Inkasso i Qatar

  • Inkasso utført lokalt i Qatar.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

En inkassotjeneste for bedrifter som ønsker å få betalt av sine kunder i Qatar.

Vi spesialiserer oss på internasjonal business-to-business inkasso og kan hjelpe deg med å få betalt raskt og enkelt fra debitorer i Qatar. Les videre for å se hvordan.

Inkasso i Qatar – tre trinn.

h

Du starter inkassosaken mot skyldneren din i Qatar ved å opprette en konto og laste opp den ubetalte gjelden din.

Advokatfirmaet vårt vil iverksette de nødvendige inkassotiltakene mot skyldneren din direkte på stedet i Qatar.

Når betalingen er gjort, overføres pengene til deg.

Hvorfor bruke Oddcoll til å kreve inn gjeld fra skyldnere i Qatar.

N

Lokal inkassospesialist på plass i Qatar for å gjøre jobben.

N

Som er eksperter på hvordan man opptrer spesifikt i Qatar.

N

Som snakker samme språk som debitorene dine og som kjenner den lokale forretningskulturen.

Slik skiller Oddcoll seg fra andre alternativer!

Oddcoll er en inkassotjeneste utviklet for bedrifter som har salg til kunder i andre land. På vår brukervennlige inkassoplattform har vi knyttet til oss nasjonale inkassobyråer og advokatfirmaer over hele verden. Ved å velge og tilby de beste lokale inkassobyråene eller advokatfirmaene der kundene dine befinner seg, sikrer vi at du maksimerer sjansene dine for å få betalt. Effektiv inkasso må alltid utføres i skyldnerens land, ettersom det er reglene der som styrer prosessen.

Vårt lokale advokatfirma i Qatar vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere Hashem & Partners som vårt advokatfirma og inkassopartner i Qatar. De vil umiddelbart starte inkassohandlinger i Qatar når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Qatar.

Inkassoprosessen i Qatar starter når en faktura forfaller, og det gjøres forsøk på å inndrive gjelden utenrettslig. Hvis dette ikke er tilstrekkelig, kan det være nødvendig å gå til rettslige skritt og dermed bringe saken inn for retten.

Den utenrettslige inkassofasen i Qatar.

Fasen starter når et krav forfaller til betaling. Det vil si at betalingsdatoen passerer. Til å begynne med sender selskapene vanligvis ut betalingspåminnelser selv. Men som du sikkert har erfart, er det svært vanskelig å overtale en skyldner i utlandet til å betale. Du har rett og slett ikke noen effektive verktøy når du stiller krav om betaling fra utlandet. En skyldner vet at saken er langt fra å bli trappet opp til rettslige skritt.

For å kunne inndrive gjelden effektivt trenger et selskap derfor hjelp fra en inkassopartner som befinner seg på samme sted som skyldneren, dvs. i Qatar.

Det gjør all verdens forskjell når en lokal inkassospesialist i Qatar begynner å legge press på skyldneren.

Ved å kontakte skyldneren per brev, e-post, telefon osv. blir skyldneren gjort oppmerksom på at kravet nå håndteres av et advokatfirma i det samme landet der de befinner seg. Dette utgjør en betydelig forskjell for den qatarske skyldnerens “vilje” til å betale, ettersom de nå vet at rettslige skritt nå i realiteten kan håndheves raskt. I tillegg er det lokale advokatfirmaet ekspert på forretningskulturen, reglene osv. i Qatar.

De fleste krav inndrives på dette stadiet, men hvis en skyldner fortsetter å misligholde gjelden, må det avgjøres om kreditor ønsker å ta saken til rettslig inkasso i Qatar.

Rettslig inndriving av gjeld i Qatar.

 

Qatars rettssystem.

Staten Qatar er et arvelig emirat styrt av familien Al Thani. Islam er landets offisielle religion, og sharia (islamsk lov) har stor innflytelse på lovgivningen i Qatar.

I samsvar med bestemmelsene i grunnloven er det tre myndigheter i staten Qatar:

– den utøvende myndighet
– den lovgivende myndighet
– den dømmende makt.

A: Den utøvende makt: emiren, ministerrådet og statsministeren.

Den utøvende makten ligger hos emiren. Grunnloven gjør det klart at emiren er statsoverhode, øverstkommanderende for de væpnede styrkene og statens representant internt, eksternt og i alle internasjonale forbindelser. Emiren bistås av ministerrådet som spesifisert i grunnloven. Ministerrådet er landets øverste utøvende myndighet og ledes av en statsminister utnevnt av emiren. Ministerrådet inkluderer også utnevnte ministre.

B. Den lovgivende makt: (Shura-rådet)

I henhold til grunnloven skal den lovgivende makten ligge hos det rådgivende rådet (Shura-rådet).

Det rådgivende rådet (Shura-rådet) godkjenner også regjeringens generelle politikk og budsjett og utøver kontroll over den utøvende myndighet som fastsatt i grunnloven. Rådet uttrykker sine synspunkter i form av anbefalinger som tas i betraktning av staten Qatars herskere og kabinettet når de utfører og gjennomfører sine plikter.

Ethvert lovutkast vedtatt av Shoura-rådet skal til slutt forelegges emiren for godkjenning. Emiren har rett til å nekte å ratifisere et lovforslag og sende det tilbake til rådet. Hvis Shoura-rådet godkjenner det avviste lovforslaget på nytt med to tredjedels flertall, skal emiren godkjenne lovforslaget og offentliggjøre det. Til tross for det ovennevnte kan emiren utsette gjennomføringen av en slik lov på ubestemt tid hvis han anser det å være i statens interesse.

C. Rettsvesenet:

Rettsstrukturen i Qatar er delt inn i tre nivåer:

1. domstoler i første instans, (som er delt inn i straffedomstol, sivil domstol, forvaltningsdomstol og familiedomstol);

2. ankedomstoler: Appellationsdomstolar har till uppgift att besluta om överklaganden av domar från första instans. (Også delt inn i straffedomstol, sivil domstol, forvaltningsdomstol og familiedomstol);

3. Kassationsdomstolen (som er den høyeste domstolen, men som bare behandler spørsmål om feil anvendelse av loven og ikke behandler en sak i realiteten).

 

Rettslig inndriving av gjeld via en domstol i Qatar.

Hvilken domstol?

Qatar har for tiden ingen spesialiserte domstoler for handelssaker, og følgelig avgjøres alle kommersielle tvister av de sivile domstolene.

Den sivile domstolen består av en underdomstol og en plenumsdomstol. Deldomstolene behandler krav hvis verdi ikke overstiger QR 500 000, og plenumsdomstolene behandler krav hvis verdi overstiger QR 500 000.

Prosessen i retten:

Sivile rettssaker er basert på skriftlige prosesskriv. Saksbehandlingen foregår på arabisk. Oversettere er tilgjengelige for ikke-arabisktalende parter. Rettsdokumenter som er skrevet på et annet språk enn arabisk, herunder bevisdokumenter, må oversettes til arabisk av en autorisert oversetter.

Dommere er uavhengige og kan ikke avsettes fra embetet med mindre det er fastsatt ved lov. Rettsvesenets uavhengighet er ukrenkelig og er beskyttet ved lov mot innblanding fra andre myndigheter.

Domstolene krever at vitner skal være uavhengige, noe som betyr at ansatte, direktører, agenter osv. hos partene ikke behandles som vitner, og at deres uttalelser har liten eller ingen bevisverdi.

Dommer fra lavere domstoler kan ankes til ankedomstolene og deretter, i noen tilfeller, til kassasjonsdomstolen.

Dommer fra høyere domstoler er ikke nødvendigvis bindende for lavere domstoler (selv om dommer fra høyere domstoler generelt respekteres). Dette betyr at hver sak vanligvis avgjøres på grunnlag av sine egne meritter og spesifikke fakta, og dommeren kan avsi sin egen dom uten nødvendigvis å følge tidligere dommer fra høyere domstoler i lignende saker.

Grunnloven slår fast at domstolene skal være uavhengige. Domstolene må avsi sine dommer i samsvar med loven. Dommere er uavhengige og skal ikke være underlagt noen makt i utøvelsen av sine rettslige funksjoner i henhold til loven, og ingen innblanding overhodet skal være tillatt i rettssaker og rettspleie.

Qatars sivillovbok fastsetter ulike foreldelsesfrister for rettstvister. Generelt foreldes kontraktsrettslige krav etter 15 år fra datoen da rettigheten oppsto, med mindre et unntak i loven fastsetter noe annet. For eksempel foreldes krav knyttet til sjekker etter tre år, krav fra selgere etter ti år og krav knyttet til arbeidsforhold etter ett år.

Vi kan hjelpe deg med inkasso i Qatar.

Last opp kravet ditt og kom i gang i dag, eller kontakt oss hvis du har spørsmål.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin