Parādu piedziņa Katarā

  • Bez riska. Maksājiet tikai pēc mūsu panākumiem.
  • 19,5 % komisijas maksa.
  • Parādu piedziņa Katarā, ko veic vietējā juridiskā firma.

  Novērtēts ar 9,4 no 10, pamatojoties uz 74 atsauksmēm Kiyoh!  international debt collection in Finland

Parādu piedziņas pakalpojums uzņēmumiem, kas vēlas saņemt samaksu no saviem klientiem Katarā.

Mēs specializējamies starptautisku parādu piedziņā starp uzņēmumiem, un mēs varam palīdzēt jums ātri un viegli saņemt samaksu no parādniekiem Katarā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā.

Parādu piedziņa Katarā – trīs soļi.

h

Jūs sākat parāda piedziņas lietu pret savu parādnieku Katarā, izveidojot kontu un augšupielādējot savu nesamaksāto parādu.

Mūsu advokātu birojs tieši uz vietas Katarā sāks veikt nepieciešamās piedziņas darbības pret jūsu parādnieku.

Kad maksājums ir veikts, nauda tiek pārskaitīta jums.

Daži iemesli, kāpēc izmantot Oddcoll, lai piedzītu parādus no parādniekiem Katarā.

N

Vietējais piedziņas speciālists uz vietas Katarā, lai veiktu darbu.

N

Eksperti, kas zina, kā rīkoties tieši Katarā.

N

Kas runā tajā pašā valodā, kurā runā jūsu debitori, un kas pārzina vietējo uzņēmējdarbības kultūru.

Ar to Oddcoll atšķiras no citām iespējām!

Oddcoll ir parādu iekasēšanas pakalpojums, kas paredzēts uzņēmumiem, kuri veic tirdzniecību ar klientiem citās valstīs. Mūsu viegli lietojamajā parādu piedziņas platformā mēs esam izveidojuši saikni ar valstu parādu piedziņas aģentūrām un advokātu birojiem visā pasaulē. Izvēloties un nodrošinot labākās vietējās parādu piedziņas aģentūras vai advokātu birojus, kas atrodas jūsu klientu atrašanās vietā, mēs nodrošinām, ka jūs maksimāli palielināt savas iespējas saņemt samaksu. Efektīva parādu piedziņa vienmēr ir jāveic parādnieka valstī, jo procesu nosaka tās noteikumi.

Viss, kas jums jāzina par starptautisko parādu piedziņu 60 sekundēs.

Mūsu vietējais juridiskais birojs, kas atrodas Katarā un kas tieši uz vietas uzsāks piedziņas darbības:

Mēs ar prieku iepazīstinām ar Hashem & Partners kā mūsu advokātu biroju un parādu piedziņas partneri Katarā. Viņi nekavējoties uzsāks piedziņas darbības Katarā, kad jūs sāksiet lietu.

Parādu piedziņas process Katarā.

Parādu piedziņas process Katarā sākas tad, kad ir jāsamaksā rēķins, un parāda piedziņas mēģinājumi tiek veikti ārpustiesas piedziņas posmā. Ja ar to nepietiek, var nākties uzsākt tiesvedību un tādējādi lietu nodot tiesai:

Ārpustiesas piedziņas posms Katarā.

Šis posms sākas tad, kad prasījuma samaksas termiņš ir iestājies. Tas ir, beidzas maksājuma termiņš. Vispirms uzņēmumi parasti paši nosūta atgādinājumus par maksājumu. Taču, kā jūs, iespējams, esat pieredzējuši, ir ļoti grūti pārliecināt parādnieku ārvalstīs veikt maksājumu. Jums vienkārši nav nekādu efektīvu līdzekļu, kad no ārvalstīm izvirzāt maksājuma pieprasījumus. Parādnieks zina, ka lieta nebūt nav izvērsta par tiesvedību.

Tāpēc, lai efektīvi piedzītu parādu, uzņēmumam ir nepieciešama tāda piedziņas partnera palīdzība, kas atrodas tajā pašā vietā, kur parādnieks, t. i., Katarā.

Tas ir ļoti svarīgi, ja vietējais parādu piedziņas speciālists Katarā sāk izdarīt spiedienu uz parādnieku.

Sazinoties ar parādnieku ar vēstules, e-pasta, tālruņa u. c. starpniecību, parādnieks tiek informēts, ka prasījumu tagad apstrādā juridiska firma tajā pašā valstī, kurā atrodas parādnieks. Tas būtiski ietekmē Kataras parādnieka “vēlmi” maksāt, jo tagad viņš zina, ka tiesvedību var ātri īstenot. Turklāt vietējā juridiskā firma ir Katarā pastāvošās uzņēmējdarbības kultūras, noteikumu utt. eksperts.

Lielākā daļa prasījumu tiek piedzīti šajā posmā, bet, ja parādnieks turpina kavēt parāda atmaksu, tad jāpieņem lēmums par to, vai kreditors vēlas nodot lietu izskatīšanai parādu piedziņas tiesā Katarā.

Parādu piedziņa tiesā Katarā.

 

Kataras tiesību sistēma.

Kataras valsts ir mantots emirāts, kurā valda Al Thani ģimene. Islāms ir valsts oficiālā reliģija, un šariātam (islāma tiesībām) ir ļoti liela ietekme uz Kataras likumdošanu.

Saskaņā ar konstitūcijas noteikumiem Kataras valstī ir trīs iestādes:

– izpildvara
– likumdevēja vara,
– tiesu vara.

A: Izpildvara: emīrs, Ministru padome un premjerministrs.

Izpildvara pieder emīram. Konstitūcijā ir skaidri noteikts, ka emīrs ir valsts vadītājs, bruņoto spēku virspavēlnieks un valsts pārstāvis valsts iekšienē, ārvalstīs un visās starptautiskajās attiecībās. Emiram palīdz Konstitūcijā noteiktā Ministru padome. Ministru padome ir valsts augstākā izpildvara, un to vada premjerministrs, kuru ieceļ emīrs. Ministru padomē ir arī iecelti ministri.

B. likumdevēja vara: (Šuras padome)

Saskaņā ar Konstitūciju likumdošanas pilnvaras ir piešķirtas Konsultatīvajai padomei (Šuras padomei).

Konsultatīvā padome (Šuras padome) arī apstiprina valdības vispārējo politiku un budžetu un kontrolē izpildvaru, kā paredzēts Konstitūcijā. Padome pauž savu viedokli ieteikumu veidā, kurus Kataras valsts valdnieki un Ministru kabinets ņem vērā, pildot un īstenojot savus pienākumus.

Visus Šuras padomes pieņemtos likumprojektus galu galā iesniedz apstiprināšanai emīram. Emīram ir tiesības atteikties ratificēt likumprojektu un nosūtīt to atpakaļ Padomei. Ja Šuras padome ar divu trešdaļu balsu vairākumu atkārtoti apstiprina noraidīto likumprojektu, emīrs apstiprina likumprojektu un publicē to. Neatkarīgi no iepriekš minētā emīrs var atlikt šāda likuma īstenošanu uz nenoteiktu laiku, ja viņš uzskata, ka tas ir valsts interesēs.

C. Tiesu vara:

Kataras tiesu sistēma ir iedalīta trīs līmeņos:

1. Pirmās instances tiesas (kuras iedala krimināltiesās, civillietu tiesās, administratīvajās tiesās un ģimenes tiesās);

2. apelācijas tiesas: Appellationsdomstolar har till uppgift att besluta om överklaganden av domar från första instans. (iedalās arī krimināltiesās, civillietu tiesās, administratīvajās tiesās un ģimenes tiesās);

3. Kasācijas tiesa (kas ir augstākā tiesa, bet kas izskata tikai jautājumus par tiesību nepareizu piemērošanu, nevis izskata lietu pēc būtības).

Prasības iesniegšana tiesā Katarā.

Kurā tiesā?

Katarā pašlaik nav specializētu tiesu komerclietām, un līdz ar to visus komercstrīdus izskata civiltiesas.

Civiltiesas sastāv no daļējas tiesas un pilnas tiesas. Daļējās tiesas izskata prasības, kuru vērtība nepārsniedz 500 000 QR, bet pilnsapulces tiesas izskata prasības, kuru vērtība pārsniedz 500 000 QR.

Process tiesā:

Civillietu tiesvedība notiek, pamatojoties uz rakstveida procesuālajiem dokumentiem. Tiesas process notiek arābu valodā. Pusēm, kas nerunā arābu valodā, ir pieejami tulki. Tiesas dokumenti, kas nav rakstīti arābu valodā, tostarp pierādījumu dokumenti, ir jātulko arābu valodā sertificētam tulkotājam.

Tiesneši ir neatkarīgi, un viņus nevar atcelt no amata, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Tiesu iestāžu neatkarība ir neaizskarama, un likums to aizsargā pret citu iestāžu iejaukšanos.

Tiesas pieprasa, lai liecinieki būtu neatkarīgi, kas nozīmē, ka pušu darbinieki, direktori, pārstāvji u. c. netiek uzskatīti par lieciniekiem un ka viņu liecībām ir maza pierādījuma vērtība vai tās nav vispār.

Zemāku tiesu spriedumus var pārsūdzēt apelācijas tiesās un pēc tam dažos gadījumos – kasācijas tiesā.

Augstāko tiesu spriedumi ne vienmēr ir saistoši zemākajām tiesām (lai gan augstāko tiesu spriedumi parasti tiek ievēroti). Tas nozīmē, ka katra lieta parasti tiek izlemta, ņemot vērā tās būtību un konkrētos faktus, un tiesnesis var pieņemt savu spriedumu, ne vienmēr sekojot iepriekšējiem augstāko tiesu spriedumiem par līdzīgiem jautājumiem.

Konstitūcijā ir noteikts, ka tiesu varai jābūt neatkarīgai. Tiesām ir jāpieņem spriedumi saskaņā ar likumu. Tiesneši ir neatkarīgi, un saskaņā ar likumu, īstenojot savas tiesu funkcijas, nav pakļauti nekādai varai, un nav pieļaujama nekāda iejaukšanās tiesas procesā un tiesas spriešanā.

Kataras Civilkodekss paredz dažādus noilguma termiņus tiesvedībai. Parasti līgumiskām prasībām noilgst pēc 15 gadiem no tiesību rašanās dienas, ja vien likumā nav paredzēts cits izņēmums. Piemēram, prasījumiem, kas attiecas uz čekiem, noilgst pēc trim gadiem, tirgotāju prasījumiem – pēc desmit gadiem un prasījumiem, kas attiecas uz nodarbinātību, – pēc viena gada.

Šādi darbojas mūsu parādu piedziņas pakalpojums.

Mēs varam jums palīdzēt ar parādu piedziņu Katarā.

Augšupielādējiet savu prasību un sāciet darbu jau šodien vai sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi.

Pārbaudiet, cik vienkārši ir sākt lietas izskatīšanu!

ODDCOLL

Oddcoll ir pakalpojums starptautiskai parādu piedziņai.
Mēs atvieglojam uzņēmumiem iespējas saņemt samaksu no saviem klientiem ārzemēs.
WordPress Image Lightbox Plugin