Incasso in Griekenland

  • Incasso in Griekenland, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso in Griekenland via een Grieks advocatenkantoor.

Heeft u een probleem met een niet-betalende Griekse klant? Wij kunnen u helpen met incasso in Griekenland. In slechts een paar minuten kan een advocatenkantoor in Griekenland aan de slag met uw incassozaak. Lees verder om te zien hoe het werkt.

Betaald worden voor je Griekse schuld.

h

Start de zaak door uw onbetaalde Griekse factuur te uploaden.

Ons Griekse advocatenkantoor zal de incassoprocedure in Griekenland starten.

Wanneer de debiteur heeft betaald, wordt het geld naar u overgemaakt.

Waarom zou u Oddcoll gebruiken voor incasso in Griekenland?

N

Een advocatenkantoor ter plaatse in Griekenland dat aan uw zaak werkt.

N

U betaalt alleen als er daadwerkelijk geld wordt geïnd.

N

Ga snel en eenvoudig met uw zaak aan de slag op ons webportaal.

Vermijd de frustratie van onbetaalde buitenlandse facturen.

Bij Oddcoll weten we maar al te goed hoe frustrerend het kan zijn wanneer een klant uit een ander land zijn betaling uitstelt. Als u niet in hetzelfde land bent als de debiteur, hebt u geen pressiemiddel tegen uw debiteur. Wij hebben dat opgelost met een internationaal incassoplatform dat verbonden is met de beste nationale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld. Dit betekent dat voor incasso in Griekenland, ons Griekse advocatenkantoor aan uw zaak zal werken. Dit legt veel meer druk op de debiteur.

Ons advocatenkantoor in Griekenland.

Aangezien de nationale Griekse wet- en regelgeving van toepassing is op incassopraktijken in Griekenland, moet u een Grieks incassobureau vinden om uw kansen op een succesvolle inning van uw vordering te vergroten. In Griekenland is onze partner het advocatenkantoor KPAG Kosmidis & Partners, in Angelohori. Zij zullen de invordering van uw zaak behandelen zodra u de onbetaalde factuur hebt geüpload.

Kunt u uw bedrijf kort omschrijven?

“KPAG Kosmidis and Partners” is een internationaal en grensoverschrijdend opererend advocatenkantoor, dat een breed scala aan diensten aanbiedt voor bedrijven en particuliere cliënten. Onze diensten voor zakelijke cliënten omvatten handels- en vennootschapsrecht, bedrijfsadvisering, schuldinvordering, zakelijke geschillenbeslechting en gerechtelijke handhaving.

Kunt u ons een overzicht geven van het incassoproces in Griekenland/ Welke acties onderneemt u in de minnelijke fase van de incasso?

Wij benaderen elke zaak zorgvuldig en kiezen de snelste en meest kosteneffectieve manier om de schuldvordering veilig te stellen. Soms volstaan een paar telefoontjes of een schriftelijke aanmaning aan de debiteur per aangetekende post van eerste klasse. In andere gevallen wordt de aanmaning betekend door een griffier, zodat de debiteur zich bewust wordt van de ernst van de zaak.

Voorafgaand aan het opstellen van de brief, kunnen wij zakelijke informatie en een profielrapport over de debiteur inwinnen, om een beter inzicht te krijgen in de financiële situatie van de debiteur, zodat wij de meest geschikte methode kunnen kiezen om de rekening te behandelen en onze cliënt daarvan op de hoogte te stellen.

Indien de debiteur meewerkt, overwegen wij mogelijke oplossingen, waaronder een onderling overeengekomen betalingsregeling en onderhandelingen over eventuele betwiste zaken. Als dergelijke buitengerechtelijke stappen mislukken, overwegen wij pas gerechtelijke stappen en kiezen wij de geschikte oplossing.

Hoe werkt het in Griekenland wanneer u juridische stappen moet ondernemen?

Op basis van de feiten en de omstandigheden van elke zaak presenteren wij de cliënt de voorgestelde juridische weg die voor de zaak in kwestie moet worden gevolgd.

Wij zorgen ervoor dat alle vragen van de cliënt volledig worden opgehelderd, zodat deze de meest geschikte beslissing neemt.

Vervolgens ondersteunen en vertegenwoordigen wij de cliënt in elke fase van de gerechtelijke procedure, in het hele land en voor alle rechtbanken, van het Gerecht van eerste aanleg tot het Hooggerechtshof.

Als u gerechtelijke stappen onderneemt in een zaak en u wint in de rechtbank, kunnen de kosten voor gerechtelijke stappen die de cliënt heeft betaald dan bij de schuld worden opgeteld?

In principe rekenen de Griekse rechtbanken een bepaald bedrag aan gerechtskosten toe aan de winnende partij van een juridisch geschil. Dat bedrag is echter meestal nominaal en komt niet altijd overeen met het precieze bedrag van de gerechtskosten dat door de procespartij is betaald.

” Gerechtelijke” incasso in Griekenland.

Ons Griekse advocatenkantoor zal uiteraard alles in het werk stellen om uw factuur te innen zonder gerechtelijke stappen te ondernemen tegen uw Griekse debiteur. Soms is het echter een noodzakelijke stap in het Griekse incassoproces om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een debiteur. Hieronder volgt een korte uitleg van het juridische kader mocht dit het geval zijn.

Naar de rechter gaan met een incassovordering in Griekenland.

Om te bepalen tot welke Griekse rechtbank een schuldeiser zich moet wenden voor zijn Griekse incassovordering, moet eerst worden nagegaan tot welke regio de schuldenaar behoort. In het algemeen is de rechtbank waar de schuldenaar woonachtig is, de rechtbank die de zaak moet behandelen.

De volgende stap is na te gaan tot welke specifieke rechtbank in het gebied de zaak moet worden gericht.

Bijna altijd bepaalt de omvang van de vordering welk gerecht bevoegd is om de zaak te behandelen.

Er zijn in wezen drie verschillende rechtbanken die een Griekse incassozaak behandelen. (d.w.z. een civiel geschil over een vordering, tussen twee partijen.)

  • De rechtbanken voor geringe vorderingen (Irinodikia)

Deze rechtbank behandelt geschillen over vorderingen tot 20 000 EUR.

  • (Monomeli Protodikia)

Dit gerecht behandelt geschillen over vorderingen van 20 000 EUR tot 250 000 EUR.

  • (Polymeli Protodikia).

Deze rechtbank behandelt geschillen voor vorderingen van meer dan 250 000 EUR.

Een verzoek om een dagvaarding bij een Griekse rechtbank moet in het Grieks worden ingediend en moet in de regel schriftelijk worden ingediend

De “betalingsbevelprocedure” in Griekenland.

Als goed alternatief voor de gerechtelijke invordering van schulden in Griekenland kunnen schuldeisers kiezen voor de procedure van het betalingsbevel.

Dit is een juridische procedure waarvan de meeste landen hun eigen versie hebben.

De achtergrond van de procedure is als volgt: Veel zaken die voor de rechter komen, zijn zaken waarin de debiteur de vordering niet noodzakelijkerwijs betwist. Maar de eiser stapt toch naar de rechter omdat de gedaagde niet betaalt.

Om de rechters in deze zaken niet te veel tijd te laten verliezen, is een speciale procedure in het leven geroepen voor zaken waarin de schuldenaar de vordering niet heeft betwist. De procedure is bedoeld om sneller, eenvoudiger en goedkoper te zijn dan het dagvaarden van een schuldenaar volgens de gewone regels van het burgerlijk procesrecht. Het is dus een optie die zowel de schuldeisers als de samenleving in haar geheel ten goede komt.

Wat zijn de voorwaarden om van de betalingsbevelprocedure gebruik te maken? Het moet gaan om een geldvordering van een bepaald bedrag. Er is geen bovengrens en de procedure is vrijwillig voor de schuldeiser.

Een verzoek moet het volgende bevatten:

  • Gegevens van de partijen bij het geschil.
  • Gegevens over de vordering. (bedrag, vervaldatum)
  • Gegevens over de grondslag van de schuldvordering. D.w.z. waarom is de schuldenaar de schuldeiser geld verschuldigd.
  • Schriftelijk bewijsmateriaal. Zoals contracten of andere bewijzen van het bestaan van de schuld.

Als alles in het verzoek in orde is, moet het betalingsbevel aan de schuldenaar worden betekend. De schuldenaar heeft dan 15 dagen om te beslissen of hij de vordering wil betwisten. Indien de vordering niet wordt betwist, moet het betalingsbevel nogmaals aan de schuldenaar worden betekend, zodat hij een tweede kans heeft om de vordering te onderzoeken. De schuldenaar heeft dan tien werkdagen om de vordering te betwisten. Indien dit niet gebeurt, is het betalingsbevel uitvoerbaar. Dit betekent dat de eiser het kan gebruiken in een tenuitvoerleggingsprocedure tegen de schuldenaar.

Indien de schuldenaar ervoor kiest om het betalingsbevel te betwisten, zal de rechtbank het betwisting onderzoeken en nagaan of de betalingsbevelprocedure moet worden stopgezet.

De tenuitvoerlegging van een Griekse vordering.

Als u juridische stappen hebt ondernomen in het incassoproces in Griekenland en een vonnis of een executoriale titel hebt verkregen door middel van het bevel tot betaling, wat is dan de volgende stap?

Hopelijk zal de debiteur dan gehoor geven en betalen wat hij verschuldigd is. Maar als de debiteur nog steeds niet betaalt, is de volgende stap in het Griekse incassoproces het verzoek om tenuitvoerlegging.

Indien de debiteur activa in Griekenland heeft, kan het Griekse staatsapparaat ervoor zorgen dat de activa van de debiteur aan de crediteur worden overgedragen. Dit is een dwangmaatregel en daarom is een executoriale titel vereist opdat de autoriteiten deze kunnen uitvoeren.

Insolventieprocedures in Griekenland.

Een alternatief scenario in het Griekse incassoproces is dat soms insolventieprocedures worden ingeleid. Dit zijn situaties waarin Griekse debiteuren niet langer over de financiële draagkracht beschikken om hun vorderingen te betalen. Zij verkeren in staat van insolventie, en dit zijn geen tijdelijke betalingsproblemen.

Een insolventieprocedure kan onder bepaalde voorwaarden worden ingeleid door de schuldenaar zelf, door een schuldeiser met een vordering op de schuldenaar en, in bepaalde gevallen, door een openbare aanklager indien er een algemeen belang bestaat bij het failliet verklaren van de schuldenaar. Een verzoekschrift wordt naar de rechtbank van eerste aanleg gezonden.

Tijdens de insolventieprocedure verliest de schuldenaar de controle over zijn vermogen. In plaats daarvan wordt een beheerder (“sýndikos”) verantwoordelijk voor het beheer van de activa van de schuldenaar.

Het resultaat van de insolventieprocedure kan de liquidatie van de onderneming zijn. Er worden dan lijsten van de activa en passiva van de onderneming opgesteld en de schuldeisers worden zo billijk mogelijk voor hun vorderingen gecompenseerd door de failliete boedel.

Soms kan het resultaat ook een reorganisatieplan zijn waarbij de vorderingen in overleg met de schuldeisers worden afgeschreven. In deze gevallen kan de onderneming soms haar activiteiten voortzetten.

Heeft u hulp nodig bij incasso in Griekenland? Oddcoll kan u helpen via ons lokale Griekse advocatenkantoor. Upload gewoon uw factuur om aan de slag te gaan. Neem contact met ons op als u vragen heeft.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin