Inkasso i Qatar

  • Inkasso i Qatar, der udføres af et lokalt advokatfirma.
  • Risikofri. Betal kun, hvis det lykkes for os.
  • 19,5 % provision.

  Bedømt 9,4 ud af 10 baseret på 70 anmeldelser på Kiyoh!  international debt collection in Finland

En inkassotjeneste for virksomheder, der ønsker at få betaling fra deres kunder i Qatar.

Vi har specialiseret os i international inkasso mellem virksomheder, og vi kan hjælpe dig med at få betaling hurtigt og nemt fra debitorer i Qatar. Læs videre for at se hvordan.

Inkasso i Qatar – tre trin.

h

Du starter din inkassosag mod din debitor i Qatar ved at oprette en konto og uploade dit ubetalte tilgodehavende.

Vores advokatfirma vil begynde at tage de nødvendige inkassosager mod din debitor direkte på stedet i Qatar.

Når betalingen er foretaget, overføres pengene til dig.

Nogle grunde til at bruge Oddcoll til at inddrive gæld fra debitorer i Qatar.

N

Lokal inkassospecialist på stedet i Qatar til at udføre arbejdet.

N

Som er eksperter i, hvordan man specifikt skal agere i Qatar.

N

Som taler det samme sprog som dine debitorer og som kender den lokale forretningskultur.

Det er på denne måde, at Oddcoll adskiller sig fra andre inkassotjenester.

Oddcoll er en inkassotjeneste, der er udviklet til virksomheder, der har salg til kunder i andre lande. På vores brugervenlige inkassoplatform har vi knyttet os til nationale inkassobureauer og advokatfirmaer i hele verden. Ved at udvælge og stille de bedste lokale inkassobureauer eller advokatfirmaer til rådighed der, hvor dine kunder befinder sig, sikrer vi, at du maksimerer dine chancer for at få betaling. Effektiv inkasso skal altid gennemføres i debitors land, da reglerne dér dikterer processen.

Vores lokale advokatfirma i Qatar, som vil iværksætte inkassovirksomhed direkte på stedet:

Vi er glade for at kunne præsentere Hashem & Partners som vores advokatfirma og inkassopartner i Qatar. De vil straks iværksætte inkassovirksomhed i Qatar, når du starter en sag.

Inkassoprocessen i Qatar.

Inkassoprocessen i Qatar starter, når en faktura forfalder, og der gøres forsøg på at inddrive gælden i den udenretslige inkassofase. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt at tage retlige skridt og dermed bringe sagen for retten:

Den udenretslige inkassofase i Qatar.

Fasen starter, når en fordring forfalder til betaling. Det vil sige, at betalingsdatoen er overskredet. Til at begynde med sender virksomhederne normalt selv betalingspåmindelser ud. Men som du sikkert har oplevet, er det meget vanskeligt at overtale en skyldner i udlandet til at betale. Man har simpelthen ikke nogen effektive værktøjer, når man fra udlandet fremsætter betalingskrav. En skyldner ved, at sagen langt fra er eskaleret til en retssag.

For at kunne inddrive gælden effektivt har en virksomhed derfor brug for hjælp fra en inkassopartner, der befinder sig samme sted som debitor, dvs. i Qatar.

Det gør hele forskellen i verden, når en lokal inkassospecialist i Qatar begynder at lægge pres på debitor.

Ved at kontakte skyldneren pr. brev, e-mail, telefon osv. gøres skyldneren opmærksom på, at kravet nu behandles af et advokatfirma i det samme land, hvor vedkommende befinder sig. Dette gør en væsentlig forskel for den qatarske debitors “betalingsvilje”, da han nu ved, at retslige skridt nu i realiteten hurtigt kan håndhæves. Desuden er det lokale advokatfirma ekspert i den forretningskultur, de regler osv. der findes i Qatar.

De fleste fordringer inddrives på dette stadium, men hvis en debitor fortsat ikke betaler sin gæld, skal der træffes en beslutning om, hvorvidt kreditor ønsker at tage sagen til retslig inkasso i Qatar.

Retlig inddrivelse af gæld i Qatar.

Qatars retssystem.

Staten Qatar er et arveligt emirat, der regeres af Al Thani-familien. Islam er landets officielle religion, og shari’a (islamisk lov) har en meget stærk indflydelse på lovgivningen i Qatar.

I overensstemmelse med bestemmelserne i forfatningen er der tre myndigheder i staten Qatar:

– den udøvende myndighed
– den lovgivende myndighed,
– den dømmende magt.

A: Den udøvende myndighed: emiren, ministerrådet og premierministeren.

Den udøvende magt ligger hos emiren. Det fremgår klart af forfatningen, at emiren er statsoverhoved, øverstkommanderende for de væbnede styrker og repræsentant for staten internt, eksternt og i alle internationale forbindelser. Emiren bistås af ministerrådet som fastsat i forfatningen. Ministerrådet er den højeste udøvende myndighed i landet og ledes af en premierminister, som udnævnes af emiren. Ministerrådet omfatter også udpegede ministre.

B. den lovgivende magt: (Shura-rådet)

I overensstemmelse med forfatningen er den lovgivende magt tillagt det rådgivende råd (Shura Council).

Det rådgivende råd (Shura-rådet) godkender også regeringens generelle politik og budget og udøver kontrol med den udøvende myndighed som fastsat i forfatningen. Rådet giver udtryk for sine synspunkter i form af henstillinger, som Qatars statsoverhoveder og kabinettet tager hensyn til ved udførelsen og gennemførelsen af deres opgaver.

Ethvert lovforslag, der vedtages af Shoura Council, forelægges til sidst for emiren til godkendelse. Emiren har ret til at nægte at ratificere et lovforslag og sende det tilbage til rådet. Hvis Shoura Council på ny godkender det afviste lovforslag med to tredjedeles flertal, godkender emiren lovforslaget og offentliggør det. Uanset ovenstående kan emiren udskyde gennemførelsen af en sådan lov på ubestemt tid, hvis han mener, at det er i statens interesse.

C. Retsvæsenet:

Den retlige struktur i Qatar er opdelt i tre niveauer:

1. domstole i første instans (som er opdelt i strafferet, civilret, forvaltningsret og familiedomstol);

2. appeldomstole: Appellationsdomstolar har till uppgift att besluta om överklaganden av domar från första instans. (Også opdelt i straffedomstol, civilret, forvaltningsret og familiedomstol);

3. kassationsdomstolen (som er den højeste domstol, men som kun behandler spørgsmål om forkert anvendelse af loven og ikke behandler en sag i realiteten).

Retlig inddrivelse af gæld via domstolene i Qatar.

Hvilken domstol?

Qatar har i øjeblikket ingen specialiserede domstole for handelssager, og derfor afgøres alle handelstvister af de civile domstole.

Den civile domstol består af en delvis domstol og en fuld domstol. De delvise domstole behandler krav, hvis værdi ikke overstiger 500 000 QR, og de plenumdomstole behandler krav, hvis værdi overstiger 500 000 QR.

Processen i retten:

Civile retssager er baseret på skriftlige processkrifter. Retssager føres på arabisk. Der er oversættere til rådighed for parter, der ikke taler arabisk. Retsdokumenter, der er skrevet på et andet sprog end arabisk, herunder bevisdokumenter, skal oversættes til arabisk af en autoriseret oversætter.

Dommerne er uafhængige og kan ikke afsættes fra deres embede, medmindre det er fastsat i loven. Retsvæsenets uafhængighed er ukrænkelig og er beskyttet ved lov mod indblanding fra andre myndigheder.

Domstolene kræver, at vidner skal være uafhængige, hvilket betyder, at parternes ansatte, direktører, agenter osv. ikke behandles som vidner, og at deres udtalelser har ringe eller ingen bevisværdi.

Domme afsagt af lavere domstole kan appelleres til appelretterne og derefter i visse tilfælde til kassationsretten.

Domme afsagt af højere domstole er ikke nødvendigvis bindende for lavere domstole (selv om domme afsagt af højere domstole generelt respekteres). Det betyder, at hver sag normalt afgøres på grundlag af dens egne fortjenester og specifikke kendsgerninger, og dommeren kan afsige sin egen dom uden nødvendigvis at følge tidligere domme fra højere domstole om lignende spørgsmål.

I forfatningen er det fastsat, at retsvæsenet skal være uafhængigt. Domstolene skal afsige deres domme i overensstemmelse med loven. Dommerne er uafhængige og må ikke være underlagt nogen magt i udøvelsen af deres dømmende funktioner i henhold til loven, og der må ikke ske nogen som helst indblanding i retssager og retsplejen.

Qatars civilret indeholder forskellige forældelsesfrister for retssager. Generelt forældes kontraktmæssige krav efter 15 år fra den dato, hvor retten opstod, medmindre en undtagelse i loven fastsætter andet. F.eks. forældes krav i forbindelse med checks efter tre år, købmænds krav efter ti år og krav i forbindelse med ansættelsesforhold efter et år.

Vi kan hjælpe dig med inkasso i Qatar. Upload dit krav og kom i gang i dag, eller kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Se, hvor nemt det er at komme i gang med din sag!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for inddrivelse af gæld internationalt. Vi gør det letteres for virksomheder at få betalt fra deres kunder i udlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin