Inkasso i Europa

  • Vi täcker hela Europa.
  • Riskfritt. Betala bara om vi lyckas.

  9,4 av 10 i omdöme baserat på 70 recensioner på Kiyoh!  international debt collection in Finland

Få betalt av kunder från hela Europa

Behöver du hjälp med inkasso i Europa? Har du kunder som är utspridda över hela kontinenten och som inte har betalat sina fakturor? Inga problem. Oddcoll kan hjälpa dig med inkasso i Europa oavsett var dina kunder befinner sig. Läs vidare för att se hur.

Europeisk inkasso i tre enkla steg

h

1, Du laddar upp dina obetalda europeiska fakturor.

2, Vårt inkassobolag eller vår advokatbyrå i din kunds europeiska land inleder inkassoprocessen.

3, Pengarna överförs direkt till dig när gäldenären har betalat.

Några skäl att använda Oddcoll för indrivning av fordringar i Europa.

N

De bästa nationella inkassobolagen och advokatbyråerna för inkasso i Europa.

N

Betala endast för framgångsrik inkasso.

N

Vårt lokala tillvägagångssätt. Vi driver in din skuld direkt i det europeiska land där din gäldenär befinner sig.

Vad är Oddcoll?

För företag som säljer sina produkter eller tjänster utomlands kan det vara besvärligt att driva in europeiska fordringar.

Olika lagar, seder och kulturer gör det till en nästan omöjlig uppgift att lösa från ett annat land. Dessutom behöver inkassobolag nationella tillstånd för att utföra inkassoverksamhet.

Oddcoll är en plattform som förenklar indrivning av fordringar i Europa för fordringsägare. Vi har samlat de bästa nationella inkassobyråerna och advokatbyråerna i Europa för att bilda vår internationella inkassoplattform.

Vi kan därför erbjuda förstklassiga europeiska inkassotjänster till våra kunder oavsett var i Europa deras gäldenärer befinner sig.

Våra europeiska inkassobyråer och advokatbyråer.

Olika länder har olika praxis när det gäller huruvida inkassobyråer eller advokatbyråer ansvarar för att driva in förfallna fakturor i det berörda europeiska landet.

Vi ser alltid till att maximera dina chanser att få betalt genom att använda det lämpligaste i varje land.

Vi har valt ut våra inkassopartners i hela Europa utifrån att de är inkassobyråer eller advokatbyråer med goda resultat och att tidigare kunder är nöjda med deras arbete.

Självklart har de alla tillstånd från landets myndigheter för att bedriva inkassoverksamhet i sitt land.

Vi övervakar kvaliteten på våra inkassobyråers och advokatbyråers arbete så att de ständigt levererar goda resultat för kunderna.

Riskfri europeisk inkasso. Du betalar bara om vi lyckas.

Priset är fast och transparent oavsett var i Europa du behöver inkasso.

Du betalar bara när pengar faktiskt har samlats in. En provisionsavgift på 9,5 % av det belopp som vårt inkassobolag eller vår advokatbyrå har drivit in.

Det innebär att du får tillbaka 90,5 % av det belopp som återvinns.

Vår modell innebär att vi har samma incitament som du för att se till att dina skulder faktiskt drivs in.

Därför kommer våra partner att göra allt som står i deras makt för att se till att du får tillbaka dina pengar.

 

Om indrivning av fordringar i Europa.

Europa består av många olika länder med olika rättssystem, språk och kulturer.

Det är detta som gör indrivning av fordringar i Europa så komplicerat och svårt.

Som borgenär måste du hantera det faktum att olika regler, seder och bruk gäller för olika gäldenärer.

Vad menas med inkasso i Europa?

Det handlar om indrivning av obetalda fakturor från gäldenärer i europeiska länder.

Vi fokuserar främst på situationer där borgenären befinner sig i ett annat land än gäldenären. Det vill säga gränsöverskridande europeisk inkasso.

Med denna definition kan inkassoprocessen sägas vara ganska komplex med många olika steg.

Från det förprocessuella skedet där man försöker driva in betalningen genom kontakt med gäldenären, till det rättsliga skedet där en borgenär måste vidta rättsliga åtgärder och ibland till och med måste ansöka om verkställighet av en fordran. Dessutom kan insolvensförfaranden också bli aktuella om gäldenären är permanent insolvent.

 

Finns det några gemensamma lagar och regler som gäller för indrivning av fordringar i Europa?

I princip är det ett lands egen nationella lagstiftning som avgör hur en fordran kan drivas in.

Kort sagt, om du vill driva in en obetald faktura från en fransk gäldenär gäller franska regler. Detta gäller i alla faser av inkassoprocessen i Europa.

Följaktligen skiljer sig lagarna och reglerna enormt mycket åt mellan länderna. Det är på grund av detta faktum som nationell expertis i det land där gäldenären befinner sig krävs för effektiv indrivning av fordringar i Europa.

Det bör dock nämnas att åtgärder har vidtagits, särskilt på EU-nivå, för att underlätta gränsöverskridande indrivning av fordringar i Europa. En kort genomgång av dessa initiativ kommer att presenteras nedan i varje relevant avsnitt.

Nedan följer en beskrivning av de olika faserna när en europeisk fordran drivs in.

Den “vänskapliga” inkassofasen i Europa.

Det första steget i den europeiska inkassoprocessen är den “vänskapliga” fasen.

Detta innebär att inkassobolaget, utan att vidta rättsliga åtgärder, försöker förmå gäldenären att betala sin skuld. De uppnår detta genom inkassokrav, telefonsamtal, hot om att vidta rättsliga åtgärder osv.

Denna inkassofas ser lite olika ut, från land till land och även mellan olika inkassobolag och advokatbyråer. Det finns nationella lagar och regler i varje europeiskt land om hur man ska bete sig när man driver in fakturor från gäldenärer i det landet. Det kan till exempel handla om hur och när man ska kontakta gäldenärer. Dessutom har varje inkassobyrå och advokatbyrå utvecklat olika förfaranden för att effektivisera sin inkassoverksamhet.

Dessutom krävs det i praktiskt taget alla europeiska länder tillstånd för att bedriva inkassoverksamhet mot gäldenärer inom landet.

Vårt tips är att använda en inkassobyrå (inkassobolag eller advokatbyrå) som finns i samma land som din gäldenär!

Det finns två skäl till det.

1 – Inkassoföretag behöver nationellt tillstånd (i gäldenärens land) för att bedriva inkassoverksamhet.

2 – Varje land har skillnader i lagstiftning, affärsmetoder, kulturer, språk osv.

Indrivning av skulder i domstol i Europa.

Om gäldenären inte betalar i denna första inkassofas kan det vara dags att trappa upp inkassoverksamheten i Europa genom att vidta rättsliga åtgärder.

Kort sagt innebär rättslig indrivning att du stämmer någon i domstol. En borgenär vidtar rättsliga åtgärder för att få ett juridiskt erkännande av att skulden faktiskt existerar. Detta är en förutsättning för verkställighet mot gäldenären senare i processen.

Som tidigare nämnts har varje land olika regler och processer för att stämma en motpart i domstol i ett civilrättsligt ärende.

Att gå in i detalj på alla dessa länders förfaranderegler är ett alltför stort ämne för den här presentationen (och ligger utanför min kompetens). I stället tänkte vi gå igenom de gemensamma dragen och de specifika utmaningarna med att befinna sig i olika länder.

 

I vilket land stämmer du gäldenären?

Den första frågan som dyker upp är: i vilket land drar du din kund inför rätta?

Svaret på detta är inte helt enkelt eller självklart.

I tekniska termer är detta en fråga som lyder: “Vilket land och vilken domstol är behörig att avgöra ett visst fall”.

För att komplicera saken ytterligare har länderna också olika regler för att avgöra vem som har behörighet i ett ärende.

Men mycket förenklat kan vi säga att;

1, De flesta länders lagar respekterar de val som två företag gör med varandra i ett avtal om jurisdiktion. Två företag kan med andra ord komma överens med varandra om vilket lands domstol som är behörig.

2, Om ingen klausul om val av jurisdiktion är skriven är huvudregeln att stämma din motpart i det land där motparten har sin hemvist eller sitt säte. Liksom all annan lagstiftning finns det som vanligt undantag från denna allmänna regel. Men detta är utgångspunkten.

 

(Särskilda regler fastställs i EU-förordningar ( Bryssel 1-förordningen) och är därmed tillämpliga som lag i EU:s medlemsstater. Samma behörighetsregler gäller därför för alla EU:s medlemsstater. Samma regler gäller i princip för Norge, Schweiz och Island enligt Luganokonventionen).

 

Vilket lands lag är tillämplig på tvisten?

En annan fråga som uppstår när du har identifierat vilket lands domstol som är relevant är: Vilket lands lag gäller när vi löser vår tvist? Det kan låta lite konstigt, men en domstol i ett land kan faktiskt avgöra ett enskilt fall på grundval av ett annat lands lag. Detta kallas lagkonflikter.

Principen för att bestämma tillämplig lag liknar principerna för att bestämma behörighet.

Varje land har sina egna regler för att fastställa tillämplig lag. Två företag kan själva komma överens om vilket lands regler som ska gälla.

För EU-länder gäller reglerna i Rom 1-förordningen.

 

“Betalningsföreläggande” och “småmålsförfaranden” – Förenklade rättsliga förfaranden.

I de flesta europeiska länder finns det ett förenklat förfarande för obestridda fordringar (“betalningsföreläggande”). Förekomsten av detta förfarande varierar från land till land. Detta förfarande är vanligtvis enklare, snabbare och billigare än vanliga domstolsförfaranden.

“Betalningsförelägganden” är idealiska för inkassoärenden i Europa, eftersom det rör sig om obestridda ärenden som gäller en viss summa pengar. Förekomsten av denna typ av förfarande varierar dock mellan olika europeiska länder.

Europeiska verkställighetsförfaranden.

Om gäldenären fortfarande inte betalar trots domstolens beslut måste borgenären ansöka om verkställighet. Han måste göra det i det land där gäldenären har tillgångar.

Det innebär att myndigheterna hjälper borgenären att få tillbaka sina pengar från gäldenären. Det kan till exempel innebära att gäldenärens egendom tas över med tvång och säljs på auktion.

Som regel krävs en dom från samma land som där verkställighetsförfarandet äger rum.

Ibland är det möjligt att verkställa en dom från ett annat land. Detta kräver att domen erkänns i det land där den skall verkställas. En dom från ett annat land i Europa kan ofta erkännas i ett annat europeiskt land. Detta innebär att en dom från exempelvis Portugal vanligtvis kan verkställas i Tyskland. Regler om detta finns i Bryssel 1-förordningen och Luganokonventionen.

EU-instrument för att underlätta gränsöverskridande indrivning av fordringar i Europa.

  • Det europeiska småmålsförfarandet.

Detta är ett gränsöverskridande förfarande som tillämpas mellan EU:s medlemsstater för tvister som rör små belopp.

  • Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar. (EEO)

Detta förfarande underlättar erkännande och verkställighet av domar från andra EU-medlemsstater.

  • Det europeiska betalningsföreläggandet.

Detta är en gränsöverskridande version av betalningsföreläggandet. En ansökan kan göras från ett annat EU-land.

Är du i behov av inkasso i Europa? Då har du kommit till rätt ställe. Oddcoll hjälper företag som har försäljning utomlands och har svårt att få betalt från kunder i europeiska länder. Om du har några frågor om inkasso i Europa, tveka inte att höra av dig. Vill du komma igång med inkasso? Det är bara att skapa ett konto och ladda upp dina europeiska fakturor.

Se hur enkelt det är att komma igång med ditt ärende!

Oddcoll

Oddcoll är en tjänst för internationell inkasso.
Vi gör det enkelt för företag att få betalt från sina kunder i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin