Hvad er inkasso, og hvordan fungerer det?

Er du træt af at have med kunder eller debitorer at gøre, som ikke betaler til tiden? Er du bekymret for din virksomheds økonomiske sundhed eller din personlige økonomi? Hvis ja, har du måske brug for at lære mere om inkasso.

I denne artikel vil vi forklare, hvad inkasso er, og hvordan det fungerer, så du bedre kan forstå denne proces og holde en effektiv kontrol med dine inkassosager. Derudover vil vi give dig nogle nyttige tips og værktøjer til at inddrive dine fordringer uden at påvirke dit forhold til dine kunder. Gå ikke glip af denne komplette vejledning om inkasso!

 

Hvad er inkasso?

Denne proces anvendes, når en kunde eller debitor ikke har betalt en faktura eller et lån inden for den fastsatte frist, og betalingsfristen er udløbet. I dette tilfælde har virksomheden eller kreditor mulighed for selv at opkræve forfaldne betalinger, hyre et inkassobureau som Oddcoll eller en advokat, der er specialiseret i inkasso og international inkasso. Det fungerer i hele verden, selv i bestemte lande. Du kan tjekke dets specifikke sider: Det kan f.eks. være på dine egne sider: Inkassobureau Filippinerne, Inkassobureau Inkasso Malaysia eller Inkassobureau USA.

Målet er at inddrive pengene og forhindre, at den manglende betaling skader den berørte virksomheds eller enkeltpersons finansielle sundhed.

 

Typer af gæld

Der er forskellige typer gæld, der kan inddrives gennem inkassoprocessen. Her er nogle eksempler:

 • Erhverv: Disse er opstået mellem virksomheder, som f.eks. betaling af en faktura for køb af varer eller tjenesteydelser.
 • Banklån: Udviklet til lån eller kreditter, der ydes af en bankvirksomhed.
 • Skatter: Dette er gæld, der opstår som følge af skatter eller bøder, der ikke er betalt til skattemyndighederne.
 • Realkreditlån: Gæld, der opstår som følge af realkreditlån til køb eller opførelse af en bolig.
 • Kreditkort: Oprettet ved brug af et kreditkort til at foretage køb eller kontanthævninger.
 • Personligt: Det er gæld, der opstår mellem enkeltpersoner, som f.eks. lån af penge til en ven eller slægtning.

Det er vigtigt at bemærke, at at inkassoprocessen kan variere afhængigt af typen af gæld og de gældende love på det enkelte sted. Derfor er det tilrådeligt, at de berørte virksomheder og enkeltpersoner er ordentligt informeret om de betingelser og krav, der skal være opfyldt for at gennemføre inkassoprocessen for hver enkelt type gæld.

 

Inkassoprocessen: iværksættelse, inkasso, retsforfølgning og inddrivelse

Inkassoprocessen kan variere afhængigt af lovgivningen i de enkelte lande, men følger generelt en lignende proces, der består af følgende trin:

 

1- Indledning

Kreditorselskabet sender en faktura med angivelse af forfaldsdato og betalingsbetingelser. Hvis debitor ikke foretager betalingen inden for den fastsatte frist, betragtes den som en forsinket betaling.

2- Inkasso

Ved at sende betalingspåmindelser eller telefonopkald, forsøger vi at opnå en betalingsaftale med debitor, hvor der fastsættes nye betalingsdatoer og -betingelser, som er tilpasset debitors muligheder.

3- Retlige skridt

Hvis debitor ikke reagerer på betalingspåmindelser eller ikke overholder de indgåede aftaler, kan virksomheden indlede retslige skridt for at inddrive gælden. På dette stadium hyres en specialiseret advokat til at indgive en retssag ved den tilsvarende domstol.

4- Inddrivelse

Hvis kravet accepteres af retten, indledes inddrivelsesprocessen. Dette kan omfatte fuldbyrdelse af en dom, der beordrer beslaglæggelse af skyldnerens aktiver, eller forhandling af en betalingsplan for at inddrive gælden inden for de fastsatte betingelser.

I nogle tilfælde kan inddrivelsen af gælden tage flere måneder eller endog år, afhængigt af sagens kompleksitet og skyldnerens betalingsevne.

 

Inkassometoder

Der er flere metoder, du kan bruge til at inddrive pengene. Nogle af de mest almindelige er:

Intern inkasso

Denne metode indebærer, at virksomheden selv gennemfører inkassoprocessen uden at gøre brug af eksterne tjenester. Ved denne fremgangsmåde kan virksomheden eller den pågældende person etablere nye betalingsaftaler med debitorer og løbende overvåge debitorer.

Intern inkasso kan være effektiv for små fordringer eller for debitorer, der befinder sig i en stabil økonomisk situation.

Eksterne inkassobureauer

De består i at hyre et inkassobureau til at udføre inkassoprocessen. Inkassobureauer er specialiserede virksomheder, der er i har til opgave at inddrive udestående fordringer på vegne af deres kunder, ved at anvende forskellige inkassometoder, såsom at sende inkassobreve, e-mails og andre.

Denne metode kan være effektiv i forbindelse med store fordringer eller for debitorer, der ikke har reageret på betalingspåmindelser fra virksomheden.

Gældsopkøbere

Indebærer salg af den udestående gæld til en tredjepart. Gældsopkøbere er specialiserede virksomheder, der erhverver udestående gæld til en pris, der er lavere end det oprindelige beløb, med det formål senere at inddrive gælden ved hjælp af forskellige inkassometoder. Når gældskøberen har erhvervet gælden, bliver den den nye kreditor og overtager inkassoprocessen.

Det kan være effektivt for virksomheder, der hurtigt ønsker at genvinde likviditet fra deres tilgodehavender, selv om den pris, som gælden sælges til, kan være lavere end det oprindelige beløb.

Nøgleaktører inden for inkasso af fordringer

Nøgleaktører inden for inkasso er dem, der spiller en grundlæggende rolle i processen med at inddrive udestående gæld. Her er nogle af dem:

 • Kreditorer: Disse er virksomheder eller enkeltpersoner, der har mulighed for at kræve betaling af en udestående gæld.
 • Debitorer: Personer eller virksomheder, der har pådraget sig misligholdelse og har en udestående gæld hos kreditorerne.
 • Inkassobureauer: Det er virksomheder, der har specialiseret sig i inddrivelse af udestående gæld og arbejder på vegne af kreditorer for at inddrive de skyldige penge.
 • Advokater: Dette er juridiske fagfolk, der rådgiver kreditorer i forbindelse med inkassoprocessen og i nogle tilfælde repræsenterer kreditorer i retssager for at inddrive gælden.

Hver af disse nøgleaktører i inkassoprocessen har en særlig rolle at spille, og deres samarbejde og arbejde er vigtigt for at opnå en effektiv og retfærdig inddrivelse af udestående fordringer.

 

5 Inkassoteknikker

Inkasso er en grundlæggende del af den finansielle proces for enhver virksomhed eller enkeltperson. Derfor er her nogle af de teknikker, der anvendes til at inddrive gæld:

 • Kommunikationsteknikker

De er et sæt af færdigheder, der bruges til at etablere effektiv og overbevisende kommunikation med debitor. Disse teknikker omfatter færdigheder i at lytte og forstå debitors økonomiske situation, at give oplysninger på en klar måde samt færdigheder i at overtale debitor.

 • Forhandlingsstrategier

De bruges til at nå til enighed med skyldneren om, hvordan gælden vil blive tilbagebetalt. Disse strategier omfatter at lytte til og forstå skyldnerens behov, præsentere levedygtige betalingsmuligheder og overtale skyldneren til at gå med til en betalingsplan.

 • Lokalisering af ubetalte tilgodehavender

Det er kendt som en søgning efter debitorer, der er forsvundet eller er holdt op med at kommunikere med kreditor. Denne teknik kan omfatte søgning efter oplysninger via sociale netværk, offentlige registre og specialiserede databaser.

 • Gældsbetalingsplaner

De er en aftale mellem kreditor og debitor om, hvordan gælden skal tilbagebetales. Disse planer kan omfatte afdragsbetalingsmuligheder, delvise betalinger, nedsatte renter eller forsinkelsesgebyrer. Desuden kan de tilpasses, så de passer til den misligholderens økonomiske situation.

 • Retssager

De er et juridisk skridt, der kan tages for at inddrive gælden. Dette kan omfatte indgivelse af en retssag ved retten og opnåelse af en retskendelse om betaling af gælden. Denne teknik anvendes, når alle andre muligheder er slået fejl og der er behov for indgriben fra domstolene for at inddrive pengene.

 

Konsekvenser af manglende betaling af gæld

Manglende betaling af gæld kan have alvorlige økonomiske og juridiske konsekvenser for skyldneren, som kan omfatte:

 • Skader på kreditværdigheden: Misligholdelse af gæld kan have en negativ indvirkning på en debitors kreditvurdering. Dette kan gøre det vanskeligere at opnå kredit i fremtiden, resultere i højere renter og begrænse finansieringsmulighederne.
 • Retssager og retsafgørelser: Kreditor kan anlægge retslige skridt for at inddrive de skyldige penge. Dette kan omfatte indgivelse af en retssag i retten, hvilket kan resultere i en dom mod debitor.
 • Udlæg i løn: Hvis kreditor opnår en retsafgørelse mod dig, kan du anmode om lønudlæg. Det betyder, at skyldnerens arbejdsgiver tilbageholder en del af din løn for at betale gælden.
 • Udlæg i aktiver: Hvis skyldneren ikke er i stand til at betale gælden, og hvis retsafgørelsen tillader det, kan kreditor anmode om udlæg i aktiver. Det vil sige, at sagsøgeren kan beslaglægge skyldnerens aktiver og sælge dem for at inddrive gælden.

Debitors rettigheder

Debitorer har rettigheder, der beskytter deres økonomiske velfærd og hjælper dem med at undgå at blive ofre for ulovlig eller urimelig inkassovirksomhed. Nogle af disse rettigheder omfatter:

 • Retten til at modtage klare og præcise oplysninger om gælden: Herunder det skyldige beløb, kreditorens navn og datoen for gældens opståen.
 • Retten til at blive behandlet med respekt og fri for chikane fra inkassofirmaer: Inkassofirmaer må ikke bruge stødende eller blasfemisk sprog, true med ulovlige handlinger eller give falske oplysninger om gælden.
 • Ret til at bestride gælden og anmode om verifikation: Hvis en skyldner mener, at gælden er ukorrekt, har han eller hun ret til at bestride den. Inkassofirmaer skal på anmodning fremlægge en bekræftelse af gælden.
 • Ret til at blive informeret, hvis gælden er blevet solgt til en tredjepart: Hvis gælden er blevet solgt til et inkassobureau, har debitor ret til at blive underrettet om salget og få oplysninger om, hvordan han/hun kan kontakte bureauet.
 • Ret til at blive underrettet om retslige skridt mod dem: Hvis der træffes retslige foranstaltninger mod en skyldner, har denne ret til at blive underrettet og modtage oplysninger om processen.

Relateret artikel:Regning vs. faktura

3 tips til gældsforvaltning

Gældsforvaltning kan være en udfordrende opgave, men det er vigtigt at gøre den så effektiv som muligt for at undgå negative økonomiske konsekvenser. Hvis du vil vide, hvordan du gør det, får du her nogle tips:

 • Opret et budget: Dette er et vigtigt redskab til at styre din økonomi. Start med at registrere dine månedlige indtægter og udgifter, og se derefter på, hvor du kan reducere dine udgifter. Sørg for at medtage gældsbetalinger i dit budget og fastlægge en realistisk betalingsplan.
 • Forhandle med kreditorer: Hvis du har svært ved at betale din gæld, skal du kontakte dine kreditorer for at forhandle om en betalingsplan. Forklar din økonomiske situation, og foreslå en betalingsplan, som du kan overholde. Mange gange vil kreditorerne være villige til at samarbejde med dig om at opstille en betalingsplan, der giver dem mulighed for at få deres penge tilbage.
 • Søg hjælp hos kreditrådgivningsbureauer: De kan give dig økonomisk rådgivning og ressourcer til at hjælpe dig med at håndtere din gæld. Disse organisationer kan hjælpe dig med at konsolidere din gæld, opstille en tilbagebetalingsplan og forhandle med dine kreditorer.

 

Konklusion

Inkasso er en proces, der bruges til at inddrive penge, som man skylder en kreditor. Denne proces kan omfatte kontakt med debitor pr. telefon eller post og i ekstreme tilfælde indbringelse af en retssag for at inddrive pengene. På den anden side er det vigtigt at huske på, at inkasso er reguleret ved lov, og der er grænser for den taktik, der kan anvendes til at inddrive gælden.

Derfor anbefaler vi dig at forvalte din gæld effektivt, da du vil kunne undgå inkasso og holde dig i en sund økonomisk situation.

4 min. læsning.

Hvilke regler gælder.
Den internationale indsamlingsproces.
Hvordan man opnår effektiv inkasso.

Oddcoll er en platform med inkassofirmaer over hele verden, der gør det muligt for internationalt orienterede virksomheder at inddrive deres forfaldne fakturaer med lethed.

Gælder for alle vores partnere

Juridisk bemyndigelse til at inddrive fordringer i deres lande

B2B inkassospecialister

Kommunikerer på engelsk
– Eksperter i deres nationale lovgivning om inddrivelse af fordringer

RELATED ARTICLE  Betalingspåmindelser for sene betalinger
WordPress Image Lightbox Plugin