Incasso in Letland

  • Incasso in Letland, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso die lokaal in Letland wordt uitgevoerd.

Heeft u klanten in Letland die uw factuur niet betalen? Wij kunnen u snel en gemakkelijk helpen met incasso in Letland. Lees verder om te zien hoe.

Drie eenvoudige stappen!

h

Start uw zaak tegen uw Letse debiteur door uw onbetaalde factuur te uploaden naar ons incassoplatform.

Ons lokale Letse incassobureau, IGK A.G., zal beginnen met het innen van uw geld.

Zodra de debiteur heeft betaald, wordt het geld naar u overgemaakt.

Een paar redenen om Oddcoll te kiezen voor incasso in Letland.

N

Een Lets incassobureau dat aan uw zaak werkt op de plaats waar de debiteur zich bevindt.

N

Deskundig in de nationale Letse regels voor incasso.

N

Spreekt dezelfde taal als uw debiteur.

Hoe we u kunnen helpen!

Oddcoll helpt crediteuren zoals u, die debiteuren hebben in andere landen dan uw eigen land. Wij weten hoe moeilijk het kan zijn om een klant in het buitenland te laten betalen. Als schuldeiser in een ander land, heeft u geen invloed.

Wij hebben dit probleem opgelost door een incassoplatform te creëren met de beste lokale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld. Dit betekent dat wanneer u bij ons een dossier aanmaakt, een lokaal incassobureau aan uw dossier zal werken, ongeacht waar ter wereld uw debiteur zich bevindt.

Voor Letland betekent dit dat ons lokale Letse incassobureau, IGK A.G., met uitgebreide ervaring in Letland, voor u aan de slag gaat.

Ons incassobureau in Letland.

In Letland werken wij samen met het lokale incassobedrijf IGK A.G. Zij zullen aan uw Letse zaak werken zodra u de vordering op ons incassoplatform uploadt.

– Kunt u uw bedrijf kort beschrijven?

IGK begon zijn activiteiten in 1990 en is sindsdien actief op het gebied van credit management diensten met 3 belangrijke bedrijfsonderdelen: kredietinformatie (kredietrating, rapporten); incasso en juridische diensten; makelaar voor kredietverzekering.

– Kunt u ons een overzicht geven van het incassoproces in Letland / Welke acties onderneemt u in de minnelijke fase van het incassotraject?

Na ontvangst van een minnelijke incasso controleren wij eerst de achtergrond van de debiteur en verzamelen wij zoveel mogelijk informatie over het bedrijf (registratiegegevens, negatieve informatie, contactgegevens, gelieerde bedrijven). Wij controleren de officiële status van de debiteur en wij blijven deze gedurende de gehele incassoprocedure controleren. Vervolgens sturen we een eerste vorderingsbrief via post en e-mail ter attentie van de verantwoordelijke personen en nemen we een eerste telefonisch contact op, meestal na maximaal 1-2 dagen. Daarna gaan we door met het telefonisch contact en schriftelijke herinneringen (via e-mail, berichten, post) totdat de vordering is geïncasseerd of er een beslissing is genomen om de zaak in de volgende (juridische) fase te brengen. Wij leggen ook bezoeken ter plaatse af, indien nodig, maar tegen een extra vergoeding.

Bij het minnelijk incasseren van de vordering maken wij gebruik van de belangrijkste kracht van IGK die ons onderscheidt van een eenvoudig incassobedrijf (incasso), namelijk dat wij de debiteur informeren over het vervallen van zijn kredietlimiet in ons kredietwaardigheidssysteem, tenzij hij zo spoedig mogelijk maatregelen neemt om de vordering te voldoen. IGK is een kredietbeoordelingsbureau dat kredietinformatie verstrekt aan het merendeel van de kredietverzekeringsmaatschappijen in de wereld, alsmede aan banken en eindklanten (bedrijven), dus een registratie van een oninbare vordering en een geannuleerde kredietlimiet in ons systeem zal de debiteur niet toestaan goederen of diensten te blijven ontvangen op basis van uitgestelde betaling. Als de debiteur niet volledig failliet is en als hij zaken wil blijven doen, zorgt hij er dus meestal voor dat het schuldenprobleem zo snel mogelijk wordt opgelost, zodat zijn kredietgeschiedenis in orde blijft.

– Hoe werkt het in Letland wanneer u gerechtelijke stappen moet ondernemen?

Er zijn verschillende soorten gerechtelijke procedures die we in Letland kunnen voeren. Als de schuld minder dan 15.000 EUR bedraagt, kunnen we overgaan tot de vereenvoudigde (snelle) gerechtelijke procedures tegen lagere kosten en met minder eisen ten aanzien van de bewijsstukken van de vordering. Indien de zaak wordt betwist of het schuldbedrag hoger is dan 15.000 EUR, kunnen we een aanvraag indienen via de standaard gerechtelijke procedure. Daarnaast kunnen wij overgaan tot het indienen van een faillissementsaanvraag bij de rechtbank, indien het schuldbedrag 4268 EUR en hoger is (voor SIA en AS rechtsvormen, dat is LTD en JSC).

– Als u gerechtelijke stappen onderneemt in een zaak en u wint in de rechtbank, kunnen de kosten voor gerechtelijke stappen die de cliënt heeft betaald dan bij de schuld worden opgeteld?

Ja, sommige kosten kunnen op de schuldenaar worden verhaald, bijvoorbeeld griffierechten, maar ook sommige gerechtskosten. Het precieze bedrag wordt echter in elke zaak afzonderlijk door de rechter bepaald.

“Gerechtelijke” incasso in Letland.

Soms is het nodig om gebruik te maken van gerechtelijke incasso in Letland wanneer een debiteur een schuld niet betaalt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de structuur van het gerechtelijk systeem in Letland.

Tot welke rechtbank in Letland kunt u zich wenden in geval van gerechtelijke incasso?

In civiele zaken zijn districtsrechtbanken (rajona tiesa) en stadsrechtbanken (pilsētas tiesa) gewoonlijk de eerste instantie. Een vordering tegen een natuurlijke persoon moet worden ingesteld bij de rechtbank van de plaats waar die persoon zijn woonplaats heeft. Een vordering tegen een rechtspersoon moet worden ingesteld bij het gerecht waar de rechtspersoon zijn zetel heeft.

De verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit handelstransacties is over het algemeen drie jaar. Dit betekent dat een schuldeiser een vordering binnen drie jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan, bij de rechtbank aanhangig moet maken.

Het verzoekschrift voor uw Letse incassozaak moet worden ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is. Het verzoekschrift moet schriftelijk zijn en per post worden ingediend. Alle processtukken moeten in het Lets worden ingediend.

De gerechtskosten moeten worden betaald voordat een rechtszaak wordt aangespannen. Het gaat om een staatstaks (valsts nodeva), een griffierecht (kancelejas nodeva) en kosten die noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de zaak (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

De betalingsbevelprocedure in Letland.

In Letland zijn er twee vereenvoudigde procesmogelijkheden voor gerechtelijke schuldinvordering. (Dit zijn alternatieve vormen van geschillenbeslechting naast de gewone burgerlijke procedure voor de rechtbank).

De onbetwiste tenuitvoerlegging van verbintenissen (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,) en de tenuitvoerlegging van verbintenissen na kennisgeving aan de rechter (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,)

Wat vooral van belang is voor geschillen tussen twee commerciële partijen, is de tenuitvoerlegging van de verplichtingen die voortvloeien uit een gerechtelijke aanmaning. Er is geen bovengrens voor de vordering om van deze procedure gebruik te maken.

De schuldenaar heeft veertien dagen om over de vordering van de schuldeiser te beslissen. Indien bezwaar wordt aangetekend tegen de vordering, wordt de betalingsbevelprocedure beëindigd. Een schuldeiser kan er echter voor kiezen om de zaak naar de gewone burgerlijke procedure te verwijzen. Indien er binnen de termijn geen bezwaar tegen de vordering wordt aangetekend, wordt er binnen zeven dagen een beslissing tot tenuitvoerlegging genomen. Dit betekent dat de vordering rechtsgeldig is vastgesteld en dat de schuldeiser de mogelijkheid heeft om om tenuitvoerlegging te verzoeken. De beslissing van de rechter over de tenuitvoerlegging van de in het verzoek gespecificeerde betalingsverplichting wordt onmiddellijk van kracht.

Procedure voor geringe vorderingen in Letland.

Er bestaat nog een andere variant van een vereenvoudigde procedure die soms geschikt kan zijn voor gerechtelijke schuldinning in Letland. Het gaat om geschillen waarmee niet meer dan 2 100 EUR is gemoeid. De gerechtskosten, die aan de rechtbank worden betaald, bedragen voor deze procedure 15% van het bedrag van de vordering, maar ten minste ongeveer 71 EUR. De procedure voor geringe vorderingen kent enkele vereenvoudigde uitzonderingen ten opzichte van de gewone geschillenprocedures en is derhalve eenvoudiger en sneller voor een schuldeiser.

Tenuitvoerlegging van vonnissen in Letland.

Men zou kunnen zeggen dat dit de laatste stap is in de gerechtelijke incasso van schulden in Letland. Het gaat om situaties waarin een schuldeiser eerder in de gerechtelijke procedure een vonnis heeft verkregen, maar nog steeds wacht op betaling door zijn Letse schuldenaar. De tenuitvoerlegging is dan een laatste stap waarbij de Letse autoriteiten met geweld vermogensbestanddelen van de schuldenaar aan de schuldeiser overdragen.

In Letland zijn gerechtsdeurwaarders (Zvērināti tiesu izpildītāji) verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. Het zijn beroepsbeoefenaars met een juridische achtergrond die als overheidsambtenaar in dienst zijn. Zij zijn verbonden aan een territoriale rechtbank en oefenen hun taken uit binnen het rechtsgebied van de rechtbank.

Wij kunnen u snel en gemakkelijk helpen met schuldinvordering in Letland. Begin vandaag nog!

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin