Incasso in Slowakije

  • Incasso in Slowakije, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Eenvoudig en effectief innen van schulden in Slowakije

Heeft uw bedrijf behoefte aan incassodiensten in Slowakije omdat een Slowaakse debiteur zijn schuld aan u niet betaalt? Wij kunnen u helpen uw Slowaakse vorderingen te innen. Lees verder om te zien hoe!

Incasso in Slowakije in drie eenvoudige stappen!

h

U uploadt uw vordering op uw Slowaakse debiteur op ons platform voor incasso.

Ons lokale Slowaakse incassobureau start de acties voor incasso in Slowakije.

Wanneer uw geld is geïncasseerd, wordt het direct aan u overgemaakt.

Waarom Oddcoll gebruiken voor incasso in Slowakije

N

Eenvoudige online afhandeling van uw zaken.

N

Een incassobureau dat experts zijn in de Slowaakse zakencultuur en dat Slowaaks spreekt met uw debiteuren.

N

Specialisten in de Slowaakse wetgeving voor incasso en gerechtelijke procedures.

Hoe wij bedrijven helpen met het innen van schulden van Slowaakse debiteuren.

Oddcoll is een wereldwijd incassoplatform met nationale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld. Wij maken het innen van schulden in Slowakije eenvoudig door onze inheemse expertise en risicovrije aanpak. Onze aanpak met lokale partners als incassanten zorgt ervoor dat we succesvolle incasso’s kunnen realiseren.

Upload uw vordering naar ons en invorderingsacties zullen onmiddellijk beginnen in Slowakije waar uw schuldenaar zich bevindt.

Alles wat u moet weten over internationale incasso in 60 seconden.

Ons incassobureau in Slowakije.

Incasso in Slowakije

Wij zijn verheugd u Alianciaadvokatov AK S.R.O. voor te stellen als onze incassopartner in Slowakije. Wij zijn degenen die uw zaken tegen Slowaakse debiteuren zullen behandelen en ervoor zullen zorgen dat u uw vorderingen met succes kunt innen.

 

Informatie over incasso in Slowakije.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van het incassoproces in Slowakije.

Van minnelijke incasso tot gerechtelijke stappen en tenuitvoerlegging van vorderingen, alsmede insolventieprocedures.

– Minnelijke invordering van schuldvorderingen in Slowakije
– Inning van schulden via de rechter.
– Tenuitvoerlegging van vonnissen in Slowakije.
– Insolventieprocedures.

     Buitengerechtelijke invordering van schulden in Slowakije.

 

Een incassoprocedure in Slowakije begint in de buitengerechtelijke fase. Dit betekent dat een incassobureau of advocatenkantoor probeert een Slowaakse debiteur zover te krijgen dat hij de schuld betaalt zonder dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Dit gebeurt door een analyse van de financiële situatie van de debiteur en door contact en overreding. Het contact vindt plaats per brief, telefoon en elektronisch.

In dit stadium wordt de debiteur ervan in kennis gesteld dat niet-betaling tot gerechtelijke stappen kan leiden, waarbij de gerechtskosten en de juridische kosten aan de schuld worden toegevoegd.

De meeste debiteuren kiezen er dan ook voor om in deze fase van de schuldinvordering te betalen (tenzij zij betwisten dat er in feite geen schuld is).

 

   Gerechtelijke incasso in Slowakije.

 

Mochten de buitengerechtelijke incassomaatregelen in een invorderingszaak niet volstaan, dan kan het soms de moeite lonen om in het kader van het invorderingsproces gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een Slowaakse debiteur.

Bij gerechtelijke invordering van schulden in Slowakije zijn de districtsrechtbanken (okresný súd) (§ 12 van de wet op het burgerlijk procesrecht (Civilný sporový poriadok)) in Slowakije bevoegd om zaken in eerste aanleg te behandelen. De districtsrechtbanken zijn de rechtbanken van tweede aanleg. Dat wil zeggen, als tegen een vonnis van een districtsrechtbank hoger beroep wordt ingesteld.

De districtsrechtbank waar de verweerder zijn woonplaats heeft, is gewoonlijk de juiste rechtbank om zich tot te wenden. (Artikel 13 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.) Tegen een verweerder die een particulier is, betekent dit dat het de rechtbank is waar de persoon woont. Wanneer de verweerder een vennootschap is, is dat de plaats waar de vennootschap haar woonplaats heeft.

In Slowakije maakt het niet uit hoe groot de vordering is. Dezelfde rechtbanken zullen nog steeds bevoegd zijn voor de gerechtelijke procedure.

In het algemeen moet een zaak binnen drie jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. De zaak kan nog steeds voor de rechter worden gebracht, maar als de schuldenaar aan de rechter aantoont en bepleit dat de vordering verjaard is, wordt de zaak gesloten.

Een door een schuldeiser ingediend verzoek om dagvaarding moet schriftelijk bij de rechtbank worden ingediend.

Om bij de Slowaakse rechtbank een gerechtelijke incassoprocedure in te leiden, moeten bij de indiening van de dagvaarding bepaalde kosten aan de rechtbank worden betaald. Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de tarieflijst van de rechtbank (bijlage bij Wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten en vergoedingen voor uittreksels uit het strafregister (Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov).

 

De procedure voor betalingsbevelen in Slowakije.

In Slowakije bestaat een summiere procedure. Kort gezegd is het een procedure die vereenvoudigd en verkort is ten opzichte van de gebruikelijke gerechtelijke procedure. Zij bespaart de rechtbanken middelen en is ook eenvoudiger, goedkoper en sneller te gebruiken door schuldeisers om betaling van hun vorderingen te verkrijgen.

Het basisidee is dat deze vereenvoudigde procedure wordt gebruikt wanneer een schuldenaar de vordering tot betaling niet betwist. Deze procedure is geregeld in § 265 en volgende leden van wet nr. 160/2015, de wet op het burgerlijk procesrecht (zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).

Het werkt zo dat de rechtbank een betalingsbevel naar de schuldenaar stuurt. De vordering van een schuldeiser bij de rechtbank moet worden gedocumenteerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar bij het verzoekschrift te voegen.

De schuldenaar heeft dan 15 dagen om te beslissen of hij de vordering betwist. Indien de schuldvordering wordt betwist, wordt de zaak verdaagd naar een gewone zitting van de rechtbank. Een betwisting moet evenwel gerechtvaardigd zijn.

Indien de schuldvordering niet wordt betwist, kan het betalingsbevel door de schuldeiser worden gebruikt als een executoriale titel. Dit betekent dat het dezelfde rechtsgevolgen heeft als een vonnis.

De bevoegde rechtbank hiervoor is precies dezelfde als voor een gewone rechtszitting. Het hangt er dus van af waar de schuldenaar zich bevindt.

Vermeldenswaard is dat er geen geldelijke beperkingen zijn aan het gebruik van deze procedure.

 

Tenuitvoerlegging van vonnissen in Slowakije.

Als u als schuldeiser gerechtelijke stappen onderneemt tegen uw Slowaakse schuldenaar, en een beslissing/arrest ontvangt dat de schuldenaar verplicht is uw schuld te betalen. Wat gebeurt er daarna?

Hopelijk betekent dit dat de debiteur dan vrijwillig betaalt wat hij volgens het vonnis verschuldigd is. Maar soms moet u doorgaan met de tenuitvoerlegging van het vonnis. Dit betekent dat u hulp krijgt van de Slowaakse autoriteiten om goederen van de schuldenaar over te dragen.

Om deze procedure te starten, moet een schuldeiser actief om tenuitvoerlegging verzoeken. Dit gebeurt elektronisch bij de districtsrechtbank in Banská Bystrica met behulp van een speciaal e-formulier. Bovendien moet op het moment van indiening een extra bedrag van 16,50 euro worden betaald.

Bij de tenuitvoerlegging van een vonnis kan het grootste deel van het vermogen van de schuldenaar door de Slowaakse autoriteiten in beslag worden genomen en aan de schuldeiser worden overgedragen. Dit kan beslaglegging op loon of andere inkomsten inhouden, of de verkoop van roerende of onroerende goederen van de schuldenaar.

 

Insolventieprocedures in Slowakije.

Een insolventieprocedure is een proces dat kan ontstaan wanneer een schuldenaar niet over voldoende vermogen beschikt om al zijn schulden aan zijn schuldeisers te betalen.

Er zijn drie verschillende insolventieprocedures die tegen Slowaakse debiteuren kunnen worden ingeleid. Faillissementsprocedures, reconstructieprocedures en schuldsanering.

Een faillissement verwijst naar het onvermogen van een onderneming om al haar schulden te betalen. Een faillissementscurator neemt dan de leiding van de onderneming over om ervoor te zorgen dat alle schuldeisers eerlijk worden behandeld.

Reorganisatie heeft tot doel te proberen een onderneming er weer bovenop te helpen door met alle schuldeisers een reorganisatieplan op te stellen waarin zij afstand doen van een deel van hun vordering.

Schuldsanering (tegen natuurlijke personen) is een proces waarbij een schuldenaar drie jaar lang van een bestaansminimum leeft en alles wat daarboven komt aan zijn schuldeisers betaalt. Als dit gedurende de periode goed gebeurt, wordt het resterende bedrag vervolgens kwijtgescholden en wordt de persoon schuldenvrij.

Dit is hoe onze incassodienst werkt.

Begin met de incasso van uw debiteuren in Slowakije. Start uw zaak vandaag nog!

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin