Inkasso i Grekland

Söker du hjälp med inkasso i Grekland? Oddcoll finns här för att hjälpa dig att snabbt och effektivt få in betalningar från dina grekiska gäldenärer. Vi är väl medvetna om den frustration som uppstår när internationella kunder misslyckas med att betala sina räkningar. Vanliga taktiker och metoder kommer ofta till korta. Men genom att starta ditt ärende hos oss, inom några korta minuter, anlitar du en lokal grekisk inkassospecialist som är verksam på den plats där din gäldenär befinner sig. Det är receptet för enkel, snabb och effektiv inkasso i Grekland.

Kan Oddcoll hjälpa mig med inkasso i Grekland?

Ja, det kan vi. Du kan inleda inkassoprocessen mot din grekiska kund snabbt och enkelt genom att ladda upp ditt ärende till oss. Att upprätta ditt första ärende och konto tar mindre än en minut.

Vår grekiska inkassospecialist, som är insatt i de grekiska inkassoreglerna och den grekiska affärskulturen, kommer att börja utöva påtryckningar på din gäldenär direkt i Grekland. Denna specialist kommer att konversera med din gäldenär på dennes modersmål, vilket ökar sannolikheten för framgång.

Oddcoll debt collection

  Experter på internationell inkasso!
  Betyg 9,2 av 10 på Kiyoh! international debt collection in Finland
  Riskfritt. Betala bara om ni får betalt.

Vad kostar ett inkassoärende i Grekland?

Du betalar bara om din grekiska fordran verkligen drivs in. Kostnaden är 9,5 % av det indrivna beloppet.

Enkelt uttryckt får du 90,5 % av det totala inkasserade beloppet.

Det tillkommer också en månadsavgift (medlemsavgift) för att använda Oddcoll. Du kan dock testa tjänsten utan medlemsavgift under en 30-dagarsperiod. Under denna period kan du öppna så många ärenden du vill, utan initiala kostnader eller risker. Du kan vara säker på att dessa initierade ärenden hanteras fullständigt och att du endast betalar om vi lyckas återkräva dina pengar.

(Läs mer om pris!)

Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att driva in skulden i Grekland?

Vi kommer att använda oss av flera strategier. Inledningsvis försöker vi få din grekiska kund att betala under den vänskapliga inkassofasen i Grekland, samtidigt som vi undviker rättsliga förfaranden. Vi uppnår detta genom vår förståelse för grekiska lagar, regler och affärskultur. De åtgärder som vidtas kan omfatta

Kreditupplysningar
Direkt kontakt
Påtryckningar på gäldenären
Förhandlingstaktik
Hembesök
Lämpliga rättsliga vägar och framställningar
Insolvensförfaranden
Verkställighet av fordringar.

Kommer min relation med min grekiska kund att påverkas negativt?

Absolut inte. Alla inkassoåtgärder vi vidtar följer etisk grekisk inkassopraxis baserad på de lagar som gäller i Grekland. Våra lokala specialister har en djup förståelse för grekiska seder och bruk och är fast beslutna att agera med största möjliga professionalism, så att din kundrelation bevaras på bästa möjliga sätt.

Hur går det till när jag inleder mitt grekiska inkassoärende hos er?

Processen är okomplicerad:

Ladda helt enkelt upp din obetalda grekiska faktura till oss.

Vårt team i Grekland kommer sedan att börja arbeta mot din grekiska gäldenär för att driva in skulden. Följ utvecklingen på plattformen genom aviseringar när det finns uppdateringar i ditt ärende.

När skulden har drivits in kommer pengarna att överföras direkt till dig.

(Läs mer om hur tjänsten fungerar!)

(Se hur enkelt det är att komma igång – 55 sek!)

Vilka är chanserna att få igen min grekiska skuld?

Historiskt sett har vi lyckats lösa omkring 75 % av våra ärenden i Grekland.

Flera faktorer kan komplicera ett framgångsrikt ärende.

Till exempel den grekiska gäldenärens finansiella kapacitet, förvirring kring betalningsskyldigheter osv. Fordrans ålder spelar också en avgörande roll. Ju tidigare ett ärende överförs till inkasso, desto större är sannolikheten för framgång.

Hur lång tid tar inkassoprocessen vanligtvis i Grekland?

Att ange en allmän tidsram kan vara svårt eftersom varje fall är unikt. Ibland kan en gäldenär helt enkelt ha glömt att betala skulden, vilket gör processen snabb. I andra fall kan det behövas mer övertalning och påtryckningar, vilket förlänger ärendet. Du kan dock vara säker på att vi strävar efter att driva ärendet så snabbt som möjligt. Eftersom vår betalning är beroende av en framgångsrik återvinning ligger det i allas intresse att återvinna hela fordran så snabbt som möjligt.

Vilken typ av dokument behöver Oddcoll för att inleda inkassoprocessen i Grekland?

I första hand behöver vi den obetalda grekiska fakturan som du har utfärdat. Om det finns några andra relevanta dokument, som ett undertecknat avtal eller ett leveransbevis, får du gärna ladda upp dem också. Om vi behöver ytterligare dokument kommer vår inkassospecialist att be om dem i lämpligt skede av processen. Dessutom kan det vara bra att tillhandahålla kontaktuppgifter till gäldenären och en sammanfattning av all tidigare kommunikation som du har haft med dem. Denna information gör det möjligt för oss att interagera med gäldenären så effektivt som möjligt.

Kan ni hjälpa till med rättslig inkasso i Grekland?

Ja, vi kan hjälpa till med alla typer av rättslig inkasso som krävs i förfarandet mot din grekiska gäldenär. Detta omfattar domstolsförfaranden, verkställighet och insolvensförfaranden.

Accepterar ni alla typer av fordringar?

Vi är specialiserade på B2B-fordringar, vilket innebär att vi hanterar inkassoärenden mot grekiska företag.

Fördelar med att anlita Oddcoll för inkasso i Grekland:

Vårt team är väl insatt i grekisk affärskultur och grekiska regler, vilket ger en heltäckande inkassoprocess.

Med tillgång till vår onlineportal dygnet runt kan du hålla dig informerad och uppdaterad om ditt inkassoärende när du vill.

Vad händer om jag har ett stort antal obetalda grekiska fordringar att ladda upp?

Inga problem alls. Du kan starta dina ärenden genom att:

Ladda upp dem individuellt (varje fall tar ungefär en minut),
Via en Excel-fil,
Eller genom att ansluta ditt ERP-system till vår plattform med hjälp av ett API.

Erbjuder ni inkassotjänster för andra länder än Grekland?

Ja, det gör vi. Vi är en global B2B-inkassotjänst. Vi har lokala inkassospecialister placerade runt om i världen, och du kan använda Oddcoll för alla dina internationella inkassokrav på ett säkert och effektivt sätt.

Collected amount

Vad är Oddcoll?

Vi vet hur svårt det kan vara att få en kund i utlandet att betala. Som fordringsägare i ett annat land har du ingen möjlighet att påverka.

Vi har löst detta problem genom att skapa en internationell inkassoplattform med de bästa lokala inkassobyråerna och advokatbyråerna runt om i världen.

Det innebär att när du skapar ett ärende hos oss kommer en lokal inkassospecialist att arbeta med ditt ärende, oavsett var i världen din gäldenär befinner sig.

Genom tester och noggrann gallring ser Oddcoll till att du har den bästa lokala inkassospecialisten som finns tillgänglig överallt!

En internationell inkassotjänst som täcker hela världen.

Alltid lokala inkassospecialister med fötterna på jorden där dina gäldenärer befinner sig.

Hantera alltid dina ärenden snabbt och enkelt på vår webbportal. 24/7.

Mer information om inkasso i Grekland.

Vår advokatbyrå i Grekland.

Eftersom nationella grekiska lagar och förordningar gäller för inkassoverksamhet i Grekland måste du hitta en grekisk inkassobyrå för att öka dina chanser att lyckas driva in din fordran. I Grekland är vår partner KPAG Kosmidis & Partners Law Firm i Angelohori. De kommer att sköta indrivningen av ditt ärende så snart du laddar upp den obetalda fakturan.

Kan du kortfattat beskriva ditt företag?

“KPAG Kosmidis & Partners” är en internationellt och gränsöverskridande agerande advokatbyrå som erbjuder ett brett utbud av tjänster för företag och privatpersoner. Våra tjänster för företagskunder omfattar handels- och bolagsrätt, affärsrådgivning, indrivning av fordringar, affärsjuridiska tvister och rättslig verkställighet.

Kan du ge oss en översikt över inkassoprocessen i Grekland/vilka åtgärder vidtar du i det vänskapliga skedet av inkassoverksamheten?

Vi tar oss an varje fall noggrant och väljer det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att säkra indrivningen av skulden. Ibland räcker det med några telefonsamtal eller en skriftlig betalningsuppmaning som skickas till gäldenären med rekommenderad post i första klass. I andra fall delges betalningsuppmaningen av en tjänsteman, så att gäldenären inser hur allvarlig frågan är.

Innan vi förbereder brevet kan vi inhämta företagsinformation och en profilrapport om gäldenären för att få en bättre förståelse för gäldenärens ekonomiska situation, vilket gör det möjligt för oss att välja den lämpligaste metoden för att hantera kontot och informera vår kund om detta.

Om gäldenären samarbetar överväger vi möjliga lösningar, som inkluderar en ömsesidigt överenskommen betalningsplan och förhandlingar om eventuella tvistefrågor. Om sådana utomrättsliga åtgärder misslyckas överväger vi först då rättsliga åtgärder och väljer lämplig lösning.

Hur fungerar det i Grekland när du behöver vidta rättsliga åtgärder?

Med utgångspunkt i fakta och omständigheterna i varje enskilt fall presenterar vi för klienten den föreslagna rättsliga väg som ska följas i det aktuella fallet.

Vi ser till att alla klientens förfrågningar klargörs helt och hållet så att denne kan fatta det lämpligaste beslutet.

Därefter stöder och företräder vi klienten i varje skede av tvistemålsprocessen, i hela landet och inför alla domstolar, från första instans till högsta domstolen.

Om ni vidtar rättsliga åtgärder i ett ärende och ni vinner i domstol, kan kostnaderna för rättsliga åtgärder som klienten har betalat läggas till skulden?

I princip tillskriver grekiska domstolar ett visst belopp för rättsliga kostnader till den vinnande parten i en rättslig tvist. Detta belopp är dock vanligtvis nominellt och motsvarar inte alltid det exakta beloppet för de rättsliga kostnader som den tvistande parten har betalat.

"Rättslig" inkasso i Grekland

Vår grekiska advokatbyrå kommer naturligtvis att göra allt den kan för att driva in din faktura utan att behöva vidta rättsliga åtgärder mot din grekiska gäldenär. Ibland blir det dock ett nödvändigt steg i den grekiska inkassoprocessen att vidta rättsliga åtgärder mot en gäldenär. Nedan följer en kort förklaring av den rättsliga ramen om detta skulle vara fallet.

 

Att gå till domstol med ett inkassoärende i Grekland.

För att avgöra vilken grekisk domstol en borgenär ska vända sig till för sitt grekiska inkassokrav är det första steget att ta reda på vilken region gäldenären tillhör. I regel är det den domstol där gäldenären har sin hemvist som ska pröva ärendet.

Nästa steg är att ta reda på vilken specifik domstol i området som är den rätta att vända sig till.

Nästan alltid är det storleken på fordran som avgör vilken domstol som är behörig att pröva ärendet.

Det finns i huvudsak tre olika domstolar som prövar ett grekiskt inkassoärende. (Det vill säga en civilrättslig tvist om en fordran, mellan två parter.)

  • Domstolarna för mindre fordringar (Irinodikia).

Denna domstol hanterar tvister om fordringar på upp till 20 000 euro.

  • (Monomeli Protodikia)

Denna domstol hanterar tvister om fordringar på mellan 20 000 och 250 000 euro.

  • (Polymeli Protodikia).

Denna domstol behandlar tvister om fordringar på mer än 250 000 euro.

En ansökan om stämning till en grekisk domstol måste vara skriven på grekiska och i regel vara skriftlig.

 

Förfarandet för betalningsföreläggande i Grekland.

Som ett bra alternativ till juridisk indrivning i Grekland kan fordringsägare välja att använda förfarandet med betalningsföreläggande.

Detta är ett juridiskt förfarande som de flesta länder har sin egen version av.

Bakgrunden till förfarandet är följande: Många fall som kommer till domstol är fall där gäldenären inte nödvändigtvis bestrider fordran. Men fordringsägaren går ändå till domstol eftersom svaranden inte betalar.

För att inte ta upp för mycket av domarnas tid i dessa fall har ett särskilt förfarande skapats för fall där gäldenären inte har bestridit fordran. Förfarandet är tänkt att vara snabbare, enklare och billigare än att stämma gäldenären enligt de vanliga civilrättsliga reglerna. Det är därför ett alternativ som gynnar både borgenärer och samhället som helhet.

Vilka är villkoren för att använda förfarandet för betalningsföreläggande? Det måste röra sig om en fordran på pengar på ett visst belopp. Det finns ingen övre gräns och förfarandet är frivilligt för borgenären.

En ansökan måste innehålla följande:

  • Uppgifter om parterna i tvisten.
  • Uppgifter om fordran. (dess belopp, förfallodag).
  • Uppgifter om grunden för fordran. Det vill säga varför gäldenären är skyldig borgenären pengar.
  • Skriftliga bevis. Till exempel kontrakt eller andra bevis på att skulden existerar.

Om allt i ansökan är i ordning måste gäldenären delges betalningsföreläggandet. Gäldenären har sedan 15 dagar på sig att besluta om han eller hon vill bestrida fordran. Om ingen invändning görs måste betalningsföreläggandet delges gäldenären vid ett andra tillfälle, vilket ger gäldenären en andra chans att överväga fordran. Gäldenären har då tio arbetsdagar på sig att bestrida fordran. Om detta inte görs är betalningsföreläggandet verkställbart. Det innebär att fordringsägaren kan använda det i ett verkställighetsförfarande mot gäldenären.

Om gäldenären väljer att bestrida betalningsföreläggandet kommer domstolen att överväga bestridandet och huruvida betalningsföreläggandeförfarandet bör avbrytas.

 

Verkställighet av en grekisk fordran.

 
Om du har vidtagit rättsliga åtgärder vid indrivning av fordringar i Grekland och fått antingen en dom eller en verkställighetsförklaring genom betalningsföreläggandet, vad är då nästa steg?

Förhoppningsvis kommer gäldenären då att rätta sig efter det och betala vad den är skyldig. Men om gäldenären fortfarande inte betalar är nästa steg i den grekiska inkassoprocessen att ansöka om verkställighet.

Om gäldenären har tillgångar i Grekland kan den grekiska statsapparaten hjälpa till att se till att tillgångarna överförs från gäldenären till borgenären. Detta är ett tvångsingripande och det är därför som det krävs ett verkställighetsbeslut för att myndigheterna ska kunna genomföra det.

 
Insolvensförfaranden i Grekland.

Ett alternativt scenario i den grekiska inkassoprocessen är att insolvensförfaranden ibland inleds. Detta är situationer då grekiska gäldenärer inte längre har ekonomiska muskler att betala sina fordringar. De är insolventa, och det är inte fråga om tillfälliga betalningsproblem.

Insolvensförfaranden kan under vissa förutsättningar inledas antingen av gäldenären själv, av en borgenär som har en fordran på gäldenären och i vissa fall av en allmän åklagare om det finns ett allmänt intresse av att gäldenären försätts i konkurs. En ansökan skickas till domstolen i första instans.

En gäldenär förlorar kontrollen över sina tillgångar under ett insolvensförfarande. I stället blir en förvaltare (“sýndikos”) ansvarig för driften av gäldenärens tillgångar.

Resultatet av insolvensförfarandet kan vara att företaget avvecklas. Förteckningar över företagets tillgångar och skulder upprättas då och borgenärer kompenseras så rättvist som möjligt för sina fordringar av konkursboet.

Ibland kan resultatet också vara en rekonstruktionsplan där fordringarna skrivs ned i samförstånd med borgenärerna. I dessa fall kan företaget ibland fortsätta sin verksamhet.

Kom igång med indrivningen av dina fordringar idag!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin