Inkasso i utlandet

Oddcoll är en plattform med handplockade inkassobolag och advokatbyråer i 44 europeiska länderså att internationella företag kan driva in sina förfallna fakturor med enkelhet

 

  Inkasso utförd lokalt i Frankrike för bästa resultat

  Experter på franska förhållanden och lagar

  Kom igång snabbt och enkelt

Hur det fungerar

Grunderna i Utlandsinkasso

Vad som gör inkasso i utlandet säreget är dess gränsöverskridande karaktär.

Lagar för indrivning av fordringar är alltid reglerat på en nationell nivå. Det innebär att de skiljer sig åt från land till land.

Detsamma gäller de processrättsliga reglerna om man önskar gå vidare rättsligt eller med verkställighet mot en gäldenär.

Lägg där till olika språk, vanor, kulturer, etc. så förstår man att inkassoprocessen varierar kraftigt från land till land.

Internationell inkasso utförs lokalt

Inkassoåtgärder regleras på nationell nivå för att skydda gäldenärer från skrupelfria företag och otllåtna inkassoåtgärder. Tillstånd behövs i princip alltid för att få bedriva inkassoverksamhet i ett land. (lkt inkassotillstånd från Datainspektionen).

Följaktligen får ett inkassobolag inte utföra inkassoåtgärder mot gäldenärer utomlands och de måste själva anlita en aktör i gäldenärens land för uppgiften. Så det finns bara inkassobolag och advokatbyråer som har behörighet och kompetens att driva in fordringar i det land där de, liksom gäldenären, är belägna

Den Internationella inkassoprocessen

Utomrättslig internationell inkasso:

I detta första steg i den internationella inkassoprocessen försöker inkassobolaget få betalt på ett frivilligt sätt. Med frivilligt ska förstås att inte behöva initiera rättsligt åtgärder. Inkassobolaget/Advokatbyrån informerar gäldenären om fordran och eventuell påföljd om betalning inte görs. Detta har ofta en stor positiv inverkan på gäldenärens vilja att betala.

När ett inkassobolag eller advokatbyrå från gäldenärens land levererar kravet blir situationen plötsligt bra mycket mer påtaglig för gäldenären.

Internationell rättslig inkasso:

Rättsliga åtgärder måste tas i det land där gäldenären är lokaliserad. (Det finns undantag)

I de flesta länder finns ett förenklat förfarande för ej tvistiga fordringsanspråk (Likt den svenska summariska processen hos Kronofogdemyndigheten). Dessa förfaranden är tänkta att både vara snabbare och billigare än den vanliga civilrättsliga tvistemålsprocessen.

Verkställighet:

Då rättsliga åtgärder har tagits mottar du en dom i ärendet. Domen fungerar som ett slags intyg/bevis på att det ur rättslig synvinkel faktiskt existerar en fordran. Men om gäldenären trots domen fortfarande inte betalar behöver du ansöka om verkställighet.

Detta måste alltid göras i det land där gäldenären har tillgångar. Anledningen till detta är inget lands verkställighetsorgan har rätt att klampa in på något annat lands territorium och tvångsmässigt ta egendom i besittning, Och för att ansöka om Verkställighet behöver du en dom från det land där du ansöker i. (Det finns undantag till detta. “Erkännande och verkställighet av utländska domar”. Men det varierar från situation till situation och måste undersökas särskilt i varje fall.

Läs mer om vår service och hur den fungerar.

Gäller alla våra partners

- Har tillstånd att återkräva fordringar i sina länder
- B2B inkassospecialister i sina länder
- Kommunicerar på engelska

WordPress Image Lightbox Plugin