Inkasso i Nederländerna

Har du problem med obetalda skulder i Nederländerna? Oddcoll kan hjälpa dig att driva krav mot dina nederländska kunder. Vi är medvetna om den besvikelse som kan uppstå när dina internationella kunder inte betalar sina räkningar. Dina vanliga strategier för att driva in betalningar från kunder i ditt hemland kanske inte är lika effektiva. Genom att anlita oss får du en lokal nederländsk inkassospecialist som hanterar ditt ärende exakt där din gäldenär befinner sig. Detta är vad vi kallar okomplicerad och effektiv inkasso i Nederländerna.

Kan Oddcoll hjälpa mig med inkasso i Nederländerna?

Absolut. Starta din inkassoprocess mot din nederländska kund på nolltid genom att skicka ditt ärende till oss. Att upprätta ditt första ärende och konto är en snabb process som tar mindre än en minut. Vår holländska inkassospecialist, som är väl insatt i holländska inkassolagar och affärskultur, kommer omedelbart att börja utöva lokal press på din gäldenär i Nederländerna. Denna lokala strategi gör inkassoprocessen i Nederländerna betydligt effektivare.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vad kostar det att använda Oddcoll för inkasso i Nederländerna?

Ditt nederländska inkassoärende inleds helt utan risk. Det finns inga initiala kostnader. Du betalar endast om medel samlas in i ärendet. Avgiften är då 9,5 % av det indrivna beloppet.

(Läs mer om pris!)

Vilka inkassoåtgärder kommer ni att vidta för att driva in min nederländska skuld?

För det första kommer vi att försöka få din nederländska kund att betala under inkassofasen i Nederländerna, utan att behöva ta till några rättsliga förfaranden.

Vår framgång i detta skede beror på vår omfattande förståelse av nederländska lagar, regler och affärskultur. Vår lokala expert kan utöva maximal press på gäldenären genom att utnyttja alla möjliga inkassovägar. Om rättsliga åtgärder blir nödvändiga kan vi också hjälpa till att eskalera ärendet.

Några av de åtgärder vi kan använda oss av är

Kreditupplysningar
Ta kontakt
Sätta press på gäldenären
Förhandlingar
Hembesök
Användning av lämpliga rättsliga kanaler och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Kommer min relation med min holländska kund att påverkas negativt?

Inte det minsta. De inkassoåtgärder vi vidtar följer alltid den bästa nederländska inkassopraxisen och följer de regler som fastställts i Nederländerna. Våra lokala specialister har en grundlig förståelse för nederländska seder och bruk och har ett professionellt uppträdande som säkerställer att din kundrelation alltid hanteras på ett respektfullt sätt.

Vad händer efter att jag har inlett mitt nederländska inkassoärende med Oddcoll?

Processen är okomplicerad:

Ladda helt enkelt upp din obetalda nederländska faktura till oss.

Vårt team i Nederländerna kommer att vidta åtgärder mot din nederländska gäldenär för att driva in skulden. Du kan följa utvecklingen på plattformen genom aviseringar när det finns uppdateringar i ditt ärende.

När skulden har drivits in kommer pengarna att överföras till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur sannolikt är det att min nederländska skuld kommer att drivas in?

Historiskt sett har vi lyckats lösa 86 % av våra ärenden i Nederländerna. Naturligtvis finns det olika faktorer som påverkar om ett ärende blir framgångsrikt eller inte. Till exempel kan den nederländska gäldenärens ekonomiska förmåga eller ärendets tvistiga karaktär påverka resultatet. Åldern på fordran spelar också en avgörande roll. Ju tidigare ett ärende eskaleras till inkasso, desto större är chansen att lyckas.

Vad är den typiska tidsramen för inkasso i Nederländerna?

Att ange en generell tidsram kan vara svårt, eftersom varje inkassoärende är unikt. Vissa gäldenärer kan helt enkelt ha glömt att betala, och processen kan lösas snabbt. I andra situationer kan det krävas mer övertalning och påtryckningar, vilket förlänger tiden för lösning. Vi strävar dock efter att påskynda ärendet så mycket som möjligt eftersom vår betalning är beroende av en framgångsrik indrivning. Därför ligger det i allas intresse att återfå hela fordran så snart som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Nederländerna?

Vårt primära krav är den obetalda fakturan som har utfärdats. Om det finns ytterligare relevanta dokument, t.ex. ett undertecknat avtal eller leveransbevis, kan dessa också laddas upp. Om ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassospecialist att begära den i lämpligt skede av processen. Dessutom kan det vara bra att tillhandahålla gäldenärens kontaktuppgifter och en beskrivning av eventuell tidigare kommunikation som du kan ha haft med dem. Denna information kommer att göra det möjligt för oss att kontakta gäldenären på effektivast möjliga sätt.

Kan ni hjälpa mig med juridisk inkasso i Nederländerna?

Absolut, vi kan ge stöd för alla typer av juridisk inkasso som kan behövas i processen mot din nederländska gäldenär. Detta kan omfatta domstolsförfaranden, verkställighet och insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vårt fokus ligger på B2B-fordringar.Med andra ord hanterar vi inkassoärenden mot nederländska företag.

Vilka är fördelarna med att använda Oddcoll för inkasso i Nederländerna?

Vårt team är väl förtroget med den komplicerade nederländska affärskulturen och lagstiftningen, och vi erbjuder en allomfattande inkassotjänst.

Du har tillgång till vår onlineportal dygnet runt, så att du hela tiden kan hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende.

Vad händer om jag har ett stort antal obetalda fakturor från Nederländerna att ladda upp?

Det är inget problem. Du kan starta dina ärenden på något av följande sätt:

  • Ladda upp dem individuellt (varje ärende tar ungefär en minut),
  • Använda en Excel-fil,
  • Eller anslut ditt ERP-system till vår plattform via ett API.

Tillhandahåller ni inkassotjänster i andra länder än Nederländerna?

Ja, det gör vi. Oddcoll är en global B2B-inkassotjänst. Vi har lokala inkassospecialister över hela världen, vilket gör det säkert och effektivt att använda Oddcoll för alla dina internationella inkassokrav.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Nederländerna.

Vårt inkassobolag i Nederländerna.

Vår ackrediterade partner är CollectMasters B.V. och de kommer att börja driva in din B2B-fordran så snart du laddar upp den obetalda fakturan mot din nederländska gäldenär.

Presentera ditt företag med några få meningar?

Vi är ett snabbväxande inkassobolag precis i mitten av vårt land. Vi sysselsätter ungefär 40 personer numera och har några stora kunder. Nästan all vår personal är universitetsutbildad, ung och arbetsvillig. Vi går mycket längre med att kontakta gäldenärer än de fem stora inkassobolagen här borta, och det är därför som vår framgångsfrekvens är mycket högre.

Hur stor är er framgångskvot?

För våra stora kunder samlar vi in cirka 80 % av deras utestående skulder (medan de fem största inkassobolagen i Holland samlar in kanske 15 %).

Vad kostar rättsliga åtgärder?

Du måste betala en fogde omkring 100 euro för att få gäldenären kallad till domstolen. Rättegångsavgiften är cirka 500-1 250 euro. Vår juridiska avgift är 125 euro per timme.

Om ni vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och vinner i domstolen, kan ni då alltid lägga till de rättsliga kostnader som klienten har betalat till skulden och den kommer att betalas av gäldenären?

Ja, nästan alla kostnader nämns i domen som gäldenären måste betala. Endast (våra) juridiska kostnader är ofta maximerade till cirka 600 euro.

Rättslig inkasso i Nederländerna.

Om ingen åtgärd i den frivilliga inkassofasen hjälper mot gäldenären i Nederländerna kan det vara nödvändigt att trappa upp inkassot i Nederländerna ytterligare genom att inleda rättsliga åtgärder.

På det privaträttsliga området har det nederländska rättssystemet tre typer av domstolar: distriktsdomstolar, appellationsdomstolar och Nederländernas högsta domstol (Hoge Raad Nederlanden). Den civila domstolen prövar tvister mellan två parter (fysiska eller juridiska personer).

Nederländerna delades upp i tio rättsliga divisioner med varsin domstol, sedan den 1 april 2013: elva domstolar med jurisdiktion över fyra regioner. Dessutom har Nederländerna fyra appellationsdomstolar och en högsta domstol.

Distriktsdomstolen är den första instansen för ett nytt mål och det är här ett rättsligt ärende vanligtvis börjar. Den som inte håller med om ett domstolsbeslut tar sitt ärende till appellationsdomstolarna. Högsta domstolen är den sista instansen.

Om inte lagen anger något annat, lämnas en stämning in till den distriktsdomstol där svaranden finns.

Det formella språket i rättsliga mål i Nederländerna är nederländska. Detta innebär att kallelsen eller den (tryckta) ansökan om inledande av rättegången måste vara adresserad på nederländska.

När du lämnar in en stämningsansökan måste du betala en rättegångskostnad till myndigheterna i Nederländerna. Kostnaden bestäms av konfliktformen och det belopp som står på spel.

“Betalningsorder” i Nederländerna.

I Nederländerna, liksom i många andra länder, finns det en förenklad rättslig process.

Avsedd för enklare typer av ärenden. (Som inkassofall i Nederländerna.) När en part har en obetald fordran på en annan part. En fordran som helt enkelt inte betalas, men där det fortfarande inte finns någon typ av tvist/osämja mellan parterna.

Nederländernas strömlinjeformade rättsliga inkassoprocess syftar till att dessa “enklare” ärenden ska kunna hanteras enklare och billigare än i vanliga rättsliga förfaranden. Det är en situation som alla parter drar nytta av.

Vilka är då förutsättningarna för att använda det förenklade förfarandet?

Det handlar bara om fordrans belopp. Beloppet får inte överstiga 25 000 euro.

Parterna har frihet att argumentera på egen hand i dessa situationer. (Med andra ord – ingen juridisk företrädare krävs enligt lag).

Dessutom behandlas överklagandena av en ensamdomare, dvs. en enda domare som sitter ensam.

Verkställighetsförfaranden i Nederländerna.

När är detta relevant? När du har ett inkassofall i Nederländerna där du inte har fått betalt och du därefter har tagit fallet vidare på laglig väg.

Domstolen utfärdar en dom i slutet av det rättsliga förfarandet. En part (gäldenären) kan åläggas att fullgöra sina skyldigheter gentemot den andra parten i denna dom (borgenären).

Om gäldenären vägrar att uppfylla sina skyldigheter frivilligt kan borgenären tvinga fram efterlevnaden genom att använda verkställighetslagar.

Efterlevnaden (verkställigheten) av ett beslut enligt vilket domstolen har ålagt prestation regleras av detta rättsområde.

Domstolstjänstemän (gerechtsdeurwaarders), även kallade bailifts (deurwaarders), har rätt att verkställa domar och utslag och får order om detta av fordringsägare som vill få dem betalda genom att lämna in ansökningar om verkställighet.

Om du väljer att använda de taktiker som är tillåtna enligt lagstiftningen måste du uppfylla två villkor:

1. Du måste ha en verkställbar handling (verkställighetstitel), t.ex. en dom eller ett domslut från det civilrättsliga förfarandet.

2. Du måste före verkställigheten delge domen eller utslaget till motparten (gäldenären).

Den överklagande och den klagande som har inställt sig i domstolen får en kopia av domen från domstolens registrator. Den grupp som är behörig att verkställa domen får en kopia i verkställbar form eftersom det är en slutgiltig dom som innebär ett domstolsbeslut. Parterna får en kostnadsfri kopia (grosse) av domen från en fogde. Detta är en äkta kopia av domen. Det är ett rättsligt beslut som har gjorts verkställbart. Först efter att denna fogdekopia har lämnats ut får verkställighetsåtgärder vidtas. En notariell handling kan också förses med en fogdekopia, eller en första bekräftad kopia. Genom att överlämna detta papper ger du utmätningsmannen tillstånd att vidta verkställighetsåtgärder.

Kronofogden delger gäldenären kronofogdens kopia innan verkställighetsåtgärder kan vidtas. Detta för att gäldenären återigen ska uppmärksammas på fordran och få tid på sig att fullgöra sin betalningsskyldighet innan några verkställighetsåtgärder inleds.

Insolvensförfaranden i Nederländerna.

Om ett företag har ekonomiska svårigheter eller inte kan uppfylla sina skyldigheter har varje land tydliga förfaranden för att lösa denna typ av problem.

Konkursförfaranden varierar när det gäller dess syfte;

Om företaget kan räddas eller är lönsamt kan fordringarna omstruktureras (vanligtvis i samförstånd med borgenärerna). Detta för att skydda företaget och dess anställda.
Om företaget inte kan räddas måste det läggas ned (det “går i konkurs”).

Borgenärerna får inte längre vidta enskilda åtgärder för att driva in sina fordringar eftersom insolvensförfarandet har inletts. Detta för att garantera att alla fordringar från alla borgenärer behandlas lika.

En borgenär måste kunna bevisa sin fordran för konkursboets konkursförvaltare.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin