Vymáhanie pohľadávok v Bosne a Hercegovine

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok v Bosne a Hercegovine.

Vymáhanie dlhov v Bosne a Hercegovine môže byť zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a rôznych dostupných možností môže veriteľom pomôcť efektívne sa v tomto procese orientovať.

Prvým krokom pri vymáhaní dlhov je mimosúdna fáza. Veriteľom sa odporúča, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu s dlžníkom skôr, ako pristúpia k súdnemu konaniu. Ak je dlžník ochotný spolupracovať a dohodnúť sa na platbách, môže to byť najefektívnejšie a nákladovo najefektívnejšie riešenie.

Na vykonávanie činností vymáhania pohľadávok v Bosne a Hercegovine sa nevyžaduje povolenie. Veritelia však musia dodržiavať zákony a predpisy stanovené vládou.

Právny systém v Bosne a Hercegovine je založený na občianskoprávnom systéme a existuje niekoľko rôznych súdov, ktoré sa zaoberajú prípadmi vymáhania pohľadávok. Veritelia môžu právne postupovať v prípade nezaplatenej, ale zároveň nespornej pohľadávky podaním žaloby na príslušnom súde.

V prípade nesporných pohľadávok existuje skrátené súdne konanie, ktoré možno využiť na rýchle vyriešenie prípadu. Tento proces je zvyčajne rýchlejší a menej nákladný ako riadny súdny proces.

Ak sa prípad nevyrieši prostredníctvom skráteného konania alebo mimosúdneho vyrovnania, pristúpi sa k riadnemu súdnemu konaniu. Súdny proces môže byť zdĺhavý a nákladný a je dôležité, aby veritelia rozumeli príslušným pravidlám a postupom.

V Bosne a Hercegovine je premlčacia lehota na pohľadávky tri roky. To znamená, že veritelia majú na podanie žaloby tri roky od dátumu poslednej platby alebo od dátumu, keď sa dlh stal splatným.

V Bosne a Hercegovine sú k dispozícii aj alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako je mediácia a arbitráž. Tieto možnosti môžu byť menej formálne a menej nákladné ako súdne konanie a často môžu byť dobrým spôsobom, ako dosiahnuť urovnanie sporu.

Vymáhanie pohľadávky v Bosne a Hercegovine môže byť zložité, ale zvyčajne zahŕňa získanie exekučného titulu od súdu. Po vydaní exekučného príkazu môže veriteľ podniknúť kroky na vymoženie dlhu, napríklad obstaviť mzdu alebo zabaviť majetok.

V prípade, že je dlžník platobne neschopný, môžu veritelia v Bosne a Hercegovine začať konkurzné konanie. Tento proces zahŕňa vymenovanie správcu konkurznej podstaty, ktorý bude dohliadať na majetok a záväzky dlžníka a pracovať na rozdelení majetku medzi veriteľov. Insolvenčné konanie môže byť dlhý a zložitý proces a je dôležité, aby veritelia rozumeli príslušným zákonom a predpisom.

Celkovo môže byť vymáhanie pohľadávok v Bosne a Hercegovine náročný proces, ale pochopenie právneho systému a rôznych dostupných možností môže veriteľom pomôcť efektívne sa v tomto procese orientovať.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin