Inkasso i Malaysia

  • Inkasso utført lokalt i Malaysia.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv og problemfri inndriving av gjeld fra selskaper i Malaysia.

Kom i gang i dag med inndriving av gjeld fra skyldnere i Malaysia. På bare noen få minutter kan du sette et inkassobyrå i Malaysia i gang med å inndrive din ubetalte gjeld. Les videre for å se hvordan!

Inkasso i Malaysia i tre enkle trinn.

h

Du starter inkassosaken mot skyldneren din i Malaysia ved å laste opp kravet ditt til plattformen vår.

Vårt malaysiske inkassobyrå vil da umiddelbart iverksette passende og effektive tiltak som fungerer i Malaysia, mot din skyldner.

Når vårt inkassobyrå har inndrevet gjelden, blir pengene overført til deg.

Noen fordeler ved å bruke Oddcoll.

N

Effektiv inndriving av en lokal inkassospesialist på stedet i Malaysia.

N

Brukervennlig webtjeneste for dine saker.

N

Du betaler ingenting hvis vi ikke klarer å inndrive gjelden din.

Hva gjør Oddcoll til et godt alternativ for inkasso i Malaysia.

Internasjonal inkasso er vanskelig da det er svært vanskelig å få en skyldner til å betale en gjeld når du befinner deg i et annet land. Et lokalt inkassobyrå eller advokatfirma er nødvendig. Noen som kjenner de lokale lovene, skikkene og prosessrutinene.

Vi sørger for at kundene våre er i best mulig posisjon til å få betalt av skyldnerne sine, uansett hvor i verden de befinner seg. Dette gjør vi gjennom en unik internasjonal inkassoplattform som samler de beste inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden.

Dette betyr at når du starter saken din hos oss, vil vårt kvalitetssikrede og utvalgte inkassobyrå i Malaysia umiddelbart begynne å ta de nødvendige skrittene for inkasso på dine vegne.

Vårt inkassobyrå lokalisert i Malaysia som direkte vil iverksette tiltak for å inndrive kravet ditt!

Vi er glade for å kunngjøre Upper Class Collections som vårt inkassobyrå i Malaysia. De vil umiddelbart starte inkassohandlinger i Malaysia når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Malaysia.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan inkassoprosessen fungerer hvis du har en skyldner i Malaysia. Betaling søkes først og fremst oppnådd gjennom overtalelse og forhandlinger. Hvis det ikke er nok, kan det hende du må gå rettens vei. Hvis en skyldner er insolvent og ikke har nok eiendeler til å betale gjelden sin, kan insolvensbehandling også vurderes.

Utenrettslig inkasso i Malaysia.

Gjeldsinnkrevere i Malaysia prøver først og fremst å få betalt av skyldneren uten å måtte gå til retten. I stedet bruker de press og overtalelse for å få skyldneren til å betale gjelden sin.

Hvordan fungerer dette?

Skyldneren kontaktes på ulike måter, f.eks. per telefon, brev osv., og det gjøres klart for skyldneren at manglende betaling kan føre til at saken tas videre til retten i Malaysia.

Når en lokal malaysisk spesialist fremsetter et slikt krav og beskriver konsekvensene på denne måten, er skyldneren mye mer samarbeidsvillig. En skyldner er klar over at saken er mye nærmere å bli eskalert når den håndteres av en lokal inkassospesialist som er kjent med alle prosedyrene og rettsreglene i Malaysia spesielt.

De fleste saker løses på dette utenrettslige inndrivingsstadiet i Malaysia.

Rettslig inkasso i Malaysia.

Rettssystemet i Malaysia.

Malaysia er en føderasjon av delstater og føderale territorier. Føderale lover vedtatt av det malaysiske parlamentet gjelder i hele landet. Det finnes også delstatslover vedtatt av delstatsparlamentene som gjelder i hver enkelt delstat. Den viktigste lovgivningen i Malaysia er den føderale grunnloven. Den gir det rettslige rammeverket for lover, lovgivning, domstoler og andre administrative aspekter ved loven. Den definerer også regjeringen og monarken og deres fullmakter, samt borgernes rettigheter. I situasjoner der det ikke finnes noen lov som regulerer et bestemt forhold, kan rettspraksis komme til anvendelse.

Rettssystemet i Malaysia er i hovedsak basert på britisk sedvanerett, som et direkte resultat av Storbritannias kolonisering av landet. Før uavhengigheten i 1957 ble de fleste av Storbritannias lover importert og enten innlemmet i lokal lovgivning eller rett og slett anvendt som rettspraksis.

Muslimer er underlagt islamsk lov (syaria). De islamske lovene er for det meste sivile lover som gjelder sivile forhold for privatpersoner. Syaria-reglene fastsettes av ulike sultaner, som fungerer som overhode for den islamske religionen i sine respektive regioner.

 

Domstolenes struktur.

Det er fem nivåer av domstoler i Malaysia (her i stigende hierarkisk rekkefølge).

1. Magistrates’ Court,
2. Sessions Court,
3. Høyesterett,
4. Lagmannsretten,
5. Den føderale domstolen.

Forbundsdomstolen: Forbundsdomstolen er Malaysias høyeste domstol. Den føderale domstolen kan behandle anker over sivile avgjørelser fra appelldomstolen.

Appelldomstolen: Appelldomstolen behandler vanligvis alle sivile anker over høyesterettsavgjørelser.

High Courts: har generell tilsyns- og kontrollmyndighet over alle underordnede domstoler og har myndighet til å behandle anker fra underordnede domstoler i sivile saker og straffesaker. High Courts behandler vanligvis sivile saker der kravet overstiger 1 000 000 RM, med noen få lovfestede unntak. High Courts behandler også alle saker som gjelder konkurs og avvikling av selskaper.

Underordnede domstoler:

Magistrates’ Courts og Sessions Courts i Malaysia har jurisdiksjon i både straffesaker og sivile saker.

Sessions Courts: Sessions Court behandler saker der det omtvistede beløpet ikke overstiger 1 000 000 RM. En Sessions Court kan behandle alle sivile saker som gjelder bilulykker, tvister mellom utleier og leietaker og tvangsfullbyrdelse.

Magistrates Courts: Magistrates er delt inn i First Class Magistrates og Second Class Magistrates, hvor førstnevnte er juridisk kvalifisert og har større fullmakter.

First Class Magistrate: En First Class Magistrate kan behandle sivile saker der tvistebeløpet ikke overstiger 100 000 RM.
Second Class Magistrate: sivil jurisdiksjon: en Second Class Magistrate kan behandle sivile saker som ikke overstiger 10 000 RM inkludert rentekostnader.

 

For å innlede en rettslig prosedyre:

Sivile rettssaker innledes enten ved

– en stevning (“writ”).
Der det er en vesentlig tvist om fakta, bør en “stevning” innlede saken.

– en “innledende stevning”.
Der det er få uenigheter om fakta, og hovedspørsmålet i stedet er hvordan loven skal anvendes, kan saken innledes med en “originating summons”.

Kortfattet dom: I noen tilfeller kan en saksøker begjære en såkalt summarisk dom. Dette er en forenklet prosedyre med en forenklet dom som ikke går gjennom hele rettsprosessen. Den gjelder bare for saker som innledes med en “stevning”. Omstendighetene i saken må ligge til rette for dette. Faktorer som spiller inn er at det ikke er noen reell intensjon eller realitet for saksøkte å forsvare seg mot søksmålet. Det er derfor perfekt egnet for rettslig inkasso i Malaysia der skyldneren unnlater å betale en gjeld uten at det foreligger noe juridisk argument for manglende betaling.

Uteblivelsesdom: En annen type forenklet dom kan også tenkes. Dette er en såkalt uteblivelsesdom, som kan anvendes dersom saksøkte ikke svarer på stevningen.

 

Hvem bærer kostnadene ved en rettssak?

Kan kostnadene ved rettslig inndriving av gjeld i Malaysia, gjennom en rettssak, belastes skyldneren?

En domstol har myndighet til å legge kostnadene over på den tapende parten. Hvor mye av kostnadene som overføres til den tapende parten, avhenger av den konkrete saken. Faktorer som spiller inn, er blant annet sakens størrelse, den juridiske kompleksiteten osv.

 

Når foreldes et krav slik at det ikke lenger kan forfølges rettslig?

Når det gjelder foreldelsesfrister for kontraktsbrudd, foreldes et krav seks år etter datoen for kontraktsbruddet. I situasjoner der en dom er oppnådd ved rettslige skritt, foreldes dommen etter tolv år, hvorav den må fullbyrdes før den tid.

 

Alternative tvisteløsninger.

Finnes det alternative tvisteløsningsmetoder til å gå rettens vei i tilfelle rettslig inndriving av et krav i Malaysia?

Alternativene til å gå til sivilt søksmål fra skyldnerens side er mekling eller voldgift.

Mekling er en frivillig prosess som reguleres av meklingsloven av 2012. Kommunikasjon og forhandlinger lettes ved at en tredjepart opptrer som mekler. Partene står fritt til å oppnevne sin egen mekler, men kan be det malaysiske meklingssenteret til advokatrådet (MMC) om å oppnevne en kvalifisert mekler dersom de ikke klarer å komme til enighet. Vellykket mekling resulterer i avtaler som skrives ned i en forliksavtale som undertegnes av partene. Partene i en mislykket mekling kan imidlertid gå videre til rettssak eller voldgift.

Voldgift er en privat prosedyre med rettslig prøving av en uavhengig tredjepart som fungerer som voldgiftsdommer. Voldgift ligner på domstolsbehandling ved at voldgiftsdommeren avgjør utfallet av tvisten på samme måte som en dommer, men partene står fritt til å bestemme antallet voldgiftsdommere, utnevnelsen av voldgiftsdommeren og reglene som skal gjelde under voldgiftsprosessen. En voldgiftsavgjørelse er bindende for partene. Normalt avtales voldgift som en metode for tvisteløsning når man inngår en kontrakt med hverandre.

 

Håndhevelse av krav.

Som et siste trinn i prosessen med rettslig inkasso i Malaysia kan det være nødvendig å søke om tvangsfullbyrdelse av kravet. Kort sagt betyr dette å søke retten om hjelp til å overføre eiendeler fra skyldneren til seg selv. Dette forutsetter at du har en rettskraftig dom fra en rettssak (eller noe tilsvarende, for eksempel en forliksavtale eller en voldgiftsdom). Deretter kan du sende en begjæring om tvangsfullbyrdelse til retten. Domstolen kan blant annet ta beslag i og selge skyldnerens eiendeler for å få tak i dem.

 

Insolvensbehandling.

Det bør også bemerkes at insolvensbehandling kan innledes. Dette er hvis den malaysiske skyldneren rett og slett ikke har tilstrekkelige midler til å gjøre opp sin gjeld. I et slikt tilfelle kan rekonstruksjon eller avvikling av skyldneren bli aktuelt.

Kom i gang i dag med inkasso i Malaysia slik at du får betalt for gjelden din så snart som mulig!

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin