis att en likvidator utses för att sälja företagets tillgångar och dela ut intäkterna till fordringsägarna.

Ansökan om insolvens i Tyskland

Skyldighet att ansöka om insolvens

I Tyskland är företag juridiskt skyldiga att ansöka om insolvens om de inte längre kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter. Underlåtenhet att göra detta kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive böter och brottsliga anklagelser.

Stegen för att ansöka om insolvens

Processen för att ansöka om insolvens i Tyskland omfattar flera steg, bland annat att underrätta domstolen om företagets ekonomiska situation, utse en insolvensförvaltare och lämna in en förteckning över borgenärer och skulder.

Konsekvenser av att inte ansöka om insolvens

Företag som underlåter att ansöka om insolvens i tid kan drabbas av allvarliga konsekvenser, inklusive rättsliga åtgärder, böter och till och med brottsliga anklagelser. Det är viktigt att söka professionell rådgivning om du är osäker på om ditt företag behöver ansöka om insolvens.

Kan även borgenärer ansöka om konkurs eller rekonstruktion?

Borgenärer kan ansöka om konkurs- eller rekonstruktionsförfarande i Tyskland under vissa omständigheter. Om en gäldenär inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning kan en borgenär ansöka om insolvensförfarande mot gäldenären. Detta kan göras om borgenären har en fordran på gäldenären som är obestridd eller har fastställts rättsligt.

Om en borgenär dessutom har ett legitimt intresse av att gäldenärens verksamhet fortsätter kan denne ansöka om rekonstruktionsförfarande.

Det är viktigt att notera att det kan vara komplicerat att ansöka om insolvensförfaranden som borgenär, och det är lämpligt att söka professionell rådgivning innan man vidtar några åtgärder. En erfaren insolvensadvokat kan hjälpa borgenärer att navigera i processen och se till att deras intressen skyddas.

Förebyggande åtgärder

 

– Använd tyska kreditupplysningar: Innan du gör affärer med ett tyskt företag är det viktigt att skaffa en tysk kreditupplysning för att bedöma deras ekonomiska stabilitet och kreditvärdighet. På så sätt kan man identifiera eventuella risker och undvika att göra affärer med företag som riskerar att bli insolventa.

Fastställ gynnsamma betalningsvillkor: Förhandla om gynnsamma betalningsvillkor med dina tyska kunder, till exempel genom att kräva partiell eller fullständig betalning i förväg, fastställa kortare betalningsvillkor eller erbjuda rabatter för tidig betalning. Detta kan bidra till att säkerställa betalning i tid och undvika likviditetsproblem.

– Övervaka betalningsbeteendet: Övervaka regelbundet dina tyska kunders betalningsbeteende för att identifiera eventuella sena betalningar eller betalningsstörningar. På så sätt kan du vidta snabba åtgärder för att driva in utestående skulder och undvika ekonomiska förluster.

Använd ett tyskt inkassobolag: Om du har problem med att driva in utestående skulder från en tysk kund kan du överväga att använda ett inkassobolag med erfarenhet av den tyska marknaden. Ett inkassobolag kan hjälpa till att driva in utestående fordringar på laglig väg och undvika behovet av insolvensförfaranden.

Genom att ta ett smart grepp om kredithantering och inkasso i Tyskland kan företag undvika risken för insolvens och säkerställa finansiell stabilitet.

Insolvensförvaltarens roll

En insolvensförvaltare är en yrkesman som utses av domstolen för att förvalta ett företags tillgångar och affärer under ett insolvensförfarande.

Deras roll är att se till att företagets tillgångar maximeras och fördelas rättvist mellan borgenärerna.

De har också befogenhet att fatta beslut för företagets räkning, bland annat om företaget ska fortsätta sin verksamhet eller avveckla sina affärer.

Uppgifter och ansvar

Insolvensförvaltaren spelar en avgörande roll i insolvensförfarandet i Tyskland. Deras ansvarsområden omfattar bland annat att förvalta företagets tillgångar, underrätta borgenärer och utarbeta en omstruktureringsplan (vid rekonstruktionsförfaranden).

Befogenheter och begränsningar

Insolvensförvaltare har betydande befogenheter, inklusive möjligheten att sälja företagets tillgångar och säga upp kontrakt. De har dock också vissa begränsningar, och deras åtgärder måste godkännas av domstolen.

Utnämning och urval

Process Insolvensförvaltare i Tyskland väljs vanligtvis ut av domstolen, även om borgenärer i vissa fall kan utse en egen förvaltare. Det är viktigt att välja en konkursförvaltare med nödvändig erfarenhet och expertis för att övervaka förfarandet på ett effektivt sätt.

Konsekvenser av insolvensförfaranden för företagets tillgångar och verksamhet

Vilka åtgärder kan vidtas mot ett tyskt företag i ett insolvensförfarande?

Frysning av tillgångar

Under ett insolvensförfarande i Tyskland fryses vanligtvis företagets tillgångar för att förhindra ytterligare förluster. Detta kan ha en betydande inverkan på företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Uppsägning av avtal

Insolvensförfaranden kan också leda till att avtal, inklusive anställningsavtal, sägs upp. Detta kan vara en utmanande tid för anställda och det är viktigt att söka professionell rådgivning för att förstå dina rättigheter.

Konsekvenser för de anställda

Insolvensförfaranden kan ha en betydande inverkan på anställda, bland annat genom att de förlorar sina jobb och får ändrade anställningsvillkor. I Tyskland skyddas arbetstagarna av lagen om skydd för betalning vid insolvens (Insolvenzgeld), som ger dem ersättning för upp till tre månadslöner i händelse av insolvens.

Borgenärernas rättigheter vid insolvensförfaranden

Nedan diskuterar vi borgenärers rättigheter vid insolvensförfaranden i Tyskland.

Rangordning av fordringar

I Tyskland rangordnas borgenärernas fordringar utifrån deras prioritet, där säkrade borgenärer vanligtvis prioriteras framför osäkra borgenärer.

Detta kan ha en betydande inverkan på fördelningen av tillgångar under insolvensförfaranden.

Rösträtt och deltagande i beslutsfattandet

Borgenärer ges vanligtvis möjlighet att rösta om viktiga beslut under insolvensförfaranden, inklusive utnämningen av insolvensförvaltaren och utarbetandet av en omstruktureringsplan.

Ansvarsfrihet för skulder

I vissa fall kan skulder befrias under insolvensförfaranden, även om detta vanligtvis endast är möjligt vid rekonstruktionsförfaranden.

Det är viktigt att söka professionell rådgivning för att förstå konsekvenserna av skuldavskrivning.

Gränsöverskridande insolvens i Tyskland

Erkännande och verkställighet av utländska insolvensförfaranden

Företag som är verksamma internationellt kan ställas inför gränsöverskridande insolvensfrågor som kan vara komplicerade att navigera. I Tyskland erkänns och verkställs utländska insolvensförfaranden, även om vissa villkor måste uppfyllas.

Samordning med utländska domstolar och förvaltare

Gränsöverskridande insolvensförfaranden kräver vanligtvis samordning med utländska domstolar och förvaltare, vilket kan vara en utmaning. Det är viktigt att arbeta med erfarna jurister för att se till att förfarandena hanteras effektivt.

Slutsats

Viktiga slutsatser för företag som är verksamma i Tyskland

Insolvensförfaranden i Tyskland kan vara komplexa och utmanande att navigera i, men de är ett viktigt verktyg för företag som kämpar ekonomiskt. Genom att förstå insolvensprocessen och arbeta med erfarna yrkesmän kan företag övervinna ekonomiska svårigheter och gå stärkta ur situationen.

Vikten av att söka professionell rådgivning

Om du står inför ett insolvensförfarande i Tyskland är det viktigt att söka professionell rådgivning så snart som möjligt. En erfaren insolvensadvokat kan guida dig genom processen och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut som ligger i ditt företags bästa intresse.

På det hela taget kan insolvensförfaranden i Tyskland vara en svår och utmanande process, men de erbjuder företag en möjlighet att omstrukturera sin verksamhet och övervinna ekonomiska svårigheter. Genom att förstå processen och arbeta med erfarna yrkesverksamma kan företag komma ut ur insolvensförfaranden starkare och mer motståndskraftiga än någonsin tidigare.

Inkasso i Tyskland.

Har du problem med att få betalt för dina fordringar från tyska kunder? Ta en titt på Oddcolls inkassotjänst för indrivning av fordringar i Tyskland.

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

RELATED ARTICLE  Fakturamatchning: Vad är det, process och fördelar 2024
WordPress Image Lightbox Plugin