Vymáhanie pohľadávok v Albánsku

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok v Albánsku.

Vymáhanie pohľadávok v Albánsku môže byť zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a príslušných krokov môže veriteľom pomôcť efektívne sa orientovať v tomto procese.

Prvým krokom pri vymáhaní dlhov v Albánsku je mimosúdna fáza. Veritelia sa môžu pokúsiť vymôcť dlh prostredníctvom rokovaní, mediácie alebo iných foriem alternatívneho riešenia sporov. Ak sú tieto pokusy neúspešné, veriteľ môže pristúpiť k súdnej fáze.

V Albánsku sa na vykonávanie činností spojených s vymáhaním pohľadávok nevyžaduje povolenie. Veritelia by však pri vymáhaní dlhov mali poznať a dodržiavať zákony a predpisy krajiny.

Právny systém v Albánsku je založený na občianskom práve a je rozdelený na tri úrovne: súdy prvého stupňa, odvolacie súdy a kasačný súd. Súdny proces sa začína podaním žaloby a pokračuje sériou pojednávaní a prípadných odvolaní.

Veritelia s nezaplatenou, ale nespornou pohľadávkou môžu postupovať právne podaním žaloby na súd. Pre nesporné pohľadávky je k dispozícii skrátené súdne konanie, ktoré predstavuje zjednodušený a rýchlejší spôsob vybavenia pohľadávky.

Je dôležité, aby veritelia poznali premlčacie lehoty pre pohľadávky v Albánsku. Premlčacia lehota pre peňažné pohľadávky je tri roky a začína plynúť od dátumu vzniku pohľadávky. Nepeňažné pohľadávky majú premlčaciu lehotu päť rokov.

V Albánsku sú k dispozícii alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako je rozhodcovské konanie a mediácia. Tieto metódy môžu byť rýchlejším a lacnejším spôsobom riešenia sporov ako súdny systém.

Ak dlžník nie je schopný alebo ochotný zaplatiť dlh, veriteľ sa môže domáhať vymáhania pohľadávky prostredníctvom exekučného titulu. Tento proces zahŕňa zabavenie a predaj majetku dlžníka na splatenie dlhu.

V prípadoch, keď je dlžník platobne neschopný, môže veriteľ začať konkurzné konanie. Tento proces zahŕňa vymenovanie likvidátora, ktorý bude spravovať majetok dlžníka a rozdeľovať ho veriteľom.

Celkovo môže byť vymáhanie pohľadávok v Albánsku zložitý proces, ale pochopenie právneho systému a príslušných krokov môže veriteľom pomôcť efektívne sa v tomto procese orientovať. Je dôležité, aby veritelia poznali premlčacie lehoty pohľadávok, mechanizmy alternatívneho riešenia sporov a súdny proces. Insolvenčné konanie môže byť ďalším spôsobom riešenia nezaplatených pohľadávok, keď dlžník nie je schopný platiť.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin