Wat is incasso en hoe werkt het?

Bent u moe van het omgaan met klanten of debiteuren die niet op tijd betalen? Maakt u zich zorgen over de financiële gezondheid van uw bedrijf of uw persoonlijke financiën? Zo ja, dan moet u misschien meer leren over incasso.

In dit artikel leggen we uit wat incasso is en hoe het werkt, zodat u dit proces beter kunt begrijpen en een effectieve controle houdt over uw incasso’s. Bovendien geven we u enkele nuttige tips en hulpmiddelen om uw schulden te innen zonder uw relatie met uw klanten aan te tasten. Mis deze complete gids over incasso niet!

 

Wat is incasso?

Dit proces wordt toegepast wanneer een klant of debiteur een factuur of lening niet heeft betaald of lening niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, en de betalingstermijn is verstreken. In dit geval heeft het bedrijf of de schuldeiser de mogelijkheid om de achterstallige betalingen zelf te innen, de diensten in te huren van een incassobureau zoals Oddcoll of een advocaat die gespecialiseerd is in incasso en internationale incasso. Oddcoll werkt wereldwijd, zelfs in bepaalde landen. U kunt de specifieke pagina’s bekijken: Incassobureau Filipijnen, Incassobureau Maleisië of Incassobureau VS.

Het doel is om het geld terug te krijgen en te voorkomen dat de betalingsachterstand de financiële gezondheid van het getroffen bedrijf of individu schaadt.

 

Soorten schulden

Er zijn verschillende soorten schulden die via het incassoproces kunnen worden geïnd. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Commercieel: Deze ontstaan tussen bedrijven, zoals bijvoorbeeld de betaling van een factuur voor de aankoop van goederen of diensten.
 • Bankleningen: Ontwikkeld voor leningen of kredieten verstrekt door een bankinstelling.
 • Belastingen: Dit zijn schulden die voortvloeien uit niet aan de belastingdienst betaalde belastingen of boetes.
 • Hypotheek: Schulden ontstaan door hypothecaire leningen voor de aankoop of bouw van een woning.
 • Creditcards: Ontstaan door het gebruik van een creditcard om aankopen te doen of geld op te nemen.
 • Persoonlijk: Dit zijn schulden die ontstaan tussen individuen, zoals bijvoorbeeld het lenen van geld aan een vriend of familielid.

Het is belangrijk op te merken dat de incassoprocedure kan variëren afhankelijk van het soort schuld en de geldende wetgeving op elke plaats. Daarom is het raadzaam de betrokken bedrijven en personen goed te informeren over de voorwaarden en vereisten waaraan moet worden voldaan om het incassoproces voor elk type schuldvordering uit te voeren.

 

Incassotraject: initiatie, incasso, gerechtelijke stappen en invordering

Het incassoproces kan variëren afhankelijk van de wetgeving in elk land, maar volgt over het algemeen een vergelijkbaar proces dat uit de volgende stappen bestaat:

 

1- Inleiding

De schuldeiser stuurt een factuur met vermelding van de vervaldatum en de betalingsvoorwaarden. Als de schuldenaar de betaling niet uitvoert binnen de vastgestelde termijn, wordt deze beschouwd als een achterstallige betaling.

2- Incasso

Door het sturen van betalingsherinneringen of telefoontjes, proberen wij met de schuldenaar tot een betalingsovereenkomst te komennieuwe betalingsdata en -voorwaarden vast te stellen die zijn aangepast aan de mogelijkheden van de debiteur.

3- Juridische actie

Als de schuldenaar niet reageert op betalingsherinneringen of de gemaakte afspraken niet nakomt, kan het bedrijf gerechtelijke stappen ondernemen om de schuld te innen. In dit stadium wordt een gespecialiseerde advocaat ingehuurd om een rechtszaak aan te spannen voor de desbetreffende rechtbank.

4- Terugvordering

Als de vordering door de rechtbank wordt aanvaard, wordt de invorderingsprocedure gestart. Dit kan de uitvoering van een vonnis waarbij beslag wordt gelegd op de activa van de schuldenaarof de onderhandeling over een betalingsplan om de schuld binnen de vastgestelde termijnen te innen.

In sommige gevallen kan de inning van de schuld meerdere maanden of zelfs jaren duren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en het vermogen van de schuldenaar om te betalen.

 

Incassomethodes

Er zijn verschillende methoden die u kunt gebruiken om het geld terug te vorderen. Enkele van de meest voorkomende zijn:

Interne incasso

Deze methode houdt in dat de onderneming het incassotraject zelf uitvoert, zonder een beroep te doen op externe diensten. In deze modaliteit kan de betrokken onderneming of persoon nieuwe betalingsafspraken maken met debiteuren en voortdurend toezicht houden op de vorderingen.

Interne schuldinning kan doeltreffend zijn voor kleine schulden of voor debiteuren die zich in een stabiele economische situatie bevinden.

Externe incassobureaus

Zij bestaan uit het inhuren van de diensten van een incassobureau om het incassotraject uit te voeren. Incassobureaus zijn gespecialiseerde bedrijven die belast zijn met het innen van openstaande vorderingen namens hun klantendoor de toepassing van verschillende incassomethodes, zoals het versturen van incassobrieven, e-mails, enz.

Deze methode kan doeltreffend zijn voor grote schulden of voor debiteuren die niet hebben gereageerd op betalingsherinneringen van het bedrijf.

Schuldkopers

Betreft de verkoop van de uitstaande schuld aan een derde partij. Schuldkopers zijn gespecialiseerde bedrijven die de uitstaande schulden verwerven tegen een lagere prijs dan het oorspronkelijke bedrag, met als doel ze later te herstellen via verschillende incassomethodes. Zodra de schuldopkoper de schuld overneemt, wordt hij de nieuwe schuldeiser en neemt hij het incassoproces over.

Dit kan effectief zijn voor bedrijven die snel liquide middelen uit hun vorderingen willen halen, hoewel de prijs waartegen de schulden worden verkocht lager kan zijn dan het oorspronkelijke bedrag.

Hoofdrolspelers in Incasso

Sleutelfiguren bij de invordering van schulden zijn degenen die een fundamentele rol spelen bij de invordering van uitstaande schulden. Hier zijn enkele van hen:

 • Schuldeisers: Dit zijn bedrijven of personen die de mogelijkheid hebben om betaling van een uitstaande schuld te eisen.
 • Debiteuren: Personen of bedrijven die in gebreke zijn gebleven en een openstaande schuld hebben bij schuldeisers.
 • Incassobureaus: Dit zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het innen van uitstaande schulden, die namens schuldeisers werken om het verschuldigde geld terug te krijgen.
 • Advocaten: Dit zijn juridische professionals die schuldeisers adviseren in het incassoproces en, in sommige gevallen, schuldeisers vertegenwoordigen in rechtszaken om de schuld te innen.

Elk van deze hoofdrolspelers in het incassoproces heeft een specifieke rol te spelen en hun samenwerking en hun werk is belangrijk om tot een effectieve en eerlijke inning van uitstaande schulden te komen.

 

5 Incassotechnieken

Incasso is een fundamenteel onderdeel van het financiële proces voor elk bedrijf of individu. Daarom volgen hier enkele technieken om schulden te innen:

 • Communicatietechnieken

Dit is een reeks vaardigheden om een doeltreffende en overtuigende communicatie tot stand te brengen met de schuldenaar. Deze technieken omvatten vaardigheden om te luisteren en de financiële situatie van de schuldenaar te begrijpen, informatie op een duidelijke manier aan te kondigen en vaardigheden om de schuldenaar te overtuigen.

 • Onderhandelingsstrategieën

Deze worden gebruikt om een akkoord te bereiken met de schuldenaar over hoe de schuld zal worden terugbetaald. Deze strategieën omvatten het luisteren naar en begrijpen van de behoeften van de schuldenaar, het presenteren van haalbare betalingsopties en het overtuigen van de schuldenaar om in te stemmen met een betalingsplan.

 • Lokalisatie van onbetaalde vorderingen

Dit staat bekend als het zoeken naar debiteuren die verdwenen zijn of gestopt zijn met communiceren met de schuldeiser. Deze techniek kan het zoeken naar informatie via sociale netwerken, openbare registers en gespecialiseerde databanken omvatten.

 • Schuldbetalingsplannen

Dit is een overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar over de wijze waarop de schuld zal worden afgelost. Deze plannen kunnen opties voor betaling in termijnen, gedeeltelijke betalingen, verminderde rente of laattijdige kosten omvatten. Bovendien kunnen ze worden aangepast aan de financiële situatie van de wanbetaler.

 • Geschillen

Dit is een juridische stap die kan worden genomen om de schuld te innen. Dit kan inhouden dat een rechtszaak wordt aangespannen en een rechterlijk bevel tot betaling van de schuld wordt verkregen. Deze techniek wordt gebruikt wanneer alle andere opties hebben gefaald.. en tussenkomst van de rechter nodig is om het geld terug te krijgen.

 

Gevolgen van niet-betaling van schulden

Niet-betaling van schulden kan ernstige financiële en juridische gevolgen hebben voor de schuldenaar:

 • Schade aan de kredietwaardigheid: Het niet nakomen van schulden kan de kredietwaardigheid van een schuldenaar negatief beïnvloeden. Dit kan het moeilijker maken om in de toekomst krediet te krijgen, resulteren in een hogere rente en de financieringsmogelijkheden beperken.
 • Juridische acties en gerechtelijke uitspraken: De schuldeiser kan juridische stappen ondernemen om het verschuldigde geld terug te vorderen. Dit kan een rechtszaak inhouden, die kan resulteren in een vonnis tegen de schuldenaar.
 • Loonbeslag: Als de schuldeiser een vonnis tegen u krijgt, kunt u vragen om loonbeslag. Dit betekent dat de werkgever van de schuldenaar een deel van uw loon zal inhouden om de schuld te betalen.
 • Beslag op vermogen: Als de schuldenaar niet in staat is om de schuld te betalen en de rechterlijke uitspraak staat het toe, kan de schuldeiser verzoeken om derdenbeslag op het vermogen. Dat wil zeggen, de eiser kan beslag leggen op de activa van de schuldenaar en deze verkopen om de schuld te innen.

Rechten van de schuldenaar

Debiteuren hebben rechten die hun financiële welzijn beschermen en hen helpen voorkomen dat zij het slachtoffer worden van illegale of oneerlijke incassopraktijken. Sommige van deze rechten omvatten:

 • Recht op duidelijke en nauwkeurige informatie over de schuld: Inclusief het verschuldigde bedrag, de naam van de schuldeiser en de datum waarop de schuld is ontstaan.
 • Recht om met respect behandeld te worden en vrij van intimidatie door incassobureaus: Schuldverzamelaars mogen geen beledigende of godslasterlijke taal gebruiken, dreigen met illegale acties of valse informatie over de schuld bekendmaken.
 • Recht om de schuld te betwisten en verificatie te vragen: Als een schuldenaar gelooft dat de schuld onjuist is, heeft hij of zij het recht deze te betwisten. Incassobureaus moeten de schuld desgevraagd verifiëren.
 • Recht om te worden geïnformeerd als de schuld is verkocht aan een derde partij: Als de schuld is verkocht aan een incassobureau, heeft de schuldenaar het recht om op de hoogte te worden gesteld van de verkoop en om informatie te ontvangen over hoe contact op te nemen met het bureau.
 • Recht op kennisgeving van gerechtelijke stappen tegen hem: Als tegen een schuldenaar gerechtelijke stappen worden ondernomen, heeft hij het recht om hiervan in kennis te worden gesteld en informatie te ontvangen over het proces.

Gerelateerd artikel:Rekening vs Factuur

3 Tips voor schuldbeheer

Het beheren van schulden kan een uitdagende taak zijn, maar het is belangrijk om het zo efficiënt mogelijk te doen om negatieve financiële gevolgen te voorkomen. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, volgen hier enkele tips:

 • Maak een budget: Dit is een essentieel hulpmiddel voor het beheren van uw financiën. Begin met het noteren van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven, en kijk vervolgens waar u uw uitgaven kunt verminderen. Zorg ervoor dat u in uw budget ook de betaling van schulden opneemt en stel een realistisch betalingsplan op.
 • Onderhandel met schuldeisers: Als je moeite hebt om je schulden te betalen, neem dan contact op met je schuldeisers om te onderhandelen over een betalingsplan. Leg uw financiële situatie uit en stel een betalingsplan voor waaraan u kunt voldoen. Vaak zullen schuldeisers bereid zijn met u samen te werken om een betalingsplan op te stellen waarmee zij hun geld terug kunnen krijgen.
 • Zoek hulp bij kredietadviesbureaus: Zij kunnen financieel advies en middelen verstrekken om u te helpen uw schulden te beheren. Deze bureaus kunnen u helpen uw schulden te consolideren, een afbetalingsplan op te stellen en met uw schuldeisers te onderhandelen.

 

Conclusie

Incasso is een proces dat wordt gebruikt om geld dat verschuldigd is aan een schuldeiser terug te vorderen. Dit proces kan inhouden dat telefonisch of per post contact wordt opgenomen met de schuldenaar en in extreme gevallen een rechtszaak wordt aangespannen om het geld terug te vorderen. Aan de andere kant is het belangrijk om in gedachten te houden dat incasso bij wet is geregeld en dat er grenzen zijn aan de tactiek die kan worden toegepast om de schuld te innen.

Daarom raden wij u aan om uw schulden effectief te beheren, omdat u dan incasso’s kunt vermijden en uzelf in een gezonde financiële situatie kunt houden.

4 min read.

Welke regelgeving is van toepassing.
Het internationale incassotraject.
Hoe kom je tot een effectieve incasso.

Oddcoll is een platform met Incassobureaus wereldwijd, waardoor internationaal georiënteerde bedrijven hun achterstallige facturen eenvoudig kunnen innen.

Geldt voor al onze partners

Wettelijke bevoegdheid om vorderingen te innen in hun landen

B2B Incassospecialisten

Communiceert in het Engels

Experts in hun nationale incassowetgeving

RELATED ARTICLE  Wat is een factuur en waarvoor wordt hij gebruikt? 2023
WordPress Image Lightbox Plugin