Vymáhanie pohľadávok na Ukrajine

Získajte platbu od svojich dlžníkov v zahraničí ľahko a rýchlo!

 Hodnotené 9,3 z 10 na základe 91 recenzií na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Pomohli sme už viac ako 2 030 spoločnostiam získať platby od ich klientov v zahraničí!

Zháňanie platieb od zákazníkov v zahraničí môže byť neuveriteľne frustrujúce.

S platformou Oddcoll na vymáhanie medzinárodných pohľadávok však môžete získať pomoc rýchlo a jednoducho.

Jedným dotykom získate prístup k najlepším miestnym inkasným agentúram a právnickým firmám na celom svete.

Nahrajte svoj prípad do 1 minúty a náš domáci špecialista na vymáhanie pohľadávok v krajine dlžníka začne okamžite vymáhať váš prípad.

 

O vymáhaní pohľadávok na Ukrajine.

Vymáhanie pohľadávok na Ukrajine môže byť komplikovaný proces, ale pre veriteľov je dôležité, aby rozumeli právnemu systému a svojim možnostiam, aby mohli účinne vymáhať nezaplatené pohľadávky.

Prvým krokom pri vymáhaní dlhov na Ukrajine je fáza mimosúdneho vymáhania dlhov. Tá zahŕňa kroky, ako je zaslanie výzvy na zaplatenie, rokovanie s dlžníkom a prípadné využitie alternatívnych mechanizmov riešenia sporov.

Na vykonávanie činností vymáhania pohľadávok na Ukrajine sa nevyžaduje povolenie, ale je dôležité dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy.

Právny systém na Ukrajine je založený na občianskom práve a je rozdelený na tri úrovne: miestnu, regionálnu a odvolaciu. Miestne súdy sú zodpovedné za prejednávanie väčšiny občianskoprávnych vecí vrátane sporov týkajúcich sa vymáhania pohľadávok.

Ak má veriteľ nezaplatenú, ale nespornú pohľadávku, môže postupovať zákonným spôsobom podaním žaloby na príslušný súd. Pre nesporné pohľadávky existuje skrátené súdne konanie, ktoré má byť rýchlejšou a menej nákladnou alternatívou k úplnému súdnemu konaniu.

Súdny proces na Ukrajine môže byť časovo náročný a nákladný, ale je to možnosť pre veriteľov, ktorí sa snažia získať späť nezaplatené dlhy. Je dôležité porozumieť premlčacím lehotám pre pohľadávky na Ukrajine, ktoré sa líšia v závislosti od typu dlhu.

V sporoch týkajúcich sa vymáhania dlhov na Ukrajine možno využiť aj alternatívne mechanizmy riešenia sporov, ako je mediácia alebo arbitráž. Tieto mechanizmy môžu byť menej formálne a menej nákladné ako súdne konanie.

Vymáhanie pohľadávky na Ukrajine sa môže uskutočniť, ak existuje exekučný titul. Tento príkaz môže vydať súd a zvyčajne sa používa na zabavenie majetku alebo príjmu dlžníka.

V prípade, že je dlžník platobne neschopný, veritelia môžu na Ukrajine viesť konkurzné konanie. To môže zahŕňať vymenovanie likvidátora, ktorý sa pokúsi predať majetok s cieľom vyplatiť veriteľov. Je dôležité poznamenať, že proces insolvenčného konania môže byť časovo náročný a nemusí viesť k úplnému vymoženiu dlhu.

Na záver možno povedať, že vymáhanie dlhov na Ukrajine môže byť zložitý proces a veritelia by mali vyhľadať pomoc právnikov, ktorí im pomôžu pochopiť právny systém a ich možnosti. je dôležité dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy a zvážiť všetky dostupné možnosti vrátane mimosúdneho vymáhania dlhov, alternatívnych mechanizmov riešenia sporov a súdneho konania. Veritelia by si mali byť vedomí aj premlčacích lehôt pre pohľadávky a insolvenčného konania, ak je dlžník v platobnej neschopnosti.

Takto funguje medzinárodné vymáhanie pohľadávok! (60 sekúnd)

Pozrite sa, aké jednoduché je začať s vaším prípadom!

ODDCOLL

Oddcoll je služba na medzinárodné vymáhanie pohľadávok.
Uľahčujeme firmám získavanie platieb od zákazníkov v zahraničí.

WordPress Image Lightbox Plugin