Inkasso i Vietnam

  • Inkasso utført lokalt i Vietnam.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso fra skyldnere i Vietnam!

Har du forfalte fakturaer mot kunder i Vietnam? Vi kan hjelpe deg med å få betalt på en enkel og effektiv måte. Les videre for å se hvordan!

Tre enkle trinn!

h

Last opp vietnamse-kravet ditt til inkassoplattformen vår.

La vårt inkassobyrå i Vietnam begynne å jobbe med saken din!

Få betalt!

Noen grunner til å bruke Oddcoll til å inndrive dine vietnamesiske krav!

N

Et inkassobyrå på bakken i Viernam som gjør jobben for deg!

N

Som snakker samme språk som dine vietnamesiske kunder.

N

Som vet nøyaktig hvilke tiltak som må iverksettes spesifikt i Vietnam.

Hvordan Oddcoll kan hjelpe deg med å oppnå vellykket inkasso i Vietnam.

Bedrifter som selger til kunder i andre land enn sitt eget, vet hvor komplisert inkassoprosessen kan være når kunder i utlandet ikke betaler i tide.

Dette skyldes at lovene og forskriftene i kundens land gjelder når en gjeld skal inndrives. I tillegg må det iverksettes rettslige skritt i kundens land dersom kunden ikke betaler. Alle disse omstendighetene gir skyldneren trygghet når betalingskravene kommer fra et annet land.

Oddcoll er en plattform for internasjonale selskaper. Vi har valgt ut effektive inkassobyråer over hele verden til å inndrive gjelden din lokalt når du starter en inkassosak hos oss.

Dette betyr at hvis du laster opp din vietnamesiske inkassosak til vår plattform, vil våre lokale inkassospesialister i Vietnam ta seg av saken i løpet av få minutter. På denne måten øker sjansene dine for et positivt utfall betydelig.

Vårt lokale inkassobyrå i Vietnam som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere Upper Class Collections som vår inkassopartner i Vietnam. De vil umiddelbart starte inkassohandlinger i Vietnam når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Vietnam.

Nedenfor er en oversikt over den vietnamesiske inkassoprosessen. Fra når et inkassobyrå prøver å få skyldneren til å betale gjelden i den utenrettslige inkassofasen, til rettslig inkasso i Vietnam der en kreditor går til retten for å få saken sin behandlet.

– Utenrettslig inkasso i Vietnam.
– Rettslig inkasso i Vietnam.
– Vietnams rettssystem.
– Domstolene i Vietnam.
– Hvilken domstol tar du din vietnamesiske inkassosak til?
– Alternativ tvisteløsning.
– Foreldelsesfrister.
– Tvangsfullbyrdelse av krav i Vietnam.
– Insolvensbehandling.

Utenrettslig inkasso i Vietnam.

Når en faktura mot en vietnamesisk skyldner forfaller, er det første skrittet ofte å sende en betalingspåminnelse og kontakte skyldneren for å forstå hvorfor fakturaen ikke blir betalt.

Hvis betalingen fortsatt uteblir, er det på tide å sende saken videre til et inkassobyrå i Vietnam.

De vil da begynne å inndrive saken i den utenrettslige inndrivingsfasen. Dette betyr at de prøver å sikre at skyldneren betaler uten å måtte gå rettens vei.

Ved å kontakte skyldneren, f.eks. per brev, telefon, e-post osv., gjøres de oppmerksomme på at de har overtatt saken som inkassobyrå i Vietnam og at de forventer en rask betaling av gjelden. Dette har ofte stor innvirkning på vietnamesiske skyldneres vilje til å betale, ettersom de innser alvoret i kravene fra et lokalt inkassobyrå. Årsaken er at de forstår at kravet raskt kan eskalere til rettslige skritt, noe som resulterer i ytterligere kostnader og tid. En lokal inkassator har også lært gjennom mange års erfaring hvordan man legger press på skyldnere spesielt i Vietnam. Disse omstendighetene gjør at løsningsgraden er høy i den utenrettslige inkassofasen i Vietnam.

 

Rettslig inkasso i Vietnam:

 

Vietnams rettssystem.

Vietnam er en ettpartistat styrt av kommunistpartiet. Kommunistpartiet velger medlemmene av nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen er i henhold til Vietnams grunnlov det øverste maktorganet i landet og har den lovgivende makten i Vietnam. I tillegg fastsetter nasjonalforsamlingen landets politikk og budsjett, og velger nøkkelposisjoner som presidenten osv. Nasjonalforsamlingens funksjonstid er fem år.

Den vietnamesiske regjeringen er nasjonalforsamlingens utøvende organ og er det høyeste statlige forvaltningsorganet. Regjeringens funksjonstid tilsvarer nasjonalforsamlingens funksjonstid og er fem år.

I Vietnam er det 63 provinser, som igjen er delt inn i distrikter. Under distriktene ligger kommunene. Det er fire nivåer av lokale myndigheter: provinser, distrikter, kommuner og spesielle administrative og økonomiske enheter. Hvert av disse fire nivåene har sitt eget lokale styre som består av et representativt organ som velges av lokalbefolkningen hvert femte år, kalt Folkerådet, og et administrativt organ kalt Folkekomiteen, hvis medlemmer velges av Folkerådet.

Vietnams rettssystem har alle kjennetegnene til en sivilrettslig tradisjon, basert på skreven rett. Rettspraksis anerkjennes ikke som rettskilde og er ikke en del av rettssystemet. I praksis publiserer imidlertid den øverste folkedomstolen hvert år en samling rettssaker med kommentarer og veiledninger.

 

Domstolene i Vietnam.

Den høyeste domstolen i Vietnam er “The Supreme People’s Court” Under høyesterett er det tre nivåer av domstoler, i synkende hierarkisk rekkefølge:

1. Høye folkedomstoler (“High Courts”). Det finnes tre høyesteretter i Hanoi, Da Nang og Ho Chi Minh-byen. De høye folkedomstolene behandler anker fra de lavere domstolene.
2. Provinsielle folkedomstoler (63 provinsdomstoler), som er domstoler i provinsene.
3. District People’s Courts (710 distriktsdomstoler). Som er domstoler i distriktene.
(I tillegg til disse finnes det også militærdomstoler).

I High People’s Courts og Provincial People’s Courts er det spesialiserte domstoler som behandler saker av spesiell karakter. For eksempel straffedomstol, sivil domstol, økonomisk domstol, forvaltningsdomstol, arbeidsdomstol og familie- og ungdomsdomstol. Distriktsdomstoler kan ha en straffedomstol, en sivil domstol, en familie- og ungdomsdomstol og en forvaltningsdomstol.

 

Hvilken domstol tar du din vietnamesiske inkassosak til?

Så hvilken domstol bør du ta kravet ditt mot din vietnamesiske skyldner når skyldneren ikke betaler?

Tvister i Vietnam reguleres hovedsakelig av sivilprosessloven (“CPC”). I henhold til CPC skal provinsdomstolene være førsteinstansdomstoler for tvister som involverer minst én utenlandsk part, og høyesterettene skal håndtere ankeprosedyrene.

Hvordan avgjør domstolen om den har jurisdiksjon til å behandle en sak?

For å avgjøre om en domstol har jurisdiksjon til å behandle et krav, må den generelt vurdere om:

– tvisten gjelder en sak som faller inn under domstolens jurisdiksjon i henhold til CPC,
– om partene har inngått en gyldig avtale om valg av et annet forum for tvisteløsning (f.eks. voldgift)
– og om domstolen har jurisdiksjon til å behandle kravet i henhold til reglene om hierarkiet av domstoler og territoriell jurisdiksjon.

En tvist behandles vanligvis av domstolen der saksøkte har sitt bosted, med mindre partene har blitt enige om å overføre tvisten til domstolen der saksøker har sitt bosted.

Den rettslige inkassoprosedyren i Vietnam starter når domstolen mottar saksøkers søksmål, støttedokumenter og bevis på at saksøker har betalt rettsgebyret.

Stevningen forkynnes for skyldneren av retten, men hver part er også forpliktet til å gi den andre parten kopier av stevningen eller støttedokumenter og bevis, med unntak av dokumenter som den andre parten allerede har eller som er unntatt fra offentliggjøring i henhold til CPC.

Innen 15 dager etter forkynnelsen må saksøkte inngi sitt svarskrift.

Generelt er den tapende parten i saken ansvarlig for å betale saksomkostningene, inkludert rettsgebyr og eventuelt saksbehandlingsgebyr. I dommen vil retten fordele kostnadene mellom partene. Med unntak av tvister om immaterielle rettigheter vil imidlertid ikke saksomkostninger for kommersielle tvister bli tilkjent den tapende parten med mindre partene har blitt enige om det.

 

Alternativ tvisteløsning:

Mekling.

En stor andel av tvister i Vietnam løses utenfor domstolene, vanligvis gjennom en eller annen form for mekling mellom partene. Vietnamesisk lovgivning legger også stor vekt på meklingens rolle.

Mekling er en obligatorisk del av noen tvisteløsningsprosedyrer, for eksempel sivile rettssaker. Denne kategorien omfatter nesten alle krav som blir gjenstand for rettslig innkreving i Vietnam.

Staten oppmuntrer til løsning av sivile tvister og familietvister og ikke-kriminelle lovbrudd, administrative lovbrudd og andre tvister og lovbrudd fastsatt i sivilprosessloven gjennom mekling.

Voldgift.

Voldgift er også et mulig alternativ for tvisteløsning i Vietnam. Denne prosedyren er imidlertid begrenset til kommersielle tvister. Historisk sett har dette ikke vært en veldig vanlig måte å løse tvister på i Vietnam.

 

Foreldelsesfrister.

Foreldelsesfrister: For kommersielle tvister er foreldelsesfristen to år. Foreldelsesfristen begynner å løpe den dagen saksøkeren “burde ha visst” at vedkommendes legitime rettigheter er krenket.

 

Håndhevelse av krav i Vietnam.

Som et siste trinn i den rettslige inndrivingsprosessen i Vietnam kan det være nødvendig å søke om tvangsfullbyrdelse. Dette betyr at du har en dom fra å ta saken til retten, men at skyldneren fortsatt ikke betaler frivillig. I dette tilfellet kan du søke om tvangsfullbyrdelse og få hjelp til å overføre eiendeler fra skyldneren til deg selv.
Insolvensbehandling i Vietnam.

Det bør også nevnes at det noen ganger oppstår situasjoner der en skyldner faktisk ikke har tilstrekkelige eiendeler til å betale sin gjeld til kreditorene. Konkursbehandling kan da være aktuelt. Ved konkursbehandling overtas skyldnerens eiendeler av en bobestyrer som deretter fordeler det som er igjen på en rettferdig måte til kreditorene.

En konkursbegjæring inngis til tingretten der selskapet er registrert (til provinsretten hvis begjæringen inngis av en utenlandsk kreditor eller hvis skyldneren har kontorer på flere steder eller mer enn 300 ansatte).

Trenger du hjelp med inkasso i Vietnam?

Vi kan hjelpe deg raskt, enkelt og effektivt. Kom i gang med tjenesten i dag.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin