Vymáhanie pohľadávok v Luxembursku

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok v Luxembursku.

Vymáhanie dlhov v Luxembursku môže byť zložitý proces, ale znalosť právneho systému a dostupných možností môže veriteľom pomôcť úspešne sa v ňom orientovať.

Prvým krokom v procese vymáhania pohľadávok v Luxembursku je mimosúdna fáza. Počas tejto fázy sa veriteľom odporúča, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu o platbe s dlžníkom skôr, ako pristúpia k súdnemu konaniu. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu o platbe, veriteľ môže pristúpiť k súdnemu konaniu.

Na vykonávanie činností vymáhania pohľadávok v Luxembursku sa nevyžaduje povolenie. Je však dôležité, aby sa veritelia oboznámili s právnym systémom, aby sa uistili, že ich konanie je v súlade so zákonom.

Právny systém v Luxembursku je založený na občianskom práve. To znamená, že spory sa riešia prostredníctvom súdov, a nie prostredníctvom správnych orgánov. Veritelia s nezaplatenými, ale nespornými pohľadávkami môžu postupovať zákonným spôsobom tak, že podajú žalobu na príslušný súd.

V Luxembursku existuje skrátený súdny proces pre nesporné pohľadávky. Tento proces sa nazýva “procédure de référé” a má byť rýchlejšou a menej nákladnou alternatívou tradičného súdneho konania. Zvyčajne sa používa pri pohľadávkach, ktoré sú nižšie ako 10 000 EUR.

Tradičný súdny proces v Luxembursku zahŕňa niekoľko krokov vrátane podania žaloby, doručenia žaloby dlžníkovi a pojednávania pred sudcom. Dĺžka procesu sa môže líšiť v závislosti od zložitosti prípadu.

V Luxembursku je premlčacia lehota na pohľadávky päť rokov. To znamená, že veriteľ musí podať žalobu do piatich rokov odo dňa, keď sa dlh stal splatným.

V Luxembursku sú k dispozícii alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako napríklad mediácia a arbitráž. Tieto možnosti môžu byť menej nákladné a časovo náročné ako súdne konanie.

Vymáhanie pohľadávky v Luxembursku môže byť zložitý proces. Ak existuje exekučný titul, veriteľ ho môže použiť na zabavenie majetku dlžníka a vymáhanie dlhu. Ak je dlžník platobne neschopný, môže sa začať konkurzné konanie.

Stručne povedané, vymáhanie dlhov v Luxembursku môže byť zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a dostupných možností môže veriteľom pomôcť úspešne sa v tomto procese orientovať. Je dôležité, aby sa veritelia oboznámili s právnym systémom, aby sa uistili, že ich konanie je v súlade so zákonom, a tiež aby si boli vedomí premlčacej lehoty pre pohľadávky, ktorá je päť rokov. V Luxembursku sú k dispozícii alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako je mediácia a arbitráž, ktoré môžu byť menej nákladné a časovo náročné ako súdne konanie. Okrem toho, ak je dlžník platobne neschopný, môže sa začať konkurzné konanie.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin