Perintä Ruotsissa

  • Paikallinen perintä Ruotsissa
  • Riskitöntä. Maksat vain, jos onnistumme.
  • 9,5 % provisio.

  Arvosteltu 9,4/10. Perustuu Kiyohin 70 arvosteluun! international debt collection in Finland

Perintä Ruotsissa ruotsalaisia asiakkaitasi vastaan

Onko sinulla ruotsalainen asiakas, joka ei ole vielä maksanut laskuasi, vaikka se on erääntynyt? Tämä tarkoittaa, että perintäprosessiin sovelletaan Ruotsin sääntöjä ja lakeja. Velkojen perintä Ruotsissa on tästä syystä usein monimutkaista. Asiantuntijoillamme on asiantuntemusta, käytäntöä ja työkaluja ruotsalaisen saatavasi perimiseen. Lue, miten voimme auttaa sinua.

Miten voimme auttaa sinua saamaan palkkaa!

h

Lataa ruotsalainen laskusi verkkoportaaliin.

Kansallinen perintätoimistomme Ruotsissa alkaa periä laskua.

Peritty summa siirretään tilillesi.

Parhaat mahdollisuudet kerätä ruotsalaisia laskuja!

N

Paikallinen perintäyhtiö paikan päällä Ruotsissa.

N

Puhumme ruotsia asiakkaidesi kanssa.

N

Velallisia vastaan kaikkialla Ruotsissa.

N

Ruotsin olosuhteiden ja säännösten asiantuntijat.

Rajat ylittäviin saataviin erikoistunut perintäpalvelu.

Oddcoll on perintätyökalu, joka on suunniteltu sinun kaltaisillesi kansainvälisille yrityksille. Teemme perinnästä Ruotsissa yksinkertaista myös muiden maiden kuin Ruotsin yrityksille.

Olemme rakentaneet alustan maailman parhaiden perintätoimistojen ja lakiasiaintoimistojen kanssa tukeaksemme ulkomaisia yrityksiä saamaan korvauksia asiakkailtaan muissa maissa.

Taksat on vahvistettu etukäteen, ja sinun tarvitsee maksaa vasta, kun saatava on peritty.

Ruotsissa sijaitseva paikallinen perintätoimistomme, joka käynnistää perintätoimet suoraan paikan päällä:

Olemme iloisia voidessamme esitellä Observa Inkasso & Juridik -nimisen perintätoimistomme Ruotsissa. He aloittavat perintätoimet Ruotsissa välittömästi, kun aloitat asian käsittelyn.

Ruotsin perintäsäännöt

Ruotsin perintälaki sääntelee perintätoimintaa.

Mitä on perintä Ruotsin lain mukaan?

Ruotsalaisten saatavien perintää perintätoimin.

Mikä sitten on perintätoimi?

Perintätoimilla tarkoitetaan Ruotsissa kaikkia toimia, joilla painostetaan velallista. Tällaisia ovat esimerkiksi kirje, jossa on perintävaatimus, tai maksusuoritusmääräyspyyntö. Tavallinen perintätoimi on “uhkailla” velallista sillä, että maksamatta jättäminen merkitsee oikeudellisia toimia. Mikä tarkoittaa myös suurempia kustannuksia velalliselle.

Hyvä perintäkäytäntö.

Yleisenä perussääntönä on, että ruotsalaisessa perintätoiminnassa on noudatettava hyvää perintäkäytäntöä. Velalliselle ei saa aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa tai haittaa eikä häneen saa kohdistaa kohtuutonta painostusta tai muita epäasianmukaisia perintätoimenpiteitä.

Lupa perintätoiminnan harjoittamiseen.

Perintätoiminnan harjoittamiseen tarvitaan perintälain 2 §:n mukainen viranomaisen lupa.

Ennen kuin perintätoimiin ryhdytään.

Hyvän perintäkäytännön mukaan laskun on oltava erääntynyt ennen kuin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Ennen perintätoimiin ryhtymistä maksuvaatimuksesta on ilmoitettava saatavalle laskulla tai muulla tavoin.

Määräajat.

Perintähakemuksessa on asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa maksuvelvollisen on maksettava vapaaehtoisesti tai vastattava saatavaan. Perintävaatimuksen määräaika ei saa olla lyhyempi kuin kahdeksan päivää perintävaatimuksen jättämispäivästä.

Yhteydenpito velalliseen.

Perintätoimiston on vastattava velallisen kysymyksiin saatavasta ja sen oikeudellisista perusteista mahdollisimman pian.

Kaikkien velalliselle annettujen tietojen, olivatpa ne sitten kirjallisia tai suullisia, on oltava täsmällisiä, yksinkertaisia ja täydellisiä.

Velalliseen on suhtauduttava kunnioittavasti ja arvokkaasti.

“Oikeudellinen” perintä Ruotsissa.

Maksusuoritusmääräysmenettely.

Jos ruotsalainen velallinen ei maksa perintätoimista huolimatta, on olemassa summaarinen oikeudenkäynti. Sitä kutsutaan “maksusuoritusmääräykseksi” (Betalningsföreläggande.)

Maksusuoritusmääräyshakemuksen on liityttävä velallisen velvollisuuteen maksaa tietty määrä tiettyä velkaa. Saatavan on oltava erääntynyt. Menettelyä voidaan käyttää saatavan suuruudesta riippumatta.

Maksamismääräyshakemuksen tekeminen ei ole pakollista. Sen sijaan voit toimittaa haastehakemuksen tavanomaista tuomioistuinmenettelyä varten.

Maksusuoritusmääräystä koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu hakemus tarvitaan. Kantelijan on mainittava hakemuksessa velan peruste, saatavan määrä ja eräpäivä. Myös osapuolet on yksilöitävä hakemuksessa.

Maksusuoritusmääräystä hakiessasi sinulla on oikeus esittää omat väitteesi, eikä sinulla tarvitse olla edustajia tai asianajajia. Hakemuksen on kuitenkin oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta velallinen voi ymmärtää saatavan ja päättää, kiistääkö hän sen.

Tuomari ei tee maksamismääräysmenettelyn yhteydessä mitään muuta oikeudellista arviointia. Jos velallinen vastustaa vaatimusta, asia siirretään tavanomaiseen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

Vastaväite: Määräyksessä täsmennetään määräaika, jonka kuluessa saatavan kiistäminen on tehtävä. Tavallisesti määräajaksi asetetaan kymmenen päivää määräyksen antamispäivästä.

Vastaväitteen vaikutus: Jos velallinen vastustaa maksusuoritusmääräystä, velkojalle ilmoitetaan siitä mahdollisimman pian. Jos velkoja haluaa jatkaa oikeudenkäyntiä, hän voi pyytää asian siirtämistä käräjäoikeuteen (tingsrätt).

Vastaväitteen puuttumisen vaikutus: Täytäntöönpanoviranomainen voi tehdä päätöksen, jos vastaaja ei vastusta hakemusta määräajassa. Päätös on tällöin täytäntöönpanokelpoinen.

“Tavallinen” oikeudellinen menettely.

Jos velkojana et halua käyttää maksusuoritusmääräystä, on aina mahdollisuus käyttää tavanomaista siviilioikeudellista menettelyä.

Sama pätee myös, jos velallinen vastustaa saatavaa. Silloin velallinen on haastettava oikeuteen.

Siviilioikeudelliset riita-asiat käsitellään yleensä yleisessä tuomioistuimessa. Asia on saatettava toimivaltaisen käräjäoikeuden (“tingsrätt”) käsiteltäväksi. Toisin sanoen siellä, missä yrityksen pääkonttori sijaitsee.

Tuomioiden täytäntöönpano Ruotsissa.

Kun hallintoviranomainen panee täytäntöön tuomioistuimen määräämän velvoitteen, sitä kutsutaan täytäntöönpanoksi. Termi “täytäntöönpano” viittaa velvoitteen täytäntöönpanoprosessiin.

Täytäntöönpanosta vastaa Ruotsin ulosottovirasto (Kronofogdemyndigheten). Toiminnan yleisestä vastuusta vastaa johtava täytäntöönpanovirkamies, vaikka suorasta täytäntöönpanosta huolehtii yleensä muu henkilöstö (täytäntöönpanovirkamiehet).

Täytäntöönpano edellyttää tuomiota tai tuomiota. Velkojat voivat saada sen tavanomaisen oikeudenkäynnin kautta käräjäoikeudessa tai vaihtoehtoisesti maksusuoritusmääräysmenettelyn kautta.

Täytäntöönpanon hakeminen maksaa rahaa. Kustannukset lankeavat vastaajalle. Velkoja voi kuitenkin joutua vastaamaan kustannuksista hakemusvaiheessa ja jos velallisella ei ole varoja, jotka kattavat hakemusmaksun.

Maksukyvyttömyysmenettelyt Ruotsissa.

Ruotsin konkurssilailla säännellään yritysten purkamista, saneerausta ja velkojen vähentämistä.

Konkurssi (konkurssi) on eräänlainen maksukyvyttömiä yrityksiä koskeva sääntely, jossa velkojat ottavat yhdessä velallisen koko varallisuuden yksittäisten saataviensa kattamiseksi. Varat kootaan konkurssipesään (konkursbo), jota hallinnoidaan velkojien edun mukaisesti. Varoista vastaa yksi tai useampi konkurssipesänhoitaja (konkursförvaltare).

Konkurssipesänhoitajien ainoa tehtävä on hallinnoida konkurssipesää. Täytäntöönpanoviranomainen valvoo valvojaa (Kronofogdemyndigheten).

Tarvitsetko apua velkojen perinnässä Ruotsissa? Voimme auttaa sinua saamaan maksun ruotsalaisilta asiakkailtasi nopeasti ja helposti. Paikallisen perintäasiantuntemuksen avulla Ruotsissa annamme sinulle parhaat mahdollisuudet saada rahasi takaisin. Ota meihin yhteyttä jo tänään tai laita ruotsalainen perintätoimistomme suoraan töihin lataamalla maksamaton laskusi.

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin