Inkasso i Sveits

  • Inkasso som utføres lokalt i Sveits.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso i Sveits som utføres av en nasjonal ekspert.

Venter du på å få betalt for en sveitsisk faktura? Vi kan hjelpe deg raskt og enkelt. Ved å laste opp kravet til oss, vil et sveitsisk inkassobyrå umiddelbart begynne å jobbe med saken din. Les videre for å se hvordan.

Tre trinn for å få betalt

h

Start den sveitsiske inkassosaken din ved å laste opp den ubetalte fakturaen til inkassoplattformen vår.

Vårt lokale inkassobyrå i Sveits vil begynne å jobbe med saken din umiddelbart.

Så snart skyldneren betaler, overføres pengene til deg.

Vi maksimerer sjansene dine for å få betalt! Og minimerer tidsbruken din.

N

Lokal inkassoekspertise på stedet i Sveits som vet hvordan du skal gå frem i Sveits.

N

Helt risikofri inkasso. Du betaler ingenting med mindre vi sørger for at skyldneren betaler.

N

Håndter sakene dine enkelt og raskt på vår nettportal.

Det kan være frustrerende å ha ubetalte fakturaer fra kunder i utlandet.

Du kan føle deg maktesløs når kundene dine i utlandet ikke betaler fakturaene dine. Det finnes ingen måte å legge press på skyldneren på. Men fortvil ikke. Oddcoll har løst dette problemet for internasjonale selskaper. Vi har skapt en inkassoplattform som samler de beste inkassobyråene og advokatfirmaene i land over hele verden. Det betyr at du har lokal ekspertise tilgjengelig uansett hvor kundene dine befinner seg. Konkret betyr dette at vårt kvalitetssikrede sveitsiske inkassobyrå håndterer dine saker mot dine sveitsiske kunder. Alt du trenger å gjøre er å opprette en konto og laste opp den ubetalte fakturaen din.

Vårt inkassobyrå i Sveits.

Vi har gleden av å presentere “LUCIANI GmbH – Büro für Inkassodienste”, vår inkassopartner i Sveits. Et lite inkassobyrå hvis styrke ligger i å behandle hver kunde og sak med engasjement og besluttsomhet.

Beskriv selskapet ditt kort.

Vi er et lite inkassobyrå som håndterer alle typer inkassosaker, hovedsakelig på kreditt fra privatpersoner og bedrifter.

Hva er suksessraten deres i inkassosaker i Sveits?

Vår suksessrate ligger mellom 50 og 100 %. Det avhenger av det utestående kravet.

Hvordan håndterer dere sakene deres?

Vi skriver brev til skyldneren og følger opp med telefonsamtaler for å oppnå en betalingsavtale med skyldneren hvis han ikke allerede har betalt det forespurte beløpet innen da.

Hvis du tar rettslige skritt i en sak og vinner i retten, kan kostnadene for rettslige skritt som klienten har betalt for, legges til gjelden?

Omkostningene avhenger av det omtvistede beløpet og fastsettes i henhold til sveitsisk lov. Omkostningene som er fastsatt av retten og som er betalt, kan legges til gjelden. Beløpet avhenger alltid av utfallet av saken. Hvis vi vinner 100 %, får vi 100 %, hvis vi vinner 50 %, får vi 50 % osv.

“Rettslig” inkasso i Sveits.

Vår lokale partner er ekspert på inkasso i Sveits og vet hvilke tiltak og taktikker som er nødvendige for å få en skyldner til å betale. Dessverre kan det noen ganger være nødvendig å ta rettslige skritt mot en skyldner. Nedenfor finner du en kort oppsummering av hvordan rettssystemet i Sveits er bygget opp.

Oversikt over rettssystemet i Sveits når du trenger å ta din sveitsiske inkassosak til retten.

Sveits er en konføderasjon av 26 kantoner og halvkantoner. Landet er strukturert i tre nivåer:

-Føderasjonen (den føderale staten),
-kantonene, og
-kommunene (lokale myndigheter).

Sivilprosessen er hovedsakelig regulert av den sveitsiske sivilprosessloven. (SCCP). Loven trådte i kraft i 2011. Dette var et lovgivningsarbeid som tok sikte på å harmonisere prosesslovene i Sveits, som tidligere var forskjellige og individuelle i hver kanton. Mye av organiseringen av rettssystemet er imidlertid fortsatt overlatt til kantonene. Det er kantonene som er ansvarlige for de to første instansene i sivile rettssaker og dermed for rettslig inndriving av gjeld i Sveits.

Førsteinstansdomstolene i en kanton kalles distriktsdomstoler. Hver kanton har en andreinstans som en part kan anke dommen fra førsteinstansen til hvis den ikke er fornøyd med den. I tillegg kan disse domstolene fungere som første instans i sivile tvister der kravet overstiger 100 000 CHF. Det kreves imidlertid saksøktes samtykke for å “hoppe over” førsteinstansen.

Det finnes også en spesialdomstol (Handelsgericht). En spesiell handelsdomstol som alle kantoner kan opprette hvis de ønsker det. I mange kommersielle saker av internasjonal karakter er dette den kompetente domstolen å henvende seg til (hvis den er etablert i den aktuelle kantonen.) Tvistebeløpet må imidlertid være på minst 30 000 CHF.

 

Gå til retten med din sveitsiske inkassosak.

Trinn 1. Forliksprosedyre.

For å forsøke å komme til enighet mellom partene før saken går til retten, er det spesifikke krav til forliksforsøk i henhold til sveitsisk lov. Det finnes derfor minst én forliksmyndighet i hver kanton. Det finnes unntak der partene ikke trenger å gå gjennom den obligatoriske forliksprosessen. For inkassosaker i Sveits er dette saker i den summariske prosedyren, samt saker i handelsretten.

Partene møtes på forliksmøtet og prøver å komme til enighet med hverandre. Hvis en av partene er fra utlandet, kan han eller hun representeres av sin advokat i rettsmøtet.

Når det omtvistede beløpet er mindre enn 2 000 CHF, kan myndigheten faktisk velge å treffe en avgjørelse i saken (hvis søkeren ber om det). I saker som gjelder beløp mellom 2 000 og 5 000 CHF, kan myndigheten legge fram et forslag for partene som en konstruktiv løsning. Forslaget vil bli omgjort til en avgjørelse dersom ingen av partene motsetter seg forslaget innen 20 dager.

Hvis partene blir enige i forhandlingene, blir avtalen like bindende som en rettsavgjørelse. Hvis partene ikke blir enige, kan kreditor bringe saken inn for retten.

Trinn 2. Domstolsbehandling.

Det neste trinnet er å ta den sveitsiske inkassosaken til retten. Det er da i hovedsak tre forskjellige rettsprosedyrer som er tilgjengelige for kreditor.

Ordinær domstolsbehandling:

Den ordinære rettsprosedyren brukes for pengetvister der kravet overstiger 30 000 CHF. Prosedyren innledes med en stevning inngitt av kreditor, med angivelse av partene, fakta, kravet og bevis. Saksøkte har deretter mulighet til å inngi et svar på stevningen. Dette etterfølges av en muntlig hovedforhandling mellom partene der de får legge frem sine argumenter muntlig.

Forenklet domstolsbehandling:

Det finnes en forenklet prosedyre for tvister under 30 000 CHF. Disse prosedyrene er mindre formelle enn de ordinære prosedyrene og gjør det mulig for domstolene å spille en mer aktiv rolle i å lede forhandlingene.

Den summariske rettsprosedyren i Sveits.

Denne prosessen er tilgjengelig som et alternativ i noen tilfeller og er ment å være enda raskere, enklere og billigere enn alternative prosedyrer. Prosedyren er hovedsakelig ment å gjelde for saker som ikke bestrides eller som er svært “enkle” av natur. Det vil si der rettsstillingen er veldig klar eller der fakta lett kan bevises ved hjelp av dokumenter.

 

Andre spørsmål når du tar en sak til retten.

Når foreldes et krav i Sveits? Hovedregelen er at et krav i Sveits foreldes etter 10 år. Etter det kan kravet ikke bringes inn for retten. (Det finnes unntak fra denne foreldelsesfristen).

Må en fordringshaver være representert av en advokat? Nei, det er ikke noe slikt krav etter sveitsisk rett.

Hvilket språk kan brukes i retten? Det avhenger av språket som brukes i den aktuelle kantonen. I tvister der saksøkeren er fra et annet land, godtar domstolen vanligvis dokumenter på engelsk.

 

Tvangsfullbyrdelse av et krav i Sveits.

Kort sagt innebærer tvangsfullbyrdelse av et krav at myndighetene brukes til å tvangsoverføre eiendom fra en skyldner til en kreditor.

Tvangsfullbyrdelse av pengekrav reguleres av DCBA. (Loven regulerer en prosedyre der en kreditors krav oppfylles ved å realisere skyldnerens eiendeler og overføre dem til kreditor, eller alternativt ved å slå skyldneren konkurs og realisere alle skyldnerens eiendeler for utdeling til kreditorene.

Prosedyren innledes ved at en kreditor formelt sender inn en begjæring om tvangsfullbyrdelse til namsmyndighetene. Vanligvis på det stedet der skyldneren har sitt hovedkontor.

Skyldneren underrettes om begjæringen og får tjue dager på seg til å betale kravet eller bestride kravet innen ti dager. Hvis ingen av delene gjøres, går myndigheten videre med tvangsfullbyrdelsen av kravet.

Hvis kreditor har en tvangsfullbyrdelsesordre (f.eks. en dom fra en rettssak), kan kreditor be myndighetene om å se bort fra bestridelsen av kravet. Dette gjøres av kreditor i den summariske prosedyren i retten.

Vi hjelper deg gjerne med inkasso i Sveits.

Vi har den lokale ekspertisen til å hjelpe deg raskt og effektivt!

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin