Vymáhanie pohľadávok v Bangladéši

  • Vymáhanie pohľadávok v Bangladéši, ktoré vykonáva miestna inkasná agentúra.
  • Bez rizika. Platíte len v prípade, že sme úspešní.
  • 19,5 % provízie.

  Hodnotené 9,4 z 10 na základe 74 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vymáhanie pohľadávok od spoločností v Bangladéši.

Máte nezaplatené dlhy od spoločností v Bangladéši? Pomôžeme vám s rýchlym a účinným vymáhaním pohľadávok v Bangladéši. Prečítajte si, ako na to.

Niekoľko jednoduchých krokov pri vymáhaní pohľadávok v Bangladéši.

h

Krok 1. Vytvorte si účet a nahrajte pohľadávku voči dlžníkovi z Bangladéša na našu platformu na vymáhanie pohľadávok.

Krok 2. Naša miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok v Bangladéši začne pracovať na mieste, kde sa nachádza váš dlžník.

Krok 3. Po zaplatení dlžníkom sa peniaze prevedú na váš účet.

Niekoľko dôvodov, prečo využiť Oddcoll na vymáhanie pohľadávok v Bangladéši.

N

Národní odborníci na vymáhanie pohľadávok na mieste v Bangladéši, ktorí vykonávajú prácu.

N

Ktorí hovoria rovnakým jazykom ako váš dlžník.

N

Ktorí sú špecialisti na pravidlá a proces vymáhania pohľadávok špecifický pre Bangladéš.

Náš prístup, ktorý vám uľahčí získanie platieb od vašich dlžníkov v Bangladéši.

Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov v iných krajinách môže byť frustrujúce. Určite poznáte ten pocit beznádeje, keď zahraničný zákazník nezaplatí. Platforma Oddcolls na vymáhanie medzinárodných pohľadávok bola vytvorená špeciálne na pomoc medzinárodným veriteľom pri ich potrebách vymáhania pohľadávok.

Všetky jurisdikcie týkajúce sa vymáhania pohľadávok a postupov sú v každej krajine upravené na vnútroštátnej úrovni a je to krajina, v ktorej sa dlžník nachádza, ktorej pravidlá sa uplatňujú. To znamená, že v každom jednotlivom prípade musíte požiadať o pomoc aj odborníka v krajine, kde sa nachádza váš dlžník.

Sme medzinárodná platforma na vymáhanie pohľadávok, ktorá združuje najlepšie národné advokátske kancelárie a agentúry na vymáhanie pohľadávok z celého sveta. Keď teda začnete prípad, naša agentúra na vymáhanie pohľadávok v Bangladéši začne okamžite pracovať pre vás.

Všetko, čo potrebujete vedieť o medzinárodnom vymáhaní pohľadávok za 60 sekúnd.

Naša miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok so sídlom v Bangladéši, ktorá priamo na mieste začne vymáhacie konanie.

S potešením vám predstavujeme spoločnosť Maxim Credit Management Services ako nášho partnera pre vymáhanie pohľadávok v Bangladéši. Títo pracovníci začnú okamžite po začatí vymáhania pohľadávok v Bangladéši konať na mieste.

Proces vymáhania pohľadávok v Bangladéši.

Proces vymáhania pohľadávok v Bangladéši sa začína, keď je faktúra voči bangladéšskemu dlžníkovi splatná a nezaplatená. Pokusy o vymáhanie dlhu sa začínajú prostredníctvom kontaktov a upomienok. Niekedy je na vynútenie platby potrebné podniknúť právne kroky. V niektorých prípadoch sa začne aj konkurzné konanie z dôvodu neschopnosti dlžníka platiť. Ak je dlžník jednoducho platobne neschopný a má príliš veľa dlhov.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok v Bangladéši.

Ako už bolo uvedené, proces vymáhania pohľadávok iniciuje agentúra na vymáhanie pohľadávok, ktorá vyvíja tlak na dlžníka prostredníctvom tvrdých rokovaní a presviedčania. Cieľom je dosiahnuť, aby dlžník zaplatil “dobrovoľne” bez toho, aby sa musel obrátiť na súd.

Miestna agentúra na vymáhanie pohľadávok v Bangadeši má možnosť “pohroziť” dlžníkovi súdnym konaním, ak nesplní požiadavky na zaplatenie. Keď túto “hrozbu” vysloví inkasná spoločnosť so sídlom v Bangladéši, je oprávnene vnímaná ako oveľa konkrétnejšia hrozba, ktorú možno vymáhať. To má nesmierne pozitívny vplyv na ochotu dlžníka platiť.

Naša inkasná agentúra v Bangladéši má dlhoročné skúsenosti s jednaním s dlžníkmi v Bangladéši a presne vie, aké presvedčovacie tlačidlá treba stlačiť, aby dlžník zaplatil.

Súdne vymáhanie pohľadávok v Bangladéši.

Právny systém.

Bangladéš je jurisdikcia založená na zvykovom práve od čias koloniálnej britskej nadvlády. Od získania nezávislosti v roku 1971 sú hlavnou formou právnych predpisov zákonné právne predpisy prijaté bangladéšskym parlamentom. Mnohé zo základných zákonov v Bangladéši, ako napríklad občianske a trestné procesné právo, zmluvné právo a právo obchodných spoločností, sú však ovplyvnené anglickým zvykovým právom.

 

Súdna štruktúra v Bangladéši.

Na vrchole súdnej hierarchie v Bangladéši je Najvyšší súd Bangladéša. Ten sa skladá z dvoch rôznych oddelení, oddelenia najvyššieho súdu a odvolacieho oddelenia. Odvolacia divízia je posledným odvolacím súdom v Bangladéši. Prejednáva odvolania proti rozsudkom divízie najvyššieho súdu. High Court Division má právomoc prerokúvať odvolania a preskúmania z nižších súdov a tiež presadzovať základné práva.

Pod Najvyšším súdom sa nachádza skupina civilných súdov s nasledujúcou hierarchiou v zostupnom poradí:

– Okresný súd: má právomoc rozhodovať o odvolaniach z nižších súdov, ak je hodnota sporu nižšia ako 5 000 000. V prípade vyšších súm sa odvolania podávajú na oddelenie Najvyššieho súdu.

– Dodatočný okresný súd: má rovnaké právomoci ako okresný sudca, ale svoje právomoci môže vykonávať len vtedy, ak mu okresný sudca postúpi vec.

– Spoločný súd okresného sudcu: prvá inštancia súdneho vymáhania v Bangladéši, ak je sporná suma 25 00 001 alebo viac.

– Súd vyššieho asistenta sudcu: prvá inštancia súdneho vymáhania v Bangladéši, ak je pochybná suma od 15 00 001 BDT do 25 00 000 BDT.

– Asistent sudcu súdu: Prvou inštanciou súdneho vymáhania v Bangladéši, ak je pochybná suma nižšia ako 15 00 000,00 BDT.

Okrem týchto “všeobecných” občianskoprávnych súdov existuje aj niekoľko osobitných súdov, ktoré prejednávajú veci týkajúce sa špecifických právnych otázok. Existuje napríklad špeciálny súd pre insolvenciu.

 

Proces na súde.

Občianskoprávne konanie sa vo všeobecnosti začína tým, že veriteľ podá na súd predvolanie.

Na súdnom konaní žalobca a žalovaný prezentujú svoje stanoviská a dôkazy na podporu svojho stanoviska.

Žalovaný musí predložiť písomné vyjadrenie k žalobe na prvom pojednávaní alebo pred ním, alebo v lehote najviac dvoch mesiacov.

Môžu občianskoprávne súdy v Bangladéši vydávať skrátené rozsudky?

Existuje niekoľko okolností, za ktorých môžu občianskoprávne súdy vydať skrátený rozsudok bez toho, aby sa konalo súdne konanie.

– Ak žalovaný nepredloží žalobnú odpoveď v stanovenej lehote, súd môže vydať rozsudok.
– Súd môže vydať rozsudok aj bez súdneho konania, ak strany nie sú v spore.
– Ak sa žalovaný po doručení predvolania nedostaví na súd, súd môže vydať rozsudok aj ex parte.

 

Súdne trovy.

Súdny poplatok za podanie predvolania platí žalobca pri podaní predvolania a jeho výška sa líši v závislosti od povahy veci a výšky nároku. Tieto náklady hradí strana, ktorá podala žalobu.

Súd má potom právo priznať náhradu trov konania v prospech strany, ktorá spor vyhrala. V praxi je to však veľmi zriedkavé a zvyčajne si strany znášajú časť vlastných nákladov.

 

Premlčanie.

Vo všeobecnosti sa lehota na podanie občianskoprávneho nároku pohybuje od 6 mesiacov do 12 rokov v závislosti od povahy nároku a predmetu nároku.

Takto funguje naša služba vymáhania pohľadávok.

Potrebujete pomoc s vymáhaním pohľadávok v Bangladéši?

Môžeme vám pomôcť! Začnite prípad alebo nás kontaktujte ešte dnes.

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin