Det Europeska Betalningsföreläggandet

 

Då en fordringsägare, belägen i ett EU-land, har en fordran mot en gäldenär i ett annat EU-land, finns det EU-rättsliga hjälpmedel att tillgå. Vi tänkte med detta inlägg börja med att förklara det Europeiska betalningsföreläggandet.

Förfarandet, som har funnits sedan 2006, är menat att ge både företag och privatpersoner ett enkelt sätt att driva in obestridda fakturor mot kunder som befinner sig i ett annat EU-land är dem själva. Ett förfarande som alltså initieras från ens eget hemland och som sedan administreras av domstolsväsendet i det EU-land där gäldenären håller hus.

Vilka är förutsättningarna för att kunna använda förfarandet?

För det första gäller det för fordringsanspråk av gränsöverskridande karaktär då både fordringsägare och gäldenär är belägna i EU. Dock så är Danmark undantagna förfarandet. För det andra måste det handla om civila och kommersiella fordringar.

Något förenklat kan detta sägas innebära att förfarandet är tillämpbart när bägge parterna är “privata” subjekt. Därtill måste fordran handla om en specifik och bestämd summa som är förfallen till betalning.

För att ansöka måste en form ifyllas och skickas till den kompetenta domstolen i gäldenärens land. Se länk för att komma till formen.

Förfarandet därefter är rent administrativt och skriftligt.

Gäldenären delges det europeiska betalningsföreläggandet. Skulle ett bestridande mot betalningskravet göras av gäldenären så måste fordringsägaren ta ställning om de vill ta ärendet vidare enligt de vanliga reglerna om civilrättsliga förfaranden. Alltså kort och gott, stämma gäldenären vid domstol med efterföljande rättegång.

Bestrider gäldenären inte förfarandet så kan Betalningsföreläggandet, efter att det vunnit laga kraft, användas mot gäldenären i ett Verkställighetsförfarande.

Vad kostar det?

Kostnaderna för det europeiska betalningsföreläggandet är tyvärr inte transparent och helt lätt överskådligt. Det är olika beroende på vilket land man ansöker i (alltså gäldenärens land) och beror ofta på hur stor fordran är. Se kostnaderna för förfarandet.

WordPress Image Lightbox Plugin