Inkasso i Saudi-Arabia

  • Inkasso utført lokalt i Saudi-Arabia.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Få betalt raskt og enkelt fra dine skyldnere i Saudi-Arabia.

Vi kan hjelpe deg med inkasso i Saudi-Arabia. Gjennom vår internasjonale inkassoplattform med lokale advokatfirmaer og inkassobyråer. Les mer for å se hvor enkelt vi kan hjelpe deg!

Inkasso i Saudi-Arabia i tre trinn.

h

Last opp ditt ubetalte krav mot din saudiske skyldner.

Vårt lokale advokatfirma i Saudi-Arabia vil begynne å jobbe med saken din.

Når skyldneren betaler, overføres pengene umiddelbart til deg.

Noen grunner til å bruke Oddcoll.

N

Lokal inkassokompetanse på stedet i Saudi-Arabia.

N

Språket er ingen hindring.

N

Spesialister på saudiarabiske lover, forskrifter og forretningskultur.

Slik kan vi hjelpe deg med å oppnå vellykket inkasso i Saudi-Arabia!

Gjennom vår internasjonale inkassoplattform hjelper vi internasjonale selskaper over hele verden med å få betalt av sine kunder i utlandet. Vi har samlet de beste inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden for å tilby en førsteklasses inkassotjeneste uansett hvor skyldnerne dine befinner seg. Du oppretter en konto og saken din på bare noen få minutter, og du får all ekspertisen til vårt advokatfirma i Saudi-Arabia.

Vårt lokale inkassobyrå i Saudi-Arabia som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere Hashem & Partners som vårt advokatfirma og inkassopartner i Saudi-Arabia. De vil umiddelbart starte inkassohandlinger i Saudi-Arabia når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Saudi-Arabia.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av inkassoprosessen i Saudi-Arabia. Fra det tidspunktet en saudiarabisk gjeld blir forsøkt inndrevet utenrettslig, til det er nødvendig å gå rettens vei for å få betaling.

  • Utenrettslig inkasso i Saudi-Arabia.
  • Rettslig inkasso i Saudi-Arabia:
  • Saudi-Arabias rettssystem.
  • Slik går du til retten med kravet ditt i Saudi-Arabia.

Utenrettslig inkasso i Saudi-Arabia.

Så inkassoprosessen i Saudi-Arabia starter når en gjeld forfaller. Det vil si at den avtalte datoen for betaling har passert, uten at gjelden er gjort opp.

Hvis det ikke er noen tvist fra skyldneren om at det de facto ikke er noen gjeld, starter innkrevingsprosessen i det utenrettslige innkrevingsstadiet i Saudi-Arabia.

Dette betyr at et advokatfirma (fordi det er det som brukes til inkasso i Saudi-Arabia, og ikke inkassobyråer) bruker sin ekspertise til å overtale skyldneren til å betale det den skylder.

Siden det er en advokat i skyldnerens “hjemland” som fremsetter inkassokravet, og som gjør det klart for skyldneren at saken kan bli tatt til retten, har det stor innvirkning på den saudiarabiske skyldnerens betalingsvilje. De forstår da alvoret i situasjonen, og ønsker åpenbart å unngå rettslige skritt som koster mye penger og tar tid.

Det saudiske advokatfirmaet tar kontakt med skyldneren, f.eks. via brev, telefon, e-post osv. Hvis skyldneren har dårlig solvens (dvs. dårlig betalingsevne), kan det være nødvendig å forhandle og kanskje sette opp en nedbetalingsplan.

De fleste saker som går til inkasso i Saudi-Arabia, løses på dette stadiet. Dette er også å foretrekke ettersom det ikke medfører ekstra kostnader eller tid for noen av partene.

Hvis skyldneren fortsetter å forsinke og unnlate å betale, må det vurderes fra sak til sak om det er verdt å ta saken videre til rettslig inkasso i Saudi-Arabia.

 

Rettslig inkasso i Saudi-Arabia.

 

Saudi-Arabias rettssystem.

Kongeriket Saudi-Arabia er et islamsk monarki. Styresettet er basert på prinsippene i sharia, som refererer til de moralske, religiøse, sosiale og juridiske forskriftene i Koranen, profeten Mohammads lære (sunna) og de islamske lærdes ulike tolkninger av denne læren.

Kongen utøver den øverste myndighet og er midtpunktet for all myndighet. Han fører nasjonal politikk i samsvar med islams forskrifter. Han fører tilsyn med gjennomføringen av den islamske shariaen og saudiske lover, forskrifter og resolusjoner, samt landets styresett og generelle statspolitikk. Han leder også den overordnede statlige politikken, gir veiledning til de ulike regjeringsorganene og sørger for at ministerrådet forblir harmonisk og forent.

Kongen har ministerrådet til å hjelpe seg med å styre landet. Det består av kongen, som er statsminister, kronprinsen, som er visestatsminister, og statsrådene. Det er kongedømmets direkte utøvende myndighet og har makt til å bestemme landets politikk på alle områder, og det spiller en tilsynsrolle i forvaltningen av statens generelle anliggender. Det har endelig myndighet over den utøvende og administrative virksomheten til alle departementer og andre statlige organer. Ministerrådet har både utøvende og lovgivende funksjoner, og det deler den lovgivende funksjonen med kongen og Shura-rådet. Hver minister har rett til å foreslå et lovforslag eller en forordning vedrørende sitt departement.

Lokale myndigheter, avdelinger av departementer og andre offentlige organer regnes også som en del av den utøvende makt. Landet er delt inn i flere provinser, som er underlagt sentralregjeringen og ansvarlig overfor innenriksministeren. Formålet med å dele landet inn i flere provinser er å forbedre administrativ effektivitet og utvikling, opprettholde sikkerhet og orden og beskytte borgernes rettigheter og friheter innenfor rammen av den islamske shariaen.

Rettskilder i Saudi-Arabia:

Det finnes tre rettskilder i Saudi-Arabia.
– Sharia
– kongelige dekreter
– tradisjonell stammelovgivning og sedvane.

Saudi-Arabias rettssystem er først og fremst basert på sharia. Det er islamsk lov basert på Koranen og sunna (tradisjonene) til den islamske profeten Muhammed. Kildene til sharia omfatter også islamsk vitenskapelig konsensus utviklet etter Muhammeds død. I Saudi-Arabia er sharia vedtatt i ukodifisert form. Det vil si at sharia i sin helhet har blitt betraktet som landets lov og ikke inkludert i den. Det er derfor unikt ikke bare i forhold til vestlige systemer, men også i forhold til andre muslimske land. Mangelen på kodifisering av sharia har ført til betydelige variasjoner i tolkningen og anvendelsen av den.

I tillegg finnes det ikke noe system for rettslig presedens, ettersom saudiske dommere har forbud mot å delta i taqlid (eller stille spørsmål ved andres tolkninger) og i stedet må bruke uavhengig resonnement (ijtihad). Siden dommere har makt til å se bort fra tidligere avgjørelser og kan anvende sin personlige tolkning av sharia på en bestemt sak gjennom ijtihad, oppstår det avvikende avgjørelser selv i tilsynelatende identiske saker. Dette har ført til betydelig usikkerhet om rekkevidden av og innholdet i landets regler.

Regjeringen kunngjorde sin intensjon om å kodifisere sharia i 2010, og i 2018 publiserte den saudiske regjeringen en kildebok med rettsprinsipper og presedens.

Når det gjelder det juridiske og rettslige systemet, demonstreres virkningen av sharia av det faktum at ingen forskrift skal anses som gyldig hvis den strider mot et av sharia-prinsippene. På samme måte skal en kontraktsbestemmelse som er i strid med sharia (f.eks. en klausul om å kreve renter) anses som ugyldig og kan ikke håndheves. Kontraktsbestemmelser som er i strid med sharia, skal derfor ikke anerkjennes og håndheves av saudiske domstoler, selv om partene har avtalt noe annet.

Kongelige dekreter (forordninger) er den andre hovedrettskilden. Disse er underordnet sharia og utfyller sharia på områder som arbeidsrett, handelsrett og selskapsrett.

Ettersom sharia ikke kan dekke alle aspekter ved aktivitet i Saudi-Arabia, og for å holde tritt med utviklingen i det moderne livet, har den saudiske regjeringen vedtatt ulike dekreter som omhandler spørsmål som kapitalmarkeder, selskapsdannelse og -styring, franchising, leasing osv.

I 2018 har sharia også blitt supplert med forskrifter utstedt ved kongelig dekret som dekker moderne spørsmål som åndsverk og selskapsrett.

Sharia er imidlertid fortsatt den viktigste rettskilden i Saudi-Arabia. Særlig på områder som strafferett, familierett, handelsrett og kontraktsrett,

Til slutt bør det også nevnes at tradisjonelle stammelover og skikker fortsatt spiller en rolle. For eksempel vil dommere anvende stammeskikker i forbindelse med ekteskap og skilsmisse.

 

 

Å gå til retten med ditt saudiske krav.

Det saudiske rettssystemet består hovedsakelig av shariadomstoler, som behandler de aller fleste rettssaker i Saudi-Arabia.

(Det finnes også statlige domstoler utenfor shariadomstolene som behandler tvister knyttet til spesifikke kongelige dekreter og, siden 2008, noen spesialiserte domstoler. Den følgende presentasjonen vil imidlertid fokusere på shariadomstolene ettersom det er disse som faktisk er relevante for rettslig inkasso i Saudi-Arabia).

Shari’ah-domstolene er organisert i flere kategorier:

A. Høyesterett – Høyesterett har hovedfunksjonen som øverste myndighet i rettsvesenet. Den har sete i Riyadh.

B. Ankedomstoler: Loven fastsetter at det skal opprettes en eller flere ankedomstoler i hver provins i kongeriket. Ankedomstolene består av spesialiserte arbeidsdomstoler, handelsdomstoler, straffedomstoler, personregisterdomstoler og sivile domstoler. Disse behandler anker fra førsteinstansdomstoler.

C. Førsteinstansdomstoler (generelle og summariske shariadomstoler) Førsteinstansdomstoler er etablert i provinser, guvernementer og distrikter i henhold til systemets behov. Førsteinstansdomstoler består av alminnelige domstoler, straffedomstoler, handelsdomstoler, arbeidsdomstoler og domstoler for personlig status og omfatter spesialiserte kretser, herunder håndhevelse, lisensiering og trafikk.

For en kommersiell tvist som kan være gjenstand for rettslig innkreving i Saudi-Arabia, har handelsdomstolen jurisdiksjon. En sak bringes dermed inn for handelsdomstolen i første instans.

Tvangsfullbyrdelsesdomstoler kan også være relevante for den saudiske inkassoprosessen. Dette er når man har fått en dom på at man har krav på betaling, men en saudiarabisk skyldner likevel ikke betaler kravet. Kreditor kan da henvende seg til en fullbyrdelsesdomstol for å få kravet tvangsfullbyrdet. Dette betyr at du vil få hjelp til å overføre eiendeler til deg selv. Tvangsfullbyrdelsesdommeren er forpliktet til å følge bestemmelsene i Shariah Court Procedure Act 2013, med mindre tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer noe annet. Han kan be om bistand fra politiet og kompetente myndigheter, ilegge og oppheve reiseforbud, beordre varetektsfengsling og løslatelse, kreve en erklæring om eiendeler og behandle insolvenssaker.

For å innlede en sak for rettslig innkreving i domstolene i Saudi-Arabia:

En rettssak innledes ved å inngi en stevning til retten.

En saksøker kan innlede en rettssak uten først å forkynne et formelt krav om betaling for saksøkte eller fullføre noen formaliteter før rettssaken.

En stevning kan nå (vanligvis) inngis via Justisdepartementets nettsted. Handelsdomstoler godtar elektroniske versjoner av et krav, men visse unntak gjelder. Rettsforhandlingene holdes normalt for åpne dører, med mindre dommeren på eget initiativ eller på anmodning fra en av partene beslutter å avholde et lukket rettsmøte. Dette er for å opprettholde ro og orden, ivareta offentlig moral eller beskytte familiens privatliv.

Saudiarabiske domstoler tilkjenner vanligvis ikke saksomkostninger til den vinnende parten, noe som betyr at hver part bærer sine egne kostnader. Det er imidlertid vanlig med betingede salæravtaler i Saudi-Arabia. En part blir ofte enig med advokaten om å betale et forskudd på salæret, og at resten av salæret er betinget av at advokaten vinner saken. Kompensasjon for vellykkede resultater i retten uttrykkes som en prosentandel av det faktiske beløpet på kravet.

Trenger du hjelp med inkasso i Saudi-Arabia?

Vi kan hjelpe deg raskt, enkelt og effektivt. Kom i gang med tjenesten i dag.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin