Incasso in Litouwen

  • Incasso in Litouwen, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effectieve schuldinvordering in Litouwen

Heeft u een klant in Litouwen die uw factuur niet betaalt? Wij kunnen u helpen. Lees verder om te zien hoe.

Incasso in Litouwen in drie eenvoudige stappen.

h

1, Start uw zaak tegen uw Litouwse schuldenaar door uw onbetaalde Litouwse factuur te uploaden op ons incasso platform.

2. Onze Litouwse incassopartner, gevestigd in Litouwen, zal onmiddellijk met uw zaak aan de slag gaan.

3. Betaald krijgen. Wanneer de debiteur betaalt, wordt het geld direct naar u overgemaakt.

Enkele voordelen van het gebruik van Oddcoll voor incasso in Litouwen.

N

Incasso direct ter plaatse in Litouwen.

N

Deskundige kennis van de nationale regels die gelden waar uw debiteur zich bevindt.

N

Spreekt dezelfde taal als uw debiteur.

Hoe wij helpen!

Oddcoll is een incassodienst die zich specifiek richt op schuldeisers met debiteuren in andere landen.

Wij vergemakkelijken internationale incasso’s door de beste nationale incassobureaus samen te brengen op ons incassoplatform.

Dit betekent dat wanneer u uw Litouwse dossier naar ons uploadt, onze Litouwse incasso-expert ervoor zal zorgen dat u uw kansen op betaling van het dossier maximaliseert.

Ons plaatselijk incassobureau in Litouwen.

Als u goederen of diensten heeft verkocht aan een Litouws bedrijf, en als het bedrijf niet betaalt, moet u een incassobureau met lokale aanwezigheid n Litouwen de incassoprocedure laten afhandelen.

De reden waarom het een goed idee is om een Litouwse incassobureau in te schakelen is dat er nationale wetten en regels van toepassing zijn op het incassoproces.

Met trots presenteren wij u ons incassobureau in Litouwen: UAB “Kreditų Valdymo Grupė”.

– Kunt u uw bedrijf kort beschrijven?

Wij zijn een klein, succesvol bedrijf met een paar zeer ervaren professionals. Aangezien wij allen aandeelhouder van het bedrijf zijn, zijn wij zeer gemotiveerd om het best mogelijke resultaat te leveren. Onze klanten waarderen meestal snelle acties en een persoonlijke benadering van het proces.

– Kunt u ons een overzicht geven van het incassoproces in Litouwen/ Welke acties onderneemt u in de minnelijke fase van het incassotraject?

In de minnelijke fase van het incassotraject verzamelen we eerst alle mogelijke informatie over de debiteur, zodat we een volledig beeld krijgen van zijn solvabiliteit en mogelijkheden om te betalen. Daarna nemen wij contact op met de debiteur en vragen hem zijn financiële verplichtingen na te komen. Dit moment wordt altijd uitgevoerd met professionele wijze en ook vertegenwoordigt enkele alternatieven aan debiteur als onze eisen niet mogelijk zijn om te voldoen binnen een tijdschema verstrekt.

– Hoe werkt het in Litouwen wanneer u juridische stappen moet ondernemen?

Als het gewenste resultaat niet wordt bereikt in de minnelijke schikking, maar de schuldenaar wel solvabel is en andere wettelijke vereisten intact zijn, raden wij aan een gerechtelijke procedure te starten. Er zijn verschillende processen en op basis van de omstandigheden, schulddocumenten en de situatie van de schuldenaar, kiezen en bevelen wij altijd het meest geschikte proces aan. Deze fase van de incasso begint zodra de cliënt de juridische en gerechtelijke kosten heeft betaald, die wij vooraf berekenen en verstrekken.

– Als u gerechtelijke stappen onderneemt in een zaak en u wint in de rechtbank, kunnen de kosten voor gerechtelijke stappen die de cliënt heeft betaald dan bij de schuld worden opgeteld?

De algemene praktijk, met enkele zeer zeldzame uitzonderingen, is dat alle gerechtskosten bij het hoofdbedrag van de schuld worden opgeteld, samen met de contractuele en/of procesrente. Het is de moeite waard te vermelden dat zodra het vonnis is ontvangen, wij beginnen met de tenuitvoerlegging door een deurwaarder. Het extra voorschot moet aan de deurwaarder worden betaald, maar het wordt altijd toegevoegd aan het bedrag in de gerechtelijke beslissing en wordt ook van de schuldenaar geïnd.

“Gerechtelijke” incasso in Litouwen.

Soms kan het een feit zijn dat u een zaak tegen een Litouwse debiteur voor de rechter moet brengen. Ons incassobureau in Litouwen is gespecialiseerd in het voeren van gerechtelijke procedures in Litouwen wanneer de noodzaak zich voordoet. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Tot welke rechtbank in Litouwen kunt u zich wenden met uw incassoprocedure?

De regels inzake de rechterlijke bevoegdheid staan in de artikelen 29-30 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilinio proceso kodeksas). Een vordering kan bij een rechtbank worden ingesteld op grond van de woonplaats van de verweerder. Een vordering tegen een rechtspersoon moet worden ingediend overeenkomstig de vestigingsplaats van de rechtspersoon zoals vermeld in het register van rechtspersonen.

Bestaat er een specifieke procedure voor een “betalingsbevel” in Litouwen?

Ja, net als in de meeste andere landen bestaat er in Litouwen een speciale procedure voor “betalingsbevelen”. Deze is bijzonder geschikt voor gevallen van gerechtelijke invordering van schulden in Litouwen, aangezien zij sneller, gemakkelijker en goedkoper is dan het dagvaarden van iemand via de gewone gerechtelijke procedures in Litouwen,

De procedure wordt gebruikt voor onbetwiste geldvorderingen. Er is geen bovengrens voor het bedrag. De bevoegde rechtbank voor betalingsbevelen is de districtsrechtbank waar de schuldenaar zich bevindt.

Het basisidee is dat de rechtbank de juistheid van de vordering niet onderzoekt. Indien de schuldenaar de vordering niet betwist, kan een vonnis worden gewezen. Indien de schuldenaar de geldigheid van de vordering echter betwist, krijgt de schuldeiser de mogelijkheid om de zaak in de gewone geschillenprocedure te brengen.

Een verzoek om een betalingsbevelprocedure dat in Litouwen tegen een schuldenaar wordt ingediend, moet de volgende gegevens bevatten: de namen en gegevens van de betrokken partijen (de schuldeiser en de schuldenaar), het bedrag van de schuldvordering, de omstandigheden van de schuldvordering en het bewijs van het bestaan van de schuldvordering. Een gestandaardiseerd formulier is te vinden op https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/ .

De schuldenaar heeft twintig dagen de tijd om op de vordering te reageren. (Dit gebeurt schriftelijk.) Indien binnen de termijn op correcte wijze wordt betwist, heeft de schuldeiser nog steeds de mogelijkheid om de schuldenaar te dagvaarden volgens de gewone burgerlijke procedure. Als de schuldenaar binnen de twintig dagen geen bezwaar maakt, wordt het betalingsbevel uitvoerbaar en kan het als basis voor de tenuitvoerlegging worden gebruikt.

Tenuitvoerlegging.

De tenuitvoerlegging kan worden gestart nadat een schuldeiser zijn Litouwse incassoprocedure voor de rechter heeft gebracht, hetzij via de gewone procedure, hetzij via de betalingsbevelprocedure. Als hij succes heeft gehad, heeft hij in de gerechtelijke procedure een vonnis verkregen waarin wordt bepaald dat zijn Litouwse schuldenaar verplicht is hem een bepaald geldbedrag te betalen. Maar wat gebeurt er als de schuldenaar het bedrag nog steeds niet vrijwillig betaalt? Dan komt de tenuitvoerlegging in het spel. Een schuldeiser kan dan de hulp van de Litouwse autoriteiten inroepen om activa van de schuldenaar onder dwang aan hen over te dragen.

De schuldeiser dient dan een verzoek tot tenuitvoerlegging in bij de tenuitvoerleggingsautoriteit. Als er geen duidelijke belemmeringen zijn voor het starten van de tenuitvoerlegging, zal de tenuitvoerleggingsautoriteit het proces starten. Een op een rechterlijke beslissing gebaseerde executoriale titel kan binnen vijf jaar na het van kracht worden van de rechterlijke beslissing voor tenuitvoerlegging worden ingediend.

Als de schuldenaar een rechtspersoon is, moet de tenuitvoerleggingsopdracht door de tenuitvoerleggingsautoriteit ten uitvoer worden gelegd op de plaats waar de schuldenaar zijn statutaire zetel heeft of waar zich de activa van de schuldenaar bevinden.

Insolventieprocedures in Litouwen.

In het bedrijfsleven is het een feit dat sommige ondernemingen soms ten onder gaan en niet in staat zijn hun schulden af te lossen. Het is dus een kwestie van niet kunnen betalen, in plaats van niet willen betalen. Voor dergelijke situaties bestaan er speciale regels voor insolventieprocedures, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat alle schuldeisers eerlijk worden behandeld (faillissementsprocedure), en soms ook om te proberen een bedrijf dat ten onder gaat te redden (wederopbouwprocedure).
Een faillissementsprocedure kan tegen een rechtspersoon worden ingeleid indien de rechtbank heeft vastgesteld dat ten minste een van de volgende omstandigheden zich voordoet
– de vennootschap is insolvent
– de vennootschap heeft een betalingsachterstand jegens haar werknemers,
– de vennootschap is niet in staat of zal niet in staat zijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Wat wordt bedoeld met insolventie in Litouwen? Het verwijst naar een toestand waarin een onderneming niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen en haar achterstallige verplichtingen meer bedragen dan de helft van de boekwaarde van haar activa.

Wij helpen u graag met incasso in Litouwen. Begin vandaag nog gemakkelijk met uw zaak.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin