Vymáhanie pohľadávok v Chorvátsku

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok v Chorvátsku.

Vymáhanie dlhov v Chorvátsku môže byť zložitý proces, pričom veritelia majú k dispozícii mimosúdne aj súdne možnosti. V tomto článku vám poskytneme prehľad o procese vymáhania pohľadávok v Chorvátsku vrátane potrebných povolení, právneho systému a mechanizmov alternatívneho riešenia sporov.

Prvým krokom v procese vymáhania pohľadávok v Chorvátsku je mimosúdna fáza. Počas tejto fázy sa veriteľom odporúča, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu s dlžníkom prostredníctvom rokovaní alebo mediácie. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, veritelia môžu pristúpiť k súdnemu konaniu.

Na vykonávanie činností vymáhania pohľadávok v Chorvátsku je potrebné povolenie. Toto povolenie vydáva ministerstvo spravodlivosti a platí päť rokov. Je dôležité poznamenať, že o toto povolenie môžu požiadať len právnické osoby, ako sú spoločnosti a advokátske kancelárie.

Chorvátsko má občianskoprávny systém, čo znamená, že spory sa riešia prostredníctvom súdov. Veritelia môžu podať žalobu na súd, ak je dlh nezaplatený a nesporný. Súdny proces v Chorvátsku môže byť zdĺhavý, pričom obe strany majú k dispozícii niekoľko stupňov odvolania.

Pri právnom postupe veriteľa s nezaplatenou pohľadávkou je dôležité poznať premlčacie lehoty pre pohľadávky v Chorvátsku. Tieto lehoty sa líšia v závislosti od typu pohľadávky, ale vo všeobecnosti sa pohybujú od 3 do 15 rokov.

V Chorvátsku sú k dispozícii aj alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako je rozhodcovské konanie a mediácia. Tieto možnosti môžu poskytnúť rýchlejší a lacnejší spôsob riešenia sporov ako súdne konanie.

Ak je žaloba úspešná, je potrebné zabezpečiť výkon rozhodnutia, aby dlžník dlh zaplatil. Ak existuje exekučný titul, veriteľ môže podniknúť kroky na zabavenie majetku dlžníka, napríklad jeho bankového účtu alebo nehnuteľnosti.

Ak je dlžník platobne neschopný, v Chorvátsku sa môže začať konkurzné konanie. Počas tohto konania sa majetok dlžníka speňaží s cieľom vyplatiť veriteľov. Je dôležité poznamenať, že poradie pohľadávok počas insolvenčného konania určuje chorvátske právo.

Na záver možno povedať, že vymáhanie pohľadávok v Chorvátsku môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné pochopenie právneho systému a dostupných možností riešenia sporov. Veritelia by mali poznať potrebné povolenia, premlčacie lehoty pohľadávok a dostupné alternatívne mechanizmy riešenia sporov. Ak dlžník nie je schopný splácať svoje dlhy, môže sa začať aj insolvenčné konanie.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin