Inkasso i Nordmakedonien

Få betalt enkelt och snabbt från dina gäldenärer i Nordmakedonien!

  9,3 av 10 i betyg baserat på 91 omdömen på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjälpt över 2 030 företag att få betalt av sina kunder utomlands!

Det kan vara otroligt frustrerande att jaga betalningar från kunder utomlands.

Men med Oddcolls internationella inkassoplattform kan du få hjälp snabbt och enkelt.

Få tillgång till de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen med en enda knapptryckning.

Ladda upp ditt ärende på 1 minut och vår inhemska inkassospecialist i din gäldenärs land kommer att börja driva in ditt ärende omedelbart.

Om inkasso i Nordmakedonien.

Inkasso är en viktig aspekt av alla ekonomier, och Nordmakedonien är inget undantag. Processen för att driva in obetalda skulder kan vara komplicerad och det är viktigt att förstå rättssystemet och de olika alternativ som står till buds för borgenärer. I den här artikeln kommer vi att ge en omfattande översikt över inkasso i Nordmakedonien, inklusive den utomrättsliga inkassofasen, de rättsliga kraven för att bedriva inkassoverksamhet och domstolsprocessen för bestridda och obestridda fordringar.

Det första steget i inkassoprocessen i Nordmakedonien är den utomrättsliga fasen. Under denna fas kan borgenärer försöka driva in skulden genom förhandlingar och medling. Detta är ofta den mest effektiva och kostnadseffektiva metoden för indrivning av skulder. Om förhandlingarna inte lyckas kan fordringsägarna dock gå vidare till den rättsliga fasen.

När det gäller att bedriva inkassoverksamhet i Nordmakedonien krävs inget tillstånd. Borgenärer måste dock följa alla relevanta lagar och förordningar. Detta omfattar lagen om skyldigheter och avtal, lagen om verkställighet och säkerhet samt lagen om skydd av personuppgifter.

Rättssystemet i Nordmakedonien bygger på civilrättsliga principer. Detta innebär att tvister löses genom domstolar och att borgenärer har rätt att vidta rättsliga åtgärder för att driva in obetalda skulder. Domstolsprocessen i Nordmakedonien är relativt okomplicerad, men den kan vara tidskrävande och kostsam.

För borgenärer med en obetald, men obestridd fordran är den rättsliga processen något annorlunda. I detta fall kan borgenären ansöka om en summarisk dom. Detta är en förenklad process som gör det möjligt för domstolen att fatta ett beslut på grundval av de bevis som lagts fram. Det är dock viktigt att notera att denna process endast är tillgänglig för obestridda fordringar.

När det gäller preskriptionstider för fordringar i Nordmakedonien är preskriptionstiden för fordringar som härrör från ett avtal tre år, medan preskriptionstiden för fordringar som härrör från en utomobligatorisk förpliktelse är ett år. Dessa preskriptionstider börjar löpa från den dag då fordran förföll till betalning.

Utöver domstolsprocessen finns det alternativa tvistlösningsmekanismer tillgängliga i Nordmakedonien. Dessa inkluderar medling, skiljedom och förlikning. Dessa metoder är ofta snabbare och billigare än domstolsprocessen och kan vara ett bra alternativ för att lösa tvister.

Verkställighet av en fordran är processen för att driva in en skuld som har fastställts rättsligt. I Nordmakedonien utförs verkställigheten av exekutionsbiträden. När det finns ett verkställighetsbeslut kan borgenärer begära att verkställighetshandläggaren vidtar särskilda åtgärder för att driva in skulden, till exempel beslag av tillgångar eller kvarstad på lön.

Slutligen är det viktigt att notera att när en gäldenär är insolvent kan insolvensförfaranden vara ett alternativ. Insolvensförfaranden är en rättslig process som gör det möjligt för en gäldenär att omorganisera eller likvidera sina tillgångar för att betala sina fordringsägare. I Nordmakedonien utgör lagen om insolvensförfaranden ramen för insolvensförfaranden.

Sammanfattningsvis är inkasso i Nordmakedonien en komplex process som kräver en grundlig förståelse för rättssystemet och de olika alternativ som står till buds för borgenärer. Oavsett om du är en borgenär med en obetald men obestridd fordran eller om du har att göra med en insolvent gäldenär är det viktigt att söka professionell rådgivning och att vara medveten om dina rättigheter och skyldigheter. Med rätt tillvägagångssätt och rätt juridiskt stöd är det möjligt att framgångsrikt driva in obetalda skulder och skydda dina intressen som borgenär.

Så här fungerar internationell inkasso! (60 sek.)

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin