Inkasso på Malta

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer på Malta!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso på Malta.

Inkasso på Malta är en process som kan genomföras både utanför och inom domstol. Det första steget i processen är vanligtvis en inkassofasad utanför domstol, där borgenären försöker driva in skulden genom kommunikation och förhandling med gäldenären.

På Malta krävs inget tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet. Alla inkassobolag måste dock följa de lagar och förordningar som fastställts av Maltas myndighet för finansiella tjänster.

Rättssystemet på Malta bygger på romersk-holländsk lag och följer ett civilrättsligt system. Domstolarna på Malta är indelade i två huvudkategorier: Superior Courts och Inferior Courts. Till de högre domstolarna hör appellationsdomstolen och författningsdomstolen, medan de lägre domstolarna omfattar distriktsdomstolarna och magistratdomstolen.

Som borgenär med en obetald men obestridd fordran är det första steget att skicka ett kravbrev till gäldenären med en begäran om betalning av skulden. Om gäldenären inte svarar eller betalar skulden kan borgenären gå vidare med rättsliga åtgärder. På Malta finns det ett summariskt rättsligt förfarande för obestridda fordringar. Denna process är snabbare och mindre kostsam än den traditionella domstolsprocessen och används vanligtvis för mindre fordringar.

Domstolsprocessen i Malta inleds med att en stämningsansökan och en förklaring om fordran lämnas in. Gäldenären ges sedan möjlighet att svara på kravet. Om gäldenären inte svarar eller bestrider kravet går ärendet vidare till rättegång. Om gäldenären erkänner fordran går ärendet vidare till dom.

Preskriptionstiden för fordringar på Malta är sex år från den dag då fordran uppstod. Alternativa tvistlösningsmekanismer, såsom medling och skiljedom, är också tillgängliga som alternativ till domstolsförfaranden.

Verkställighet av en fordran på Malta kan ske på olika sätt, t.ex. genom kvarstad, kvarstad på egendom och utmätning av varor. När det finns ett verkställighetsbeslut kan borgenären gå vidare med verkställigheten genom att lägga fram beslutet för domstolens fogde för verkställighet.

Om en gäldenär är insolvent kan borgenären inleda ett insolvensförfarande på Malta. Syftet med dessa förfaranden är att likvidera gäldenärens tillgångar och fördela dem mellan borgenärerna. Den vanligaste formen av insolvensförfarande på Malta är frivillig likvidation. Detta kan initieras av gäldenären eller av borgenärerna i syfte att uppnå en rättvis fördelning av tillgångarna mellan borgenärerna.

Sammanfattningsvis kan indrivning av fordringar på Malta vara en komplicerad process, men med en god förståelse för rättssystemet, borgenärernas rättigheter och gäldenärernas ansvar kan den genomföras effektivt. Det är viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att driva in en skuld är genom effektiv kommunikation och förhandling med gäldenären, och om detta misslyckas, att vidta rättsliga åtgärder som en sista utväg.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin