Vymáhanie pohľadávok vo Vietname

  • Miestne vymáhanie pohľadávok vo Vietname, ktoré vykonáva vietnamská inkasná agentúra.
  • Bez rizika. Platíte len v prípade, že sme úspešní.
  • 19,5 % provízie.

  Hodnotené 9,4 z 10 na základe 74 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov vo Vietname!

Máte faktúry po splatnosti voči zákazníkom vo Vietname? Môžeme vám pomôcť získať zaplatené jednoduchým a efektívnym spôsobom. Prečítajte si, ako na to!

Tri jednoduché kroky!

h

Nahrajte svoju pohľadávku.

Nechajte našu inkasnú agentúru vo Vietname začať pracovať na vašom prípade!

Dostanete zaplatené!

Niekoľko dôvodov, prečo využiť Oddcoll na vymáhanie pohľadávok vo Vietname!

N

Agentúra na vymáhanie pohľadávok vo Viername, ktorá robí prácu za vás!

N

Ktorá hovorí rovnakým jazykom ako vaši vietnamskí zákazníci.

N

Ktorá presne vie, aké kroky je potrebné podniknúť konkrétne vo Vietname.

Ako vám Oddcoll môže pomôcť dosiahnuť úspešné vymáhanie pohľadávok vo Vietname.

Spoločnosti, ktoré predávajú zákazníkom v iných krajinách, ako je ich vlastná, si uvedomujú, aký komplikovaný môže byť proces vymáhania, keď zákazníci v zahraničí neplatia načas.

Pri vymáhaní dlhu sa totiž uplatňujú zákony a predpisy krajiny zákazníka. Okrem toho je potrebné v krajine zákazníka podniknúť právne kroky, ak nezaplatí. Tieto okolnosti nespôsobujú, že by sa dlžník mal obávať, keď príde výzva na zaplatenie z inej krajiny.

Oddcoll je platforma pre medzinárodné spoločnosti. Keď u nás začnete vymáhať pohľadávky, vybrali sme vysoko výkonné agentúry na vymáhanie pohľadávok po celom svete, ktoré ich budú vymáhať na miestnej úrovni.

To znamená, že ak na našu platformu nahráte prípad vymáhania pohľadávok vo Vietname, v priebehu niekoľkých minút sa oň postarajú naši miestni špecialisti na vymáhanie pohľadávok vo Vietname. Týmto spôsobom sa vaše šance na pozitívny výsledok výrazne zvýšia.

Všetko, čo potrebujete vedieť o medzinárodnom vymáhaní pohľadávok za 60 sekúnd.

Naša miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok so sídlom vo Vietname, ktorá priamo na mieste začne vymáhacie konanie:

S potešením vám predstavujeme spoločnosť Upper Class Collections ako nášho partnera pre vymáhanie pohľadávok vo Vietname. Po začatí konania vo Vietname okamžite začnú kroky na vymáhanie pohľadávok.

Proces vymáhania pohľadávok vo Vietname.

Nižšie je uvedený prehľad procesu vymáhania pohľadávok vo Vietname. Od momentu, keď sa agentúra na vymáhanie pohľadávok snaží prinútiť dlžníka zaplatiť dlh vo fáze mimosúdneho vymáhania pohľadávok, až po súdne vymáhanie pohľadávok vo Vietname, keď sa veriteľ obráti na súd, aby jeho prípad prerokoval.

– Mimosúdne vymáhanie pohľadávok vo Vietname.
– Súdne vymáhanie pohľadávok vo Vietname.
– Vietnamský právny systém.
– Súdy vo Vietname.
– Na ktorý súd sa obrátiť s prípadom vymáhania pohľadávok vo Vietname?
– Alternatívne riešenie sporov.
– Premlčacie lehoty.
– Vymáhanie pohľadávok vo Vietname.
– Konkurzné konanie.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok vo Vietname.

Keď je faktúra voči vietnamskému dlžníkovi splatná, prvým krokom je často zaslanie upomienky o zaplatení a kontaktovanie dlžníka s cieľom zistiť, prečo faktúra nebola zaplatená.

Ak platba stále neprichádza, je čas eskalovať záležitosť na agentúru pre vymáhanie pohľadávok vo Vietname.

Tá potom začne vymáhať vec vo fáze mimosúdneho vymáhania. To znamená, že sa snažia zabezpečiť, aby dlžník zaplatil bez toho, aby museli podniknúť akékoľvek právne kroky.

Kontaktovaním dlžníka napr. listom, telefonátom, e-mailom atď. mu dajú na vedomie, že prípad prevzali ako inkasná agentúra vo Vietname a že očakávajú rýchle zaplatenie dlhu. To má často veľký vplyv na ochotu vietnamských dlžníkov platiť, pretože si uvedomujú vážnosť požiadaviek miestnej inkasnej agentúry. Dôvodom je, že chápu, že pohľadávka môže rýchlo prerásť do právneho konania, čo má za následok ďalšie náklady a čas. Miestny exekútor sa tiež vďaka dlhoročným skúsenostiam naučil, ako vyvíjať nátlak na dlžníkov práve vo Vietname. Vďaka týmto okolnostiam je miera riešenia vo fáze mimosúdneho vymáhania pohľadávok vo Vietname vysoká.

Súdne vymáhanie pohľadávok vo Vietname:

Vietnamský právny systém.

Vietnam je štátom jednej strany, v ktorom vládne komunistická strana. Komunistická strana volí členov Národného zhromaždenia. Národné zhromaždenie je podľa vietnamskej ústavy najvyšším orgánom moci v krajine a má zákonodarnú moc vo Vietname. Okrem toho Národné zhromaždenie určuje politiku a rozpočet krajiny a volí kľúčové funkcie, ako je prezident atď. Funkčné obdobie Národného zhromaždenia je päť rokov.

Vietnamská vláda je výkonným orgánom Národného zhromaždenia a je najvyšším orgánom štátnej správy. Funkčné obdobie vlády zodpovedá funkčnému obdobiu Národného zhromaždenia a je päťročné.

Vo Vietname je 63 provincií, ktoré sa následne delia na okresy. Pod okresy patria obce. Existujú štyri úrovne miestnej správy: provincie, okresy, obce a osobitné administratívne a hospodárske jednotky. Každá z týchto štyroch úrovní má svoju vlastnú miestnu samosprávu, ktorá sa skladá zo zastupiteľského orgánu voleného miestnym obyvateľstvom každých päť rokov, ktorý sa nazýva ľudová rada, a zo správneho orgánu nazývaného ľudový výbor, ktorého členov volí ľudová rada.

Vietnamský právny systém má všetky znaky občianskoprávnej tradície založenej na písanom práve. Judikatúra sa neuznáva ako prameň práva a nie je súčasťou právneho systému. V praxi však Najvyšší ľudový súd každoročne vydáva zbierku právnych prípadov s komentármi a pokynmi.

 

 

Súdy vo Vietname.

Najvyšším súdom vo Vietname je “Najvyšší ľudový súd” Pod Najvyšším súdom sa nachádzajú tri úrovne súdov v zostupnom hierarchickom poradí:

1. Najvyššie ľudové súdy (“High People’s Courts”). Existujú tri vysoké súdy, ktoré sa nachádzajú v Hanoji, Da Nangu a Hočiminovom Meste. Vysoké ľudové súdy prejednávajú odvolania z nižších súdov.
2. Provinčné ľudové súdy (63 Provincial Courts); čo sú súdy v provinciách.
3. Okresné ľudové súdy (710 okresných súdov). Čo sú súdy v okresoch.
(Okrem nich existujú aj vojenské súdy).

Na vyšších ľudových súdoch a provinčných ľudových súdoch sú špecializované súdy, ktoré rozhodujú vo veciach osobitnej povahy. Napríklad trestný súd, občiansky súd, hospodársky súd, správny súd, pracovný súd a súd pre rodinu a mladistvých. Okresné súdy môžu mať trestný súd, občiansky súd, súd pre rodinu a mladistvých a správny súd.

 

 

Na ktorý súd sa obrátiť s prípadom vymáhania pohľadávok vo Vietname?

Na ktorý súd by ste sa teda mali obrátiť so svojou pohľadávkou voči vietnamskému dlžníkovi, keď dlžník neplatí?

Spory vo Vietname sa riadia najmä Občianskym súdnym poriadkom (ďalej len “OSP”). Podľa CPC sú súdom prvého stupňa pre spory, ktoré sa týkajú aspoň jednej zahraničnej strany, provinčné súdy a odvolacie konania vedú vysoké súdy.

Ako súd rozhoduje o tom, či je príslušný na prejednanie nároku?

Na určenie toho, či je súd príslušný na prejednanie nároku, musí vo všeobecnosti posúdiť, či:

– spor sa týka veci, ktorá patrí do právomoci súdu podľa OSP,
– či strany majú platnú dohodu o voľbe iného fóra na riešenie sporov (napr. rozhodcovské konanie)
– a či je súd príslušný na prejednanie nároku podľa pravidiel o hierarchii súdov a územnej príslušnosti.

Spor vo všeobecnosti prejednáva súd v mieste bydliska žalovaného, pokiaľ sa strany nedohodli na postúpení sporu súdu v mieste bydliska žalobcu.

Súdne konanie o vymáhaní pohľadávok vo Vietname sa začína, keď súd dostane žalobcovu žalobu, podporné dokumenty a dôkaz, že žalobca zaplatil súdny poplatok.

Doručenie predvolania dlžníkovi vykonáva súd, ale každá strana je tiež povinná poskytnúť druhej strane kópie predvolania alebo podporných dokumentov a dôkazov, s výnimkou dokumentov, ktoré druhá strana už má alebo ktoré sú podľa ZPP vyňaté zo zverejnenia.

Do 15 dní od doručenia musí žalovaný podať vyjadrenie k žalobe.

Vo všeobecnosti platí, že účastník konania, ktorý prehral, je zodpovedný za úhradu trov konania vrátane súdnych poplatkov. V rozsudku súd rozdelí náklady medzi účastníkov konania. S výnimkou sporov týkajúcich sa duševného vlastníctva sa však súdne poplatky v obchodných sporoch nepriznávajú strane, ktorá spor prehrala, pokiaľ sa na tom strany nedohodli.

 

 

Alternatívne riešenie sporov:

Mediácia.

Veľká časť sporov vo Vietname sa rieši mimosúdne, zvyčajne prostredníctvom niektorej z foriem mediácie medzi stranami. Vietnamské zákony tiež kladú veľký dôraz na úlohu mediácie.

Mediácia je povinnou súčasťou niektorých postupov riešenia sporov, napríklad občianskoprávnych sporov. Do tejto kategórie patria takmer všetky nároky, ktoré sa vo Vietname stávajú predmetom súdneho vymáhania.

Štát podporuje riešenie občianskoprávnych a rodinných sporov a netrestných deliktov, správnych deliktov a iných sporov a deliktov stanovených v zákone o občianskom súdnom konaní prostredníctvom mediácie.

Rozhodcovské konanie.

Arbitráž je tiež možnou voľbou riešenia sporov vo Vietname. Tento postup je však obmedzený len na obchodné spory. Z historického hľadiska to nebol vo Vietname veľmi rozšírený spôsob riešenia sporov.

 

 

Premlčacie lehoty.

Premlčacie lehoty: pre obchodné spory platí dvojročná premlčacia lehota. Premlčacia lehota začína plynúť dňom, keď sa navrhovateľ “mal dozvedieť”, že jeho oprávnené práva boli porušené.

 

 

Vymáhanie nárokov vo Vietname.

Ako posledný krok v procese právneho vymáhania pohľadávok vo Vietname môže byť potrebné podať návrh na vymáhanie. To znamená, že máte rozhodnutie z konania na súde, ale dlžník stále dobrovoľne neplatí. V tomto prípade môžete požiadať o výkon rozhodnutia a získať pomoc pri prevode majetku z dlžníka na seba.

 

 

Insolvenčné konanie vo Vietname.

Treba tiež spomenúť, že niekedy nastanú situácie, keď dlžník skutočne nemá dostatočný majetok na zaplatenie svojich dlhov veriteľom. Vtedy môže byť vhodné konkurzné konanie. V konkurznom konaní majetok dlžníka prevezme správca konkurznej podstaty, ktorý potom spravodlivo rozdelí to, čo zostane, medzi veriteľov.

Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva na okresnom súde v mieste sídla spoločnosti (na krajskom súde, ak návrh podáva zahraničný veriteľ alebo ak má dlžník pobočky na viacerých miestach alebo viac ako 300 zamestnancov).

Takto funguje naša služba vymáhania pohľadávok.

Potrebujete pomoc s vymáhaním pohľadávok vo Vietname?

Pomôžeme vám rýchlo, jednoducho a efektívne. Začnite s touto službou ešte dnes.

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin