Inkasso i Singapore

  • Inkasso i Singapore som utförs av ett lokalt inkassobolag.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso mot gäldenärer i Singapore!

Om du behöver hjälp med inkasso i Singapore kan vi hjälpa dig på ett effektivt, snabbt och enkelt sätt. Läs vidare för att se hur!

Tre enkla steg för inkasso i Singapore!

h

Skapa ditt ärende genom att ladda upp ditt krav mot din gäldenär i Singapore på vår inkassoplattform.

Vårt lokala inkassobolag på plats i Singapore kommer att börja vidta nödvändiga åtgärder.

Få betalt!

Några skäl till varför Oddcoll effektivt kan hjälpa dig.

N

Lokal inkasso på plats direkt i Singapore där din gäldenär befinner sig.

N

Vårt lokala inkassobolag talar din gäldenärs språk och känner till alla lagar och regler i Singapore.

N

Du hanterar dina ärenden enkelt och smidigt på vår plattform och du betalar ingenting om inte fordran drivs in.

Vad är Oddcoll?

Oddcoll är en inkassotjänst för företag som säljer till kunder utanför sitt eget land.

En effektiv indrivning av fordringar måste alltid ske i det land där gäldenären befinner sig. Detta beror på att nationella lagar, regler osv. gäller för processen.

Vi har löst detta problem genom att tillhandahålla en internationell inkassoplattform med särskilt utvalda inkassobyråer och advokatbyråer från länder runt om i världen.

Så när du på bara några minuter skapar ett ärende för inkasso mot din gäldenär i Singapore kommer vårt inkassobolag på plats att börja utföra arbetet.

Vår lokala inkassobyrå som finns i Singapore som direkt kommer att inleda åtgärder för inkasso på plats:

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vår inkassopartner i Singapore. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Singapore när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Singapore.

Nedan följer en presentation av inkassoprocessen i Singapore.

När en fordran på en gäldenär i Singapore uppstår (en faktura är förfallen) skickas normalt sett betalningspåminnelser till gäldenären.

Ärendet eskaleras sedan till ett inkassobolag vars expertis är att få gäldenärer i Singapore att betala. Först och främst försöker de få skulden betald utan att det behövs kostsamma rättsliga åtgärder.

I vissa situationer kan det vara nödvändigt att gå vidare med juridisk indrivning i Singapore och ta ärendet till domstol. I de undantagsfall där en gäldenär faktiskt inte kan betala på grund av insolvens kan det vara lämpligt att delta som borgenär i ett konkursförfarande.

Inkasso “utanför domstol” i Singapore.

Det första steget i indrivningen är alltså att försöka driva in skulden på det utomrättsliga indrivningsstadiet. Detta görs genom att kontakta gäldenären på olika sätt, t.ex. via telefon, brev, e-post och så vidare. Nyckeln till en framgångsrik indrivning i detta skede är att indrivningsåtgärderna vidtas av ett lokalt inkassobolag som finns på plats i Singapore. En lokal agent i Singapore kan lätt gå vidare med rättsliga åtgärder. Detta är en faktor som gör gäldenären mycket mer samarbetsvillig. Det är också viktigt att inkassobyrån är väl förtrogen med företagskulturen, de rådande lagarna etc. som finns i Singapore.

I de allra flesta fall i Singapore räcker det med åtgärder i detta utomrättsliga inkassoskede för att få gäldenären att betala. Åratal av erfarenhet av förhandlingar och påtryckningar, och det faktum att en inkassobolag i Singapore har möjlighet att hota gäldenären med rättsliga åtgärder, innebär att detta skede vanligtvis är tillräckligt.

Rättslig inkasso i Singapore:

Singapores rättssystem.

Singapore är en republik. Den verkställande makten ligger främst hos kabinettet, som består av ministrar under ledning av Singapores premiärminister. Den lagstiftande makten innehas av parlamentet.

Singapores rättssystem bygger på common law och har sitt ursprung i engelsk lag (även om rättssystemet har utvecklats avsevärt sedan självständigheten 1965).

De rättsliga källorna i Singapore är följande:
– Konstitutionen,
– Lagstiftning, (skriftliga lagar som antas av Singapores parlament).
– Subsidiär lagstiftning (skriftlig lagstiftning som antas av ministrar, statliga organ eller lagstadgade nämnder).
– Prejudikat från domstolarna (rättsliga avgöranden från domstolarna som talar om hur vissa rättsliga frågor ska tolkas).

Lagstiftningen antas av parlamentet, medan rättskipningen utförs av Singapores rättsväsende.

Domstolarnas struktur i Singapore.

Domarkåren består av:

– Högsta domstolen och
– Underordnade domstolar.

Högsta domstolen prövar både civil- och brottmål och är uppdelad i appellationsdomstolen och högsta domstolen.

Appellationsdomstolen prövar överklaganden av beslut av High Court i både civil- och brottmål och är därför den sista instansen att pröva ett mål.

High Court prövar överklaganden av beslut från distriktsdomstolar och magistrates courts. Vissa särskilda förfaranden, t.ex. konkurser, prövas av High Court och i allmänhet mål där fordran överstiger 250 000 SGD.

De underordnade domstolarna består av följande:
– Distriktsdomstolar,
– Magistrates’ courts (domstolar),
– ungdomsdomstolar,
– rättsmedicinska domstolar och
– domstolar för småmål.

På senare år har även andra domstolar, t.ex. familjedomstolen, nattdomstolen, samhällsdomstolen, syariadomstolen och trafikdomstolen, lagts till de underordnade domstolarna.

Att ta ett krav till domstol!

 

Vilken domstol ska du vända dig till med ditt civilrättsliga inkassokrav när du går till domstol i Singapore?

Det beror på beloppet för den obetalda skulden.

– Civilrättsliga mål med fordringar som inte överstiger 60 000 SGD behandlas av Magistrate Court.

– Civilrättsliga mål med fordringar på mer än 60 000 SGD men högst 250 000 SGD behandlas av distriktsdomstolen.

– Civilrättsliga mål med fordringar på över 250 000 SGD prövas av High Courts allmänna avdelning.

– Småmålsdomstolar prövar fordringar upp till 30 000 SGD Småmålsdomstolarna prövar ärenden snabbare och billigare än om samma tvist skulle gå till en civil domstol. Detta är ett alternativt forum för mindre tvister. Kraven får inte vara äldre än två år och parterna företräds inte av en advokat vid dessa förfaranden.

Förenklat förfarande:
I vissa domstolsärenden används ett förenklat förfarande som är lite snabbare, enklare och billigare än det ordinarie förfarandet. Detta gäller i fall där det råder oenighet i sakfrågan och där tvisten inte överstiger 60 000 SGD, och tvisten därför behandlas i Magistrate Court. Samma typ av ärenden kan också hanteras som ett förenklat rättegångsförfarande även när fordran uppgår till 60 000-250 000 SGD och prövas av distriktsdomstolen OM parterna kommer överens om att använda ett förenklat förfarande.

Dom genom tredskodom:
I vissa fall är det också möjligt att få en tredskodom. Det rör sig om situationer där gäldenären underlåter att svara på och bestrida stämningen. Under vissa förutsättningar kan då en dom utfärdas som “bevisar” att fordran existerar.

 

Insolvensförfaranden.

I vissa situationer i den rättsliga inkassoprocessen i Singapore kan det hända att gäldenären faktiskt inte kan betala alla skulder som han eller hon är skyldig. Deras ekonomiska situation är helt enkelt för dålig. I dessa fall kan ett insolvensförfarande vara lämpligt. Detta kan vara:

– Ett likvidationsförfarande. Detta innebär att gäldenären likvideras och inte fortsätter att bedriva någon affärsverksamhet. Likvidationsförfarandet genomförs genom att företagets tillgångar samlas in och realiseras för att betala företagets skulder. När ett företag avvecklas tas dess tillgångar och verksamhet över av en officiell konkursförvaltare.

– Ett omstruktureringsförfarande. Genom rättslig förvaltning och ackordsplaner med borgenärer. En ackordsplan gör det möjligt för borgenärerna att komma överens om att helt eller delvis avstå från sina fordringar på företaget eller att omfördela sina skulder. Detta kan göras utan hjälp av domstolen, men för att göra det krävs ett enhälligt samtycke från alla berörda borgenärer, vilket kan vara svårt att få. Å andra sidan kan ett företag genom ett av domstolen godkänt ackordsförfarande nå en kompromisslösning som är bindande för alla borgenärer utan att få borgenärernas enhälliga samtycke.

 

Verkställighet av fordringar i Singapore.

Som ett sista steg i Singapores inkassoprocess kan du behöva ansöka om verkställighet av din fordran. Detta förfarande kommer till användning när du har gått till domstol, fått en dom, men gäldenären fortfarande inte betalar. En borgenär kan då behöva söka hjälp från Singapores myndigheter för att verkställa sin fordran och få gäldenärens tillgångar överförda till sig.

Vi hjälper dig med snabb och framgångsrik inkasso i Singapore. Kom igång idag eller kontakta oss om du har några frågor.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin