Perintä Puolassa

  • Paikallinen perintä Puolassa.
  • Riskitöntä. Maksat vain, jos onnistumme.
  • 9,5 % provisio.

  Arvosteltu 9,4/10. Perustuu Kiyohin 70 arvosteluun! international debt collection in Finland

Oddcollin perintäpalvelut Puolassa

Etsitkö perintäpalvelua Puolassa? Olemme perinnän asiantuntijoita Puolassa ja autamme sinua mielellämme. Lue lisää siitä, miten.

Kaikki mitä sinun tarvitsee tehdä periessäsi erääntynyttä laskua Puolassa.

h

Lataa puolalainen lasku.

Perintätoimistomme Puolassa aloittaa perintäprosessin.

Saat maksun!

Perintäpalvelumme edut Puolassa

N

Paikalliset puolalaiset perinnän asiantuntijat.

N

Puolan perintäprosessin kaikkien osa-alueiden asiantuntijat.

N

Maksat vain, jos onnistumme.

Miten autamme sinua saamaan palkkaa yrityksiltä Puolassa.

Oddcoll on perintäalusta. Se on luotu erityisesti kansainvälisesti toimiville yrityksille, joilla on rajat ylittäviä saatavia.

Tarjoamme aina tehokkaimman perinnän tekemällä yhteistyötä parhaiden paikallisten / kansallisten perintäyritysten kanssa ympäri maailmaa.

Yhdellä napin painalluksella käynnistät siis puolalaisen perintätoimiston, joka käynnistää perintätoimet asiakastasi vastaan.

Työskenneltyämme useiden eri puolalaisten perintätoimistojen kanssa olemme nyt päättäneet työskennellä vain Crediteform Polska Sp. z .o.o:n kanssa, koska heidän perintäasteensa ja asiakastyytyväisyytensä oli paras.

Meidän perintätoimistomme Puolassa.

On tosiasia, että maksamattomat velat vähentävät aina yrityksen kassavirtaa. Ottaa tämä stressi pois mielestäsi Oddcoll perintäpalvelut Puolassa on täällä auttamassa sinua.

Crediteform Polska Sp. z .o.o., joka sijaitsee Varsovassa, Puolassa, on paikallinen yhteistyökumppanimme Puolassa, ja kun saatavasi on peritty, paikallinen perintätoimistomme siirtää ne pankkiisi. Sinun tarvitsee vain ladata saatavasi, jotta pääset alkuun.

Esittele yrityksesi muutamalla lauseella?

Creditreform Polska on osa Creditreform-tuotemerkin alla toimivien yritystietotoimistojen kansainvälistä yhteenliittymää. Olemme toimineet Puolassa yli 25 vuotta. Meillä on työntekijöistä koostuva tiimi, jolla on monen vuoden kokemus. Keräämme ja käsittelemme tietoja velallisten maksujen epäluotettavuudesta.

Kuvaile velkojen perintäprosessia (tuomioistuimen ulkopuolella). Mitä teette saadaksenne velallisen maksamaan, vaihe vaiheelta?

Käsittelemme jokaista tapausta yksilöllisesti, ja perintäprosessi riippuu velallisen reaktiosta, mutta lyhyesti sanottuna:
Maksukehotus postitse ja sähköpostitse > puhelinsoitot velallisen kanssa > määräajan asettaminen takaisinmaksulle > jos velka ei maksa, toinen kirjallinen kehotus > lisää puhelinsoittoja > jos velka ei maksa, viimeinen kirjallinen kehotus > jos tulosta ei synny, ehdotus oikeudenkäynnistä.

Muita mahdollisia toimia:
– velallisen sisällyttäminen julkiseen velallisten luetteloon (tarvitaan valtakirja).
– käynti velallisen toimistolla tai kotona (lisämaksu 50 €).
– Sähköpostien ja tekstiviestien lähettäminen
– etsivän käyttäminen (lisämaksu palvelusta riippuen).

Mitä oikeustoimet maksavat?

Oikeudenkäynti- ja täytäntöönpanomenettelyjen kustannuksia ei voida ennakoida etukäteen, sillä ne riippuvat pitkälti asian monimutkaisuudesta ja sen etenemisestä.

Jos ryhdyt oikeustoimiin jossakin asiassa ja voitat oikeudessa, voitko aina lisätä asiakkaan maksamat oikeudenkäyntikulut velkaan ja velallinen maksaa ne?

Tämä on tuomioistuimen päätettävissä. Käytännössä velallisen on kuitenkin maksettava suurin osa kuluista takaisin.

“Oikeudellinen” perintä Puolassa.

Valitettavasti Puolan perinnässä joudut joskus ryhtymään oikeustoimiin saadaksesi sitkeän velallisen maksamaan. Puolalaiset perintäasiantuntijamme ovat tietenkin asiantuntijoita tässä asiassa ja auttavat sinua tarvittaessa.

Tuomioistuimen lähestyminen puolalaista velan perintää koskevassa asiassa.

Mikä tuomioistuin? Puolan tuomioistuinten (sądy powszechne) toimivaltaa säännellään siviiliprosessilain säännöksillä.

Kun nostat kanteen yritystä vastaan, ensimmäisenä oikeusasteena toimivat yleensä käräjäoikeudet. Toisen asteen tuomioistuimet ovat aluetuomioistuimet ja hovioikeudet (sądy apelacyjne).

Pystyisinkö nostamaan kanteen ilman oikeudellisen neuvonantajan apua? Kyllä, asianosainen voi lähes aina valita, että hän edustaa itseään ilman oikeudenkäyntiavustajaa. Tietyissä erityistapauksissa laki edellyttää, että sinua edustaa asianajaja. Mutta silloin kyse on esimerkiksi korkeimmassa oikeudessa käsiteltävistä riita-asioista, eikä se vaikuta puolalaisiin perintäriitoihin alemmissa oikeusasteissa.

Miten asia viedään tuomioistuimeen? Asiat on jätettävä tuomioistuimelle puolaksi tai liitteenä on käännös puolaksi. Se, mitä vaadit tuomioistuimelta tuomittavaksi, on kirjoitettava kirjallisesti kanteeseen.

Pitääkö minun maksaa oikeudenkäyntimaksuja? Oikeudenkäyntikulujen maksamiseen sitoutuu osapuoli, joka jättää tuomioistuimeen maksullisen kirjelmän. Jos maksua ei makseta, tuomioistuin kehottaa asianosaista maksamaan sen seitsemän päivän kuluessa. Jos sitä ei vieläkään makseta, kanne palautetaan.

Maksusuoritusmääräyspyyntö Puolassa.

Puolassa on olemassa oikeudellinen menettely velkojen perintää varten.

Toisin sanoen silloin, kun toisella osapuolella on rahavaatimus toista osapuolta vastaan.

Menettelyä kutsutaan maksusuoritusmääräykseksi. Se on olemassa useimpien maiden oikeusjärjestelmissä. Tarkoituksena on, että mutkattomat tapaukset, joissa osapuolten välillä ei näytä olevan erimielisyyksiä, voitaisiin käsitellä nopeammin ja halvemmalla.

Maksusuoritusmääräys voidaan antaa saatavan määrästä riippumatta.

Hakija voi valita, haluaako hän, että asia käsitellään tavanomaisena oikeudenkäyntinä vai maksusuoritusmääräyksenä. Hakijat ilmoittavat valintansa oikeudenkäynnissä.

Maksusuoritusmääräysstrategia riippuu alueellisten (okręgowy) ja käräjäoikeuksien (rejonowy) toimivallasta.

Maksusuoritusmääräyshakemuksessa ei ole pakollista käyttää asianajajaa (przymus adwokacki).

Vaatimusilmoituksessa on määriteltävä vaatimus täsmällisesti ja esitettävä olosuhteet, jotka oikeuttavat asian käsittelyyn.

Jos velallinen vastustaa saatavaa.

Vastaväite tai vastine on toimitettava kirjallisesti maksusuoritusmääräyksen antaneelle tuomioistuimelle. Selityksessä vastaajan olisi ilmoitettava, vastustaako hän maksusuoritusmääräystä kokonaan vai osittain.

Vastalauseen vaikutus. Jos vastalause on jätetty asianmukaisesti, tuomari asettaa päivämäärän tuomioistuinkäsittelylle. Tämä tarkoittaa, että osapuolia kuullaan samalla tavalla kuin tavallisessa siviilioikeudenkäynnissä.

Vastalauseen puuttumisen vaikutus. Jos velallinen ei halua kiistää saatavaa, annetaan maksusuoritusmääräys. Se on oikeudellinen todiste velasta, ja sitä voidaan käyttää täytäntöönpanon perustana. Maksusuoritusmääräykseen ei voi hakea muutosta.

Puolassa on käytössä vähäisiä vaateita koskeva menettely.

On olemassa myös toisenlainen oikeudellisesti yksinkertaistettu menettely. Sitä käytetään sopimuksiin perustuviin vaateisiin, jos vaateen arvo on enintään 20 000 Puolan zlotya.

Menettely perustettiin 11. heinäkuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 861/2007 eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn luomisesta, jonka tavoitteena on siviili- ja yritysoikeudellisten menettelyjen sujuvoittaminen ja kehittäminen. Asetusta sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin Tanskaa lukuun ottamatta. Se on saatettu osaksi Puolan lainsäädäntöä siviiliprosessilain 50521-50527a §:llä.

Vähäisiä vaateita koskevaa menettelyä voidaan soveltaa tapauksiin, joissa on kyse tavallisista henkilöistä tai yksityishenkilöistä ja oikeushenkilöistä tai organisaatioista, työntekijöistä ja omistajista.

Tuomion täytäntöönpano Puolassa.

Lyhyesti sanottuna täytäntöönpano tarkoittaa, että valtio auttaa velkojaa panemaan saatavan täytäntöön.

Edellytyksenä on, että
– On olemassa täytäntöönpanokelpoinen oikeus.
– Velkoja tekee hakemuksen.

Täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan voidaan sanoa olevan eräänlainen oikeudellinen todiste siitä, että velka on todella olemassa. Täytäntöönpanokelpoinen asiakirja vastaa perintätapauksessa joko tavanomaisessa puolalaisessa tuomioistuinmenettelyssä, maksusuoritusmääräyksessä tai vähäisiä vaateita koskevassa menettelyssä annettua tuomiota.

Täytäntöönpanoa koskevia lakeja säännellään Puolan siviiliprosessilaissa (Kodeks postępowania cywilnego).

Maksukyvyttömyysmenettelyt Puolassa, kun organisaatiolla ei ole maksukykyä.

Kun yrityksellä on niin paljon maksamattomia velkoja, ettei sillä ole mahdollisuutta kattaa niitä, maksukyvyttömyysmenettely voi tulla ajankohtaiseksi.

Yrityksiä koskevien maksukyvyttömyysmenettelyjen tarkoituksena on;

1. Ennen kaikkea turvata kaikkien velkojien edut. Tämä tarkoittaa, että kaikilla on oltava samat mahdollisuudet saada saatavansa maksettua.
2. Mutta myös löytää, jos mahdollista, keino, jolla maksukyvytön yritys voi jatkaa toimintaansa.

Resurssit ja varat: Maksukyvyttömyysmenettelyissä konkurssipesään sisällytetään varat, jotka konkurssin osapuolella on 11 luvun vahvistamisen saapuessa, samoin kuin varat, jotka kyseinen osapuoli on saanut 11 luvun menettelyn aikana (konkurssilain 62 §).

Hallinnointi : Velallisella ei ole mahdollisuutta käsitellä omaisuuttaan. Varojen ja resurssien hallinnointi siirtyy syndykille. Syndykki ottaa myös hoitaakseen yrityksen johtamiseen liittyvät tehtävät.

Kun tarvitset apua velkojen perinnässä Puolassa, Oddcoll voi auttaa sinua. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää. Jos haluat laittaa puolalaisen perintätoimistomme töihin, sinun tarvitsee vain ladata lasku!

Katso, kuinka helppoa on päästä tapauksen kanssa alkuun!

ODDCOLL

Oddcoll tarjoaa kansainvälistä perintäpalveluja.
Helpotamme yritysten maksun saamista ulkomaalaisilta asiakkailtaan.
WordPress Image Lightbox Plugin