Inkasso i Malaysia

  • Inkasso i Malaysia utförs av ett lokalt inkassobolag.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv och problemfri indrivning av skulder från företag i Malaysia.

Kom igång idag med indrivning av dina fordringar från gäldenärer i Malaysia. På bara några minuter kan du låta ett inkassobolag i Malaysia arbeta med att driva in din obetalda skuld. Läs vidare för att se hur!

Inkasso i Malaysia i tre enkla steg.

h

Du startar ditt inkassoärende mot din gäldenär i Malaysia genom att ladda upp ditt krav på vår plattform.

Vårt malaysiska inkassobolag kommer sedan omedelbart att inleda lämpliga och effektiva åtgärder som fungerar i Malaysia, mot din gäldenär.

När vårt inkassobolag har lyckats driva in skulden överförs pengarna till dig.

Några fördelar med att använda Oddcoll.

N

Effektiv indrivning av en lokal inkassospecialist på plats i Malaysia.

N

Lättanvänd molntjänst för dina ärenden.

N

Du betalar ingenting om vi misslyckas med att driva in din fordran.

Vad gör Oddcoll till ett bra alternativ för inkasso i Malaysia.

Internationell inkasso är knepigt eftersom det är mycket svårt att försöka få en gäldenär att betala en skuld när du befinner dig i ett annat land. Det behövs ett lokalt inkassobolag eller en advokatbyrå. Någon som känner till de lokala lagarna, sederna och procedurvägarna.

Vi ser till att våra klienter har bästa möjliga förutsättningar att få betalt av sina gäldenärer, oavsett var i världen de befinner sig. Detta gör vi genom en unik internationell inkassoplattform som sammanför de bästa inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du startar ditt ärende hos oss kommer vårt kvalitetssäkrade och utvalda inkassobolag i Malaysia omedelbart att börja vidta nödvändiga åtgärder för indrivning av skulder för din räkning.

Vårt inkassobolag beläget i Malaysia som direkt kommer att inleda åtgärder för indrivning av din fordran!

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vårt inkassobolag i Malaysia. De kommer omedelbart att inleda indrivningsåtgärder i Malaysia när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Malaysia.

Nedan finns information om hur inkassoprocessen fungerar om du har en gäldenär i Malaysia. Betalning eftersträvas i första hand genom övertalning och förhandling. Om det inte räcker kan du bli tvungen att gå till domstol. Om en gäldenär är insolvent och inte har tillräckliga tillgångar för att betala sina skulder kan insolvensförfaranden också övervägas.

Inkasso utanför domstol i Malaysia.

Först och främst försöker inkassobolag i Malaysia få betalt av gäldenären utan att behöva gå till domstol. Istället försöker man genom påtryckningar och övertalning få gäldenären att betala sin skuld.

Hur fungerar detta?

Gäldenären kontaktas på olika sätt, t.ex. via telefon, brev etc., och det klargörs för gäldenären att utebliven betalning kan leda till att ärendet eskalerar till domstol i Malaysia.

När en lokal malaysisk specialist ställer den typen av krav och beskriver konsekvenserna på det sättet är gäldenären mycket mer samarbetsvillig. En gäldenär är medveten om att ärendet är mycket närmare en upptrappning när det hanteras av en lokal inkassospecialist som är bekant med alla förfaranden och rättsliga regler i just Malaysia.

De flesta ärenden löses i detta utomrättsliga inkassoskede i Malaysia.

Rättslig inkasso i Malaysia:

Rättssystemet i Malaysia.

Malaysia är en federation av delstater och federala territorier. Federala lagar som antas av det malaysiska parlamentet gäller i hela landet. Det finns också delstatliga lagar som utfärdas av delstaternas lagstiftande församlingar och som gäller i varje delstat. Den viktigaste lagstiftningen i Malaysia är den federala konstitutionen. Den utgör den rättsliga ramen för lagar, lagstiftning, domstolar och andra administrativa aspekter av lagstiftningen. Den definierar också regeringen och monarken och deras befogenheter samt medborgarnas rättigheter. I situationer där det inte finns någon lag som reglerar en viss omständighet kan rättspraxis tillämpas.

Rättssystemet i Malaysia bygger i huvudsak på brittisk common law, som ett direkt resultat av Storbritanniens kolonisering av landet. Före självständigheten 1957 importerades de flesta av Storbritanniens lagar och införlivades antingen i den lokala lagstiftningen eller tillämpades helt enkelt som rättspraxis.s

Muslimer omfattas av islamisk lag (syaria). De islamiska lagarna är mestadels civilrättsliga lagar som rör civilrättsliga frågor för privatpersoner. Syaria-reglerna fastställs av olika sultaner, som fungerar som ledare för den islamiska religionen i sina respektive regioner.

 

Domstolarnas struktur.

Det finns fem nivåer av domstolar i Malaysia, (här i stigande hierarkisk ordning).

1. Magistrates’ Court,
2. Sessions Court,
3. Högsta domstolen,
4. Appellationsdomstol,
5. Den federala domstolen.

Federal Court: Federal Court är Malaysias högsta domstol. Federal Court kan pröva överklaganden av civilrättsliga beslut från Court of Appeal.

Court of Appeal: Court of Appeal prövar i allmänhet alla civilrättsliga överklaganden av High Court-beslut.

High Courts: har allmän tillsyns- och prövningsrätt över alla underordnade domstolar och har behörighet att pröva överklaganden från underordnade domstolar i civilrättsliga och straffrättsliga frågor. High Courts prövar i allmänhet civilmål där fordran överstiger 1 000 000 RM, med några få lagstadgade undantag. High Courts prövar också alla mål som rör konkurs och likvidation av företag.

Underordnade domstolar:

Magistrates’ Courts och Sessions Courts i Malaysia har behörighet i både straffrättsliga och civilrättsliga ärenden.

Sessions Courts: Sessions Court: Sessions Court prövar mål där tvistebeloppet inte överstiger 1 000 000 RM. En sessionsdomstol kan pröva alla civilrättsliga mål som rör bilolyckor, tvister mellan hyresvärd och hyresgäst och verkställighetsåtgärder.

Magistrates Courts: Magistrates delas in i First Class Magistrates och Second Class Magistrates, där de förstnämnda är juridiskt kvalificerade och har större befogenheter.

Magistrat av första klass: En First Class Magistate kan pröva civilrättsliga mål där tvistebeloppet inte överstiger 100 000 RM.
Magistrat av andra klass: civilrättslig behörighet: en magistrat av andra klass kan pröva ett civilrättsligt mål där beloppet inte överstiger 10 000 RM inklusive räntekostnader.

 

För att inleda ett rättsligt förfarande:

Ett civilrättsligt förfarande inleds antingen av:

– en stämning “writ”.
Om det föreligger en väsentlig tvist om fakta bör en stämning inleda förfarandet.

– en “inledande stämning”.
Om det finns få tvister om fakta och huvudfrågan istället är hur lagen ska fungera tillsammans kan förfarandet inledas med en stämning med ursprunglig stämning.

Sammanfattning av domen: I vissa fall kan käranden ansöka om en så kallad summarisk dom. Detta är ett förenklat förfarande med en förenklad dom som inte går igenom hela den rättsliga processen. Det gäller endast för mål som inleds genom en “stämning”. Omständigheterna i ärendet måste vara lämpade för detta. Faktorer som spelar in är att det inte finns någon verklig avsikt eller verklighet för svaranden att försvara talan. Det är därför perfekt lämpat för rättslig indrivning i Malaysia där gäldenären underlåter att betala en skuld utan att det finns något juridiskt argument för den uteblivna betalningen.

Utebliven dom: En annan typ av förenklad dom kan också övervägas. Detta är en så kallad tredskodom, som kan tillämpas om svaranden inte svarar på stämningsansökan.

 

Vem står för kostnaderna för rättsliga åtgärder?

Kan kostnaderna för att driva in en fordran i Malaysia genom en rättstvist debiteras gäldenären?

En domstol har befogenhet att överföra kostnaderna på den förlorande parten. Hur mycket av kostnaderna som överförs till den förlorande parten beror på det specifika fallet. Faktorer som spelar in är bl.a. ärendets storlek, den juridiska komplexiteten osv.

 

När preskriberas en fordran så att den inte längre kan drivas rättsligt?

När det gäller preskriptionstider för avtalsbrott preskriberas ett anspråk sex år efter dagen för brottet. I situationer där en dom har erhållits genom rättsliga åtgärder preskriberas domen efter tolv år, varav den måste verkställas innan dess.

 

Alternativa tvistlösningar.

Finns det några alternativa tvistlösningsmetoder till att gå till domstol när det gäller rättslig indrivning av en fordran i Malaysia?

Alternativen till att gäldenären går vidare med en civilrättslig process är medling eller skiljedom.

Medling är en frivillig process som regleras av Mediation Act 2012. Kommunikation och förhandlingar underlättas av att det finns en tredje part som fungerar som medlare. Parterna kan fritt utse sin egen medlare, men kan begära att Malaysian Mediation Centre of the Bar Council (MMC) utser en kvalificerad medlare om de inte kan nå en överenskommelse. En framgångsrik medling resulterar i att överenskommelser skrivs ner i ett förlikningsavtal som undertecknas av parterna. Parterna i en misslyckad medling kan dock gå vidare till rättegång eller skiljeförfarande.

Skiljeförfarande är ett privat förfarande med rättslig prövning av en oberoende tredje part som fungerar som skiljedomare. Skiljeförfarande liknar domstolsförfarande i det avseendet att skiljemannen avgör utgången av tvisten på samma sätt som en domare, men parterna är fria att besluta om antalet skiljemän, utnämningen av skiljemannen och de regler som ska tillämpas under skiljeförfarandet. En skiljedom är bindande för parterna. Normalt avtalas om skiljeförfarande som metod för tvistlösning när man ingår ett avtal med varandra.

 

Verkställighet av fordringar.

Som ett sista steg i processen för juridisk indrivning av fordringar i Malaysia kan man behöva ansöka om verkställighet av fordran. I korthet innebär detta att man ansöker om hjälp av domstolen för att överföra tillgångar från gäldenären till en själv. Detta förutsätter att man har en framgångsrik dom från ett rättsligt förfarande (eller något motsvarande, t.ex. ett förlikningsavtal eller en skiljedom). En ansökan om verkställighet kan sedan lämnas in till domstolen. De verktyg som domstolen har till sitt förfogande för att få tillgångar från gäldenären är bland annat beslag och försäljning av gäldenärens tillgångar.

 

Insolvensförfaranden.

Det bör också noteras att insolvensförfaranden kan inledas. Detta är om den malaysiska gäldenären helt enkelt inte har tillräckliga medel för att betala sina skulder. I ett sådant fall kan rekonstruktions- eller likvidationsförfaranden för gäldenären bli aktuella.

Kom igång idag med inkasso i Malaysia så att du får betalt för din skuld så snart som möjligt!

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin