Inkasso i Qatar

  • Inkasso i Qatar som utförs av en lokal advokatbyrå.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

En inkassotjänst för företag som vill få betalt av sina kunder i Qatar.

Vi är specialiserade på internationell inkasso mellan företag och kan hjälpa dig att snabbt och enkelt få betalt från gäldenärer i Qatar. Läs vidare för att se hur.

Inkasso i Qatar – tre steg.

h

Du startar ditt inkassoärende mot din gäldenär i Qatar genom att skapa ett konto och ladda upp din obetalda skuld.

Vår advokatbyrå kommer att börja vidta nödvändiga indrivningsåtgärder mot din gäldenär direkt på plats i Qatar.

När betalningen är gjord överförs pengarna till dig.

Några skäl att använda Oddcoll för att driva in skulder från gäldenärer i Qatar.

N

Lokal inkassospecialist på plats i Qatar för att göra jobbet.

N

Som är experter på hur man agerar specifikt i Qatar.

N

Som talar samma språk som dina gäldenärer och som känner till den lokala affärskulturen.

Det är så här Oddcoll skiljer sig från andra alternativ!

Oddcoll är en inkassotjänst som är utformad för företag som har försäljning till kunder i andra länder. På vår lättanvända inkassoplattform har vi kopplat ihop oss med nationella inkassobyråer och advokatbyråer runt om i världen. Genom att välja ut och tillhandahålla de bästa lokala inkassobyråerna eller advokatbyråerna där dina kunder finns ser vi till att du maximerar dina chanser att få betalt. En effektiv indrivning av fordringar måste alltid utföras i gäldenärens land eftersom reglerna där dikterar processen.

Vår lokala advokatbyrå i Qatar som direkt inleder inkassoåtgärder på plats:

Vi är glada att kunna presentera Hashem & Partners som vår advokatbyrå och inkassopartner i Qatar. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Qatar när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Qatar.

Inkassoprocessen i Qatar inleds när en faktura är förfallen och försök att driva in skulden görs i det utomrättsliga inkassoskedet. Om detta inte räcker kan rättsliga åtgärder behöva vidtas och ärendet därmed tas till domstol:

Den utomrättsliga inkassofasen i Qatar.

Denna fas inleds när en fordran förfaller till betalning. Det vill säga att betalningsdatumet passerar. Till att börja med brukar företagen själva skicka ut betalningspåminnelser. Men som du förmodligen har upplevt är det mycket svårt att övertala en gäldenär utomlands att betala. Man har helt enkelt inga effektiva verktyg när man från utlandet ställer krav på betalning. En gäldenär vet att ärendet är långt ifrån att eskalera till rättsliga åtgärder.

För att effektivt driva in skulden behöver ett företag därför hjälp av en inkassopartner som befinner sig på samma plats som gäldenären, dvs. i Qatar.

Det gör all skillnad i världen när en lokal inkassospecialist i Qatar börjar sätta press på gäldenären.

Genom att kontakta gäldenären via brev, e-post, telefon osv. görs gäldenären medveten om att fordran nu hanteras av en advokatbyrå i samma land som han eller hon befinner sig i. Detta gör en betydande skillnad för den qatariska gäldenärens “betalningsvilja” eftersom de nu vet att rättsliga åtgärder nu i verkligheten snabbt kan verkställas. Dessutom är den lokala advokatbyrån expert på den affärskultur, de regler osv. som finns i Qatar.

De flesta fordringar drivs in i detta skede, men om gäldenären fortsätter att inte betala skulden måste ett beslut fattas om huruvida borgenären vill ta ärendet till rättslig indrivning i Qatar.

det första steget ofta att skicka en betalningspåminnelse och kontakta gäldenären för att förstå varför fakturan inte har betalats.

Om betalningen fortfarande uteblir är det dags att eskalera ärendet till ett inkassobolag i Vietnam.

De kommer då att påbörja indrivningen av ärendet i den utomrättsliga inkassofasen. Det innebär att de försöker se till att gäldenären betalar utan att behöva vidta några rättsliga åtgärder.

Genom att kontakta gäldenären via t.ex. brev, telefonsamtal, e-post etc. görs denne uppmärksam på att de har tagit över ärendet som inkassobolag i Vietnam och att de förväntar sig en snabb betalning av skulden. Detta har ofta en stor inverkan på vietnamesiska gäldenärers betalningsvilja, eftersom de inser allvaret i de krav som ställs av ett lokalt inkassobolag. Anledningen är att de förstår att kravet snabbt kan eskalera till rättsliga åtgärder, vilket leder till ytterligare kostnader och tidsåtgång. Ett lokalt inkassobolag har också genom många års erfarenhet lärt sig hur man sätter press på gäldenärer specifikt i Vietnam. Dessa omständigheter gör att lösningsgraden är hög i den utomrättsliga inkassofasen i Vietnam.

Rättslig inkasso i Qatar:

Qatars rättssystem.

Staten Qatar är ett ärftligt emirat som styrs av familjen Al Thani. Islam är landets officiella religion och shari’a (islamisk lag) har ett mycket starkt inflytande på lagstiftningen i Qatar.

I enlighet med bestämmelserna i konstitutionen finns det tre myndigheter i staten Qatar:

– Den verkställande myndigheten.
– Den lagstiftande myndigheten,
– rättsväsendet.

A: Den verkställande makten: emiren, ministerrådet och premiärministern.

Den verkställande makten ligger hos emiren. Konstitutionen klargör att emiren är statschef, överbefälhavare för de väpnade styrkorna och företrädare för staten internt, externt och i alla internationella förbindelser. Emiren bistås av ministerrådet i enlighet med vad som anges i konstitutionen. Ministerrådet är landets högsta verkställande myndighet och leds av en premiärminister som utses av emiren. I ministerrådet ingår även utnämnda ministrar.

B. Den lagstiftande makten: (Shurarådet).

I enlighet med konstitutionen ska den lagstiftande makten ligga hos det rådgivande rådet (Shurarådet).

Det rådgivande rådet (Shourarådet) godkänner också regeringens allmänna politik och budget och utövar kontroll över den verkställande myndigheten i enlighet med vad som föreskrivs i konstitutionen. Rådet uttrycker sina åsikter i form av rekommendationer som beaktas av Qatars statschefer och kabinettet när de utför och genomför sina uppgifter.

Alla lagförslag som antas av Shourarådet ska slutligen överlämnas till emiren för godkännande. Emiren har rätt att vägra att ratificera ett lagförslag och skicka tillbaka det till rådet. Om Shoura Council återigen godkänner det avvisade lagförslaget med två tredjedelars majoritet ska emiren godkänna lagförslaget och offentliggöra det. Utan hinder av ovanstående får emiren skjuta upp genomförandet av en sådan lag på obestämd tid om han anser att det ligger i statens intresse.

C. Rättsväsendet:

Den rättsliga strukturen i Qatar är indelad i tre nivåer:

1. domstolar i första instans (som är indelade i brottmålsdomstol, civildomstol, förvaltningsdomstol och familjedomstol);

2. Appellationsdomstolar: Appellationsdomstolar har till uppgift att besluta om överklaganden av domar från första instans. (Även uppdelad i brottmålsdomstol, civildomstol, förvaltningsdomstol och familjedomstol);

3. Kassationsdomstolen (som är den högsta domstolen, men som endast prövar frågor om felaktig rättstillämpning och inte prövar ett mål i sak).

Rättslig indrivning av fordringar via domstol i Qatar.

Vilken domstol?

Qatar har för närvarande inga specialiserade domstolar för handelsfrågor och följaktligen avgörs alla handelstvister av de civila domstolarna.

Den civila domstolen består av en partiell domstol och en fullständig domstol. De partiella domstolarna prövar fordringar vars värde inte överstiger 500 000 QR, och de fullständiga domstolarna prövar fordringar vars värde överstiger 500 000 QR.

Processen i domstolen:

Civilrättsliga tvister bygger på skriftliga inlagor. Förhandlingarna genomförs på arabiska. Översättare finns tillgängliga för parter som inte talar arabiska. Rättegångshandlingar som är skrivna på ett annat språk än arabiska, inklusive bevishandlingar, måste översättas till arabiska av en auktoriserad översättare.

Domarna är oberoende och kan inte avsättas från sitt ämbete annat än i enlighet med vad som föreskrivs i lag. Rättsväsendets oberoende är okränkbart och skyddas av lagen mot inblandning från andra myndigheter.

Domstolarna kräver att vittnena ska vara oberoende, vilket innebär att parternas anställda, direktörer, agenter etc. inte behandlas som vittnen och att deras uttalanden har litet eller inget bevisvärde.

Domar från lägre domstolar kan överklagas till appellationsdomstolarna och därefter, i vissa fall, till kassationsdomstolen.

Domar från högre domstolar är inte nödvändigtvis bindande för lägre domstolar (även om domar från högre domstolar i allmänhet respekteras). Detta innebär att varje fall vanligtvis avgörs utifrån sina egna meriter och specifika fakta, och domaren kan utfärda sin egen dom utan att nödvändigtvis följa tidigare domar från högre domstolar i liknande frågor.

Enligt konstitutionen ska rättsväsendet vara oberoende. Domstolarna ska göra sina bedömningar i enlighet med lagen. Domarna är oberoende och ska inte vara underställda någon makt i utövandet av sina rättsliga funktioner enligt lagen och ingen som helst inblandning ska tillåtas i domstolsförfaranden och rättskipning.

I Qatars civilrätt föreskrivs olika preskriptionstider för tvister. I allmänhet preskriberas avtalsrättsliga krav efter 15 år från den dag då rätten uppstod, såvida inte ett undantag i lagen föreskriver något annat. Till exempel preskriberas fordringar som rör checkar efter tre år, köpmansfordringar efter tio år och fordringar som rör anställning efter ett år.

Vi kan hjälpa dig med indrivning av fordringar i Qatar. Ladda upp din fordran och kom igång idag eller kontakta oss om du har några frågor.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin