Inkasso i Bangladesh

  • Inkasso i Bangladesh som utförs av ett lokalt inkassobolag.
  • Riskfritt. Betala endast om vi lyckas
  • 19,5 % i provision

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Indrivning av fordringar från företag i Bangladesh.

Har du obetalda skulder från företag i Bangladesh? Vi kan hjälpa dig med snabb och effektiv inkasso i Bangladesh. Läs vidare för att se hur.

Några enkla steg för indrivning av fordringar i Bangladesh.

h

Steg 1. Skapa ett konto och ladda upp ditt krav mot din bangladeshiska gäldenär på vår inkassoplattform.

Steg 2. Vårt lokala inkassobolag i Bangladesh börjar arbeta lokalt där din gäldenär befinner sig.

Steg 3. När gäldenären har betalat överförs pengarna till dig.

Några skäl att använda Oddcoll för att driva in dina fordringar i Bangladesh.

N

Nationella inkassoexperter på plats i Bangladesh för att utföra arbetet.

N

Som talar samma språk som din gäldenär.

N

Som är specialister på de regler och den inkassoprocess som är specifik för Bangladesh.

Vårt tillvägagångssätt för att göra det enkelt för dig att få betalt från dina gäldenärer i Bangladesh.

Att driva in pengar från gäldenärer i andra länder kan vara frustrerande. Du känner igen känslan av hopplöshet när en utländsk kund inte betalar. Oddcolls plattform för internationell inkasso skapades specifikt för att hjälpa internationella fordringsägare med deras inkassobehov.

All inkasso och alla processrättsliga jurisdiktioner regleras nationellt i varje land och det är det land där gäldenären befinner sig vars regler gäller. Detta innebär att du i varje enskilt fall också måste söka hjälp av en expert i det land där din gäldenär befinner sig.

Vi är en internationell inkassoplattform som sammanför de bästa nationella advokatbyråerna och inkassobyråerna från hela världen. När du startar ett ärende kommer vårt inkassobolag i Bangladesh således omedelbart att börja arbeta för dig.

Vårt lokala inkassobolag som finns i Bangladesh som direkt kommer att inleda indrivningsåtgärder på plats.

Vi är glada att kunna presentera Maxim Credit Management Services som vår inkassopartner i Bangladesh. De kommer omedelbart att påbörja inkassoåtgärder i Bangladesh när du startar ett ärende.

Inkassoprocessen i Bangladesh.

Inkassoprocessen i Bangladesh börjar när en faktura mot en bangladeshisk gäldenär är förfallen och obetald. Försök att driva in skulden inleds genom kontakt och påminnelser. Ibland krävs rättsliga åtgärder för att tvinga fram betalning. Det förekommer också att insolvensförfaranden inleds på grund av gäldenärens oförmåga att betala. Om gäldenären helt enkelt är insolvent med för många skulder.

Utomrättslig inkasso i Bangladesh.

Som nämnts ovan inleds inkassoprocessen genom att ett inkassobolag sätter press på gäldenären genom hårda förhandlingar och övertalning. Syftet är att få gäldenären att betala “frivilligt” utan att behöva gå till domstol.

Ett lokalt inkassobolag i Bangadesh har möjlighet att “hota” gäldenären med rättsliga åtgärder om denne inte uppfyller betalningskraven. När detta “hot” kommer från ett inkassobolag i Bangadesh uppfattas det med rätta som ett mycket mer påtagligt hot som kan verkställas. Detta har en enormt positiv effekt på gäldenärens betalningsvilja.

Vårt inkassobolag i Bangadesh har många års erfarenhet av att hantera gäldenärer i Bangladesh och de vet exakt vilka övertalningsknappar de ska trycka på för att få gäldenären att betala.

Rättslig indrivning av skulder i Bangladesh.

 

Det rättsliga systemet.

Bangladesh är en jurisdiktion som bygger på common law sedan den brittiska kolonialtiden. Sedan självständigheten 1971 har lagstadgad lagstiftning som antagits av det bangladeshiska parlamentet varit den huvudsakliga formen av lagstiftning. Många av de grundläggande lagarna i Bangladesh, t.ex. civilrättsliga och straffrättsliga processlagar, avtalsrätt och bolagsrätt, är dock påverkade av engelsk common law.

 

Den rättsliga strukturen i Bangladesh.

Högst upp i den rättsliga hierarkin i Bangladesh står Bangladeshs högsta domstol. Denna består av två olika avdelningar, High Court Division och Appellate Division. Appellate Division är den sista appellationsdomstolen i Bangladesh. Den prövar överklaganden av domar från High Court Division. High Court Division har befogenhet att pröva överklaganden och överprövningar från lägre domstolar och även att upprätthålla grundläggande rättigheter.

Under High Court finns ett antal civilrättsliga domstolar med följande hierarki i fallande ordning:

– District Court: Den har behörighet att pröva överklaganden från lägre domstolar om tvistens värde är mindre än 5 000 000 euro. För högre belopp överklagas till High Court Division.

– Additional District Judge Court: den har samma befogenheter som distriktdomaren, men kan endast utöva sina befogenheter om distriktdomaren hänvisar ett mål till den.

– Joint District Judge Court: Första instans för rättslig indrivning i Bangladesh om det ifrågasatta beloppet är 25 00 001 eller mer.

– Senior Assistant Judge Court: första instans för rättslig indrivning i Bangladesh om det ifrågasatta beloppet är mellan 15 00 001 och 25 00 000 BDT.

– Assistant Judge Court: Första instans för rättslig indrivning i Bangladesh om det tveksamma beloppet är mindre än 15 00 00 000 BDT.

Utöver dessa “allmänna” civilrättsliga domstolar finns det också några specialdomstolar som prövar mål som rör specifika rättsliga frågor. Det finns till exempel en särskild insolvensdomstol.

 

Processen i domstolen.

Civilrättsliga förfaranden inleds i allmänhet genom att borgenären lämnar in en stämningsansökan till domstolen.

Vid rättegången lägger käranden och svaranden fram sina ståndpunkter och bevis till stöd för sina ståndpunkter.

Svaranden måste lämna in ett skriftligt svaromål vid eller före den första förhandlingen, eller inom högst två månader.

Kan civilrättsliga domstolar i Bangladesh bevilja summariska domar?

Det finns ett antal omständigheter under vilka civilrättsliga domstolar kan meddela summariska domar utan att gå vidare till rättegång.

– Om en svarande inte lämnar in ett svaromål inom föreskriven tid kan domstolen meddela dom.
– Domstolen kan också meddela dom utan rättegång om parterna inte är oense.
– Om en svarande inte inställer sig vid domstolen efter att ha fått en kallelse kan domstolen också meddela en ex parte-dom.

 

Rättegångskostnader.

Domstolsavgiften för att lämna in en stämning ska betalas av käranden när stämningen lämnas in och beloppet varierar beroende på målets art och fordrans storlek. Dessa kostnader betalas av den part som väcker talan.

Domstolen har sedan rätt att bevilja kostnader till förmån för den vinnande parten. I praktiken är detta dock ytterst sällsynt och vanligtvis står parterna för en del av sina egna kostnader.

 

Preskription.

I allmänhet varierar tidsfristen för att väcka ett civilrättsligt anspråk från 6 månader till 12 år, beroende på anspråkets art och föremålet för anspråket.

Behöver du hjälp med inkasso i Bangladesh? Vi kan hjälpa dig! Starta ett ärende eller ta kontakt med oss idag.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin