Inkasso i Österrike

Behöver du hjälp med inkasso i Österrike? Oddcoll kan erbjuda dig effektiva och smidiga inkassolösningar för dina österrikiska gäldenärer. Vi förstår de utmaningar som uppstår när dina internationella kunder inte fullgör sina betalningsförpliktelser.Traditionella tillvägagångssätt och påtryckningar kan visa sig vara ineffektiva. Genom att initiera ditt ärende hos oss kan du snabbt engagera en dedikerad österrikisk inkassoexpert som verkar inom samma jurisdiktion som din gäldenär. Vår strömlinjeformade process säkerställer enkelhet, snabbhet och effektivitet när det gäller inkasso i Österrike.

Hur inleder jag inkassoprocessen i Österrike?

För att påbörja inkassoprocessen i Österrike laddar du helt enkelt upp den utestående fakturan från din österrikiska gäldenär på vår plattform. Att skapa ditt konto och sätta upp ditt första ärende är en snabb och okomplicerad process som kan slutföras på mindre än en minut. När din obetalda österrikiska faktura har laddats upp kommer vårt team av erfarna österrikiska inkassospecialister omedelbart att inleda inkassoprocessen mot din gäldenär. Våra specialister har djupgående kunskaper om österrikiska inkassolagar och affärsseder, vilket gör det möjligt för dem att utöva lämpliga påtryckningar lokalt i Österrike. De kommer att kommunicera med din gäldenär på dennes modersmål, vilket maximerar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vad kostar det att anlita Oddcolls inkassotjänster i Österrike?

Vår prissättningsstruktur bygger på så kallad contingency fee, vilket innebär att du endast debiteras om vi lyckas driva in ditt krav.Vårt arvode uppgår till 9,5 % av det totala inkasserade beloppet, vilket innebär att du får 90,5 % av de inkasserade medlen.Om vi inte lyckas driva in några pengar debiteras inga avgifter.

Oddcolls inkassoplattform kräver vanligtvis en medlemsavgift.Vi är dock glada att kunna erbjuda en 30-dagars kostnadsfri testperiod under vilken du kan initiera så många ärenden som du behöver utan att ådra dig några startkostnader eller risker. Detta skiljer oss från andra inkassotjänster som ofta tar ut höga startavgifter enbart för att öppna ett ärende.

På Oddcoll tror vi starkt på att främja en gemensam strävan mot det gemensamma målet att återvinna dina pengar. Vi är fast beslutna att endast tjäna pengar när vi uppnår ett framgångsrikt resultat. Vår prismodell återspeglar denna övertygelse och vi strävar efter att samarbeta med alla inblandade parter.

(Läs mer om pris!)

Vilka inkassoåtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Österrike?

För att driva in skulden i Österrike kommer vi att vidta olika inkassoåtgärder. Vår strategi fokuserar inledningsvis på det vänliga inkassofasen och syftar till att säkra betalning från din österrikiska kund utan behov av rättsliga åtgärder.Med hjälp av vår kunskap om österrikiska lagar, regler och affärspraxis vidtar vi följande åtgärder:-Kreditbedömning:Vi utvärderar gäldenärens kreditvärdighet för att bedöma dennes förmåga att återbetala den utestående skulden.

-Kontakt: Vi kommer att upprätta direktkommunikation med gäldenären för att påminna dem om den obetalda fakturan och uppmuntra till snabb betalning.

-Påtryckningar på gäldenären: Vi använder lämpliga påtryckningsmetoder, t.ex. ihållande kommunikation, för att göra det mer angeläget för gäldenären att fullgöra sina betalningsåtaganden.

-Förhandling: Vi kommer att inleda förhandlingar med gäldenären och försöka nå en ömsesidigt godtagbar lösning som tillfredsställer båda parter.

-Hembesök: I vissa fall kan våra inkassospecialister göra hembesök hos gäldenären för att understryka allvaret i situationen och uppmana till snabb betalning.

-Lämpliga rättsliga kanaler och framställningar: Om vänliga inkassoåtgärder inte ger resultat kommer vi att använda relevanta rättsliga kanaler i Österrike, inklusive att lämna in rättsliga framställningar, för att eskalera inkassoprocessen.
-Insolvensförfaranden: Om gäldenären står inför insolvens kommer vi att navigera i lämpliga insolvensförfaranden för att säkerställa högsta möjliga återvinning för dig.

-Verkställighet av fordringar:

I de fall där rättsliga domar eller förlikningar erhålls kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att driva in fordringarna, vilket säkerställer en effektiv indrivning av skulden.Genom att genomföra dessa omfattande inkassoåtgärder strävar vi efter att maximera chanserna att framgångsrikt återvinna den utestående skulden från din österrikiska kund.

Hur påverkas min kundrelation?

Inte alls. De åtgärder som vidtas följer alltid god inkassosed, och vi har tillstånd att vidta inkassoåtgärder i den relevanta jurisdiktionen.

Våra lokala specialister är väl insatta i den österrikiska kulturen och vet hur man beter sig professionellt, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar inkassoprocessen på er plattform när jag har startat mitt österrikiska inkassoärende?

Inkassoprocessen på vår plattform för ditt österrikiska ärende är som följer:

1, Ladda upp den obetalda österrikiska fakturan: Börja med att ladda upp relevanta uppgifter om din obetalda österrikiska faktura via vår användarvänliga webbportal.

Ange nödvändig information om gäldenären, det utestående beloppet och eventuell styrkande dokumentation.

2, Inkassoåtgärder: När ditt ärende har inletts kommer vårt team att påbörja inkassoprocessen mot din österrikiska gäldenär. Våra specialister är väl insatta i österrikisk inkassopraxis, lagar och affärskultur. De kommer att vidta lämpliga åtgärder, t.ex. kontakta gäldenären, utöva påtryckningar, förhandla och använda rättsliga kanaler om det behövs.

3, Övervakning av fallets framsteg: Du kan enkelt övervaka utvecklingen av ditt inkassoärende på vår plattform. Få meddelanden och uppdateringar när det finns betydande utveckling eller åtgärder som vidtagits i ditt ärende. Detta gör att du kan hålla dig informerad och engagerad under hela processen.

4, Framgångsrik indrivning: När skulden har drivits in från din österrikiska gäldenär överförs de insamlade medlen till dig. Vi strävar efter att slutföra processen effektivt och se till att du får det återvunna beloppet så snabbt som möjligt.

Genom att följa denna strömlinjeformade process på vår plattform strävar vi efter att förenkla inkassoprocessen och ge våra kunder insyn och kontroll genom hela den österrikiska inkassoprocessen.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur stor är chansen att Oddcoll lyckas driva in min fordran i Österrike?

Baserat på våra historiska data har vi lyckats driva in cirka 80 % av våra fordringar i Österrike. Observera dock att framgångsgraden kan variera beroende på faktorer som gäldenärens ekonomiska kapacitet, betalningsåtagandenas tydlighet och skuldens ålder. I allmänhet ökar sannolikheten för framgång om inkassoprocessen inleds tidigare.

Hur lång tid tar inkassoprocessen vanligtvis i Österrike?

Det är svårt att ge en exakt tidsram eftersom inkassoprocessens längd kan variera beroende på olika faktorer. Varje fall är unikt, och den tid som krävs för att lösa det kan påverkas av faktorer som fallets komplexitet, gäldenärens samarbete, de rättsliga förfarandena och den övergripande effektiviteten i processen.

I allmänhet kan vissa ärenden lösas relativt snabbt om gäldenären svarar snabbt och samarbetar för att reglera den utestående skulden. I andra fall, där förhandlingar eller rättsliga åtgärder är nödvändiga, kan processen ta längre tid.

På Oddcoll arbetar vi målmedvetet för att lösa ditt ärende så effektivt som möjligt. Vi förstår vikten av att driva in skulder i tid och vi strävar efter att påskynda processen samtidigt som vi följer de rättsliga kraven och upprätthåller ett professionellt förhållningssätt.

Du kan vara säker på att vi kommer att göra allt vi kan för att driva ditt ärende skyndsamt och maximera chanserna till en framgångsrik indrivning i Österrike.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Österrike?

För att inleda en inkassoprocess i Österrike behöver vi i första hand den obetalda fakturan som har utfärdats. Detta är ett viktigt dokument för att fastställa skulden och det utestående beloppet. Om det finns ytterligare dokumentation tillgänglig, t.ex. ett undertecknat avtal, leveransbevis eller relevant korrespondens med gäldenären, kan den också laddas upp för att ge ytterligare stöd för ärendet.

Om det finns några specifika detaljer eller omständigheter relaterade till skulden eller gäldenären som du tror skulle vara till hjälp för vår inkassospecialist, vänligen ange dem också. Detta inkluderar kontaktuppgifter till gäldenären och en beskrivning av tidigare kommunikation eller diskussioner med gäldenären, om tillämpligt. Sådan information kan hjälpa oss att förstå sammanhanget och utveckla en effektiv inkassostrategi för ditt ärende i Österrike.

Du kan vara säker på att vi hanterar all dokumentation som tillhandahålls med största sekretess och i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Vilka rättsliga åtgärder kan ni vidta om det blir nödvändigt att driva kravet rättsligt i Österrike?

Om det blir nödvändigt att driva ärendet rättsligt i Österrike kan Oddcoll hjälpa dig med olika rättsliga åtgärder. Dessa inkluderar:

-Legal indrivning av obestridda fordringar: För obestridda fordringar kan vi underlätta rättsliga processer, inklusive vissa förenklade förfaranden, för att driva in skulden på laglig väg.

-Juridiska processer för tvistiga fordringar: Om fordran är omtvistad kan vi vägleda dig genom de mer ordinära rättsliga förfaranden som finns i Österrike för att driva in skulden på laglig väg. Det kan handla om att lämna in en stämningsansökan, inleda ett rättsligt förfarande och lägga fram din sak inför behörig domstol.

-Verkställighet av en exekutionstitel: Om du redan har en exekutionstitel, t.ex. en dom eller ett verkställbart beslut, kan vi hjälpa dig med verkställighetsprocessen. Vårt team vidtar nödvändiga åtgärder för att verkställa fordringarna och driva in skulden.

-Insolvensprocesser: I situationer där gäldenären står inför insolvens eller konkurs kan vi navigera de relevanta insolvensförfarandena för att säkerställa högsta möjliga återvinning för dig som borgenär.

Vårt erfarna team är väl insatt i österrikiska lagar och förfaranden för inkasso. Vi ger vägledning och stöd under hela den rättsliga inkassoprocessen och ser till att dina rättigheter skyddas och att den bästa åtgärden vidtas för att driva in skulden i Österrike.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vi är specialiserade på B2B-inkasso (business-to-business). Våra tjänster är utformade för att hjälpa till med indrivning av utestående skulder som andra företag är skyldiga ditt företag. Om du har en skuld till ett österrikiskt företag är vi rätt tjänst för att hjälpa dig att driva in den. Observera att vi inte hanterar konsumentskulder eller personliga skulder. Vår expertis ligger i gränsöverskridande företagsinkasso, med fokus på B2B-transaktioner.

Fördelarna med att använda Oddcoll för inkasso i Österrike

Vårt team är väl insatt i nyanserna i österrikisk affärskultur och lagstiftning, och vi erbjuder en omfattande inkassoprocess som är skräddarsydd för Österrike.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du alltid hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende. Vår användarvänliga plattform gör det möjligt för dig att övervaka utvecklingen av ditt ärende, ta emot meddelanden och få tillgång till relevanta dokument när det passar dig.

Vi förstår vikten av transparens och kommunikation under hela inkassoprocessen. Genom att ge dig ständig tillgång till din ärendeinformation vill vi säkerställa att du har full insyn och kontroll över förfarandet, så att du kan fatta välgrundade beslut i varje steg.

Med Oddcoll kan du dra nytta av vår expertis, bekvämlighet och tillgänglighet, vilket gör inkassoprocessen i Österrike mer effektiv och ändamålsenlig.

Vad händer om jag har flera obetalda fordringar från österrikiska gäldenärer att ladda upp?

Det är inga problem. Du har möjlighet att starta dina ärenden genom att ladda upp dem ett och ett (vilket tar ungefär en minut per ärende), via en Excel-fil eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform via API. Vi förstår att varje kund har unika behov, och vi strävar efter att tillgodose dessa behov på det mest effektiva sättet som möjligt. Vårt mål är att göra det så smidigt som möjligt för dig att ladda upp och hantera flera obetalda fordringar från dina österrikiska gäldenärer på vår plattform. Oavsett om du föredrar att ladda upp dem individuellt eller i bulk, ger vi dig de nödvändiga verktygen och alternativen för att effektivisera processen och inleda inkassoförfarandena omedelbart.

Erbjuder ni inkassotjänster i andra länder än Österrike?

Ja, vi tillhandahåller inkassotjänster i olika länder över hela världen. Som en global B2B-inkassotjänst har vi ett nätverk av lokala inkassospecialister som är väl insatta i lagar, förordningar och affärspraxis i olika länder. Du kan lita på att Oddcoll hjälper dig med dina internationella inkassobehov, oavsett var gäldenären befinner sig.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer om inkasso i Österrike.

Vårt inkassobolag i Österrike.

Vårt österrikiska inkassobolag är Demondo GmbH & CO. KG.

Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

Demondos rötter ligger i den klassiska inkassobranschen. Tillsammans med Straetus Germany (www.straetus.de) kunde vi göra stor skillnad på marknaden och vi kan se tillbaka på en lång och givande historia. Vår styrka har alltid varit att reagera på våra kunders speciella krav och utveckla skräddarsydda lösningar. Vi har i allt större utsträckning genomfört individuella projekt för ambitiösa kunder från många olika branscher och utvecklat ett unikt kunnande.

Hur ser er inkassoprocess ut?

Våra lösningar omfattar gäldenärsportaler, innovativa betalningsalternativ, toppmoderna rapporteringsverktyg och till och med kraftfulla lösningar för stora sammanslutningar. Ett särskilt fokus i vår portfölj ligger på internationell, världsomspännande inkasso. Med våra lösningar kan du övervaka din affärsverksamhet över hela världen från en enda arbetsstation.

När man vidtar rättsliga åtgärder, får kunden då tillbaka de kostnader som han eller hon måste betala?

I normala fall betalar varje part för sig själv, men om vi vinner målet betalar gäldenären kostnaderna och vice versa.

"Rättslig" inkasso i Grekland

Vår grekiska advokatbyrå kommer naturligtvis att göra allt den kan för att driva in din faktura utan att behöva vidta rättsliga åtgärder mot din grekiska gäldenär. Ibland blir det dock ett nödvändigt steg i den grekiska inkassoprocessen att vidta rättsliga åtgärder mot en gäldenär. Nedan följer en kort förklaring av den rättsliga ramen om detta skulle vara fallet.

 

Att gå till domstol med ett inkassoärende i Grekland.

För att avgöra vilken grekisk domstol en borgenär ska vända sig till för sitt grekiska inkassokrav är det första steget att ta reda på vilken region gäldenären tillhör. I regel är det den domstol där gäldenären har sin hemvist som ska pröva ärendet.

Nästa steg är att ta reda på vilken specifik domstol i området som är den rätta att vända sig till.

Nästan alltid är det storleken på fordran som avgör vilken domstol som är behörig att pröva ärendet.

Det finns i huvudsak tre olika domstolar som prövar ett grekiskt inkassoärende. (Det vill säga en civilrättslig tvist om en fordran, mellan två parter.)

  • Domstolarna för mindre fordringar (Irinodikia).

Denna domstol hanterar tvister om fordringar på upp till 20 000 euro.

  • (Monomeli Protodikia)

Denna domstol hanterar tvister om fordringar på mellan 20 000 och 250 000 euro.

  • (Polymeli Protodikia).

Denna domstol behandlar tvister om fordringar på mer än 250 000 euro.

En ansökan om stämning till en grekisk domstol måste vara skriven på grekiska och i regel vara skriftlig.

 

Förfarandet för betalningsföreläggande i Grekland.

Som ett bra alternativ till juridisk indrivning i Grekland kan fordringsägare välja att använda förfarandet med betalningsföreläggande.

Detta är ett juridiskt förfarande som de flesta länder har sin egen version av.

Bakgrunden till förfarandet är följande: Många fall som kommer till domstol är fall där gäldenären inte nödvändigtvis bestrider fordran. Men fordringsägaren går ändå till domstol eftersom svaranden inte betalar.

För att inte ta upp för mycket av domarnas tid i dessa fall har ett särskilt förfarande skapats för fall där gäldenären inte har bestridit fordran. Förfarandet är tänkt att vara snabbare, enklare och billigare än att stämma gäldenären enligt de vanliga civilrättsliga reglerna. Det är därför ett alternativ som gynnar både borgenärer och samhället som helhet.

Vilka är villkoren för att använda förfarandet för betalningsföreläggande? Det måste röra sig om en fordran på pengar på ett visst belopp. Det finns ingen övre gräns och förfarandet är frivilligt för borgenären.

En ansökan måste innehålla följande:

  • Uppgifter om parterna i tvisten.
  • Uppgifter om fordran. (dess belopp, förfallodag).
  • Uppgifter om grunden för fordran. Det vill säga varför gäldenären är skyldig borgenären pengar.
  • Skriftliga bevis. Till exempel kontrakt eller andra bevis på att skulden existerar.

Om allt i ansökan är i ordning måste gäldenären delges betalningsföreläggandet. Gäldenären har sedan 15 dagar på sig att besluta om han eller hon vill bestrida fordran. Om ingen invändning görs måste betalningsföreläggandet delges gäldenären vid ett andra tillfälle, vilket ger gäldenären en andra chans att överväga fordran. Gäldenären har då tio arbetsdagar på sig att bestrida fordran. Om detta inte görs är betalningsföreläggandet verkställbart. Det innebär att fordringsägaren kan använda det i ett verkställighetsförfarande mot gäldenären.

Om gäldenären väljer att bestrida betalningsföreläggandet kommer domstolen att överväga bestridandet och huruvida betalningsföreläggandeförfarandet bör avbrytas.

 

Verkställighet av en grekisk fordran.

 

Om du har vidtagit rättsliga åtgärder vid indrivning av fordringar i Grekland och fått antingen en dom eller en verkställighetsförklaring genom betalningsföreläggandet, vad är då nästa steg?Förhoppningsvis kommer gäldenären då att rätta sig efter det och betala vad den är skyldig. Men om gäldenären fortfarande inte betalar är nästa steg i den grekiska inkassoprocessen att ansöka om verkställighet.

Om gäldenären har tillgångar i Grekland kan den grekiska statsapparaten hjälpa till att se till att tillgångarna överförs från gäldenären till borgenären. Detta är ett tvångsingripande och det är därför som det krävs ett verkställighetsbeslut för att myndigheterna ska kunna genomföra det.

 

Insolvensförfaranden i Grekland.Ett alternativt scenario i den grekiska inkassoprocessen är att insolvensförfaranden ibland inleds. Detta är situationer då grekiska gäldenärer inte längre har ekonomiska muskler att betala sina fordringar. De är insolventa, och det är inte fråga om tillfälliga betalningsproblem.

Insolvensförfaranden kan under vissa förutsättningar inledas antingen av gäldenären själv, av en borgenär som har en fordran på gäldenären och i vissa fall av en allmän åklagare om det finns ett allmänt intresse av att gäldenären försätts i konkurs. En ansökan skickas till domstolen i första instans.

En gäldenär förlorar kontrollen över sina tillgångar under ett insolvensförfarande. I stället blir en förvaltare (“sýndikos”) ansvarig för driften av gäldenärens tillgångar.

Resultatet av insolvensförfarandet kan vara att företaget avvecklas. Förteckningar över företagets tillgångar och skulder upprättas då och borgenärer kompenseras så rättvist som möjligt för sina fordringar av konkursboet.

Ibland kan resultatet också vara en rekonstruktionsplan där fordringarna skrivs ned i samförstånd med borgenärerna. I dessa fall kan företaget ibland fortsätta sin verksamhet.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin