Vymáhání pohledávek v Kanadě

  • Bez rizika. Platíte pouze v případě úspěchu.
  • 19,5 % provize.
  • Vymáhání pohledávek v Kanadě, které se provádí na místě.

  Hodnoceno skóre 9,4 z 10 na základě 72 recenzí na Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vymáhání nezaplacených kanadských faktur.

Získejte zaplaceno za své pohledávky, pokud máte dlužníky v Kanadě. Rychle a snadno. Přečtěte si, jak na to.

Vymáhání pohledávek v Kanadě ve třech jednoduchých krocích.

h

1, Vytvořte si případ vymáhání kanadských dluhů na naší platformě. (2 min)

2, Naše agentura pro vymáhání pohledávek v Kanadě zahájí opatření pro vymáhání pohledávek přímo v Kanadě.

3, Když dlužník zaplatí, peníze jsou převedeny přímo vám.

Proč využívat Oddcoll k vymáhání pohledávek v Kanadě?

N

Místní vymáhání pohledávek v Kanadě, kde se nacházejí vaši dlužníci.

N

Specialisté na místní pravidla a předpisy.

N

Nic nezaplatíte, pokud se nám nepodaří inkaso od dlužníka získat.

Jak pomáháme mezinárodním společnostem uspět při vymáhání pohledávek.

Pro společnosti s mezinárodní zákaznickou základnou může být správa pohledávek obtížnou součástí podnikání. Důvodem je skutečnost, že zákony a předpisy země dlužníka stanovují podmínky pro vymáhání pohledávek. V zemi dlužníka je také obvykle třeba podniknout právní kroky, pokud je to nutné.

Aby společnost Oddcoll pomohla mezinárodním společnostem tento problém překonat, vytvořila platformu pro vymáhání pohledávek, na které spolupracují nejlepší národní agentury pro vymáhání pohledávek a právní kanceláře z celého světa. To znamená, že máte vždy k dispozici místní inkasní agentury v místě, kde se nacházejí vaši dlužníci.

Takže když potřebujete pomoc s vymáháním dluhů v Kanadě, stačí, když nahrajete svůj případ na naši platformu pro vymáhání dluhů a necháte naši kanadskou inkasní agenturu, aby začala na vašem případu pracovat.

Naše agentura pro vymáhání pohledávek v Kanadě.

Díky vysoké úrovni spokojenosti zákazníků a nejlepší inkasní úspěšnosti ze všech inkasních agentur, se kterými jsme v Kanadě spolupracovali, jsme rádi a s hrdostí představili společnost Advanced Collection Services Ltd. Ta se bude zabývat vašimi případy vymáhání pohledávek v Kanadě.

– Mohl byste popsat vaši společnost?

Moje společnost, která působí na trhu již 29 let, má v Kanadě celostátní licenci. Máme sedm zaměstnanců. Všechny hovory jsou z kanceláře ve Victorii v BC. Máme místní, regionální a národní klienty.

– Můžete nám přiblížit proces vymáhání pohledávek v Kanadě?

Všem dlužníkům ve všech souborech musí být před voláním zaslán dopis, každá provincie má své vlastní zákony. Obecně začínáme proces volání 6. den. Snažíme se dostat zákazníka na linku a vždy začneme s požadavkem na zaplacení celé částky.

– Jaké kroky podnikáte ve smírné fázi vymáhání pohledávek v Kanadě?

Dopisy, e-maily a telefonáty. Inkaso také hlásíme kanadským zpravodajským agenturám. V případě potřeby podnikáme právní kroky prostřednictvím provinčních právníků.

– Jak jste úspěšní ve smírné fázi vymáhání pohledávek v Kanadě?

Spolupracujeme se zákazníkem na vyřešení záležitosti. Většina lidí zaplatí, pokud jsou zaměstnáni. Pokud se jedná o firemní dluh, platí pro ně totéž, pokud podnikají & pokud věc není sporná. Myslím, že máme docela dobrou úspěšnost.

– Jak to funguje v Kanadě, když potřebujete podniknout právní kroky?

V Kanadě musí být dlužník písemně informován o vašem právním záměru. Souhlas k dalšímu postupu pak dává klient. Nejprve se ujistíme, že právní kroky mají smysl, a to tak, že vyhodnotíme finanční situaci dlužníka.

– Pokud podniknete právní kroky ve věci a vyhrajete u soudu, mohou být náklady na právní kroky, které klient zaplatil, připočteny k dluhu?

Podávání žalob se v každé provincii liší. Některé náklady podléhají zdanění, pokud získáte rozsudek u soudu. Ty lze k dluhu přičíst.

Informace o vymáhání pohledávek v Kanadě.

Mimosoudní vymáhání pohledávek v Kanadě.

Proces mimosoudního vymáhání dluhů v Kanadě začíná.

To znamená, že kanadský exekutor podniká kroky proti dlužníkovi s cílem přimět dlužníka k dobrovolnému zaplacení dluhu, aniž by bylo nutné podniknout jakékoli právní kroky.

Kroky vymáhání dluhu vůči kanadskému dlužníkovi v této fázi zahrnují výzvy k vymáhání, kontaktování a jednání s dlužníkem prostřednictvím telefonu a e-mailu.

Důležitým dopadem výzvy kanadské inkasní agentury je, že kanadský dlužník ví, že ji myslí vážně. Krok k právnímu jednání pak není daleko. Tento efekt spolu se zkušenostmi a odbornými znalostmi kanadské inkasní agentury znamená, že většina případů je vyřešena již v této fázi.

Pokud opatření ve “smírné” fázi vymáhání pohledávek v Kanadě nestačí, je možné obrátit se na soud a dlužníka o výši dluhu zažalovat.

Následuje stručný přehled kanadského právního systému týkajícího se vymáhání dluhů v Kanadě.

Kanadský právní systém.

Jak je kanadský právní systém strukturován?

Kanada je stejně jako Spojené státy a Austrálie federálním státem. To znamená, že se jedná o svazek několika provincií a teritorií s ústřední vládou. Vláda sídlí v Ottawě a odtud vydává zákony a předpisy, které platí pro všechny obyvatele Kanady. Kromě toho však existuje deset provincií a tři teritoria, které mají určitou míru autonomie a právo vydávat zákony ve vybraných oblastech, kde zákonodárná moc náleží provinciím.

Federální parlament má tedy zákonodárnou moc pro všechny obyvatele v určitých právních oblastech, zatímco provincie mají zákonodárnou moc pro svou konkrétní provincii v jiných oblastech práva.

O čem se rozhoduje na federální úrovni? Jedná se o témata, v nichž mají podle kanadské ústavy zákonodárnou pravomoc. Jedná se především o záležitosti, na kterých mají zájem všichni Kanaďané. Např. trestní právo, patenty, poštovní služby atd.

Na úrovni provincií se upravují záležitosti, které se konkrétně týkají obyvatel určité provincie.

Jak to souvisí s kanadskými předpisy o vymáhání pohledávek.

Pravidla pro vymáhání pohledávek jsou v Kanadě upravena především na úrovni provincií. To znamená, že každá provincie si sama stanoví předpisy, které určují, jakým způsobem je třeba jednat s dlužníky ze strany vymahačů dluhů v Kanadě. Kromě toho existují také pravidla týkající se udělování licencí pro činnost vymáhání pohledávek v dané provincii nebo určitých organizačních požadavků, jako jsou požadavky na vedení účtu klientských prostředků.

Kdo může v Kanadě vymáhat pohledávky?

Osoby, které jsou ze zákona oprávněny podnikat kroky k vymáhání pohledávek vůči dlužníkům v Kanadě, jsou: věřitelé, odběratelé pohledávek, právníci a licencované inkasní agentury. Licence se vydávají pro každou provincii zvlášť a jak bylo uvedeno výše, subjekty musí dodržovat provinční předpisy o vymáhání pohledávek. Tato pravidla se mohou v jednotlivých provinciích značně lišit.

Soudní řízení o vymáhání pohledávek v Kanadě:

V případě vymáhání pohledávek v Kanadě, které chce věřitel řešit soudně, je správné obrátit se na provinční/teritoriální soud. (Existují také federální soudy, které se zabývají spíše právními záležitostmi, jako je duševní vlastnictví, terorismus apod.)

Každá provincie má dva různé typy soudů:

– “běžné” provinční soudy a
– “vyšší” soudy.

Vrchní soud je nejvyšším soudem v každé provincii a zabývá se závažnými trestními nebo občanskoprávními věcmi (často se týkají velkých finančních částek). Soudci těchto soudů jsou jmenováni a placeni federální vládou.

“Běžné” provinční soudy řeší většinu všech soudních případů v Kanadě, jako jsou “drobné” závažné trestné činy a spory o drobné peněžní pohledávky.

Správný soud, na který se má věřitel obrátit s kanadskou pohledávkou, tedy závisí na výši pohledávky:

V případě vyšších částek -> “vyšší” provinční soudy.
U menších částek -> běžné provinční soudy.

(Limity částek se v jednotlivých provinciích liší, ale limit je zhruba 30 000 USD).

Odvolání proti rozsudku: Pro odvolání proti rozsudkům jsou k dispozici provinční a teritoriální odvolací soudy a Nejvyšší soud Kanady je konečným soudem pro některé případy federálního zájmu.

Výkon rozhodnutí v Kanadě.

Lze říci, že tento krok následuje po soudním jednání při soudním vymáhání pohledávek v Kanadě.

Výkon rozhodnutí se zabývá tím, jak věřitel podnikl právní kroky k získání rozhodnutí, že dlužník dluží peníze. Pokud však dlužník nadále nesplácí dluh, je možné, aby věřitel požádal o Enforcement of Judgment (Výkon rozhodnutí) s cílem získat pomoc od veřejného systému v Kanadě při převodu majetku dlužníka. O výkon rozhodnutí je třeba požádat v případě, že dlužník má majetek.

Stejně jako v případě žaloby na dlužníka u soudu jsou pravidla pro výkon rozhodnutí v Kanadě roztříštěná a provinční. Neexistuje tedy jednotný popis procesu výkonu rozhodnutí v Kanadě; liší se v jednotlivých provinciích.

Insolvenční řízení v Kanadě.

Někdy dochází k situacím, kdy kanadská společnost jednoduše nemá finanční prostředky na splacení svých dluhů. V takových případech může být zahájeno insolvenční řízení, o němž lze říci, že je samostatnou odnoží “soudního” vymáhání pohledávek v Kanadě.

Na rozdíl od výše uvedených témat je insolvenční řízení něčím, co mají výhradní právo legislativně upravovat federální orgány. Pravidla pro insolvenční řízení jsou tedy v celé Kanadě komplexní. Nejdůležitější jsou zákon o konkurzu a insolvenci (“BIA”) a zákon o vyrovnání věřitelů společností (“CCAA”). Tyto předpisy se vztahují jak na konkurzní, tak na reorganizační řízení v Kanadě.

Jako orgán dohledu je Superintendent of Bankruptcy vládní funkcí, která má ze zákona odpovědnost za dohled nad správou insolvenčních řízení v Kanadě s cílem zajistit, aby vše probíhalo řádně a důsledně.

Potřebujete pomoci s vymáháním pohledávek v Kanadě? Oddcoll může vyřešit vaše problémy! Zahajte případ nebo nás kontaktujte ještě dnes.

Podívejte se, jak snadné je začít s vaším případem!

ODDCOLL

Oddcoll je služba pro mezinárodní vymáhání pohledávek.
Usnadňujeme společnostem získat peníze od jejich zákazníků v zahraničí.
WordPress Image Lightbox Plugin