Inkasso i Tjeckien

Behöver du hjälp med inkasso i Tjeckien? Oddcoll finns här för att hjälpa dig att driva in utestående betalningar från dina tjeckiska kunder. Vi är medvetna om de utmaningar som uppstår när dina internationella kunder inte betalar sina fakturor.Dina traditionella metoder för att ta emot betalningar från lokala kunder kanske inte är effektiva i dessa fall. Genom att överlåta ditt ärende till oss får du fördelen av en lokal tjeckisk inkassospecialist som arbetar direkt i gäldenärens territorium. Vi anser att detta är kärnan i okomplicerad och framgångsrik inkasso i Tjeckien.​

Kan Oddcoll hjälpa mig med inkasso i Tjeckien?

Absolut. Börja indrivningsprocessen mot din tjeckiska kund omgående genom att skicka ditt ärende till oss. Upprättandet av ditt första ärende och konto är en snabb process som tar mindre än en minut. Vår tjeckiska inkassoexpert, som är väl insatt i tjeckiska inkassolagar och affärsseder, kommer omedelbart att utöva påtryckningar på din gäldenär lokalt i Tjeckien. Denna lokala strategi är avgörande för effektiv och framgångsrik inkasso i Tjeckien.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vilka är kostnaderna för att anlita Oddcoll för inkasso i Tjeckien?

Du kan inleda ditt tjeckiska inkassoärende med oss utan någon finansiell risk.Det finns inga initiala kostnader.Du betalar endast om vi lyckas driva in det utestående beloppet i ärendet.Avgiften är då 9,5 % av det indrivna beloppet.

(Läs mer om pris!)

Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att driva in min skuld i Tjeckien?

Inledningsvis försöker vi få din tjeckiska kund att reglera skulden i godo under inkassofasen i Tjeckien, utan att behöva vidta några rättsliga åtgärder.

Vår effektivitet i detta skede beror på vår förståelse av tjeckiska lagar, förordningar och affärsnormer. Vår lokala expert kan utöva maximal press på gäldenären genom att vara medveten om alla potentiella kanaler för indrivning av skulden. Om situationen kräver rättsliga åtgärder kan vi underlätta upptrappningen av ärendet.

Åtgärder som vi kan vidta inkluderar:

Kreditupplysningar
Etablering av kontakt
Utöva påtryckningar på gäldenären
Förhandlingar
Hembesök
Använda lämpliga rättsliga kanaler och framställningar
Inledande av insolvensförfaranden
Verkställa fordringar

Kommer mina kundrelationer i Tjeckien att påverkas negativt?

Inte det minsta. Alla inkassoåtgärder vi vidtar följer strikt bästa praxis för tjeckisk inkasso, i enlighet med tjeckisk lagstiftning. Våra lokala experter är väl förtrogna med tjeckiska traditioner och agerar med yttersta professionalism, vilket säkerställer att din kundrelation alltid hanteras på bästa sätt.

Vad händer när jag har inlett mitt tjeckiska inkassoärende med Oddcoll?

Processen är okomplicerad:

Ladda helt enkelt upp den obetalda fakturan från din tjeckiska kund till vår plattform.

Vårt team i Tjeckien kommer omedelbart att vidta åtgärder mot din tjeckiska gäldenär för att återvinna skulden. Du kan följa utvecklingen på vår plattform via meddelanden när det finns uppdateringar om ditt ärende.

När vi har lyckats driva in skulden kommer pengarna att överföras till dig.

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur troligt är det att min skuld i Tjeckien kommer att återvinnas?

Historiskt sett har vi uppnått en framgångsgrad på 82 % för våra ärenden i Tjeckien. Sannolikheten för en framgångsrik indrivning beror dock på flera faktorer.Det kan till exempel handla om den tjeckiska gäldenärens ekonomiska situation, hur tvistigt ärendet är eller hur gammalt kravet är. Ju tidigare ett ärende övergår till inkasso, desto större är chansen att det blir framgångsrikt.

Vad är den vanliga tidsramen för inkasso i Tjeckien?

Att ange en allmän tidsram är svårt eftersom varje inkassoärende är unikt. Vissa gäldenärer kan helt enkelt ha förbisett betalningen, och problemet kan lösas snabbt. För andra kan det krävas mer övertygelse och påtryckningar, vilket förlänger lösningsperioden. Vi strävar dock efter att påskynda varje ärende så mycket som möjligt eftersom vi endast får betalt vid framgångsrik indrivning. Därför ligger det i allas intresse att få tillbaka hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att påbörja inkassoprocessen i Tjeckien?

Det primära dokumentet vi behöver är den obetalda fakturan som du har utfärdat.Om det finns några andra relevanta dokument, som ett undertecknat kontrakt eller leveransbevis, kan du också ladda upp dem.Om ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassospecialist att begära den i relevant skede av processen.Att tillhandahålla kontaktuppgifter till gäldenären och en sammanfattning av eventuella tidigare interaktioner du har haft med dem skulle också vara till hjälp. Denna information kommer att göra det möjligt för oss att kontakta gäldenären på effektivast möjliga sätt.

Kan ni hjälpa mig med rättslig indrivning i Tjeckien?

Absolut, vi kan hantera alla typer av rättslig inkasso som kan krävas i förfaranden mot din tjeckiska gäldenär. Detta inkluderar domstolsförfaranden, verkställighetsåtgärder och insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vårt fokus ligger på B2B-krav, det vill säga inkassoärenden mot tjeckiska företag.

Varför ska jag välja Oddcoll för inkasso i Tjeckien?

Vårt team är väl insatt i tjeckisk affärskultur och rättsliga bestämmelser och erbjuder en heltäckande inkassoprocess.

Du har också tillgång till vår onlineportal dygnet runt så att du alltid kan hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende.

Vad händer om jag har många obetalda tjeckiska fordringar att ladda upp?

Det är inget problem. Du kan initiera dina ärenden genom att:

  • Ladda upp dem individuellt (tar ungefär en minut per ärende),
  • Genom en Excel-fil,
  • Eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform via API.

Tillhandahåller Oddcoll inkassotjänster i andra länder än Tjeckien?

Ja, det gör vi. Oddcoll är en global B2B-inkassotjänst med lokala inkassospecialister över hela världen. Du kan lita på Oddcoll för säker och effektiv hantering av alla dina internationella inkassobehov.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer om inkasso i Tjeckien.

Vårt inkassobolag i Tjeckien.

På grund av att de har en mycket hög indrivningsgrad i sina inkassoärenden och på grund av tidigare kunders nöjdhet samarbetar vi i Tjeckien med inkassobolaget Crediteform S.R.O.

Mer om "Rättslig" inkasso i Tjeckien

Vilken domstol ska jag vända mig till för mitt tjeckiska inkassoproblem?

När en borgenär har en fordran på en gäldenär i Tjeckien är grundregeln att borgenären ska vända sig till den distriktsdomstol där gäldenären har sin hemvist. Om gäldenären är en fysisk person är “hemvist” den plats där gäldenären har sin hemvist. Om gäldenären är en fysisk person som bedriver näringsverksamhet är “hemvist” den plats där verksamheten bedrivs. Om gäldenären är en juridisk person (organisation/företag) är “hemvist” den plats där den juridiska personen har sitt säte.Huvudregeln för civilrättsliga tvister är att distriktsdomstolarna är den första instans som en borgenär ska vända sig till. Det finns vissa undantag för särskilda typer av tvister där domstolarna behöver viss specialkunskap.

Det är inte nödvändigt att företrädas av en advokat i Tjeckien när man tar ett ärende till domstol.

En stämning måste skickas till den domstol som har rätt att pröva målet. Ansökan behöver inte vara på tjeckiska; en borgenär från ett annat land kan använda sitt eget språk. För att inte försena dessa ärenden rekommenderas dock att en översättning till tjeckiska bifogas för dessa situationer.

Att ta ditt inkassoverksamhet i domstol i Tjeckien innebär vissa kostnader. Mer information om dessa kostnader finns i lag nr 549/1991 om domstolsavgifter. Om dessa kostnader inte betalas kommer ärendet aldrig att behandlas.

 

Förfarande för betalningsföreläggande i Tjeckien.

I Tjeckien finns det två förfaranden för betalningsföreläggande som lämpar sig för rättslig indrivning av fordringar i Tjeckien. Dessa är
  • förfarandet för betalningsföreläggande och
  • det elektroniska förfarandet för betalningsföreläggande.

Det vanliga förfarandet för betalningsföreläggande är ett förfarande som domstolen beslutar om att inleda. Det är inte borgenären själv som aktivt ansöker om det. Om domstolen inte anser att det är lämpligt att utfärda ett betalningsföreläggande i det enskilda fallet, beslutar den i stället att hålla ett vanligt civilrättsligt förfarande med en förhandling där båda parter hörs.

För att domstolen ska välja att utfärda ett betalningsföreläggande i stället för att kalla till en huvudförhandling i ett enskilt fall måste följande förutsättningar vara uppfyllda: Fordran måste avse ett visst belopp. Dessutom måste ansökan uppfylla de övriga allmänna kraven för en stämning. Till exempel måste ansökan innehålla information om parterna och om den rättsliga grunden för kravet. Skriftliga bevis som visar det rättsliga förhållandet måste också skickas med ansökan.

Om domstolen inte anser att det är lämpligt att utfärda ett betalningsföreläggande fortsätter ärendet att behandlas enligt reglerna för vanliga civilrättsliga förfaranden.

Ett elektroniskt förfarande för betalningsföreläggande är ett förfarande som en borgenär aktivt måste välja att ansöka om.

Det finns en övre gräns på 1 000 000 CZK för användning av detta förfarande.

Ansökan görs elektroniskt och undertecknas elektroniskt. Bevismaterial lämnas också in elektroniskt tillsammans med ansökan.

De uppgifter som krävs är desamma som i en vanlig stämning. Om domstolen anser att ansökan är ofullständig kommer den att avvisas och ärendet kommer inte att behandlas.

Vad händer i processen för rättslig indrivning i Tjeckien om gäldenären väljer att bestrida sin betalningsskyldighet efter att ett betalningsföreläggande har utfärdats? En gäldenär har 15 dagar på sig att överväga kravet. Om en substantiell invändning görs avslutas förfarandet för betalningsföreläggande och ärendet överförs i stället till det ordinarie tvistlösningsförfarandet.

Om ingen invändning görs inom 15 dagar får betalningsföreläggandet samma rättsliga status som en dom, dvs. det kan verkställas mot gäldenären i ett verkställighetsförfarande.

 

Verkställighet av fordringar i Tjeckien.

När en borgenär når en punkt i inkassoprocessen i Tjeckien där en dom har erhållits genom det vanliga civilrättsliga förfarandet eller en exekutionstitel genom ett betalningsföreläggandeförfarande, leder detta vanligtvis till att gäldenären följer detta och betalar sin skuld.

Detta är dock inte alltid fallet. Det finns därför situationer där gäldenärer fortsätter att utebli från sina betalningar.

I dessa fall är nästa steg i inkassoverksamheten i Tjeckien att ansöka om verkställighet av skulden. Detta innebär att en borgenär vänder sig till den offentliga myndigheten i Tjeckien för att få hjälp med att driva in betalningen. Myndigheterna hjälper sedan borgenären att få betalning genom tvång.

Detta förfarande regleras i §§ 251-351a i lag nr 99/1963, civilprocesslagen.

Förfarandet inleds när borgenären ansöker om verkställighet eftersom gäldenären fortsätter att underlåta att betala.

 

Insolvensförfaranden i Tjeckien.

Slutligen kommer vi att gå igenom en sista del av den tjeckiska inkassoprocessen som ibland kan uppstå när gäldenären inte har möjlighet att betala alla sina skulder. Jag talar om tjeckiska insolvensförfaranden. Dessa kan tillämpas på både privatpersoner och företag, men det finns olika förfaranden som kan ha lite olika syften och påverka dessa grupper lite olika.Insolvensförfaranden kan inledas om;

  1. Det finns flera borgenärer,
  2. Om det finns fordringar med förfallodagar som ligger mer än 30 dagar tillbaka i tiden, och,
  3. Om gäldenären inte har ekonomiska möjligheter att betala dessa fordringar.

Följande insolvensförfaranden kan komma i fråga;

Konkurs: Detta förfarande tillämpas på både privatpersoner och företag. Detta är den sista utvägen och används endast när rekonstruktion eller skuldsanering anses meningslös. Gäldenärens tillgångar konsolideras och delas ut till borgenärerna. Företaget upphör sedan att existera.

Omstrukturering (reorganizace): Detta förfarande används endast mot näringsidkare och används som ett verktyg för att försöka lösa betalningsinställelsen på ett sätt som gör det möjligt för näringsidkaren att fortsätta sin verksamhet. Konkret innebär det att en omstruktureringsplan upprättas i samråd med borgenärerna, där gäldenärens fordringar skrivs ned så att de kan uppfylla sina skyldigheter.

Skuldsanering (oddlužení): Används endast mot privatpersoner. Syftar till att ge högt skuldsatta personer en chans till en nystart genom att upprätta en betalningsplan för de befintliga skulderna utifrån gäldenärens ekonomiska förhållanden.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin