Inkasso i Filippinerna

  • Inkasso i Filippinerna som utförs av ett lokalt inkassobolag.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inkasso mot filippinska gäldenärer.

Behöver du hjälp med inkasso i Filippinerna? Vi kan snabbt, enkelt och effektivt hjälpa dig att få betalt av företag i Filippinerna. Läs vidare för att se hur!

Tre enkla steg!

h

Skapa ett konto och ladda upp ditt krav mot din filippinska gäldenär på vår inkassoplattform.

Åtgärder vidtas direkt i Filippinerna av vårt lokala filippinska inkassobolag.

När gäldenären betalar skulden överförs pengarna direkt till dig.

Några skäl att använda Oddcoll för inkasso i Filippinerna.

N

Dina skulder drivs in lokalt direkt i Filippinerna av en nationell inkassoexpert.

N

Som känner till den lokala kulturen, reglerna och som talar samma språk som dina gäldenärer.

N

Du hanterar dina ärenden snabbt och enkelt på vår inkassoplattform.

Hur kan oddcoll hjälpa mig effektivt med mina filippinska gäldenärer?

Vi hjälper företag med en internationell kundbas att få betalt oavsett var deras kunder befinner sig.

Detta görs genom vår internationella inkassoplattform där vi har samlat de bästa nationella inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Detta innebär att en lokal expert alltid arbetar med dina fordringar. Bara genom att skapa ett konto och ladda upp din fordran sätter du vårt utvalda filippinska inkassobolag i arbete.

Vårt lokala inkassobolag i Filippinerna, som omedelbart kommer att inleda inkassoåtgärder på plats:

Vi är glada att kunna presentera Upper Class Collections som vår inkassopartner i Filippinerna. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Filippinerna när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Filippinerna.

Inkassoprocessen i Filippinerna börjar när en filippinsk gäldenär har en faktura att betala. Indrivningsförsöken börjar med påminnelser och övertalning. I vissa fall kan juridisk inkasso bli nödvändig i Filippinerna när en gäldenär motsätter sig betalning.

Utomrättslig inkasso i Filippinerna.

När ett inkassobolag hanterar ärendet är målet att få gäldenären att betala utan att behöva eskalera det vidare till domstolarna i Filippinerna.

Detta görs i det så kallade utomrättsliga inkassoskedet i Filippinerna.

För att inkassoförsöken ska vara effektiva i detta skede är det nödvändigt att använda ett inkassobolag som är lokalt beläget i Filippinerna där gäldenären har sin hemvist. Detta beror på att man i detta skede klargör för gäldenären att ärendet kan eskalera till rättsliga åtgärder om betalning inte erhålls. En gäldenär blir då skrämd och vill undvika risken att betala ytterligare höga kostnader. Men för att dessa påtryckningar ska vara effektiva måste de komma från någon i samma land som gäldenären. Då vet gäldenären att det är på riktigt.

Övertalning i detta skede av inkassoprocessen sker genom brev, telefonsamtal, elektroniskt och ibland fysiskt. Förutom det ovan nämnda hotet om rättsliga åtgärder från ett lokalt inkassobolag i Filippinerna är även andra faktorer viktiga för att lyckas i detta skede. Som till exempel förhandlingsförmåga, kunskap om de lokala sedvänjorna osv.

Rättslig inkasso i Filippinerna.

 

Rättssystemet.

Det filippinska rättssystemet är en blandning av olika rättssystem, t.ex. common law, romersk civilrätt och angloamerikansk common law. Civilrätten är tillämplig på områden som familjeförhållanden, egendom, arv, avtal och straffrätt. Lagar och principer som har sitt ursprung i common law är i stället tydliga inom områden som processrätt, bolagsrätt, beskattning, försäkringar, arbetsmarknadsrelationer, bankväsende och valutahandel. I vissa södra delar av öarna tillämpas islamisk lag. Filippinernas blandade rättssystem är ett resultat av invandringen av muslimska malajer på fjortonhundratalet och den efterföljande koloniseringen av öarna av Spanien och Förenta staterna.

 

Domstolsstrukturen.

Filippinernas rättssystem består av en hierarki av domstolar med Högsta domstolen som högsta domstol.

Högsta domstolen har expansiva befogenheter, kan upphäva politiska och administrativa beslut och har möjlighet att utfärda regler och lagar utan prejudikat. Den fastställer också förfaranderegler för lägre domstolar och dess ledamöter sitter i valdomstolar. Högsta domstolen utövar överklagande behörighet över domar från Court of Appeals och Court of Tax Appeals.

Under Högsta domstolen finns det tre nivåer av domstolar:

– Court of Appeals (CA).
– Regionala domstolar.
– Metropolitan och Municipal Trial Courts.

Court of Appeals prövar överklaganden från de regionala domstolarna. Det är den näst högsta domstolen, och beslut som fattas av denna domstol kan endast överklagas till Högsta domstolen. Och då endast i rättsliga frågor som Högsta domstolen vill ta upp.

De regionala domstolarna är utspridda över de juridiskt uppdelade regionerna i Filippinerna. Vissa av dessa domstolar är specialiserade för att hantera vissa typer av mål. För vissa typer av mål har dessa domstolar exklusiv behörighet. Detta innebär att människor går direkt till denna domstol för att få sitt fall prövat.

Under de regionala domstolarna finns den första nivån, som är Metropolitan och Municipal Trial Courts. Dessa finns i städer och orter i hela landet.

Vid sidan av de vanliga domstolssystemen har särskilda domstolar inrättats för att behandla särskilda fall. Exempelvis Court of Tax Appeals och Sandiganbayan. I vissa delar av landet har shariadomstolar inrättats. Dessutom har Filippinerna en kollegial domstol för bedrägeribekämpning som kallas Sandiganbayan.

 

Så vilken domstol är lämplig att ta ditt civilrättsliga inkassoärende till?

Om du har ett civilrättsligt anspråk mot en gäldenär i Filippinerna… vilken domstol är lämplig att vända sig till?

Det beror lite på detaljerna i ärendet för att avgöra vilken första instans som är behörig för rättslig inkasso i Filippinerna.

För de fall där ett utländskt företag har en kommersiell fordran mot en gäldenär i Filippinerna:

Den regionala domstolen är det rätta forumet att börja i:
– När det är oklart vilket belopp den tvistiga fordran uppgår till.
– När det totala beloppet för fordran överstiger 200 000 P eller, om ärendet handläggs i huvudstadsregionen Manila, när fordran överstiger 400 000 P.

Metropolitan och Municipal Trial Courts är det rätta forumet att börja i då:
– När det totala beloppet för fordran är mindre än 200 000 pesetas (400 000 pesetas i storstadsområdet Manila).

Ett överklagande från Metropolitan och Municipal Trial Courts prövas av den regionala domstolen som nästa instans.

 

Domstolsprocessen.

En borgenär väcker en civilrättslig talan genom att lämna in en stämningsansökan till lämplig domstol och betala domstolsavgifterna.

Domstolen utfärdar sedan en kallelse där svaranden informeras om den talan som väckts mot honom eller henne. Om svaranden är ett företag kan delgivningen ske till ordföranden, den verkställande delägaren, den verkställande direktören, företagssekreteraren, kassören eller företagets jurist.

Det filippinska rättsväsendet främjar aktivt uppgörelser i godo för att lösa civilrättsliga tvister. Innan civilrättsliga tvister tas upp i domstol hänvisas de därför till medling, som utförs av ackrediterade medlare från Philippine Mediation Centre.

Om medlingen misslyckas finns det en andra chans att nå en uppgörelse i godo genom rättslig tvistlösning under ledning av en domare. Om medlingen misslyckas igen och rättegången fortsätter tills civilmålet är helt löst, kan ett tredje försök till medling göras på nästa nivå om målet överklagas.

 

Hur fördelas kostnaderna för en rättegång mellan parterna?

Domstolarna kan besluta att en part ska betala kostnaderna eller att de ska delas. Kostnaderna beräknas enligt Högsta domstolens riktlinjer. Kostnaderna tilldelas i allmänhet den part som vinner målet. Domstolen kan dock ålägga endera parten att betala kostnaderna eller att dela kostnaderna, förutsatt att de skäl som anges är giltiga och rimliga.

 

Verkställighet av fordringar i Filippinerna.

Som ett sista steg i den juridiska inkassoprocessen i Filippinerna kan du behöva ta hjälp av domstolen för att driva igenom din fordran.

I korthet innebär detta att du har gått igenom den rättsliga processen i Filippinerna och har en dom eller ett liknande verkställighetsdokument som bevisar att gäldenären är skyldig dig pengar. Gäldenärens underlåtenhet att betala fortsätter dock även efter det att domen har meddelats. Du kan då vända dig till domstolen i Filippinerna för att få hjälp med att överföra skulden från gäldenären till dig själv.

Vi kan effektivt hjälpa dig med inkasso i Filippinerna. Kom igång idag!

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin