Võlgade sissenõudmine Eestis

  • Riskivaba. Makske ainult siis, kui meil õnnestub.
  • 9,5 % komisjonitasu.
  • Kohapeal Eestis toimuv võlgade sissenõudmine.

Tõhus võlgade sissenõudmine Eestis

Kas vajate abi võlgade sissenõudmisel Eestis? Kas teil on Eesti klient, kes ei ole teie arveid tasunud? Meie Eesti võlgade sissenõudmise ekspertidel on kogemused, teadmised ja vahendid, et aidata teid Eesti võlgade sissenõudmisel. Loe edasi, et näha, kuidas!

Saate oma Eesti arvete eest tasutud kolme lihtsa sammuga

h

Viige oma Eesti nõue meie veebipõhisele võlgade sissenõudmise platvormile.

Meie inkassobüroo Eestis hakkab võlga sisse nõudma.

Pärast edukat sissenõudmist kantakse summa otse teile üle.

Oddcoll’i kasutamise eelised võlgade sissenõudmisel Eestis!

N

Meie Eesti ekspert tegeleb teie nõudega kiiresti ja tõhusalt.

N

Kogu suhtlus võlgnikuga toimub eesti keeles, mis muudab teie võlgniku koostöövalmimaks

N

Kohaliku ärikultuuri ja riigi õiguse eksperdid.

Nii tagame, et teile makstakse!

Oddcoll pakub ülemaailmse võlgade sissenõudmise teenuseid organisatsioonidele, kellel on probleeme klientide maksmisega välismaal.

Meie protseduur on, et tõhus võla sissenõudmine peaks toimuma seal, kus võlgniku ettevõte asub. Teisisõnu. Kiireks ja tõhusaks võlgade sissenõudmiseks Eestis tuleb kasutada inkassofirmat Eestis.

Selleks oleme käsitsi välja valinud suure jõudlusega inkassofirmad üle maailma ja koondanud need meie lihtsasti kasutatavale platvormile.

Nii et kui te edastate oma maksmata arve, alustab meie Eesti tingimustes silmapaistvalt vilunud Eesti inkassobüroo viivitamatult teie arve sissenõudmist.

Kõik, mida pead teadma rahvusvahelise võlgade sissenõudmise kohta 60 sekundi jooksul.

Meie inkassobüroo Eestis.

Kas teile ei maksta ja kas mitte maksev ettevõte asub Eestis?

Siis seisate te silmitsi kõigi Eestis kohaldatavate õigusaktide ja seadustega, kui olete arve sissenõudmisel. Põhjus on selles, et kohaldatakse riiklikke menetlusseadusi. Kuid ärge muretsege, kasutades meie teenust, Eesti inkassobüroo nõuab teie nõude sisse – Eesti riiklike võla sissenõudmistegevust reguleerivate õigusaktide ekspert.

Läbi Oddcoll, Eesti inkassofirma saab alustada teie arve sissenõudmist mõne minuti jooksul.

Eestis teeme koostööd Tallinnas asuva Aurelius Inkasso OÜ-ga. Eesti.

Tänu kõrgele sissenõudmismäärale, kiirele ja professionaalsele tegutsemisele võlgniku suhtes ning suurepärasele kliendirahulolule näeme neid parimaks alternatiiviks, mida kasutada võlgade sissenõudmiseks Eestis.

Tutvustage oma ettevõtet paari lausega?

Aurelius Inkasso on eesmärgipärane advokaadibüroo, millel on parim oskusteave, kuidas lahendada äriküsimusi, millesse võite sattuda, kui tegelete partneritega üle kogu maailma; Euroopas, Ameerika Ühendriikides, Aasias. Meie meeskond on spetsialiseerunud individuaalsele lähenemisele, et leida teie vajadustele parim lahendus.

Kui tihti teile makstakse?

Aurelius Inkasso edukuse määr on 80%.

Kirjeldage võlgade sissenõudmise protsessi (kohtuväliselt). Mida teete, et võlgnik tasuma saada, samm-sammult?

Kui saame kliendilt nõude (eeldusel, et dokumendid on piisavad), alustame menetlust. (Seda ei saa siinkohal enam avaldada, kuna käsitleme iga kliendi ja partneri andmeid konfidentsiaalselt).

Kui te võtate kohtuasja kohtusse ja võidate kohtus, kas te saate alati lisada kliendi poolt makstud kohtukulud võlgnevusele ja selle tasub võlgnik?

Kui me võtame asja kohtusse ja võidame, peab kohtukulud tasuma kaotanud pool.

Juriidiline võlgade sissenõudmine Eestis.

Kahjuks võib mõnikord osutuda vajalikuks astuda Eesti võlgniku vastu kohtusse, kuna ta ei maksa vaatamata survele võla sissenõudmise sõbralikus etapis Eestis. Meie Eesti esindaja saab teid selles küsimuses hõlpsasti aidata.

Kohtusse minek Eesti võla sissenõudmise asjaga.

Üks võimalus on kasutada tavalist kohtumenetlust Eesti kohtulikus sissenõudmises.

Kui kahel ettevõttel on “konflikt”, näiteks kui ettevõte ei maksa toote või teenuse eest, liigitatakse see pooltevaheliseks tsiviilvaidluseks.

Tsiviilasjad kuuluvad maakohtute (maakohus) pädevusse.

Tsiviilasjad hõlmavad väga erinevaid valdkondi ja hõlmavad erinevatest kokkulepetest ja kohustustest tulenevaid konflikte.

Tsiviilasja algatamiseks tuleb hagi esitada maakohtusse. Hagiavaldusest peab selguma, kelle vastu hagi esitatakse, miks seda esitatakse (näiteks millistel õiguslikel alustel) ja millised on nõude aluseks olevad tõendid.

Alama astme kohtud ja kõrgema astme kohtud on tavaliselt erinevad, sest Eesti kohturaamistikus on kolm astet.

Maakohtud (maakohus) tegutsevad esimese astme kohtutena, mis arutavad kõiki tsiviilasju.

Ringkonnakohus (ringkonnakohus): Kui (maakohus) tsiviilasjades tehtud otsused kaevatakse edasi, siis menetleb neid asju ringkonnakohus.

Riigikohus (Riigikohus): See on viimane instants, kuhu on võimalik tsiviilasjades edasi kaevata. Seega tegeleb see kohus ringkonnakohtute apellatsioonkaebustega. Riigikohtu eesmärk on luua pretsedent Eesti õigusnormide tõlgendamiseks.

Kohtute valvsa pilgu all toimuvaid menetlusi juhitakse eesti keeles. Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja esitada kohtule nõuetekohaselt allkirjastatud vormis ja kirjalikult.

“Maksekorralduse” menetlus Eestis.

Maksekäsu nõuete puhul on Eestis olemas erakorraline kohtumenetlus, mis muudab kohtuotsuse saamise lihtsamaks, odavamaks ja kiiremaks kui tavaline tsiviilkohtumenetlus riigi kohtutes. Seda tuntakse kui “maksekäsu”. See on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku (tsiviilkohtumenetluse seadustik) 49. peatükis.

Seda metoodikat kohaldatakse eraõiguslikest suhetest tulenevate nõuete suhtes ja see on mõeldud konkreetsete rahasummade maksmiseks.

Teisisõnu. Konflikt peab puudutama kahte eraõiguslikku subjekti ja olema seotud teatud rahasummaga. Seega sobib see ideaalselt Eesti seadusliku võla sissenõudmiseks.

Kas nõude koguväärtuse suhtes on olemas ülempiir?

Jah, on olemas ülempiir. Maksekorraldust saab kasutada ainult nõuete puhul, mille kogusumma on 6400 eurot.

Maksekorralduse kasutamine on Eestis täiesti vabatahtlik ja võlausaldaja võib endiselt kasutada tavalist kohtumenetlust.

Maksekäsu arvel abistatud menetluse taotlusi suunab Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja maksekäsu büroo.

Kas on vaja esindada end advokaadi poolt? Ei, advokaadi või juristi kasutamine ei ole nõutav.

Kui üksikasjalikult tuleb esitada nõude esitamise eesmärk ?

Taotlus peaks sisaldama:

● lühikest kirjeldust tingimustest, mis moodustavad nõude põhjuse
● lisaks sellele lühikirjeldus selle kohta, milliseid tõendeid petitsiooni esitaja nõude toetuseks esitab.

Mis juhtub, kui võlgnik esitab maksekorralduses nõude vastuväite?

Võlgnikul on võimalus vaidlustada maksekäsu nõue 15 päeva jooksul.

Vaidluse esitamise viisi kohta ei ole mingeid vorminõudeid. Samuti ei ole vaja täpsustada vastuväite põhjuseid.

Kui vaidlus esitatakse enne tähtaja möödumist, jätkab kohus poolte vahelist tavalist kohtumenetlust.

Kuid juhul, kui avaldaja on üheselt taotlenud menetluse lõpetamist olukorras, kus vastuväide on dokumenteeritud, lõpetatakse menetlus.

Vaidlustusavalduse puudumise mõju:

Juhul, kui võlgnik jätab maksekorralduses näidatud summa tasumata ja ei esita vastuväidet enne tähtaega – siis teeb kohus otsuse, millega määratakse võlgniku maksekohustus.

Võlausaldaja saab kohtuotsust kasutada täitemenetluses.

Täitemenetlused Eestis.

Täitmisele pööramine tähendab Eestis kaubanduslikus kontekstis seda, et Eesti ametiasutused aitavad võlausaldajal saada tagasi raha, millele tal on õigus. Selle eelduseks on see, et Eesti kohtud on teinud nõude tõendava kohtuotsuse.

Lisaks peab võlausaldaja ka ise aktiivselt täitmist taotlema. Ametiasutused ei alusta seda automaatselt pärast kohtuotsuse tegemist.

Täitmise eest vastutavad Eestis kohtutäiturid.

Maksejõuetusmenetlus Eestis :

Aeg-ajalt juhtub, et ettevõtted või üksikisikud satuvad rahaga seotud piinadesse või ei suuda oma nõudeid ja võlgasid tasuda, ning maksejõuetusmenetlus muutub asjakohaseks. Nii juhtub see ka Eestis.

Eestis on kolm erinevat maksejõuetusmenetluse seadust.

● Pankrotimenetlused
● saneerimismenetlused ja
● võlgade restruktureerimise menetlused

Pankrotimenetluse eeskirjad on sätestatud pankrotiseaduses, saneerimist käsitlevad eeskirjad on sätestatud saneerimisseaduses ning võla restruktureerimise eeskirjad on sätestatud võla restruktureerimise ja võlgade kaitse seaduses.

Maksejõuetusmenetluse eesmärk on püüda rahuldada võlausaldajate õigust maksetele, võttes üle kontrolli võlgniku vara üle.

Pankrot tähendab võlgniku maksejõuetust, mis on välja kuulutatud kohtuotsusega. Seega on pankrotimenetluse algatamise kõige olulisem tingimus, et võlgnik on maksejõuetu. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda oma võlausaldajatele maksta ja kui see maksevõime puudumine ei ole ainult ajutine.

Järgmine pankrotimenetluse algatamise põhiline eeltingimus on pankrotiavalduse dokumenteerimine ja selle võib väga hästi esitada võlausaldaja või võlgades olev isik/äriühing.

Pankroti väljakuulutamise hetkel muutuvad võlgniku vara ja vahendid pankrotivaraks ning võlgniku õigus pankrotivara järelevalvele ja hävitamisele läheb üle pankrotihaldurile.

Nii toimib meie võlgade sissenõudmise teenus.

Kas teil on Eesti kliendiga tasumata arve? Oleme valmis aitama teile võlgade sissenõudmisega Eestis. Palun võtke meiega ühendust, et saada lisateavet. Kas te ei taha enam makseid ootama jääda? Lihtsalt kandke oma arve kohe meile üle. Meie eksperdid alustavad kohe teie poolelioleva võla sissenõudmist Eestis!

Vaadake, kui lihtne on oma juhtumiga alustada!

ODDCOLL

Oddcoll on rahvusvahelise võlgade sissenõudmise teenus.
Teeme ettevõtetele välismaal klientidelt raha sissenõudmise lihtsaks.
WordPress Image Lightbox Plugin