Vymáhanie pohľadávok v Čiernej Hore

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok v Čiernej Hore.

Vymáhanie dlhov v Čiernej Hore môže byť zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a jednotlivých krokov môže veriteľom pomôcť úspešne vymáhať nezaplatené dlhy.

Prvým krokom pri vymáhaní dlhov v Čiernej Hore je mimosúdna fáza. Veriteľom sa odporúča, aby sa pred začatím súdneho konania pokúsili dosiahnuť dohodu s dlžníkom. To sa môže uskutočniť prostredníctvom rokovaní, mediácie alebo iných foriem alternatívneho riešenia sporov.

Na vykonávanie činností vymáhania pohľadávok v Čiernej Hore sa nevyžaduje povolenie, ale veritelia musia dodržiavať zákony a predpisy upravujúce vymáhanie pohľadávok. Právny systém v Čiernej Hore je založený na kontinentálnom európskom modeli so systémom občianskeho práva a hierarchiou súdov.

Ak sa nezaplatená, ale nesporná pohľadávka nedá vyriešiť mimosúdne, veriteľ môže postupovať právne podaním žaloby na príslušný súd. V Čiernej Hore existuje skrátené súdne konanie pre nesporné pohľadávky, ktoré umožňuje rýchlejšie vyriešenie prípadu.

Súdny proces v Čiernej Hore môže byť časovo a finančne náročný a je dôležité, aby veritelia mali všetky potrebné dôkazy na podporu svojej pohľadávky. Premlčacie lehoty pre pohľadávky v Čiernej Hore sa líšia v závislosti od typu pohľadávky, ale vo všeobecnosti sa pohybujú od 3 do 10 rokov.

V Čiernej Hore sú k dispozícii alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako napríklad mediácia a arbitráž, ktoré môžu byť účinnejším a nákladovo efektívnejším spôsobom riešenia sporov.

Vymáhanie pohľadávky v Čiernej Hore sa vykonáva prostredníctvom exekučného titulu vydaného súdom. Keď exekučný príkaz existuje, môže ho vykonať exekútor, ktorý môže zabaviť majetok dlžníka a predať ho na splatenie dlhu.

Ak je dlžník platobne neschopný a nie je schopný splácať svoje dlhy, veritelia môžu v Čiernej Hore začať konkurzné konanie. Tento proces môže byť zložitý a je dôležité, aby sa veritelia poradili s právnikom, ktorý pozná zákony a predpisy upravujúce platobnú neschopnosť v Čiernej Hore.

Záverom možno povedať, že vymáhanie pohľadávok v Čiernej Hore môže byť zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a rôznych súvisiacich krokov môže veriteľom pomôcť úspešne vymáhať nezaplatené dlhy. Je dôležité, aby veritelia poznali zákony a predpisy upravujúce vymáhanie pohľadávok a aby zvážili alternatívne mechanizmy riešenia sporov ako účinnejší a nákladovo efektívnejší spôsob riešenia sporov. Okrem toho je dôležité vyhľadať právne poradenstvo, ak je dlžník platobne neschopný a nie je schopný splácať svoje dlhy.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin