Inkasso i Bangladesh

Behöver du hjälp med inkasso i Bangladesh? Oddcoll finns här för att säkerställa snabb och effektiv indrivning av fordringar från dina bangladeshiska gäldenärer. Vi förstår frustrationen när dina utländska kunder inte betalar sina fakturor. Konventionella metoder och påtryckningar visar sig ofta vara ineffektiva. Genom att öppna ditt ärende hos oss får du tillgång till en lokal bangladeshisk inkassoexpert som befinner sig i det område där din gäldenär finns. Enkel, snabb och framgångsrik inkasso i Bangladesh.

Hur inleder jag ett inkassoärende i Bangladesh?

Börja med att skicka in ditt ärende till vår inkassoplattform. Att skapa ditt första ärende och konto tar mindre än en minut. När du har laddat upp din obetalda faktura från Bangladesh på vår plattform börjar inkassoproceduren mot din bangladeshiska gäldenär utan dröjsmål. En bangladeshisk inkassohandläggare, med djupgående kunskap om de lokala inkassoreglerna och affärspraxis, kommer att börja utöva påtryckningar på din gäldenär i Bangladesh. Denna specialist kommer att konversera med din gäldenär på deras lokala dialekt, vilket ökar sannolikheten för framgång.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vad kostar era inkassotjänster i Bangladesh?

Du betalar bara om din fordran faktiskt drivs in – en avgift på 19,5 % av det indrivna fordringsbeloppet. Det innebär att du får 80,5 % av det totala inkasserade beloppet. Om inga medel återvinns betalar du ingenting. För att använda Oddcolls plattform krävs en medlemsavgift. Du kan dock prova tjänsten utan medlemskostnad i 30 dagar, vilket ger dig möjlighet att initiera så många ärenden du vill under 30 dagar, utan några startkostnader eller risker. De flesta andra konkurrerande inkassotjänster kräver en hög förskottsavgift bara för att öppna ett ärende. Vi lovar att endast göra initiala vinster om vi är framgångsrika. Vi tror starkt på denna ömsesidiga strävan och att vårt samarbete blomstrar när alla fokuserar på målet att återvinna pengarna.

(Läs mer om pris!)

Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Bangladesh?

Vi implementerar flera strategier. Först och främst strävar vi efter att uppmuntra din bangladeshiska kund att reglera skulden under den vänliga inkassofasen i Bangladesh, utan att gå vidare till rättsliga åtgärder. Detta uppnår vi genom vår kunskap om bangladeshiska lagar, regler och affärsseder. Åtgärderna kan omfatta följande:

Kreditbedömning
Direkt kontakt
Påtryckningar på gäldenären
Förhandlingar
Hembesök
Lämpliga rättsliga kanaler och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Hur kommer detta att påverka min kundrelation?

Inte alls.Alla åtgärder vi vidtar följer god inkassosed och vi är alltid auktoriserade.Våra lokala specialister är bekanta med den bangladeshiska kulturen och vet hur man agerar professionellt, vilket säkerställer att din kundrelation hanteras på bästa möjliga sätt.

Hur fungerar inkassoprocessen på er plattform när jag har startat mitt bangladeshiska inkassoärende?

Processen är enkel:

1, Ladda upp din obetalda faktura från Bangladesh till vår onlineportal.

2, Vårt team inleder åtgärder mot din bangladeshiska gäldenär för att återkräva skulden.

3, Följ utvecklingen på plattformen genom meddelanden när det finns uppdateringar i ditt ärende.

När skulden har drivits in på ett framgångsrikt sätt överförs pengarna till dig.

 

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Hur troligt är det att Oddcoll lyckas driva in min fordran i Bangladesh?

Historiskt sett har vi lyckats driva in cirka 80 % av våra fordringar i Bangladesh. Olika faktorer kan dock påverka hur svårt det är att driva in skulden i enskilda fall. Dessa kan vara den bangladeshiska gäldenärens finansiella kapacitet, om gäldenären är osäker på sina betalningsförpliktelser etc. Skuldens ålder är naturligtvis också en avgörande faktor. Ju tidigare ett ärende överförs till inkasso, desto större är sannolikheten för en framgångsrik indrivning.

Hur lång tid tar inkassoprocessen i Bangladesh vanligtvis?

Att ange en standardiserad tidsram är svårt, eftersom varje fall är unikt. Ibland kan gäldenären helt enkelt ha förbisett betalningen, vilket leder till en snabb lösning. I andra fall kan det krävas mer övertalning och påtryckningar, vilket resulterar i en längre process. Du kan dock vara säker på att vi strävar efter att driva ärendet så snabbt som möjligt. Eftersom vi bara får betalt när vi har lyckats driva in fordran ligger det i allas intresse att få tillbaka hela beloppet så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokumentation behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Bangladesh?

I första hand behöver vi den obetalda fakturan som har utfärdats.Om det finns andra dokument, t.ex. ett undertecknat avtal eller ett leveransbevis, kan de också laddas upp.Om ytterligare dokumentation är relevant kommer vår inkassoexpert att begära den vid lämplig tidpunkt.Dessutom kan det vara bra att tillhandahålla kontaktuppgifter till gäldenären, helst med en sammanfattning av tidigare kommunikation med gäldenären (om några samtal har ägt rum hittills).

Vilka rättsliga åtgärder kan Oddcoll bistå med i ett inkassoärende?

Oddcoll kan hjälpa dig med alla typer av rättsliga åtgärder som krävs i det enskilda fallet mot din bangladeshiska gäldenär. Det kan handla om att stämma gäldenären i domstol för att få en dom som bekräftar att de är skyldiga dig pengar, verkställighetsförfaranden eller insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av skulder?

Nej, vi är specialiserade på internationell B2B-inkasso, vilket innebär att vår styrka ligger i att driva in gränsöverskridande kommersiella skulder. Om din gäldenär är ett företag baserat i Bangladesh är vi rätt tjänst för dig.

Fördelar med att anlita Oddcoll för inkasso i Bangladesh

Vi är experter på allt som rör den bangladeshiska affärskulturen och de regler och lagar som gäller för indrivning av fordringar i Bangladesh.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du hålla dig informerad och uppdaterad om dina inkassoärenden när som helst

Kan jag ladda upp flera ärenden?

Ja, absolut!

Starta dina bangladeshiska ärenden antingen genom att:Ladda upp dem direkt på plattformen (varje ärende tar ungefär en minut),
via en Excel-fil,
eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform via API.

Täcker ni länder utanför Bangladesh för inkasso?

Ja, det gör vi faktiskt. Oddcoll är en inkassotjänst med global täckning för internationella företag. Du kan effektivt använda Oddcoll för alla dina globala inkassokrav.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Bangladesh.

Vårt lokala inkassobolag som finns i Bangladesh som direkt kommer att inleda indrivningsåtgärder på plats.

Vi är glada att kunna presentera Maxim Credit Management Services som vår inkassopartner i Bangladesh. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Bangladesh när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Bangladesh.

Inkassoprocessen i Bangladesh börjar när en faktura mot en bangladeshisk gäldenär är förfallen och obetald. Försök att driva in skulden inleds genom kontakt och påminnelser. Ibland krävs rättsliga åtgärder för att tvinga fram betalning. Det förekommer också att insolvensförfaranden inleds på grund av gäldenärens oförmåga att betala. Om gäldenären helt enkelt är insolvent med för många skulder.

Utomrättslig inkasso i Bangladesh.

Som nämnts ovan inleds inkassoprocessen genom att ett inkassobolag sätter press på gäldenären genom hårda förhandlingar och övertalning. Syftet är att få gäldenären att betala “frivilligt” utan att behöva gå till domstol.

Ett lokalt inkassobolag i Bangadesh har möjlighet att “hota” gäldenären med rättsliga åtgärder om denne inte uppfyller betalningskraven. När detta “hot” kommer från ett inkassobolag i Bangadesh uppfattas det med rätta som ett mycket mer påtagligt hot som kan verkställas. Detta har en enormt positiv effekt på gäldenärens betalningsvilja.

Vårt inkassobolag i Bangadesh har många års erfarenhet av att hantera gäldenärer i Bangladesh och de vet exakt vilka övertalningsknappar de ska trycka på för att få gäldenären att betala.
Rättslig indrivning av skulder i Bangladesh.

 

Det rättsliga systemet.

Bangladesh är en jurisdiktion som bygger på common law sedan den brittiska kolonialtiden. Sedan självständigheten 1971 har lagstadgad lagstiftning som antagits av det bangladeshiska parlamentet varit den huvudsakliga formen av lagstiftning. Många av de grundläggande lagarna i Bangladesh, t.ex. civilrättsliga och straffrättsliga processlagar, avtalsrätt och bolagsrätt, är dock påverkade av engelsk common law.

 

Den rättsliga strukturen i Bangladesh.

Högst upp i den rättsliga hierarkin i Bangladesh står Bangladeshs högsta domstol. Denna består av två olika avdelningar, High Court Division och Appellate Division. Appellate Division är den sista appellationsdomstolen i Bangladesh. Den prövar överklaganden av domar från High Court Division. High Court Division har befogenhet att pröva överklaganden och överprövningar från lägre domstolar och även att upprätthålla grundläggande rättigheter.

Under High Court finns ett antal civilrättsliga domstolar med följande hierarki i fallande ordning:

– District Court: Den har behörighet att pröva överklaganden från lägre domstolar om tvistens värde är mindre än 5 000 000 euro. För högre belopp överklagas till High Court Division.

– Additional District Judge Court: den har samma befogenheter som distriktdomaren, men kan endast utöva sina befogenheter om distriktdomaren hänvisar ett mål till den.

– Joint District Judge Court: Första instans för rättslig indrivning i Bangladesh om det ifrågasatta beloppet är 25 00 001 eller mer.

– Senior Assistant Judge Court: första instans för rättslig indrivning i Bangladesh om det ifrågasatta beloppet är mellan 15 00 001 och 25 00 000 BDT.

– Assistant Judge Court: Första instans för rättslig indrivning i Bangladesh om det tveksamma beloppet är mindre än 15 00 00 000 BDT.

Utöver dessa “allmänna” civilrättsliga domstolar finns det också några specialdomstolar som prövar mål som rör specifika rättsliga frågor. Det finns till exempel en särskild insolvensdomstol.

 

Processen i domstolen.

Civilrättsliga förfaranden inleds i allmänhet genom att borgenären lämnar in en stämningsansökan till domstolen.

Vid rättegången lägger käranden och svaranden fram sina ståndpunkter och bevis till stöd för sina ståndpunkter.

Svaranden måste lämna in ett skriftligt svaromål vid eller före den första förhandlingen, eller inom högst två månader.

Kan civilrättsliga domstolar i Bangladesh bevilja summariska domar?

Det finns ett antal omständigheter under vilka civilrättsliga domstolar kan meddela summariska domar utan att gå vidare till rättegång.

– Om en svarande inte lämnar in ett svaromål inom föreskriven tid kan domstolen meddela dom.
– Domstolen kan också meddela dom utan rättegång om parterna inte är oense.
– Om en svarande inte inställer sig vid domstolen efter att ha fått en kallelse kan domstolen också meddela en ex parte-dom.

 

Rättegångskostnader.

Domstolsavgiften för att lämna in en stämning ska betalas av käranden när stämningen lämnas in och beloppet varierar beroende på målets art och fordrans storlek. Dessa kostnader betalas av den part som väcker talan.

Domstolen har sedan rätt att bevilja kostnader till förmån för den vinnande parten. I praktiken är detta dock ytterst sällsynt och vanligtvis står parterna för en del av sina egna kostnader.

 

Preskription.

I allmänhet varierar tidsfristen för att väcka ett civilrättsligt anspråk från 6 månader till 12 år, beroende på anspråkets art och föremålet för anspråket.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin