Събиране на вземания в Хърватия

Бързо и ефективно международно събиране на дългове.

  Оценено 9,3 от 10, базирайки се на 91 мнения за Kiyoh!  international debt collection in Finland

Помогнали сме на над 2030 компании да получат плащане от своите клиенти в чужбина!

Преследването на плащания от клиенти в чужбина може да бъде изключително неприятно.

Но с международната платформа за събиране на дългове на Oddcoll можете да получите помощ бързо и лесно.

Получете достъп с едно докосване до най-добрите местни агенции за събиране на дългове и адвокатски кантори по целия свят.

Качете случая си за 1 минута и нашият специалист по събиране на местни дългове в страната на длъжника ще започне да събира вземанията ви незабавно.

За събирането на дългове в Хърватия.

Събирането на дългове в Хърватия може да бъде сложен процес, като кредиторите разполагат както с извънсъдебни, така и със съдебни възможности. В тази статия ще направим преглед на процеса на събиране на дългове в Хърватия, включително необходимите разрешения, правната система и алтернативните механизми за разрешаване на спорове.

Първата стъпка в процеса на събиране на дългове в Хърватия е извънсъдебната фаза. По време на тази фаза кредиторите се насърчават да се опитат да постигнат споразумение с длъжника чрез преговори или медиация. Ако не може да бъде постигнато споразумение, кредиторите могат да пристъпят към предприемане на правни действия.

За да се извършват дейности по събиране на дългове в Хърватия, е необходимо разрешение. Това разрешение се издава от Министерството на правосъдието и е валидно за срок от пет години. Важно е да се отбележи, че за това разрешение могат да кандидатстват само юридически лица, като например дружества и адвокатски кантори.

В Хърватия има гражданскоправна система, което означава, че споровете се решават от съдилищата. Кредиторите могат да предявят иск в съда, ако дългът не е платен и не е оспорен. Съдебният процес в Хърватия може да бъде продължителен, като и двете страни имат на разположение няколко етапа на обжалване.

Когато процедирате по съдебен ред като кредитор с неплатено вземане, е важно да сте наясно с давностните срокове за вземания в Хърватия. Тези срокове варират в зависимост от вида на вземането, но обикновено са от 3 до 15 години.

В Хърватия съществуват и алтернативни механизми за разрешаване на спорове, като арбитраж и медиация. Тези възможности могат да осигурят по-бърз и по-евтин начин за разрешаване на спорове, отколкото да се стигне до съд.

Когато искът е уважен, е необходимо принудително изпълнение на решението, за да се гарантира, че длъжникът ще плати дълга. Ако съществува заповед за изпълнение, кредиторът може да предприеме стъпки за запориране на активите на длъжника, като например неговата банкова сметка или имущество.

Ако длъжникът е неплатежоспособен, в Хърватия може да бъде образувано производство по несъстоятелност. По време на това производство активите на длъжника се осребряват, за да се изплатят на кредиторите. Важно е да се отбележи, че приоритетът на вземанията по време на производството по несъстоятелност се определя от хърватското законодателство.

В заключение, събирането на дългове в Хърватия може да бъде сложен процес, който изисква задълбочено познаване на правната система и наличните възможности за разрешаване на спорове. Кредиторите трябва да са наясно с необходимите разрешения, давностните срокове за вземанията и наличните алтернативни механизми за разрешаване на спорове. Производство по несъстоятелност може да бъде образувано и ако длъжникът не е в състояние да изплати дълговете си.

Ето как работи международното събиране на дългове! (60 сек.)

Вижте колко лесно е да започнете!

ODDCOLL

Oddcoll е услуга за международно събиране на дългове. Улесняваме компаниите, за да получат плащане от клиентите си в чужбина.

WordPress Image Lightbox Plugin