Inkasso i Indien

Är du i behov av inkassotjänster i Indien? Oddcoll finns här för att se till att du får din betalning från indiska gäldenärer på ett snabbt och effektivt sätt. Vi har full förståelse för den upprördhet som följer med obetalda fakturor från din internationella kundkrets. Konventionell taktik och påtryckningar ger ofta otillfredsställande resultat. Men om du väljer att inleda ditt ärende hos oss kan du anlita en indisk inkassoexpert, väl insatt i lokala lagar och affärsmetoder, som arbetar direkt på den plats där din gäldenär befinner sig. Upplev enkel, snabb och effektiv inkasso i Indien med Oddcoll.

Kan Oddcoll hjälpa till med inkasso i Indien?

Absolut, ja. Att starta inkassoprocessen mot din indiska kund är en snabb och okomplicerad procedur med Oddcoll. Att skapa ditt första ärende och konto tar mindre än en minut.

Vår indiska inkassoexpert, som har djupgående kunskaper om indiska inkassolagar och affärsseder, kommer att inleda lokala påtryckningar på din gäldenär. Denna specialist kommer att engagera din gäldenär på deras lokala språk, vilket ökar sannolikheten för framgångsrik skuldåtervinning.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vad är kostnaden för ett inkassoärende i Indien?

Med Oddcoll betalar du bara om vi lyckas driva in din indiska fordran.Vår serviceavgift är 19,5 % av det indrivna beloppet.

Enkelt uttryckt behåller du 80,5 % av det totala inkasserade beloppet.

Att använda Oddcolls tjänst innebär en månadsavgift (medlemsavgift).Du kan dock prova vår tjänst i 30 dagar utan någon medlemsavgift. Under denna period kan du initiera så många ärenden du vill utan några initiala kostnader eller risker. Alla initierade ärenden hanteras fullständigt och du ådrar dig endast en kostnad om vi lyckas driva in ditt förfallna belopp.

(Läs mer om pris!)

Vilka inkassoåtgärder kommer Oddcoll att vidta för att driva in skulden i Indien?

Vi använder en rad olika taktiker för att driva in din skuld. I första hand är vårt mål att uppmuntra din indiska kund att reglera sina skulder i godo under inkassofasen i Indien, vilket eliminerar behovet av rättsliga förfaranden. Vi uppnår detta genom vår omfattande förståelse av indiska lagar, regler och affärsseder. Våra åtgärder kan omfatta följande:

Kreditbedömning
Initiering av kontakt
Påtryckningar på gäldenären
Förhandlingar
Besök på plats
Utnyttjande av lämpliga rättsliga kanaler och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Kommer min relation med min indiska kund att påverkas negativt?

Inte alls. Våra indrivningsmetoder följer alltid god indisk indrivningspraxis baserad på de regler som fastställts i Indien. Våra lokala experter är väl insatta i indiska seder och bruk och upprätthåller de högsta standarderna för professionalism, vilket säkerställer att din kundrelation behandlas med största omsorg och respekt.

Vad är processen när jag har inlett mitt indiska inkassoärende med Oddcoll?

Processen är okomplicerad:

Ladda upp din obetalda indiska faktura till oss.

Vårt team i Indien kommer att inleda förfaranden mot din indiska gäldenär för att återkräva skulden. Håll ett öga på utvecklingen genom aviseringar på vår plattform när det finns uppdateringar i ditt ärende.

När vi har lyckats driva in skulden överförs pengarna till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Vad är oddsen för att min indiska skuld kommer att återvinnas?

Historiskt sett har vi haft en framgångsgrad på ca 80 % för våra ärenden i Indien.

Flera faktorer kan påverka hur enkelt eller komplicerat ett ärende är.

Till exempel den indiska gäldenärens finansiella stabilitet, tydligheten i dennes betalningsskyldigheter osv. Fordrans ålder spelar också en viktig roll. Ju tidigare ett ärende övergår till inkasso, desto bättre är chanserna att lyckas.

Hur lång tid tar inkassoprocessen i Indien vanligtvis?

Det är svårt att ge en generell tidsram eftersom varje fall är unikt. Ibland kan gäldenären helt enkelt ha förbisett betalningen och processen går snabbt. I andra fall krävs mer övertalning och påtryckningar, vilket gör att ärendet drar ut på tiden. Vi kan dock försäkra dig om att vi gör allt vi kan för att påskynda processen så mycket som möjligt. Eftersom vi bara får betalt vid en lyckad återvinning ligger det i allas intresse att återvinna hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Indien?

Det viktigaste dokumentet vi behöver är den obetalda fakturan som utfärdats i Indien. Om det finns ytterligare relevanta dokument, som ett undertecknat avtal eller ett leveransbevis, kan de också laddas upp. Om ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassoexpert att begära in den vid lämpligt tillfälle i processen. Om det finns ytterligare relevanta dokument, som ett undertecknat avtal eller leveransbevis, kan de också laddas upp.Om ytterligare dokumentation behövs kommer vår inkassoexpert att begära in den vid lämpligt tillfälle i processen.

Kan ni hjälpa mig med rättslig inkasso i Indien?

Ja, vi kan hjälpa dig med alla typer av rättsliga inkassoprocesser som kan vara nödvändiga mot din indiska gäldenär. Detta inkluderar allt från domstolsförfaranden till verkställighet och insolvensåtgärder.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Nej, vår specialitet är B2B-fordringar, vilket innebär att vi hanterar inkassoärenden mot indiska företag.

Fördelarna med att anlita Oddcoll för inkasso i Indien

– Vårt team är väl insatt i indisk affärskultur och lagstiftning, vilket ger en grundlig inkassoprocess.

– Vår onlineportal är tillgänglig dygnet runt, så att du hela tiden kan hålla dig informerad och uppdaterad om hur ditt inkassoärende fortskrider.

Vad händer om jag har ett stort antal obetalda indiska fakturor att ladda upp?

Det är inget problem alls. Du kan starta dina ärenden genom att:

Ladda upp dem individuellt (tar ungefär en minut per fall),
Använda en Excel-fil,
Eller genom att länka ditt ERP-system till vår plattform via ett API.

Bedriver ni inkassoverksamhet i andra länder än Indien?

Absolut, det gör vi. Vi är en global B2B inkassotjänst. Vi har lokala inkassospecialister över hela världen, så att du kan använda Oddcoll på ett säkert och effektivt sätt för alla dina internationella inkassokrav.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Indien.

Vårt lokala inkassobolag i Indien som direkt kommer att inleda inkassoåtgärder på plats.

Vi är glada och stolta över att kunna presentera vår lokala inkassopartner i Indien som heter Maxim Credit Management Services.

– Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

Maxim Credit Management Services är ett av Indiens mest välrenommerade och ledande företag som är specialiserat på inhemska och internationella indrivningstjänster för företag som erbjuder helhetslösningar, från tidiga inkassotjänster till juridiska tjänster som täcker alla stadier av indrivningscykeln, dvs. förhandlingar i godo, juridiska förhandlingar och rättsliga åtgärder (rättstvister), till företag som har försenade räkningar i Indien. Vi har ett högkvalificerat team av interna advokater som ger våra kunder en snabb, fokuserad och fungerande lösning med hög framgång. Vi arbetar på en “no win no fee”-basis med en rimlig provisionssats på det insamlade beloppet.

-Kan du ge oss en översikt över inkassoprocessen i Indien?

När vi får ett uppdrag för indrivning börjar vi omedelbart att driva in pengarna. Vi använder en beprövad kombination av brev- och telefonkommunikation som är utformad för att övertyga gäldenären om att uppfylla sina skyldigheter. Våra uppföljningar är konsekventa och utan fördröjningar. Viktigast av allt är att vi regelbundet håller våra kunder uppdaterade om framstegen. När gäldenärerna blir envisa och det blir svårt att få till stånd en uppgörelse i godo rekommenderar vi att rättsliga åtgärder inleds, och det är endast efter förhandsgodkännande från vår klient som vi inleder den rättsliga indrivningen. Vi arbetar på en “no win no fee”-basis med en rimlig provisionssats på det insamlade beloppet.

-Om ni vidtar rättsliga åtgärder i ett fall och ni vinner i domstol, kan kostnaderna för rättsliga åtgärder som kunden har betalat läggas till skulden?

Det är inte obligatoriskt att betala rättegångskostnaderna, utan det är en fråga om skönsmässig bedömning och beror på domarens bedömning om dessa kostnader och räntor ska läggas till i det slutliga beslutet eller inte. När vi lämnar in en stämningsansökan till domstolen begär vi att domaren ska beordra gäldenären att betala rättegångskostnaderna och räntan, men det är dock domarens slutliga bedömning.

Att gå vidare med juridisk inkasso i Indien.

Indien har ett mycket gammalt rättssystem och använder sig av ett system med sedvanerätt, som ärvt från det rättssystem som tidigare kolonialmakter och furststater etablerat, samt vissa metoder från antiken och medeltiden. Men huvudsakligen är rättssystemet ett arv som Indien fick från britterna efter mer än 200 år av deras kolonialstyre.

Men även om Indiens rättssystem sträcker sig hundratals år bakåt i tiden är det moderna rättssystemet huvudsakligen format av Indiens konstitution, som antogs efter att Indien blev självständigt från det brittiska styret 1947.

Republiken Indien inrättades genom konstitutionen. En republik som består av en union av delstater med en federal regering samt delstatsregeringar och unionsterritorier. Rättsväsendet får sina befogenheter från konstitutionen.

Domstolarna:

Domstolarnas hierarki i civilrättsliga mål som rör ett anspråk mot ett företag i Indien kan förenklat beskrivas på följande sätt.

– Indiens högsta domstol
– Högsta domstolarna
– Distriktsdomstolar
– Underdomstol.
– Principal Junior Civil Judge Court.
– Munsif Court.

I konstitutionen anges att högsta domstolen och högsta domstolen i varje delstat ska vara rättssystemets högsta instans. De har behörighet att i första hand avgöra tvister mellan unionen och staten, mellan staten och staten, mellan staten och dess medborgare och, i ett fåtal begränsade fall, överklaganden som härrör från privata tvister när de omfattar “väsentliga rättsfrågor”.

Indiens högsta domstol är den högsta domstolen för hela Indien och de höga domstolarna i varje delstat kallas High Court.

När det gäller civilrättsliga mål (indiska inkassoärenden klassificeras som sådana) ligger behörigheten och befogenheten att pröva målet enligt civilprocesslagen hos kommunala domstolar, underavdelningsdomstolar och distriktsdomstolar.

Så i vilken domstol inleds ett ärende om indrivning av en skuld i Indien?

I de flesta delstater i Indien börjar den ursprungliga behörigheten i civilrättsliga frågor i underdomstolarna, men det finns fler variationer i den civila behörigheten eftersom delstaterna har sina egna stadgar för civildomstolar där behörigheten att pröva ett mål beror på det belopp som står på spel. Svaret är därför helt enkelt att det beror på det enskilda fallet.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin