Incasso in Hongarije

  • Incasso in Hongarije, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso voor uw vorderingen op Hongaarse debiteuren.

Er is een eenvoudige manier om betaald te krijgen voor uw achterstallige Hongaarse facturen. Lees verder om te weten te komen hoe u onze incassospecialisten gemakkelijk kunt inschakelen om vorderingen op debiteuren in Hongarije te innen.

Het incassoproces in drie eenvoudige stappen.

h

1. Maak uw dossier voor incasso tegen uw Hongaarse debiteur aan op ons incassoplatform.

2. In Hongarije start onze lokale Hongaarse specialist het incassotraject.

3. Zodra zij erin geslaagd zijn de debiteur tot betaling te bewegen, wordt het geld direct naar u overgemaakt.

Waarom u Oddcoll’s incassodiensten in Hongarije zou moeten gebruiken.

N

Een lokaal Hongaars incassobureau dat uw schulden int.

N

Spreekt Hongaars met uw debiteuren.

N

Een professioneel incassotraject van “minnelijke” incasso tot gerechtelijke procedure bij de Hongaarse rechtbank.

N

Gespecialiseerd in Hongaarse processen en regels.

Hoe Oddcoll u helpt vorderingen op debiteuren in Hongarije te innen!

Wij helpen bedrijven met incassodiensten en om betaald te krijgen voor hun buitenlandse vorderingen.

Wij doen dit door middel van een internationaal incassoplatform, dat over de hele wereld nationale incassobureaus en advocatenkantoren met kwaliteitsgarantie heeft verzameld.

Dit betekent dat wanneer u hulp nodig heeft tegen debiteuren in Hongarije, u uw zaak in een minuut kunt starten en onze Hongaarse incassobureau zal beginnen met acties om uw debiteur te laten betalen.

Alles wat u moet weten over internationale incasso in 60 seconden.

Ons incassobureau in Hongarije

Incasso in Hongarije

Wij zijn verheugd u ons incassobureau in Hongarije voor te stellen; Credit Control KFT.

Hier is een presentatie van onze partner in Hongarije:

Ons bedrijf is al bijna 20 jaar actief op het gebied van debiteurenbeheer. Wij houden ons bezig met B2B en B2C. Wij hebben ook uitgebreide ervaring met de buitengerechtelijke invordering van schulden aan nutsbedrijven, telecommunicatiebedrijven en banken. Ook behandelen wij vorderingen die voortvloeien uit bedrijfstransacties. Naast debiteurenbeheer beschikken wij ook over een eigen bedrijfsinformatiesysteem. In het kader van ons vorderingenbeheer controleren wij altijd de debiteurenbedrijven om er zeker van te zijn dat zij niet het voorwerp uitmaken van een lopende procedure (liquidatie, faillissement, liquidatie) die de vordering onuitvoerbaar zou kunnen maken. In alle gevallen zullen wij onze partners op de hoogte brengen als wij kennis krijgen van een factor die onze procedure negatief beïnvloedt of verhindert.

De procedure voor buitengerechtelijke vorderingen bestaat uit de volgende stappen. Binnen 1-3 werkdagen nadat de zaak is bevestigd, sturen wij de schuldenaar een aanmaningsbrief overeenkomstig de inhoudelijke en formele vereisten die door de wet zijn vastgesteld. Indien nodig sturen wij de brief per aangetekende brief, maar dit gebeurt gewoonlijk alleen voor vermogensschulden van 200 000 HUF of meer. Na verzending van de brief wachten wij 1 week om te zien of de debiteur op onze brief reageert. Indien de debiteur niet reageert en wij over telefonische contactgegevens beschikken, zullen wij proberen telefonisch contact op te nemen met de debiteur.Indien de schuldeiser geen telefonische contactgegevens bij de opdracht verstrekt, zijn alleen openbare databanken beschikbaar om het telefoonnummer van een debiteur te vinden. In alle gevallen waarin dit niet lukt en een mobiel telefoonnummer wordt verstrekt, zullen wij ook per sms contact opnemen met de debiteur. Indien een e-mailadres beschikbaar is, zullen wij ook via dit adres contact proberen op te nemen met de debiteur. Als contact niet lukt, nemen wij wekelijks contact op met de debiteuren. Wij sturen 45 dagen na de eerste brief nog een aanmaningsbrief als onze nasporingen niet tot resultaat leiden. Voor individuele zaken van grote waarde sturen wij ook een derde, laatste aanmaning, waarin een korte termijn wordt gesteld voor de vereffening van de schuld en waarin wordt vermeld dat een gerechtelijke procedure kan worden ingeleid. Onze behandelingstermijn bedraagt gewoonlijk 90 dagen, en indien wij binnen deze termijn geen succes hebben, sluiten wij de zaak en stellen wij gerechtelijke stappen voor.

In het geval van een particulier kan tegen de debiteur een betalingsbevelprocedure worden ingeleid. Indien de debiteur binnen 15 dagen na ontvangst van de aanmaning bezwaar maakt, kan de zaak voor de rechter worden gebracht. Indien de schuldenaar geen verzet aantekent en het betalingsbevel definitief wordt, kan een tenuitvoerleggingsprocedure worden ingeleid. Dit is ook de standaardprocedure voor schuldenaars uit het bedrijfsleven. Indien het bedrag van de kapitaalschuld echter hoger is dan 200 000 HUF en de schuldenaar de schuld niet overeenkomstig de faillissementswet heeft betwist, kan een liquidatieprocedure tegen de debiteur-vennootschap worden ingeleid.

Informatie incasso in Hongarije.

Hieronder vindt u een kort overzicht van het proces, de procedures en de wetten met betrekking tot het innen van schulden in Hongarije.

We zullen het incassoproces in Hongarije doornemen. Van de regels in de “minnelijke” fase, tot de tenuitvoerlegging van een vonnis en de insolventieprocedure.

Het procesverloop ziet er als volgt uit:

Minnelijke schuldinvordering in Hongarije ->
Gerechtelijke procedures ->
Tenuitvoerlegging van vonnissen in Hongarije.

     Buitengerechtelijke invordering van schulden in Hongarije.

 

Het beginpunt van het incassotraject tegen Hongaarse debiteuren is de buitengerechtelijke fase.

Dit betekent dat een Hongaars incassobureau zijn kennis en expertise gebruikt om de debiteur over te halen de schuld te betalen zonder naar de rechter te hoeven stappen.

Om hierin succesvol te zijn, moet het incassobureau een goede kennis hebben van de geldende wetgeving, het ondernemingsklimaat en vaardig zijn in het omgaan met en overtuigen van debiteuren. Vaak is een goed beeld van de financiële situatie van de debiteur vereist. Instrumenten die in deze fase van het incassoproces in Hongarije worden gebruikt, zijn vaak aanmaningen, telefoongesprekken en e-mailcorrespondentie.

   Gerechtelijke incasso in Hongarije.

 

Indien een Hongaarse schuldenaar, ondanks maatregelen in de buitengerechtelijke fase van incasso in Hongarije, in gebreke blijft met betaling, kan het nodig zijn gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de schuldenaar.

Tot welke rechtbank moet ik mij wenden? In Hongarije zijn er twee soorten rechtbanken die civiele zaken in eerste aanleg behandelen. Dit zijn de algemene rechtbanken (törvényszékek) en de districtsrechtbanken (járásbíróságok). Algemene rechtbanken (törvényszékek) zijn bij wet bevoegd voor bepaalde soorten rechtszaken, zoals auteursrechtzaken. Voor alle andere zaken, waarvoor de algemene rechtbanken geen specifieke wettelijke bevoegdheid hebben, moeten de districtsrechtbanken (járásbíróságok) worden ingeschakeld. Dit betekent dat voor gerechtelijke incassozaken in Hongarije dit de rechtbank is die het vaakst voor de zaak van belang zal zijn.

Het verzoek om dagvaarding moet rechtstreeks worden ingediend bij de rechtbank die bevoegd en gerechtigd is om van de zaak kennis te nemen.

Voor zaken tegen natuurlijke personen betekent dit dat de rechtbank van de woonplaats van de verweerder bevoegd is in alle gevallen waarin geen andere rechtbank exclusief bevoegd is. Voor zaken tegen vennootschappen, de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, of waar het orgaan dat de rechtspersoon vertegenwoordigt zijn zetel heeft. In geval van twijfel wordt de plaats van vestiging als de zetel beschouwd.

Gerechtskosten: in Hongarije, net als in andere landen, brengt de gang naar de rechter met uw incassoprocedure bepaalde kosten met zich mee. Het is de schuldeiser die de kosten moet betalen wanneer het verzoekschrift wordt ingediend. Het bedrag varieert van geval tot geval.

 

De “Betalingsbevel” – procedure in Hongarije:

Een speciale juridische procedure in Hongarije die bijzonder geschikt is voor “legale” incasso is het “Bevel tot betaling”.

Het is een vereenvoudigde wettelijke procedure die is ontworpen om een schuldeiser in staat te stellen een niet-betwiste geldvordering voor de rechter te brengen, maar het dure, tragere proces van een gewone civiele procedure te vermijden. De procedure valt niet onder de bevoegdheid van de rechtbank, maar veeleer onder die van de gerechtelijke notarissen. Een beslissing tot betalingsbevel heeft echter dezelfde rechtsgevolgen als een vonnis.

De procedure is bijzonder geschikt voor de gerechtelijke inning van schuldvorderingen in Hongarije, aangezien zij bedoeld is voor niet-betwiste schuldvorderingen. Het idee is dat indien de schuldenaar de vordering niet betwist, een uitvoerbaar betalingsbevel kan worden uitgevaardigd. Dit bespaart de gewone rechtbanken veel werk, aangezien zij niet betrokken hoeven te raken bij niet-betwiste zaken.

Er is een bovengrens voor het bedrag van de procedure, namelijk 30 000 000 HUF. Voor grotere vorderingen moet de gewone burgerlijke gerechtelijke procedure worden gebruikt. Voor vorderingen van minder dan 3 000 000 HUF is de procedure verplicht. In alle andere gevallen is zij facultatief.

De betalingsbevelprocedure: voor het indienen van een verzoek om een betalingsbevel tegen een Hongaarse schuldenaar is geen bewijs vereist.

Het verzoek moet echter een korte uiteenzetting bevatten van de feiten die aan de vordering ten grondslag liggen, alsmede een opgave van de bewijsstukken.

Wat gebeurt er indien de schuldenaar betwist dat hij helemaal geen geld verschuldigd is? De schuldenaar kan binnen 15 dagen nadat het betalingsbevel aan hem is betekend, bij de notaris verzet aantekenen tegen het betalingsbevel. Als er binnen de termijn verzet wordt aangetekend, wordt de zaak overgeheveld naar de gewone burgerlijke procedure.

Indien binnen de termijn geen verzet is aangetekend, heeft het betalingsbevel dezelfde gevolgen als een definitieve rechterlijke beslissing.

 

Tenuitvoerlegging van vonnissen in Hongarije:

Een tenuitvoerleggingsprocedure in Hongarije kan worden gestart wanneer er een vonnis of een andere executoriale titel (zoals het bevel tot betaling) tegen de schuldenaar bestaat, maar wanneer de schuldenaar zijn schuld nog steeds niet betaalt.

Als schuldeiser kunt u dan om tenuitvoerlegging verzoeken en hulp krijgen van de autoriteiten om goederen van de schuldenaar over te dragen. Het verzoek om tenuitvoerlegging moet over het algemeen vanaf het eerste moment bij de rechtbank of notaris worden ingediend.

Het verzoek om tenuitvoerlegging moet informatie bevatten over de partijen, de voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing, de ten uitvoer te leggen schuldvordering en zo veel mogelijk informatie over de vermogensbestanddelen van de schuldenaar die voor tenuitvoerlegging in aanmerking komen. Maatregelen tegen de schuldenaar kunnen vervolgens worden genomen door de deurwaarder van de rechtbank. Tot de maatregelen die kunnen worden genomen, behoren inbeslagneming en verkoop van de roerende goederen van de schuldenaar of beslaglegging op de schuldvorderingen van de schuldenaar op derden.

 

Insolventieprocedures in Hongarije:

Insolventieprocedures tegen ondernemingen in Hongarije worden geregeld door Wet XLIX van 1991 inzake faillissements- en liquidatieprocedures (Faillissementswet). Er zijn twee soorten procedures die kunnen worden ingeleid: faillissementsprocedures en liquidatieprocedures.

Een faillissementsprocedure is een soort wederopbouwprocedure die erop gericht is een debiteur met betalingsproblemen weer op de been te helpen. Dit gebeurt door het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers. Een faillissementsprocedure wordt aangevraagd door de bestuurder van de debiteur, maar het is verplicht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of een wettelijk vertegenwoordiger.

Een liquidatieprocedure is daarentegen een procedure die wordt gebruikt wanneer de insolvente onderneming moet worden ontbonden en moet ophouden te bestaan. De procedure bestaat erin de totale activa van de insolvente failliete boedel van de schuldenaar te verdelen onder de schuldeisers.

Beide soorten procedures zijn collectieve schuldvereffeningsprocedures en de schuldeisers moeten aan de procedures deelnemen en mogen in de tussentijd niet proberen hun vorderingen op andere manieren te innen.

 

Dit is hoe onze incassodienst werkt.

Ga aan de slag met incasso in Hongarije. Onze incassospecialisten beschikken over de expertise die uw bedrijf nodig heeft om uw schulden met succes te innen.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin