Vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii

  • Bez rizika. Platíte pouze v případě úspěchu.
  • 19,5 % provize.
  • Vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii, které provádí místní advokátní kancelář.

  Hodnoceno skóre 9,4 z 10 na základě 72 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Získejte rychle a snadno zaplaceno od svých dlužníků v Saúdské Arábii.

Pomůžeme vám s vymáháním pohledávek v Saúdské Arábii. Prostřednictvím naší mezinárodní platformy pro vymáhání pohledávek s místními advokátními kancelářemi a inkasními agenturami. Přečtěte si více a zjistěte, jak snadno vám můžeme pomoci!

Vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii ve třech krocích.

h

Nahrajte svou nezaplacenou pohledávku vůči saúdskému dlužníkovi.

Naše místní advokátní kancelář v Saúdské Arábii začne na vašem případu pracovat.

Jakmile dlužník zaplatí, peníze vám budou okamžitě převedeny.

Několik důvodů, proč využít Oddcoll.

N

Místní odborníci na vymáhání pohledávek přímo v Saúdské Arábii.

N

Jazyk není překážkou.

N

Specialisté na saúdskoarabské zákony, předpisy a obchodní kulturu.

Jak vám můžeme pomoci dosáhnout úspěšného vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii!

Prostřednictvím naší mezinárodní platformy pro vymáhání pohledávek pomáháme mezinárodním společnostem po celém světě získat platby od svých zákazníků v zahraničí. Spojili jsme nejlepší inkasní agentury a advokátní kanceláře z celého světa, abychom vám mohli nabídnout prvotřídní služby v oblasti vymáhání pohledávek bez ohledu na to, kde se vaši dlužníci nacházejí. Účet a svůj případ si založíte během několika minut a získáte veškeré odborné znalosti naší advokátní kanceláře v Saúdské Arábii.

Naše místní advokátní kancelář se sídlem v Saúdské Arábii, která přímo na místě zahájí inkasní akce:

S potěšením vám představujeme advokátní kancelář Hashem & Partners jako našeho partnera pro vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii. Po zahájení případu okamžitě zahájí inkasní akce v Saúdské Arábii.

Proces vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii.

Níže je uveden stručný popis procesu vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii. Od okamžiku, kdy se saúdský dluh pokusí posunout do fáze mimosoudního vymáhání dluhu, až do okamžiku, kdy je třeba podniknout právní kroky a soudní řízení k získání platby.

Mimosoudní vymáhání dluhů v Saúdské Arábii.
Soudní vymáhání dluhů v Saúdské Arábii.
Právní systém Saúdské Arábie.
Obrácení se na soud s pohledávkou v Saúdské Arábii.

“Mimosoudní” vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii.

Proces vymáhání dluhů v Saúdské Arábii tedy začíná v okamžiku, kdy je dluh splatný. To znamená, že uplynula dohodnutá lhůta pro zaplacení, aniž by byl dluh uhrazen.

Pokud dlužník nezpochybňuje, že dluh de facto neexistuje, začíná proces vymáhání v Saúdské Arábii ve fázi mimosoudního vymáhání.

To znamená, že advokátní kancelář (protože právě ta se v Saúdské Arábii pro vymáhání pohledávek používá, a nikoli inkasní agentury) využije svých odborných znalostí, aby dlužníka přesvědčila, aby zaplatil, co dluží.

Vzhledem k tomu, že právník v “domovské zemi” dlužníka je tím, kdo vznáší požadavek na vymáhání a kdo dává dlužníkovi najevo, že případ může být předán soudu, má to obrovský vliv na ochotu saúdského dlužníka zaplatit. Ti pak chápou vážnost situace a samozřejmě se chtějí vyhnout soudnímu řízení, které stojí mnoho peněz a trvá dlouho.

Kontakt s dlužníkem navazuje saúdská advokátní kancelář např. dopisem, telefonicky, e-mailem atd. Pokud má dlužník špatnou platební schopnost (tj. špatnou schopnost splácet), může být nutné určité vyjednávání a možná i stanovení splátkového kalendáře.

Většina případů předaných k vymáhání dluhů v Saúdské Arábii je vyřešena v této fázi. To je také výhodnější, protože to pro žádnou ze stran nepředstavuje další náklady ani čas.

Pokud dlužník nadále otálí a neplatí, je třeba v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda se vyplatí věc postoupit k soudnímu vymáhání dluhů v Saúdské Arábii.

Soudní vymáhání pohledávek v Saúdské Arábii.

Právní systém Saúdské Arábie.

Saúdskoarabské království je islámská monarchie. Jeho vládní systém je založen na zásadách práva šaría, které odkazuje na morální, náboženské, sociální a právní příkazy obsažené ve svatém Koránu, učení (sunně) proroka Mohameda (NBŽM) a různých výkladech tohoto učení islámskými učenci.

Král vykonává nejvyšší autoritu a je ústředním bodem veškeré autority. Vede národní politiku v souladu s příkazy islámu. Dohlíží na provádění islámské šarí’y a saúdských zákonů, nařízení a usnesení, jakož i na systém řízení země a obecnou státní politiku. Řídí také celkovou státní politiku, poskytuje pokyny různým vládním orgánům a zajišťuje, aby Rada ministrů zůstala harmonická a jednotná.

Král má Radu ministrů, která mu pomáhá řídit zemi. Skládá se z krále, který je předsedou vlády, korunního prince, který je místopředsedou vlády, a ministrů kabinetu. Je přímým výkonným orgánem království a má pravomoc určovat politiku země ve všech oblastech a hraje kontrolní roli při řízení obecných záležitostí státu. Má konečnou pravomoc nad výkonnými a správními záležitostmi všech ministerstev a dalších státních orgánů. Rada ministrů má výkonnou i zákonodárnou funkci a o zákonodárnou funkci se dělí s králem a Radou šúra. Každý ministr má právo navrhnout zákon nebo nařízení týkající se záležitostí jeho ministerstva.

Za součást výkonné moci jsou považovány také místní úřady, pobočky ministerstev a další veřejné orgány. Země je rozdělena na několik provincií, které jsou podřízeny ústřední vládě a zodpovídají se ministrovi vnitra. Účelem rozdělení země na několik provincií je zlepšení efektivity správy a rozvoje, udržení bezpečnosti a pořádku a ochrana práv a svobod občanů v rámci islámské šaríi.

Právní prameny v Saúdské Arábii:

V Saúdské Arábii existují tři prameny práva.
– Šaría
– královské dekrety
– tradiční kmenové právo a zvyky.

Právní systém Saúdské Arábie je založen především na právu šaría. Jedná se o islámské právo založené na Koránu a sunně (tradicích) islámského proroka Mohameda. Mezi zdroje šaríi patří také islámský vědecký konsenzus, který se vyvinul po Mohamedově smrti. V Saúdské Arábii byla šaría přijata v nekodifikované podobě. To znamená, že šaría v plném rozsahu byla považována za zákon země a nebyla do něj zahrnuta. Je proto jedinečná nejen ve srovnání se západními systémy, ale také ve srovnání s ostatními muslimskými zeměmi. Absence kodifikace šaríi vedla ke značným rozdílům v jejím výkladu a uplatňování.

Kromě toho neexistuje systém soudních precedentů, neboť saúdští soudci mají zakázáno zabývat se taqlidem (neboli nezpochybňováním výkladů jiných) a místo toho musí používat nezávislou argumentaci (ijtihad). Vzhledem k tomu, že soudci mají pravomoc nerespektovat předchozí rozhodnutí a mohou na konkrétní případ aplikovat svůj osobní výklad šaríi prostřednictvím ijtihadu, vznikají rozdílná rozhodnutí i ve zdánlivě stejných případech. Tento faktor má za následek značnou nejistotu ohledně rozsahu a obsahu pravidel v zemi.

Vláda oznámila svůj záměr kodifikovat šaríu v roce 2010 a v roce 2018 saúdská vláda vydala zdrojovou příručku právních zásad a precedentů.

Z hlediska právního a soudního systému se vliv šaríi projevuje tím, že žádný předpis není považován za platný, pokud je v rozporu s některou ze zásad šaríi. Stejně tak smluvní ustanovení, které je v rozporu se šaríou (např. ustanovení o účtování úroků), se považuje za neplatné a nelze je vymáhat. Smluvní ustanovení, která jsou v rozporu s právem šaría, tedy saúdské soudy neuznávají a nevynucují, i když se strany dohodly jinak.

Druhým hlavním pramenem práva jsou královské dekrety (nařízení). Ty jsou podřízeny šaríi a doplňují ji v oblastech, jako je pracovní právo, obchodní právo a právo obchodních společností.

Protože šaría nemůže pokrýt všechny aspekty činnosti v Saúdské Arábii a aby udržela krok s vývojem moderního života, přijala saúdská vláda různé vyhlášky, které se zabývají otázkami, jako jsou kapitálové trhy, zakládání a řízení společností, franchising, leasing atd.

V roce 2018 byla šaría doplněna také předpisy vydanými královským dekretem, které se týkají moderních otázek, jako je duševní vlastnictví a právo obchodních společností.

Šaría však zůstává v Saúdské Arábii primárním zdrojem práva. Zejména v oblastech, jako je trestní právo, rodinné právo, obchodní právo a smluvní právo.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že tradiční kmenové zákony a zvyky stále hrají svou roli. Soudci například uplatňují kmenové zvyky týkající se manželství a rozvodu.

Obrátit se na soud se svou saúdskou žalobou.

Saúdský soudní systém se skládá především ze soudů šaría, které projednávají naprostou většinu právních případů v Saúdské Arábii.

(Mimo soudy šaría existují také státní soudy, které řeší spory týkající se konkrétních královských výnosů, a od roku 2008 také některé specializované soudy. Následující prezentace se však zaměří na soudy šaría, protože právě ty jsou ve skutečnosti relevantní pro vymáhání právních pohledávek v Saúdské Arábii).

Soudy šaría jsou rozděleny do několika kategorií:

A. Nejvyšší soud – Nejvyšší soud má hlavní funkci jako nejvyšší orgán soudnictví. Jeho sídlo se nachází v Rijádu.

B. Odvolací soudy : Zákon stanoví zřízení jednoho nebo více odvolacích soudů v každé provincii království. Odvolací soudy se skládají ze specializovaných pracovních soudů, obchodních soudů, trestních soudů, soudů pro osobní záznamy a občanskoprávních soudů. Ty se zabývají odvoláními od soudů prvního stupně.

C. Soudy prvního stupně (obecné a zkrácené šaría soudy) Soudy prvního stupně jsou zřízeny v provinciích, guberniích a okresech podle potřeb soustavy. Soudy prvního stupně se skládají z obecných soudů, trestních soudů, obchodních soudů, pracovních soudů a soudů pro osobní stav a zahrnují specializované obvody, včetně obvodů pro vymáhání práva, vydávání povolení a dopravní obvody.

Pro obchodní spory, které mohou být předmětem soudního vymáhání v Saúdské Arábii, je příslušný obchodní soud. Žaloba se tedy podává u obchodního soudu prvního stupně.

Pro saúdské vymáhání pohledávek mohou být relevantní také exekuční soudy. To je případ, kdy bylo získáno rozhodnutí, na jehož zaplacení má člověk nárok, ale saúdský dlužník přesto pohledávku nezaplatí. Věřitel se pak může obrátit na exekuční soud s návrhem na vymáhání pohledávky. To znamená, že vám pomůže převést majetek na sebe. Exekuční soudce je povinen postupovat podle ustanovení zákona o soudním řízení šaría z roku 2013, pokud zákon o výkonu rozhodnutí nestanoví jinak. Může požádat o pomoc policii a příslušné orgány, uložit a zrušit zákaz vycestování, nařídit zadržení a propuštění, požadovat prohlášení o majetku a projednat insolvenční řízení.

Zahájit řízení o soudním vymáhání u soudů Saúdské Arábie:

Soudní vymáhání se zahajuje podáním předvolání k soudu.

Žalobce může zahájit soudní řízení, aniž by předtím žalovanému doručil formální výzvu k zaplacení nebo splnil jakékoli předsoudní formality.

Předvolání k soudu lze nyní (obvykle) podat prostřednictvím internetových stránek ministerstva spravedlnosti. Obchodní soudy přijímají elektronické verze žaloby, platí však určité výjimky. Řízení se obvykle koná na veřejném zasedání, pokud soudce z vlastního podnětu nebo na žádost jedné ze stran nerozhodne o konání neveřejného zasedání. Důvodem je zachování pořádku, dodržování veřejných mravů nebo ochrana soukromí rodiny.

Saúdskoarabské soudy obvykle nepřiznávají náhradu nákladů řízení vítězné straně, což znamená, že každá strana nese své vlastní náklady. V Saúdské Arábii jsou však běžné podmíněné dohody o odměně. Strana se často dohodne se svým advokátem, že zaplatí předem část odměny a že zbývající část odměny je závislá na tom, zda advokát případ vyhraje. Odměna za úspěšný výsledek u soudu je vyjádřena jako procento ze skutečné výše nároku.

Potřebujete pomoci s vymáháním pohledávek v Saúdské Arábii?

Pomůžeme vám rychle, snadno a efektivně. Začněte s touto službou ještě dnes.

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin