Inkasso i Vietnam

  • Inkasso i Vietnam som utförs av ett lokalt vietnamesiskt inkassobolag.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso från gäldenärer i Vietnam!

Har du förfallna fakturor från kunder i Vietnam? Vi kan hjälpa dig att få betalt på ett enkelt och effektivt sätt. Läs vidare för att se hur!

Tre enkla steg!

h

Ladda upp din fordran.

Låt vårt inkassobolag i Vietnam börja arbeta med ditt ärende!

Få betalt!

Några skäl att använda Oddcoll för att driva in dina vietnamesiska fordringar!

N

Ett inkassobolag på plats i Viernam som gör jobbet åt dig!

N

Som talar samma språk som dina vietnamesiska kunder.

N

Som vet exakt vilka åtgärder som måste vidtas specifikt i Vietnam.

Hur Oddcoll kan hjälpa dig att uppnå en framgångsrik indrivning av fordringar i Vietnam.

Detta beror på att det är lagar och förordningar i kundens land som gäller när en skuld ska drivas in. Dessutom måste rättsliga åtgärder vidtas i kundens land om kunden inte betalar. Dessa omständigheter gör att en gäldenär inte behöver vara orolig när betalningskrav kommer från ett annat land.

Oddcoll är en plattform för internationella företag. Vi har valt ut högpresterande inkassobyråer runt om i världen för att driva in dina skulder lokalt, när du startar ett inkassoärende hos oss.

Detta innebär att om du laddar upp ditt vietnamesiska indrivningsärende på vår plattform kommer våra lokala inkassospecialister i Vietnam att ta hand om ärendet inom några minuter. På så sätt ökar dina chanser till ett positivt resultat avsevärt.

Vårt lokala inkassobolag i Vietnam som direkt kommer att inleda inkassoåtgärder på plats:

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vår inkassopartner i Vietnam. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Vietnam när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Vietnam.

Nedan följer en översikt över den vietnamesiska inkassoprocessen. Från när ett inkassobolag försöker få gäldenären att betala skulden i den utomrättsliga inkassofasen, till rättslig inkasso i Vietnam där borgenären går till domstol för att få sin sak prövad.

– Inkasso utanför domstol i Vietnam.
– Rättslig indrivning av skulder i Vietnam.
– Vietnams rättssystem.
– Domstolarna i Vietnam.
– Vilken domstol tar du ditt vietnamesiska inkassoärende till?
– Alternativ tvistlösning.
– Preskriptionstider.
– Verkställighet av fordringar i Vietnam.
– Insolvensförfaranden.

Inkasso utanför domstol i Vietnam.

När en faktura från en vietnamesisk gäldenär är förfallen är det första steget ofta att skicka en betalningspåminnelse och kontakta gäldenären för att förstå varför fakturan inte har betalats.

Om betalningen fortfarande uteblir är det dags att eskalera ärendet till ett inkassobolag i Vietnam.

De kommer då att påbörja indrivningen av ärendet i den utomrättsliga inkassofasen. Det innebär att de försöker se till att gäldenären betalar utan att behöva vidta några rättsliga åtgärder.

Genom att kontakta gäldenären via t.ex. brev, telefonsamtal, e-post etc. görs denne uppmärksam på att de har tagit över ärendet som inkassobolag i Vietnam och att de förväntar sig en snabb betalning av skulden. Detta har ofta en stor inverkan på vietnamesiska gäldenärers betalningsvilja, eftersom de inser allvaret i de krav som ställs av ett lokalt inkassobolag. Anledningen är att de förstår att kravet snabbt kan eskalera till rättsliga åtgärder, vilket leder till ytterligare kostnader och tidsåtgång. Ett lokalt inkassobolag har också genom många års erfarenhet lärt sig hur man sätter press på gäldenärer specifikt i Vietnam. Dessa omständigheter gör att lösningsgraden är hög i den utomrättsliga inkassofasen i Vietnam.

Rättslig inkasso i Vietnam:

Vietnams rättssystem.

Vietnam är en enpartistat som styrs av kommunistpartiet. Kommunistpartiet väljer ledamöterna i nationalförsamlingen. Nationalförsamlingen är enligt Vietnams författning landets högsta maktorgan och har den lagstiftande makten i Vietnam. Dessutom fastställer nationalförsamlingen landets politik och budget och väljer nyckelpositioner som presidenten osv. Nationalförsamlingens mandatperiod är fem år.

Den vietnamesiska regeringen är nationalförsamlingens verkställande organ och är det högsta statliga förvaltningsorganet. Regeringens mandatperiod motsvarar nationalförsamlingens mandatperiod och är fem år.

I Vietnam finns 63 provinser, som i sin tur är indelade i distrikt. Under distrikten finns kommunerna. Det finns fyra nivåer av lokalt styre: provinser, distrikt, kommuner och särskilda administrativa och ekonomiska enheter. Var och en av dessa fyra nivåer har sin egen lokala förvaltning som består av ett representativt organ som väljs av lokalbefolkningen vart femte år och som kallas folkrådet och ett administrativt organ som kallas folkkommittén, vars medlemmar väljs av folkrådet.

Vietnams rättssystem har alla kännetecken för en civilrättslig tradition, som bygger på skriven lag. Rättspraxis erkänns inte som en rättskälla och är inte en del av rättssystemet. I praktiken publicerar dock Högsta folkdomstolen varje år en samling rättsfall med kommentarer och anvisningar.

Domstolarna i Vietnam.

Vietnams högsta domstol är “Högsta folkdomstolen”. Under högsta domstolen finns det tre nivåer av domstolar, i fallande hierarkisk ordning:

1. Höga folkdomstolar (“High Courts”). Det finns tre High Courts i Hanoi, Da Nang och Ho Chi Minh City. De höga folkdomstolarna prövar överklaganden från de lägre domstolarna.
2. Provincial People’s Courts (63 Provincial Courts); som är domstolar i provinserna.
3. Folkdomstolar i distrikten (District People’s Courts) (710 distriktsdomstolar). Som är domstolar i distrikten.
(Utöver dessa finns det även militära domstolar).

I High People’s Courts och Provincial People’s Courts finns det specialiserade domstolar som dömer i mål av speciell karaktär. Till exempel brottmålsdomstol, civildomstol, ekonomisk domstol, förvaltningsdomstol, arbetsdomstol samt familje- och ungdomsdomstol. Distriktsdomstolar kan ha en brottmålsdomstol, en civil domstol, en familje- och ungdomsdomstol och en förvaltningsdomstol.

Vilken domstol tar du ditt vietnamesiska inkassoärende till?

Vilken domstol ska du vända dig till för att driva ditt krav mot din vietnamesiska gäldenär när denne inte betalar?

Tvister i Vietnam regleras huvudsakligen av civilprocesslagen (“CPC”). Enligt CPC ska provinsdomstolar vara domstolar i första instans för tvister där minst en utländsk part är inblandad, och de höga domstolarna ska sköta överklagandeförfarandena.

Hur avgör domstolen om den är behörig att pröva ett anspråk?

För att avgöra om en domstol är behörig att pröva ett anspråk måste den i allmänhet bedöma om:

– tvisten rör en fråga som omfattas av domstolens behörighet enligt CPC,
– om parterna har ett giltigt avtal om att välja ett annat forum för tvistlösning (t.ex. skiljeförfarande)
– och om domstolen är behörig att pröva kravet enligt reglerna om domstolars hierarki och territoriell behörighet.

En tvist prövas i allmänhet av domstolen i svarandens hemvist, om inte parterna har kommit överens om att överföra tvisten till domstolen i kärandens hemvist.

Det rättsliga inkassoförfarandet i Vietnam inleds när domstolen tar emot kärandens stämningsansökan, styrkande handlingar och bevis på att käranden har betalat domstolsavgiften.

Delgivning av stämningsansökan till gäldenären görs av domstolen, men varje part är också skyldig att förse den andra parten med kopior av stämningsansökan eller styrkande handlingar och bevis, med undantag för handlingar som den andra parten redan har eller som är undantagna från utlämnande enligt CPC.

Inom 15 dagar efter delgivningen ska svaranden lämna in sitt svaromål.

I allmänhet är det den förlorande parten i målet som ansvarar för att betala kostnaderna, inklusive domstolsavgifter. I domen kommer domstolen att fördela kostnaderna mellan parterna. Med undantag för immaterialrättsliga tvister kommer dock inte rättegångskostnader för kommersiella tvister att tillerkännas den förlorande parten om inte parterna har kommit överens om det.

Alternativ tvistlösning:

Medling.

En stor del av tvisterna i Vietnam löses utanför domstol, vanligtvis genom någon form av medling mellan parterna. Vietnamesiska lagar lägger också stor vikt vid medlingens roll.

Medling är en obligatorisk del av vissa tvistlösningsförfaranden, t.ex. civilrättsliga tvister. Denna kategori omfattar nästan alla fordringar som blir föremål för rättslig indrivning i Vietnam.

Staten uppmuntrar till medling för att lösa civilrättsliga tvister och familjetvister samt icke straffrättsliga brott, administrativa brott och andra tvister och brott som anges i civilprocesslagen.

Skiljedom.

Skiljedom är också ett möjligt alternativ för tvistlösning i Vietnam. Detta förfarande är dock begränsat till handelstvister. Historiskt sett har detta inte varit ett särskilt vanligt sätt att lösa tvister i Vietnam.

Preskriptionstider.

Preskriptionstider: För kommersiella tvister är den tillämpliga preskriptionstiden två år. Preskriptionstiden börjar löpa den dag då käranden “borde ha vetat” att hans legitima rättigheter har kränkts.

 

Verkställighet av fordringar i Vietnam.

Som ett sista steg i den rättsliga inkassoprocessen i Vietnam kan det vara nödvändigt att ansöka om verkställighet. Detta innebär att du har fått en dom efter att ha fört fallet till domstol, men att gäldenären fortfarande inte betalar frivilligt. I detta fall kan du ansöka om verkställighet och få hjälp att överföra tillgångar från gäldenären till dig själv.

 

Insolvensförfaranden i Vietnam.

Det bör också nämnas att det ibland uppstår situationer där en gäldenär faktiskt inte har tillräckliga tillgångar för att betala sina skulder till sina fordringsägare. Ett konkursförfarande kan då vara lämpligt. I ett konkursförfarande tas gäldenärens tillgångar över av en konkursförvaltare som sedan fördelar det som återstår på ett rättvist sätt till borgenärerna.

En konkursansökan lämnas in till den distriktsdomstol där företaget är registrerat (till provinsdomstolen om ansökan lämnas in av en utländsk borgenär eller om gäldenären har kontor på flera orter eller fler än 300 anställda).

Vi hjälper dig med inkasso i Vietnam. Kom igång idag eller kontakta oss för mer information.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin