Hva er inkasso og hvordan fungerer det? 2023

Er du lei av å forholde deg til kunder eller debitorer som ikke betaler i tide? Er du bekymret for bedriftens eller privatøkonomien din? I så fall bør du kanskje lære mer om inkasso.

I denne artikkelen forklarer vi hva inkasso er og hvordan det fungerer, slik at du bedre kan forstå denne prosessen og holde en effektiv kontroll over innkrevingene dine. I tillegg vil vi gi deg noen nyttige tips og verktøy for å inndrive gjelden din uten å påvirke forholdet til kundene dine. Ikke gå glipp av denne komplette veiledningen om inkasso!

 

Hva er inkasso?

Denne prosessen anvendes når en kunde eller debitor ikke har betalt en faktura eller lån innen den fastsatte fristen, og betalingsperioden er utløpt. I dette tilfellet har selskapet eller kreditoren muligheten til å inndrive forfalte betalinger på egen hånd, ved å ansette tjenestene til et inkassobyrå som Oddcoll eller en advokat som spesialiserer seg på inkasso og internasjonal inkasso. Det fungerer over hele verden, selv i bestemte land. Du kan sjekke de spesifikke sidene: Inkassobyrå Filippinene, Inkassobyrå Malaysia eller Inkassobyrå USA.

Målet er å inndrive pengene og forhindre at misligholdet skader den økonomiske helsen til det berørte selskapet eller den berørte personen.

 

Typer gjeld

Det finnes ulike typer gjeld som kan inndrives gjennom inkassoprosessen. Her er noen eksempler:

 • Kommersielle: Disse genereres mellom selskaper, som for eksempel betaling av en faktura for kjøp av varer eller tjenester.
 • Banklån: Utviklet for lån eller kreditter gitt av en bankenhet.
 • Skatter og avgifter: Dette er gjeld som skyldes skatter eller bøter som ikke er betalt til skattemyndighetene.
 • Boliglån: Gjeld skapt av pantelån for kjøp eller bygging av en bolig.
 • Kredittkort: Oppstått ved bruk av kredittkort til kjøp eller kontantuttak.
 • Personlig: Dette er gjeld generert mellom enkeltpersoner, som for eksempel lån av penger til en venn eller slektning.

Det er viktig å merke seg at inkassoprosessen kan variere avhengig av typen gjeld og gjeldende lovgivning på hvert enkelt sted. Det er derfor tilrådelig at de berørte selskapene og personene er godt informert om vilkårene og kravene som må oppfylles for å gjennomføre inndrivingsprosessen for hver type gjeld.

 

Inkassoprosessen: initiering, innkreving, rettslige skritt og inndriving av fordringer

Inkassoprosessen kan variere avhengig av lovgivningen i hvert enkelt land, men følger vanligvis en lignende prosess som består av følgende trinn:

 

1- Innledning

Kreditorselskapet sender en faktura med forfallsdato og betalingsbetingelser. Hvis debitor ikke utfører betalingen innen den fastsatte fristen, betraktes det som en misligholdt betaling.

2- Innkreving

Ved å sende betalingspåminnelser eller telefonsamtaler, forsøker vi å komme frem til en betalingsavtale med skyldnerenved å fastsette nye betalingsdatoer og betingelser som er tilpasset skyldnerens muligheter.

3- Rettslige skritt

Hvis skyldneren ikke reagerer på betalingspåminnelser eller ikke overholder de inngåtte avtalene, kan selskapet iverksette rettslige skritt for å inndrive gjelden. På dette stadiet ansettes en spesialisert advokat for å inngi søksmål for den tilsvarende domstolen.

4- Gjenoppretting

Hvis kravet godtas av retten, innledes inndrivingsprosessen. Dette kan innebære fullbyrdelse av en dom som beordrer beslag av skyldnerens eiendelereller forhandlinger om en betalingsplan for å inndrive gjelden innenfor fastsatte vilkår.

I noen tilfeller kan gjeldsinndriving ta flere måneder eller til og med år, avhengig av sakens kompleksitet og skyldnerens betalingsevne.

 

Metoder for inndriving av gjeld

Det finnes flere metoder du kan bruke for å inndrive pengene. Noen av de vanligste er

Intern innkreving av gjeld

Denne metoden innebærer at selskapet fortsetter inkassoprosessen på egen hånd, uten å ty til eksterne tjenester. I denne modaliteten kan det berørte selskapet eller den berørte personen opprette nye betalingsavtaler med debitorer og kontinuerlig overvåke kundefordringer.

Intern inkasso kan være effektivt for små fordringer eller for skyldnere som er i en stabil økonomisk situasjon.

Eksterne inkassobyråer

De består i å leie tjenestene til et inkassobyrå for å gjennomføre inkassoprosessen. Inkassobyråer er spesialiserte selskaper som har som har ansvaret for å inndrive utestående fordringer på vegne av sine kundergjennom bruk av ulike innkrevingsmetoder, som for eksempel å sende inkassobrev og e-post.

Denne metoden kan være effektiv for store fordringer eller for skyldnere som ikke har reagert på betalingspåminnelser fra selskapet.

Gjeldskjøpere

Innebærer salg av utestående gjeld til en tredjepart. Gjeldskjøpere er spesialiserte selskaper som kjøper utestående gjeld til en pris som er lavere enn det opprinnelige beløpet, med sikte på senere å gjenopprette dem gjennom ulike innkrevingsmetoder. Når gjeldskjøperen kjøper gjelden, blir den den nye kreditoren og overtar inndrivingsprosessen.

Det kan være effektivt for selskaper som raskt ønsker å gjenvinne likviditet fra fordringene sine, selv om prisen fordringene selges til kan være lavere enn det opprinnelige beløpet.

Viktige aktører innen inkasso

Nøkkelaktører innen inkasso er de som spiller en grunnleggende rolle i prosessen med å inndrive utestående fordringer. Her er noen av dem:

 • Kreditorer: Dette er selskaper eller enkeltpersoner som har mulighet til å kreve betaling av utestående gjeld.
 • Debitorer: Enkeltpersoner eller selskaper som har pådratt seg mislighold og har utestående gjeld hos kreditorer.
 • Inkassobyråer: Dette er selskaper som spesialiserer seg på inndriving av utestående gjeld, og som arbeider på vegne av kreditorer for å inndrive skyldige penger.
 • Advokater: Dette er jurister som gir råd til kreditorer i inkassoprosessen og i noen tilfeller representerer kreditorer i rettssaker for å inndrive gjelden.

Hver av disse nøkkelaktørene i inkassoprosessen har en spesifikk rolle å spille, og deres samarbeid og arbeid er viktig for å oppnå en effektiv og rettferdig inndriving av utestående gjeld.

 

5 Innkrevingsteknikker

Inkasso er en grunnleggende del av den økonomiske prosessen for enhver bedrift eller privatperson. Her er derfor noen av teknikkene som brukes for å inndrive gjeld:

 • Kommunikasjonsteknikker

De er et sett av ferdigheter som brukes til å etablere effektiv og overbevisende kommunikasjon med skyldneren. Disse teknikkene omfatter ferdigheter i å lytte og forstå skyldnerens økonomiske situasjon, formidle informasjon på en tydelig måte, samt ferdigheter i å overtale skyldneren.

 • Forhandlingsstrategier

De brukes for å komme til enighet med skyldneren om hvordan gjelden skal tilbakebetales gjelden skal tilbakebetales. Disse strategiene omfatter å lytte til og forstå skyldnerens behov, presentere betalingsalternativer som er levedyktige, og overtale skyldneren til å godta en betalingsplan.

 • Lokalisering av ubetalte kundefordringer

Det er kjent som søket etter skyldnere som har forsvunnet eller har sluttet å kommunisere med kreditor. Denne teknikken kan omfatte søk etter informasjon gjennom sosiale nettverk, offentlige registre og spesialiserte databaser.

 • Betalingsplaner for gjeld

Dette er en avtale mellom kreditor og debitor om hvordan gjelden skal tilbakebetales. Disse planene kan omfatte avdragsbetaling, delbetalinger, reduserte renter eller forsinkelsesgebyrer. I tillegg kan de tilpasses den økonomiske situasjonen til den som misligholder gjelden.

 • Rettssaker

Dette er et rettslig skritt som kan tas for å inndrive gjelden. Dette kan omfatte søksmål i retten og innhenting av en rettskjennelse for betaling av gjelden. Denne teknikken brukes når alle andre alternativer har mislyktes og rettslig inngripen er nødvendig for å inndrive pengene.

 

Konsekvenser av manglende betaling av gjeld

Manglende betaling av gjeld kan ha alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser for skyldneren, som kan omfatte:

 • Skade på kredittvurderingen: Mislighold av gjeld kan påvirke en skyldners kredittvurdering negativt. Dette kan gjøre det vanskeligere å få kreditt i fremtiden, føre til høyere renter og begrense finansieringsmulighetene.
 • Rettslige skritt og rettsavgjørelser: Kreditor kan ta rettslige skritt for å inndrive skyldige penger. Dette kan omfatte søksmål i retten, som kan resultere i en dom mot skyldneren.
 • Lønnsutlegg: Hvis kreditor får en rettsavgjørelse mot deg, kan du be om utleggstrekk i lønn. Dette betyr at skyldnerens arbeidsgiver holder tilbake en del av lønnen din for å betale gjelden.
 • Utlegg i eiendeler: Hvis skyldneren ikke er i stand til å betale gjelden og rettsavgjørelsen tillater det, kan kreditor be om utlegg i eiendeler. Det vil si at saksøkeren kan beslaglegge skyldnerens eiendeler og selge dem for å inndrive gjelden.

Skyldnerens rettigheter

Skyldnere har rettigheter som beskytter deres økonomiske velferd og hjelper dem med å unngå å bli ofre for ulovlig eller urettferdig inkassopraksis. Noen av disse rettighetene omfatter

 • Rett til å motta klar og nøyaktig informasjon om gjelden: Inkludert det skyldige beløpet, navnet på kreditor og datoen da gjelden ble pådratt.
 • Rett til å bli behandlet med respekt og ikke bli trakassert av inkassatorer: Inkassatorer kan ikke bruke støtende eller blasfemisk språk, true med ulovlige handlinger eller gi uriktige opplysninger om gjelden.
 • Rett til å bestride gjelden og be om verifisering: Hvis en skyldner mener at gjelden er unøyaktig, har han eller hun rett til å bestride den. Gjeldsinnkrevere må bekrefte gjelden hvis de blir bedt om det.
 • Rett til å bli informert hvis gjelden er solgt til en tredjepart: Hvis gjelden er solgt til et inkassobyrå, har skyldneren rett til å bli underrettet om salget og få informasjon om hvordan han eller hun kan kontakte byrået.
 • Rett til å bli underrettet om rettslige skritt mot dem: Hvis det blir tatt rettslige skritt mot en skyldner, har vedkommende rett til å bli underrettet og motta informasjon om prosessen.

Relatert artikkel:Regning vs faktura

3 tips for gjeldshåndtering

Å håndtere gjeld kan være en utfordrende oppgave, men det er viktig å gjøre det så effektivt som mulig for å unngå negative økonomiske konsekvenser. Hvis du vil vite hvordan du gjør det, får du noen tips her:

 • Lag et budsjett: Dette er et viktig verktøy for å styre økonomien din. Begynn med å registrere dine månedlige inntekter og utgifter, og se deretter på hvor du kan redusere utgiftene dine. Sørg for å inkludere nedbetaling av gjeld i budsjettet, og sett opp en realistisk betalingsplan.
 • Forhandle med kreditorene: Hvis du sliter med å betale gjelden din, bør du kontakte kreditorene dine for å forhandle om en betalingsplan. Forklar din økonomiske situasjon og foreslå en betalingsplan som du kan overholde. Mange ganger vil kreditorene være villige til å samarbeide med deg for å sette opp en betalingsplan som gjør at de kan få pengene sine tilbake.
 • Søk hjelp fra kredittrådgivningsbyråer: De kan gi økonomiske råd og ressurser for å hjelpe deg med å håndtere gjelden din. Disse byråene kan hjelpe deg med å konsolidere gjelden din, sette opp en nedbetalingsplan og forhandle med kreditorene dine.

 

Konklusjon

Inkasso er en prosess som brukes for å inndrive penger som en kreditor skylder. Denne prosessen kan innebære å kontakte skyldneren per telefon eller post, og i ekstreme tilfeller å gå til søksmål for å inndrive pengene. På den annen side er det viktig å huske på at inkasso er lovregulert, og at det er grenser for hvilke taktikker som kan brukes for å inndrive gjelden.

Derfor anbefaler vi deg å administrere gjelden din effektivt, siden du vil kunne unngå inkasso og holde deg i en sunn økonomisk situasjon.

4 min lesetid.

Hvilke regler som gjelder.
Den internasjonale innkrevingsprosessen.

Hvordan oppnå

effektiv inndriving av gjeld

Oddcoll er en plattform med inkassobyråer over hele verden som gjør det enkelt for internasjonalt orienterte selskaper å inndrive forfalte fakturaer

.

Gjelder for alle våre partnere

Juridisk autorisasjon til å inndrive krav i sine land

B2B-inkassospesialister

Kommuniserer på engelsk

Eksperter på sin nasjonale inndrivelseslovgivning

RELATED ARTICLE  Regning vs Faktura: Forskjeller du bør kjenne til
WordPress Image Lightbox Plugin