Incasso in Noorwegen

  • Incasso in Noorwegen, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incassodiensten in Noorwegen

Hebt u een schuld te innen in Noorwegen? Heeft u een Noorse klant die uw schulden nog niet heeft betaald? Dan is het inschakelen van een incassobureau in Noorwegen wellicht de beste oplossing voor u. Onze lokale Noorse incasso-experts hebben de ervaring, kennis en middelen om u te helpen bij het incasseren van uw schuld in Noorwegen. Lees verder om te ontdekken hoe snel en gemakkelijk u betaald kunt worden door uw Noorse klant!

3 eenvoudige stappen voor Incasso in Noorwegen

h

U uploadt uw factuur naar uw klant in Noorwegen op ons speciale webplatform voor Incasso.

Ons lokale Noorse incassobureau begint meteen met de maatregelen voor incasso in Noorwegen.

Na succesvolle inning wordt het bedrag direct op uw rekening gestort.

Voordelen van het gebruik van Oddcoll voor uw incassozaken tegen Noorse debiteuren.

N

Onze Noorse incassant beschikt over de deskundigheid om de debiteur te kunnen vervolgen.

N

Schuldinvordering in Noorwegen wordt ter plaatse uitgevoerd. Direct bij de debiteuren voor de deur.

N

“No win no fee”. U betaalt alleen als we succes hebben.

N

Specialisten in Noorse regels over incasso.

Hoe wij u helpen betaald te krijgen!

Oddcoll is een incassoplatform gemaakt voor bedrijven zoals het uwe, met verkopen in het buitenland.

Om internationaal georiënteerde bedrijven te helpen betaald te krijgen van hun klanten in het buitenland, hebben we een dienst gecreëerd met de beste lokale incassobedrijven en advocatenkantoren over de hele wereld.

De prijzen zijn al vastgesteld, en u betaalt alleen als uw factuur wordt geïnd. 9, 5% aan commissie. Het enige wat u hoeft te doen om te beginnen is een account aanmaken en de betreffende onbetaalde factuur uploaden.

Onze Noorse Incasso partner.

Alfa Inkasso AS.

Uw Noorse factuur zal worden behandeld door ons Noorse incassobureau Alfa Inkasso AS. Dit is een Noors incassobedrijf met een lange ervaring in het incasseren van facturen in Noorwegen. Wij hebben ervoor gekozen om met dit bedrijf samen te werken vanwege hun hoge inningspercentage en goede klanttevredenheid.

Als u ervaring hebt met internationale handel, bent u waarschijnlijk vertrouwd met de frustratie die kan ontstaan wanneer u geen betaling ontvangt voor uw facturen in het buitenland. Zoals in alle landen, gelden ook in Noorwegen speciale nationale wettelijke regels voor schuldinvorderingsactiviteiten. Zowel voor buitengerechtelijke als gerechtelijke invordering.

Dit betekent dat u hulp nodig heeft van een incassobureau met speciale expertise in de Noorse omstandigheden en die toestemming heeft van de Noorse autoriteiten om incasso in Noorwegen uit te voeren.

Zoek niet verder, want Oddcoll incassodienst in Noorwegen is er om uw incassoprocessen te vergemakkelijken. Maak gebruik van onze diensten en ervaar hoe efficiënt het is om uw vorderingen te laten incasseren door onze partner, een lokaal incassobureau in Noorwegen. En uw Noorse zaak kan onmiddellijk worden gestart!

Stelt u uw bedrijf in een paar zinnen voor?

Alfa Inkasso is opgericht in 2008 en is een middelgroot incassobedrijf in Noorwegen, hoewel onze medewerkers al sinds 1987 in de incassobranche werkzaam zijn. Wij bieden een volledig spectrum van diensten aan op het gebied van incasso, variërend van schuldrapporten tot gerechtelijke incasso.

Wat is uw succespercentage (met inbegrip van gevallen die succesvol zijn na het nemen van juridische stappen)?

Sinds 2009 hebben wij 83% van alle aan ons gefactureerde bedragen met succes geïnd en hebben wij in 84% van alle gevallen, inclusief betwiste vorderingen, een bevredigende oplossing bereikt.

Wij werken op “no cure no pay”-basis, wat betekent dat voor gewone zaken de cliënt ons niet betaalt tenzij wij incasseren. De klant houdt het gefactureerde bedrag, en Alfa Inkasso houdt de incassokosten en de opgelopen rente op de vordering.

Beschrijf het incassoproces (buiten de rechtbank om).

Ons incassoproces wordt bepaald door de behoeften van onze cliënten en het wettelijk kader voor incasso in Noorwegen, dat sterk gereglementeerd is.

Wanneer wij een zaak ontvangen, wordt deze handmatig gecontroleerd en geregistreerd door een case officer. Wij voeren een controle uit van de financiële situatie en de juridische status van de debiteur. Dit is om de kans op succes te evalueren en de mogelijke redenen voor het in gebreke blijven vast te stellen.

Wanneer het dossier is geregistreerd, sturen wij een wettelijk verplichte brief, waarin de debiteur wordt gewaarschuwd voor een op handen zijnde incasso, en waarin de debiteur wordt meegedeeld dat hij 14 dagen heeft om te betalen.

Indien de debiteur niet binnen de termijn betaalt, wordt een tweede brief verzonden om hem mee te delen dat de zaak nu tot formele incasso is overgegaan en dat incassokosten in rekening worden gebracht.

30 dagen na verzending van bovengenoemde brief registreren wij een openstaande schuld bij de kredietinformatiebedrijven, zodat elke bank of onderneming die hen krediet wil verlenen, ervan op de hoogte wordt gebracht dat zij hun schulden niet hebben voldaan. De meeste van onze gevallen zijn in dit stadium opgelost.

Indien de debiteur niet reageert op onze brieven, proberen wij hem op een andere manier te bereiken, bijvoorbeeld telefonisch.

Ongeveer 45 dagen na de verzending van de brief waarin de schuldenaar in kennis wordt gesteld van de incasso, evalueren wij de zaak. In dit proces sturen wij de cliënt een overzicht van de zaak, en de financiële situatie van de debiteur. In samenhang hiermee geven wij een advies over verdere acties en hoe de vordering desgewenst via het gerechtelijk systeem kan worden vervolgd.

Indien de cliënt de gerechtelijke weg wil bewandelen, zijn er verschillende manieren waarop wij kunnen helpen. Hieronder heb ik de twee meest voorkomende wettelijke manieren van incasso uiteengezet:

Als de schuld wordt betwist, kunnen wij u helpen de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank voor geringe vorderingen (Forliksrådet). Dit geldt in de eerste plaats voor vorderingen van minder dan 200.000 NOK. Voor vorderingen van meer dan 200.000 NOK raden wij aan een advocaat in de arm te nemen, die u bij dit proces kan helpen.

De rechtbank voor geringe vorderingen wenst dat een vertegenwoordiger van beide partijen voor de rechtbank samenkomt. Indien u hiertoe niet in staat bent, kunnen wij u helpen een vertegenwoordiger aan te stellen die namens u kan spreken.

Gewoonlijk laat de schuldenaar ons bij een geschil weten dat de vordering wordt betwist. Wij nemen contact op met de schuldeiser om hem hiervan op de hoogte te brengen en hem te informeren over de juridische mogelijkheden om de vordering te betwisten.

Indien de schuldeiser de betwisting wenst te betwisten, sturen wij de zaak door naar de rechtbank voor geringe vorderingen.

Alfa Inkasso schrijft, met de hulp van de schuldeiser, het proces-verbaal en de klacht in uw naam.

De rechtbank zal van de schuldenaar vernemen of hij zijn betwisting handhaaft. – Doen zij dit niet, dan wint de schuldeiser bij verstek. Als de schuldenaar zijn klacht motiveert, wordt deze naar Alfa Inkasso en de schuldeiser gestuurd om te worden weerlegd. Beide partijen worden dan verzocht voor de rechtbank bijeen te komen, de wachttijd is afhankelijk van de provincie.

Beide partijen leggen hun kant van de zaak uit en de uitspraak wordt meestal binnen 1-2 weken gedaan.

Indien succesvol, kan de schuld worden geïncasseerd.

Wat kost een rechtszaak?

De rechtbank voor geringe vorderingen oordeelt gewoonlijk dat beide partijen hun eigen kosten dragen om de zaak voor de rechter te brengen. Dit betekent dat als de schuld wordt betwist, de schuldeiser de incassokosten zal moeten betalen, ongeacht de uitkomst. Alfa Inkasso eist dit van tevoren, voordat de zaak voor de rechter komt. De incassokosten zijn afhankelijk van de omvang van de hoofdsom in overeenstemming met de Noorse wetgeving.

De gerechtskosten zijn onderhevig aan jaarlijkse wijzigingen, maar bedragen momenteel ongeveer 2500,- NOK.

Afhankelijk van het vonnis kunnen deze bedragen eventueel aan de debiteur worden terugbetaald.

Gerechtelijke tenuitvoerlegging door de deurwaarder (Namsmann).

Indien de zaak niet wordt betwist, of wij een gunstige uitspraak hebben ontvangen, kan de zaak ter incasso naar de deurwaarder van de Staat worden gezonden. De deurwaarder kan beslag leggen op de goederen van de schuldenaar, voor zover deze nuttig worden geacht om de schuld te vereffenen, zoals; onroerend goed, rekeningen, voertuigen, enz.

Alfa Inkasso stelt de formele papieren op en dient deze in bij de juiste autoriteiten.

Het deurwaarders proces wordt verondersteld niet meer dan 3 maanden in beslag te nemen; echter, wij weten uit ervaring, dat de behandelingstijd sterk varieert van regio tot regio. Dit is echter een van de beste hulpmiddelen in ons arsenaal, binnen de wettelijke incasso.

De gerechtskosten zijn onderhevig aan jaarlijkse wijzigingen, maar bedragen momenteel ongeveer NOK 2100,-.

Deze bedragen moeten door de cliënt worden voorgeschoten, voordat hij de zaak stuurt. Zij worden echter opgeteld bij de totale schuld van de debiteur en kunnen bij hem worden geïnd.

Legale schuldinning in Noorwegen.

Voordat u naar de rechter kunt stappen.

De Noorse wet bepaalt dat bepaalde essentiële maatregelen moeten worden genomen voordat de zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

Dit is om geschillen die de partijen intern met elkaar kunnen oplossen, buiten de rechtbank te houden.

De partij die gerechtvaardigde procedures wenst in te leiden, moet de andere partij daarvan schriftelijk in kennis stellen voordat de zaak bij de rechtbank aanhangig kan worden gemaakt.

In de kennisgeving moet een beschrijving worden gegeven van de vordering die wordt ingesteld en de redenen daarvoor. Ook moet de opposant worden aangespoord om de vordering en de aangevoerde rechtvaardigingen te heroverwegen.

De begunstigde van de aanmaning moet binnen een redelijke termijn op de zaak en de gronden reageren. Indien de begunstigde het geheel of gedeeltelijk niet eens is met de zaak, moet hij/zij schriftelijk een verweerschrift indienen en antwoorden waarin hij/zij zijn/haar standpunt uiteenzet.

Waarom bestaat deze verplichte stap voor gerechtelijke incasso in Noorwegen voordat u wettelijk verder kunt?

Dit is om de juridische procedures in Noorwegen te stroomlijnen.

Beide partijen komen in een vroeg stadium te weten wat het standpunt van de andere partij is en op welke bewijzen en gronden zij hun standpunt baseren.

Tegelijkertijd worden veel zaken opgelost die de Noorse staat anders veel geld zouden hebben gekost als zij voor de rechter waren gedaagd.

Het feit dat een partij verzuimt haar verplichtingen na te komen vóór de gewone rechtszittingen, betekent niet dat de rechtbanken kunnen weigeren de zaak te behandelen.

Maar het onvermogen om aan de verplichtingen te voldoen kan gevolgen hebben voor de verdeling van de proceskosten – de uitgaven voor raadslieden en griffierechten. De eigen kosten van de rechtbank voor de zaak moeten worden gedekt, en de toezegging van het betalen van hen voor de tegenpartij kan afhangen van de vraag of u hebt voldaan aan aansprakelijkheden die u hebt voordat u een Noorse incassozaak voor de rechter kunt brengen.
he parties can resolve internally with each other.

The party that wishes to take legitimate procedures need to give written notice to the other party before the case can be filed at court.

The notice should portray the claim being made and the justifications for making it. It should also urge the opposition party to rethink about the claim and the justifications provided.

The beneficiary of the notice should react to the case and grounds inside a sensible timeframe. In the event that the beneficiary can’t concur with the case entirely or in part, he/she should give a defence statement in writing and answer setting out his/her view.

Why does this mandatory step for legal collection exist in Norway before you can proceed legally?

This is to streamline legal proceedings in Norway.

Both parties find out at an early stage the other party’s position and on what evidence and grounds they base their opinion.

At the same time, many cases are resolved that would otherwise have cost the Norwegian state a lot of money if it had been taken to court.

Regardless of whether one party neglects to satisfy its liabilities prior to the ordinary court hearings, it doesn’t imply that the courts can decline to try the case.

But inability to satisfy the liabilities can have ramifications for distribution of case costs – the expenses caused for legal counselors and court charges. The court’s own expenses for the case must be covered, and the commitment of paying them for the opposing party can rely upon whether you have satisfied liabilities you have before you can take a Norwegian debt collection case to court.

De bemiddelingsraad (forliksrådet).

Dit is de eerste officiële stap in de gerechtelijke incassoprocedure in Noorwegen.

Indien de partijen er zelf niet uitkomen, is het belangrijk dat de zaak wordt voorgelegd aan de bemiddelingsraad (forliksrådet). De partij die de zaak aanhangig maakt, staat bekend als de eiser. De eiser moet de zaak voorleggen aan de bemiddelingscommissie. Dergelijke zaken worden bemiddelingsvorderingen genoemd. Wanneer de zaak is ontvangen, brengt de bemiddelingsraad beide partijen naar een rechtszitting met het doel hen het eens te laten worden over de zaak. Indien zij het niet eens kunnen worden, kan de Raad met instemming van beide partijen een beslissing nemen over deze kwestie. Indien de vordering betrekking heeft op een bedrag van minder dan 200.000 NOK, kan de Raad een beslissing nemen wanneer slechts één van de partijen daarom verzoekt.

De Raad kan de procedure stopzetten als duidelijk wordt dat de zaak niet echt geschikt is voor behandeling door de Raad. De zaak zal door de Raad van bemiddeling worden afgehandeld, ongeacht of hij een beslissing kan of wil nemen.

Bemiddeling door het Bemiddelingscomité kan worden vermeden in situaties waarin:

1. het bedrag in kwestie meer dan 200.000 NOK bedraagt
2. de beide partijen de hulp van een advocaat hebben
3. op het moment dat de bemiddeling buitengerechtelijk is geleid, zoals aangegeven in artikel 7 van de geschillenwet.

De Arrondissementsrechtbank.

Een beslissing van de bemiddelingsraad kan binnen een maand bij de arrondissementsrechtbank aanhangig worden gemaakt door middel van een pleitnota. Een pleitnota is een bij de rechtbank gedocumenteerd dossier op grond waarvan een eiser een gemeenschappelijke procedure moet beginnen.

De twee partijen bij een geschil kunnen een pleitnota opstellen. Een zaak kan ook door middel van een pleitnota onder het wakend oog van de arrondissementsrechtbank worden gebracht indien de verzoeningscommissie de zaak niet verder kan of wil behandelen. Hetzelfde geldt voor zaken die zijn vrijgesteld van behandeling door de Conciliation Board.

Na het overleg bij de rechtbank zal de rechter in de meeste gevallen binnen ongeveer veertien dagen na de beëindiging van het rechtsgeding vonnis wijzen. Het vonnis wordt doorgezonden aan de raadslieden, die hun cliënten daarvan in kennis stellen.

Tenuitvoerleggingsprocedures in Noorwegen.

Dit kan worden gezien als de laatste stap in de wettelijke incasso van schulden in Noorwegen.

Indien een eiser niet betaalt ondanks een bevel daartoe in een vonnis, kan de eiser om tenuitvoerlegging van de schuldvordering verzoeken.

Formele vereisten.

Een verzoek om tenuitvoerlegging moet worden ingediend als een gedocumenteerd afschrift in 4 volledige duplicaten en moet het volgende bevatten:

● Volledige naam en adres van de verzoeker (eiser) en de verweerder (justitiabele).
● Het zakelijke inschrijvingsnummer van de eiser, zijn geboortedatum en telefoonnummer.
● Het zakelijke inschrijvingsnummer van de verweerder (geboortedatum).
● Een afbeelding van de rechtvaardiging voor de tenuitvoerlegging.
Details van de afzonderlijke stukken van de zaak indien het een financiële zaak betreft.

Een duplicaat van de gronden voor tenuitvoerlegging. Andere documentatie kan eveneens vereist zijn, afhankelijk van het soort zaak.

Kosten.

De kosten voor een verzoek om tenuitvoerlegging worden achteraf gefactureerd door de Gebyr Sentralen in het Brønnøysund Register Center. De hoogte van de kosten verschilt naar gelang van het stadium waarin de zaak zich bevindt en het soort tenuitvoerlegging dat vereist is.

Beroep.

Tegen de uitspraken van het Hof kan hoger beroep worden ingesteld. De partij die een vonnis betwist, kan de zaak voorleggen aan het Hof van Beroep. De termijn om in beroep te gaan bedraagt één maand vanaf de uitspraak en bovendien moet u een beroepstaks betalen.

Insolventieprocedures in Noorwegen.

De faillissementsorganisatie ziet toe op de verkoop van de activa die kunnen worden verkocht. Nadat de kosten van het toezicht op de bezittingen van de gefailleerde zijn gedekt, worden de overblijvende middelen verdeeld onder de schuldeisers.

Gewoonlijk wijst de rechtbank een raadsman aan als toezichthouder op het proces. De taak van de curator is het voeren van een redelijk bestuur van het faillissement.

De rechtbank bepaalt of iemand failliet kan worden verklaard. Dit gebeurt door middel van een faillissementsvonnis. Personen of organisaties die al lang betalingsproblemen hebben en waarbij de schatting van de bezittingen de schuld niet dekt, kunnen failliet worden verklaard.

Hebt u een achterstallige factuur van een Noorse klant die niet heeft betaald? Wij kunnen u helpen met incasso in Noorwegen. Onze Noorse incasso-experts helpen u graag bij het oplossen van uw betalingsgeschil. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Wilt u niet langer wachten op uw betaling? Maak uw facturen direct aan ons over.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin